Parenteel van Adriaen Joosten


 
I.1    Adriaen Joosten, geboren 1530-1550. Is dit dezelfde persoon als: Adriaen Joesten, in Wassenaar Tiende penning 1561, pag. 47?
Gehuwd met NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joost Adriaensz (zie II.1).
   2.  Cornelis Arijen Joostenzn (zie II.3).
   3.  Hendrickgen, overleden in/vr 1626. In 1626 werd er geen Hendrickgen meer genoemd als erfgenaam van haar broer Sijp Arijenszn. Zij zal dus al zijn overleden zonder nakomelingen achter te laten.
   4.  Grietgen Arijensdr (zie II.7).
   5.  Leuntge Arijensdr, overleden in/na 1625.
Gehuwd met Aem HUIJBRECHTSZN, overleden in/vr 1626. Op 26-06-1626 compareerde Leuntge Arijensdr, weduwe van wijlen Aem Huijbrechtszn, "tans ter tijt woonende inden ambachte van Suijtwijck onder de ban van Wassenaer, geassisteert met Leendert van Deyl secretaris tot Wassenaer, haer gecooren voocht in desen", voor de schout Jan Cornelisse van der Cleij te Wassenaer als één van de erfgenamen van Sijp Arijenszn, haar overleden broer.
Hierbij werd verkocht aan juffrouw Josina de Jonge, weduwe van Jacob de Proost, wonende te Leiden, een woning met barch, schuur en bakhuis alsmede 7 morgen 1 hond 10 roe zo wei- als teelland gelegen onder Zuidwijk en 2 hond 25 roe teelland, tezamen belend Z de gemene zijlwatering en Steffen van Heussen, W de voorz. Van Heussen en Leuntje Adriaansdr voorzegd. Nog enkele stukken land werden genoemd. De opbrengt van 6200 gulden was voor een kwart voor Leuntje Adriaansdr.
   6.  Sijbrant Arijenszn, overleden 1625--1626 te Noordwijk? Uit het haertsteden en schoorsteenen register te Zuijdtwijck in 1600 (oud archief Wassenaar inv. nr. 405; A.W. Bredero): f 17:
De woonynge toecoemende Zijp Arijen Joosten, daer bruycker aff es Joost Arijen Joosten ende heeft selver aengebracht IIII
1604; f25 folio 25 Die woonynghe toecoemende Zijp Adriaen Joosten, daer bruycker af is Mees Gerritszoon; die welcke aengebracht heeft IIII
1606: f24v: De woonynghe toecoemende Zijp Adriaen Joosten, daer bruycker
af is Mees Gerritszoon ende heeft aengebracht III
Van Albert Niphuis ontving ik de volgende transcriptie:
Gemeentearchief Wassenaar, Rechtelijk Archief, inv.nr. 9, fo.48, dd.26-06-1626.
Wij Jan Cornelisse van der Cleij, Schout, Willem Jansz Langevelt ende Willem Pietersz Roosenbuch schepenen van Wassenaer ende Suijtwijck oirconden ende kennen dat voor ons gecomen ende gecompareert zijn Leuntge Arijens dr. weduwe wijlen Aem Huijbrecchtszn. tans ter tijt woonende inden ambachte van Suijtwijck onder den ban van Wassenaer geassisteert met Leendert van Deyl secretaris tot Wassenaer haer gecooren voocht in desen, Jacob Corneliszn.,Cornelis Pieterszn. van Veurcappel als man en voocht van Maritge Cornelisdr., Cornelis Joriszn. van Leeuwen als man ende voocht van Joosken Cornelisdr. alle woonende tot Veur, kinderen van Cornelis Arijen Joostenzn. in zijn leven gewoont hebbende int ambacht van Voorschoten, Arijen Joostenzn. voor hem selve ende als procuratie vertoonende van Sijmon Joriszn. als man en voocht van Marritge Joosten. ende van Jacob Joosten Syburch als getrout hebbende Trijntge Joosten vervangende en haer sterck maeckende voor Leendert en Leentgen Joosten. mitsgaders Gijsbrecht ende Marritge Joosten beijde. alsnoch onmondig, sijnde kinderen van Joost Arijens soon van van date den xxve junij XVJC sesendetwintich gepasseert voor Heijndrick [?????] Notaris residerende in Schravenhage ons Schout en schepenen verthoont mitsgaders Cornelis Janszn. woonende tot Noortwijck, Claes Janszn. timmerman, IJsbrant Janszn. backer als man ende voocht van Ermpge Jans, beijde woonende tot Wassenaer, Adriaantge Jans huijsvrou van Pouwels Jacobszn. cuijper tot Delfshave tans ter tijt in Groenlant geassisteert met Pieter Janszn. van der Cley bode van de schout van Wassenaer als haere gecooren voocht in desen mitsgaders de voornoemde Arijen Joosten. als voortoonende procuratie van Claes Pieterszn. molenaar als man en voocht van Maritge Jansdr. p Delfshave, gepaserrt voor Cornelis Lammertszn Stulinge notaris publicq residerende tot Delftshave van date den xiije octobris XVJC vijffentwintich ons Schout en schepenen vertoont, Claes Corneliszn. weduwnaer van zaliger Maritge Jans. en vervangende en sterck maeckende tsamen voor Claertgen ende Trijntge Jans haerluijder susters ongehuwde persoonen met sulcken verstande dat zijluijden sullen bestellen binnen den tijt van xiiij dagen approbatie vande voornoemde Claertgen ende Trijntgen Jans kinderen van n Arijensdr. geprocreert bij Jan Corneliszn. Jan Maet, alle te samen testamentaire erffgenamen van Sijp Arijenszn. haer comparantens oom in zijn leven gewoont hebbende te Noordwijk verkopen juffrouw Josina de Jonge, PG9702, weduwe van Jacob de Proost, PG9701, wonende Leiden een woning met barch, schuur en bakhuis alsmede 7 morgen 1 hond 10 roe zo wei- als teelland gelegen onder Zuidwijk en 2 hond 25 roe teelland, tezamen belend Z de gemene zijlwatering en Steffen van Heussen, W de voorsz. Van Heussen en Leuntje Adriaansdr. greppel en O de Kerk van Wassenaar en de voorsz. Van Heussen c.s., 1 hond 38 roe teelland gelegen als voren, belend O Arend Pruys met bruikwaar, Z de Buurweg, W Joost Corneliszn. bruiker en N Jr van Berchem en de Kerk, 1 hond 99 roe 6 voet teelland gelegen als voren, belend O Arend Pruys voorsz., Z de Buur- of Lijdweg, W Dirk Jacobszn. Sonneveld als bruiker en N de Buurweg, 1 hond 54 roe 6 voet teelland gelegen als voren, belend O Dirk Janszn. als bruiker, Z de Buurweg, W Arend voorsz. als bruiker en N de Buurweg, 1 hond 14 roe teelland gelegen als voren, belend O Arend Pruys bruiker, W de voorsz. Arend Pruys en N de Lijd- of Buurweg, 2 morgen 61 roe weiland met de laan, belend O Jr Jacob van Berchem, Z de voorsz. gemene zijlwatering en W en N Cornelis Jacobszn. van Sonneveld en de Buurweg, belast met 22 st per jr tbv het vrouwengilde te Wassenaar en 3 st per jr tbv de Kerk van Wassenaar, staande op de woning. Voldaan met een custingbrief.

50v. 26-6-1626. Volgt schuldbrief gepasseerd door Jacob Sasbout en Jr Cornelis Sandelijn wonende den Haag namens hun moeder juffrouw de Jonge weduwe van Jacob de Proost 6200 gulden tbv Leuntje Adriaansdr. weduwe van Aam Huibertszn. voor 1/4, de kinderen van Cornelis Adriaanszn. voor 1/4, de kinderen van Joost Adriaanszn. voor 1/4 en de kinderen van Grietje Adriaansdr. voor 1/4 met hypotheek op het gekochte.

II.1    Joost Adriaensz, geboren 1560-1570 te Wassenaar? Overleden in/vr 1622 te Rijswijk? In 1622 werd Aechtgen Willemsdr., weduwe, genoemd als ingelande van de Noordpolder te Rijswijk. (Opmerking: Deze Joost Adriaenszn was niet dezelfde persoon als Joost Adriaensz, die in de Leidse parenteel voorkwam. Deze Leidse Joost ging in Rijnsburg verder onder de naam Joost Adriaensz. van Wassenaer. Zie daarvoor de tweede parenteel van deze website.), zoon van Adriaen Joosten (zie I.1) en NN.
Gehuwd op 03-11-1591 te Wassenaar en Zuidwijk (getuige(n): niet genoemd). Joost Ariensz van Wassenaer en Aechgen Willemsdr van Voorburch trouwden voor het gerecht te Wassenaer en Zuijtwijck. Aechgen heeft een verklaring van de secretaris van Voorburg d.d. 03-11-1591 dat de drie geboden aldaar gegeven zijn. (Wass-Gerecht-11A-f11 (=scan 7)) Geen kerkelijk huwelijk gevonden in Voorburg (verwijst ook naar Stompwijk) of Stompwijk. In Stompwijk waren de huwelijken rondom 1591 te zien, maar leverden niets op.
Volgens Angevaare: "Joost Arijens soon komt met enige regelmaat in het Oud Rechtelijk Archief van Wassenaar voor en op 20-04-1604 werd voor het eerst vermeld, dat hij in Rijswijk woonde. Zijn vader was Adriaen Joosten, zijn moeder is nog onbekend. Als kinderen van Adriaen Joosten noemde hij: Cornelis, Joost, Hendrickgen, Grietgen, Leuntgen en Sijbrant." met Aechtge(n) WILLEMSDR., geboren 1560-1570 te Voorburg. Uit de trouwakte blijkt, dat zij geen voogd nodig had en dus ouder dan 25 of 30? jaar was. Overleden 1631--1639 te Rijswijk? Uit het haertsteden en schoorsteenen register te Zuijdtwijck in 1600 (oud archief Wassenaar inv. nr. 405; A.W. Bredero):
f 17: De woonynge toecoemende Zijp Arijen Joosten, daer bruycker aff es Joost Arijen Joosten ende heeft selver aengebracht IIII.

Onderzoek naar Joost Adriaansz in de rekeningboeken van de Noordpolder te Rijswijk, die zich bevinden in het archief van het Hoogheemraadschap Delfland leverde niets op. Deze besloegen de perioden 1578-1604, 1607-1623 en 1627-1650. Hier ging het vooral om onkosten, die gemaakt zijn voor de polder, waarbij meestal de namen werden vermeld van de leveranciers e.d.. Verder stond er per jaar vermeld wie de molenmeester was en werd de eindrekening getekend door de aanwezige ingelanden.
Toch geeft onderstaand stukje voldoende houvast.
Op 24-11-1607 werd er door de landmeter Floris Jacobsz. een akte opgesteld, waarin de grens tussen het land met woning van de Heer Gouverneur Prijss en het land met woning van Joost Adrijaensz. in de Noordpolder te Rijswijk precies werd vastgelegd. Bij deze akte was ook een situatie-tekening gemaakt, waarop de stal en kamermuur van Joost Adrijaensz. waren aangegeven. Het land van Joost Adriaensz. lag aan de noord-oost-zijde van het land van Gouverneur Prijss. Tussen beide landen lag een wal en een sloot. Dwars door de landen van de voornoemde personen liep een voetpad van noordoost naar zuidwest. In het zuidoosten werd het land begrensd door de Heerweg
Misschien dat in het oud-archief van Rijswijk via belendende personen nog wat aanvullende informatie kan worden gevonden. Deze zoektocht valt nog niet mee, mede door de slechte leesbaarheid van de akten.
Er bleek ook nog een boek te bestaan, waarin alle eigenaren en gebruikers van de landen in de Noordpolder in 1622 werden genoemd (OAD-367-blz. 33). Hier stond, dat Joost Adriaens weduwe eigenaar was van 20 morgen en 4 hont land. Misschien is het ook zinvol om nog te bekijken, wie de buren van haar in die polder waren in 1622. Als dit de juiste persoon is, en hierbij heb ik weinig twijfel, heeft deze weduwe tussen 1622 en 1639 10 morgen van haar land verkocht. Dit moet in het Oud-archief van Rijswijk terug te vinden zijn.
Verder vond ik, dat op 07-11-1627 Aechtgen Willemsdr., weduwe van wijlen Joost Adriaensz., wonende te Rijswijk, verscheen voor Wijnandt van Elst, de schout aldaar. Zij gaf aan, dat zij 1025 gulden schuldig was aan Willem van Aelst uit Delft wegens de koop van 5 morgen 4 hont en 62 roeden land op deze datum. Dit land was gelegen in de Noordpolder te Rijswijk en liep van de Heerweg in het zuiden tot in de Hoofdsloot. Ten oosten werd het begrensd door de "Vicarije van Stenvoirde" en ten westen door haarzelf. Als borgen werden genoemd schout Wijnandt van Elst en Jan Jansz. Witteman, gezworene. Op 06-02-1631 was de schuld voldaan en werd de akte doorgestreept en geroyeerd.
De vergelijking van de akte van 07-11-1627 met de hierna genoemde boedelscheiding van 1639 nam de twijfel weg. Die 4 hont en zeker de genoemde 62 roeden gaven de doorslag. Het ging steeds over dezelfde Joost Adriaensz. (van Suijtwijck) en zijn vrouw Aechtgen Willemsdr..
In het oud-rechterlijk-archief van Rijswijk werden op 24-06-1639 de erfgenamen (4 zonen en 4 dochters) van dit echtpaar genoemd. Achtereenvolgens stond er: Adriaen Joosten van Suijdwijck, Willem, Leendert en Ghijsbrecht Joost zonen van Suijdwijck, Maertgen Joostdr. van Suijdwijck, Jacob Joosten als man en voogd van Trijntgen Joostendr., Cornelis Joosten als getrouwd hebbende Leentgen Joostendr.; Jan Sijmonsz. en Willem Joris vanwege de onmondige kinderen van Sijmon Jorisz. geprocreeerd bij oude Maertgen Joostendr., kinderen, kindskinderen van bovengenoemd paar.
Zij verkochten een "woninge als huijsinge schuijr, bergen ende geboomte" groot 10 morgen, 4 hond en 62 roeden wei-, hooi- en teelland gelegen in de Noordpolder te Rijswijk aan Cornelis Cornelisz. van Leeuwen, die woonde in Veur onder Voorschoten.
Uit deze akte wordt wel duidelijk, dat de kinderen van Joost Adriaensz de achternaam (van) Suijdtwijck voor het eerst zijn gaan gebruiken. Niet vreemd, als je bedenkt, dat hun vader Joost Adriaensz afkomstig was uit Wassenaar en vermoedelijk uit het deel Zuidwijk van Wassenaar.
Op 26-06-1626 werden de erfgenamen genoemd van Sijp Arijenszn, broer van Joost Arijens soon. Hierin werden de ervende kinderen van Joost Arijens soon genoemd. Alleen Hendrickgen ontbrak hier in de opsomming. Nog eens opzoeken waar deze Hendrikgen wel genoemd wordt.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaen Joosten (van) SUIJDWIJCK (zie III.1).
   2.  Trijntgen Joostendr. (van) SUIJDWIJCK, geboren 1590-1600 te Rijswijk, overleden in/na 1639 te Rijswijk?
Ondertrouwd te 's-Gravenhage, gehuwd op 18-04-1621 te Rijswijk? Bij zijn huwelijk woonde Jacob Joosten Syburch (Ruychrock) in Haegambacht, tr. (otr. 's-Gravenhage, gerecht, 18-04-1621), met Trijntgen Joosten (van Suijtwijck) uit Rijswijk. In Rijswijk is de (onder)trouwakte niet te vinden. Echtgenoot is Jacob Joosten SYBURCH (RUYCHROCK), geboren 1590--1600, overleden in/na 1639, zoon van Joost Jacobsz. SYBURCH (RUYCHROCK), bouwman onder Haegambacht ("benoorden 's-Gravenhage"), en Adriaentge Dircxdr. van RIJN. Op 26-06-1626 werd Jacob Joosten Syburch "als getrout hebbende Trijntge Joosten" genoemd in het testament van Sijp Arijenszn, een oom van Trijntge Joosten.
Op 24-06-1639 trad Jacob Joosten te Rijswijk op als man en voogd van Trijntjen Joostendr..
   3.  Willem (Joosten) (van) SUIJTWIJCK (zie III.5).
   4.  Leentgen Joostendr. (van) SUIJDWIJCK, geboren 1600-1605 te Rijswijk, overleden in/na 1639 te Rijswijk?
Ondertrouwd op 27-03-1627 te Rijswijk. In de (onder)trouwakte te Rijswijk stond: Cornelis Syburch Joosten, jongesel en Leentgen Joosten, jonge dochter. De bruid werd vergezeld door haar broer Adriaen Joosten. Er stonden geen plaatsnamen vermeld, dus te Rijswijk. Gehuwd te Rijswijk met Cornelis Joosten SYBURCH, geboren 1600--1605, overleden in/na 1639. Op 26-06-1626 werd Leentgen Joosten, als mondig kind van Joost Arijens soon genoemd in het testament van haar oom Sijp Arijenszn.
Op 24-06-1639 trad Cornelis Joosten te Rijswijk op als man van Leentgen Joostendr..
   5.  Leendert (Joosten) (van) SUIJDWIJCK (zie III.9).
   6.  (oude) Maertgen Joostendr. (van) SUIJDWIJCK, geboren 1600-1610 te Rijswijk? Overleden in/vr 1639 te Rijswijk?
Gehuwd met Sijmon JORISZ., overleden in/vr 1639 te Rijswijk? Op 26-06-1626 werd Sijmon Joriszn als man en voocht van Marritge Joosten genoemd in het testament van haar oom Sijp Arijenszn.
Op 24-06-1639 traden Jan Sijmonsz. en Willem Joris op als vertegenwoordigers van de onmondige kinderen van dit paar.
   7.  Ghijsbrecht (Joosten) (van) SUIJDWIJCK, geboren 1600-1620 te Rijswijk? Overleden in/na 1639 te Rijswijk? Op 26-06-1626 werd Gijsbrecht Joosten, als onmondig kind van Joost Arijens soon genoemd in het testament van zijn oom Sijp Arijenszn.
Uit stamboom van Alsemgeest:
Weeskamer Voorburg 16-2-1656: Staat en verdeling van de boedel van wijlen Lenaert Joosten van Zuijtwijck ten behoeve van de 3 weeskinderen geprocreert bij Maertje Jansdr. Lenaert woonde te Voorbrug. De overleden Ghijsbrecht Joosten van Zuijtwijck te Delft was een oom van vaderszijde.
Ter weeskamer gebracht door Willem Joosten van Zuijtwijck en Corn. Joosten Sijburch, omen van de kinderen op 23-9-1656.
Joost Lenaerts van Zuijtwijck, Jan Lenaertsz van Zuijtwijck en Jannitge Lenaerts van Zuijtwijck, mondige kinderen van Lenaert Joosten van Zuijtwijck verklaren op 27-5-1665 het bedrag van 385 gld. van de weesmeesters te Voorburg ontvangen te hebben.
Te Delft werd ene Gijsbrecht Joosten op 17-10-1654 begraven, wonende: Molenstraat. (De juiste?).
   8.  Maertgen Joostdr. (van) SUIJDWIJCK, geboren 1600-1620 te Rijswijk? Overleden in/vr 1664 te Rijswijk? Ook Maritgen Joosten.
Ondertrouwd op 28-09-1641 te Rijswijk. In het ondertrouwboek van de Nieuwe Kerk te Delft: Jan Lenertsz van Sprinchuijsen, weduwenaer, int Noorteijnde en Maertge Joosten van Suijtwijck, jd, tot Rijswijck. In de kantlijn: attestatie gegeven op Rijswijck den 14-10-1641.
In het ondertrouwboek gerecht te Delft: Jan Lenertsz van Sprinchuijsen, wed'r int Noorteijnde en Maertge Joosten van Suijtwijck, jd, tot Rijswijck. In de kantlijn: Bewijs is gedaen, attestatien g.g. op Rijswijck den 14'n october 1641.
Bij zijn huwelijksaankondiging in 1641 stond: Jan Leendertsz van Sprinckhuijsen, weduwnaar tot Delft en Adriaen Joosten van Suijtwijck vanwege zijn zuster Maritgen Joosten van Suijdwijck, jd tot Rijswijk. Gehuwd op 18-10-1641 te Rijswijk met Jan Leendertsz. van SPRINCKHUISEN, overleden op 15-05-1665 te Delft-niet. Op 25-05-1665 werd een boedelbeschrijving gemaakt i.v.m. het overlijden van Jan Lennaertsz. Sprinckhuizen. Op 26-06-1626 werd Marritge Joosten, als onmondig kind van Joost Arijens soon genoemd in het testament van haar oom Sijp Arijenszn.
Het eerste huwelijk van Jan Leendertsz was op 04-12-1633 te Rijswijk met Aeltgen Cornelisdr.. Zij was een dochter van Cornelis Andriesz..
Op 21-06-1643 lieten Maria Joostdr. van Zuidwijk en Jan Leendertsz. van Sprenkhuizen hun testament te Delft opmaken.
Op 20-04-1664 trouwde Jan Leendertsz. Sprinckhuijsen voor het gerecht te Rijswijk voor de derde maal. Nu met Jannetje Gijsbrechts, beiden woonden te Delft.
Enkele weken na het overlijden van Jan werd er te Delft op 25-05-1665 een boedelbeschrijving gemaakt.

III.1    Adriaen Joosten (van) SUIJDWIJCK, geboren 1595-1600 te Rijswijk. Omdat Adriaen Joosten als eerste bij de erfgenamen van zijn ouders werd genoemd, ga ik er vanuit, dat hij de oudste zoon is. Overleden in/na 1641 te Rijswijk? Zoon van Joost Adriaensz (zie II.1) en Aechtge(n) WILLEMSDR..
Ondertrouwd op 28-07-1641 te Rijswijk. Adriaen Joosten van Suijdwijck, jonggesel en Pieter Pietersz, uit naam van zijn huisvrouws zuster Annetgen Hendricx van Breroo, jd. Gehuwd op 14-08-1641 te Rijswijk. In den heijligen staet bevesticht: Arien Joosten van Suijdwijck en Annitgen Hendricks dochter van Brederode. (RK) met Annetgen Hendricx van BREDERODE. Zij was een dochter van Hendrick Adriaensz. van Brederode, ook wel als Brero geschreven. Dochter van Hendrik Adriaensz van BREDERODE. Op 26-06-1626 werd Arijen Joostenzn genoemd als één van de erfgenamen van zijn oom Sijp Arijenszn.
In het rekeningenboek tekende Adrijaen Joosten van Suijtwijck in 1632 en 1636 als ingelande, ingezetene van de Noordpolder te Rijswijk. Vermoedelijk boerde hij, als oudste zoon, op de boerderij van zijn ouders. Zijn vader was in/voor 1622 overleden; zijn moeder leefde vermoedelijk toen nog en was circa 1638 overleden. Op 24-06-1639 was de boedelscheiding, nadat beide ouders waren overleden. Op deze datum werd de boerderij met land door de acht kinderen (erfgenamen) verkocht.
Eind october 1636 deed Adrijaen Joosten van Suijtwijck als ingelande en buur ("buijer") van de Noordpolder onderzoek naar de toestand van een "sluijsgen in de Schuijtcade op de Haechvaert" en bracht daar verslag van uit. (Oud-Archief-Delfland nr. 3948/2)
Uit het rekeningenboek van de Noordpolder te Rijswijk bleek verder, dat Adriaen Joostenz. van Suijdtwijck in 1637 molenmeester van deze polder was. Hiervoor ontving hij 3 ponden (40 schelling per pond).
Adriaen Joosten was in 1641 getuige bij het huwelijk van zijn zuster Maritgen Joosten te Rijswijk.

***Molenmeester***
Het bestuur van de polders onder Rijswijk lag sedert onheuglijke tijden in handen van molenmeesters. Deze werden jaarlijks benoemd uit één van de ingelanden van de betreffende polder bij het doen van de rekening in de maanden mei t/m augustus. Zodra de tijd was aangebroken, dat er niet meer werd gemalen, verzamelde de molenmeester de rekeningen van de onkosten onder zijn beheer gemaakt en overhandigde deze aan de schout.
Deze zag de stukken na en bepaalde het totaal van de gemaakte kosten. Vervolgens stelde hij het gaarboek samen en maakte hij de omslagbiljetten gereed.
De molenmeester inde vervolgens de omslag van de ingelanden en betaalde daaruit de leveranciers. De hierdoor verkregen kwitanties werden aan de schout ter hand gesteld, die de polderrekening opmaakte en de dag van het doen van de rekening deed afkondigen.
Wanneer de rekening dan was afgehoord, werd deze, na door de aanwezige ingelanden te zijn getekend, in het gemeentehuis bij het archief van de polder gedeponeerd.
***
Onderstaande gegevens komen uit de stamboomgegevens van Alsemgeest-internet.
Verkoop onroerend goed te Voorburg ORA 23-9-1645: Adriaen Joosten van Zuijtwijck wonend te Rijswijck verkoopt voor 660 gulden aan Pouwels Havelaer, kleermaker, een woonhuisje en erf in Voorburg. Ten westen ligt de muur met Lenaert Joosten van Zuijtwijck, ten zuiden ligt de Heerwech.

In 1654 werd hij genoemd als Voogd van zijn schoonzus Maertge Jansdr.
van 17 sep 1662 [3]

Vermelding in de boeken van de weeskamer te Voorburg:
Met Jacob Jacobszn Schipper te Rijwijk, wordt Adriaen Joosten Zuijtwijck vermeld als oom van Niesge Claesdr, 24 jr, nagelaten kind van Claes Breroe (broer van zijn vrouw?) en Leuntge Joosten of zijn zus?, beiden overleden.

Hij is getuige bij het gezin: Jan Leendertsz van Sprinckhuisen / Maertgen Joostdr (van) Suijdwijck. Uit dit huwelijk:
   1.  Joost Ariensz., geboren 1642-1650 te Rijswijk? Overleden in/vr 1675. Op 10-08-1675 traden Jhr. en Mr. Hendricq van der Haer, vertegenwoordiger van het Hof van Justitie te Holland en de baljuw en schout van Voorschoten op als curatoren over de nagelaten boedel en goederen van Joost Ariensz. van Suijtwijck. Zij verkochten voor 375 gulden een huis met erf te Rijswijk aan Pieter Pieters van Brederode. (Omdat er in deze nalatenschap niet werd gesproken over een vrouw en/of kinderen, denk ik, dat deze Joost Adriaensz. van Suijtwijck niet was getrouwd.).

III.5    Willem (Joosten) (van) SUIJTWIJCK, geboren circa 1600 te Rijswijk, overleden in/na 1665 te Rijswijk? Zoon van Joost Adriaensz (zie II.1) en Aechtge(n) WILLEMSDR..
Gehuwd op 11-08-1624 te Rijswijk. In de akte stond: Willem Joosten, jm van Rijswijk en Neelgen Claesdr., jd mede van Rijswijk. (RK) met Neeltje Claesdr. GRAVELAER, geboren te Rijswijk. Zij is een dochter van Claes Matthijsz. Gravelaer en Aeltgen Pietersdr.. Dochter van Claes Matthijsz. GRAVELAER en Aeltgen PIETERSDR.. Uit een akte van 13-10-1685 bleek, dat het gezin vanaf hun trouwen in 1624 woonde aan de Kerklaan in het dorp van Rijswijk in het op een na laatste huis.
Vreemd, dat deze Willem Joosten niet werd genoemd bij de erfgenamen van zijn oom Sijp Arijenszn in zijn testament van 26-06-1626.
Op 01-10-1640 verkochten Leendert Claesz., Matthijs Claesz. en Cornelis Lourisz. van Heemskerck, man en voogd van Annitgen Claesdr. van Gravelaer, als erfgenamen van hun ouders driekwart van een huis met erf te Rijswijk aan hun zuster Neeltgen Claesdr. van Gravelaer.
Op 25-05-1665 werd er te Rijswijk een schuld- of rentebrief verkocht met een jaarrente van 15 gulden ten laste van Willem Joosten van Zuijtwijck. Er stond bij, dat deze rentebrief op 01-10-1642 verleden was. (Vermoedelijk had dit te maken met de aankoop van bovengenoemd huis).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joost Willems van SUIJDTWIJCK (zie IV.2).
   2.  Claes Willems van ZUIJTWIJCK (zie IV.4).
   3.  Leendert Willems (zie IV.7).
   4.  Cornelis Willemse (zie IV.9).
   5.  Maria Willems (zie IV.12).
   6.  Maerten Willems SUIJTWIJCK, geboren 1625--1645. Het is vermoedelijk geen terechte gok om deze Maerten hier als zoon te plaatsen. Ene Maerten Willem was getuige bij de doop van een Willem op 18-03-1668 te Rijswijk. De klapper op het dopen te Rijswijk schaarde deze Willem wel onder het gezin van Cornelis Willems van Suijtwijck en Magdalena Cornelisse van Oosten. Bij het dopen stonden geen achternamen bij de ouders: Cornelis Willemse en Magdalena Cornelis. Bovendien is de geboorte van het kind Willem op bijna 5 maanden voor het eerste kind Cornelia (op 09-08-1668) wel erg onwaarschijnlijk.

IV.2    Joost Willems van SUIJDTWIJCK, geboren 1624-1625 te Rijswijk, overleden 1686-1701 te Rijswijk? Op 13-01-1685 was (ene) Joost Willems van Suijtwijck 61 jaar en woonde te Rijswijk. Op deze datum legde deze Joost Willems samen met zijn broer Leendert Willems een verklaring af voor schout en schepenen te Rijswijk. Daarin stond, dat zij waren geboren in Rijswijk en al vele jaren hadden gewoond aan het einde van de Kerklaan in het dorp van Rijswijk, in het op een na laatste huis. Zij klaagden over de wateroverlast, die zij ondervonden ten gevolge van een slechte afvoer van het regenwater in de Kerklaan.
Ene Joost Zuijtwijck was in Den Haag overleden en werd begraven op 12-11-1729 en werd vervoerd naar Rijswijk. Ik dacht geboren 1640-1645.
Hier is duidelijk nog een probleem. Dit is dus een andere Joost! Zoon van Willem (Joosten) (van) SUIJTWIJCK (zie III.5) en Neeltje Claesdr. GRAVELAER.
Gehuwd op 11-07-1649 te Rijswijk. Joost Willemsz van Suijdtwijck en Baertge Diercxdr, jongeluijden tot Rijswijk. Echtgenote is Baertgen Dierxdr. de MIST, overleden in/vr 1701 te Rijswijk? Vermoedelijk was deze Bartha Theodori in 1670 getuige bij de doop van Cornelia, dochter van haar schoonzus Maria Willems. Joost Willemsz. van Zuijtwijck werd bij verschillende transportakten te Rijswijk genoemd. In 1676 als buur bij een verkoop. Op 09-08-1686 was er sprake van een schuldbrief van 200 gulden ten laste van Joost Willemsz. van Zuijdwijk.
Uit een testament, dat door notaris Nicolaes van Elst te Rijswijk op 17-05-1654 werd opgesteld, bleek, dat bij het overlijden van Annetgen Jacobs, huisvrouw van Phillip Arentsz., Joost Willemsz. van Zuijdwijk een huis met erf, gelegen in het Pastoorscroft te Rijswijk, en een som geld van 150 gulden zou erven. Verder stond er nog in het testament, dat hij meedeelde in het "linnen, wolle en tinne". Joost was getrouwd met Baartje Dircx, een nicht van Annetgen Jacobs.
Op 01-04-1701 werd het geërfde huis met erf op een veiling door Johan Bout, secretaris te Rijswijk, door het gerecht van Rijswijk geauthoriseerd, tot het verkopen van het huis, verkocht aan Nanning Bartelsz. Goetman voor 525 gulden. Er stond verder, dat het huis het laatst in het bezit was van Baartje Dircx de Mist, die weduwe en boedelhoudster was van wijlen Joost Willemsz. van Zuijdwijk.
Van de kinderen die door mij aan dit echtpaar zijn gekoppeld zijn nog geen doopdata gevonden. Gezien de naamgeving van de eerste 5 kinderen met het achtervoegsel Joosten, en de veronderstelde geboorte-jaren, zou het kunnen zijn, dat niet alle kinderen tot dit gezin behoorden. Misschien was Joost Willemsz. van Zuijdwijck voor de tweede keer getrouwd en kreeg hij daarbij de vier genoemde kinderen? Alleen Jacob Joosten van Zuijtwijck werd geen enkele keer als doopgetuige genoemd. De andere zeven (Martinus, Anna, Maria, Theodora, Esther, Bernardina en Joost) traden wel op als doopgetuigen bij de kinderen van hun broers en zusters.
Op 10-02-1722 werden de erfgenamen van Joost Suijdwijker genoemd als zuiderburen van een verkocht huis met erf, dat was gelegen in het Pastoorskroft te Rijswijk-dorp. Op 22-10-1728 werden de erfgenamen nogmaals als zuiderburen genoemd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maerten Joosten van SUIJDWIJCK (zie V.1).
   2.  Annitje Joosten van SUIJTWIJ(C)K, geboren 1650-1660 te Rijswijk. Ook Anna en Aeltie Joosten van Suijtwijk bij de doop van haar kinderen genoemd. Een gok. Misschien is Annitje Joosten een dochter van deze Joost van Suijtwijck.
Ondertrouwd op 20-04-1681 te Den Haag, gehuwd te stadhuis (getuige(n): Helena Tettero en Geertruij Raefkens), gehuwd voor de kerk op 04-05-1681 te Den Haag (RK) met Hendrik van VEEN. Weduwnaar in 1681. Beiden woonden in 1681 in Den Haag.
Vier kinderen werden gedoopt in Den Haag tussen 1682 en 1686. In 1682 traden als getuigen op Cornelis van Veen en Helena van Heijningen.
   3.  Jacob Joosten van ZUIJTWIJCK, bouwman, geboren 1650-1670, begraven op 07-07-1713 te Rijswijk. Het lijk van Jacob Joosten Zuijdwijck werd op 04-04-1713 in 's-Gravenhage aangegeven. Uit het gaardersregister bleek, dat er 3 gulden betaald moest worden. Vervolgens werd het vervoerd naar Rijswijk. Op 07-07-1713 is het lijk, afkomstig van Loosduinen, aangegeven te Rijswijk voor 3 gulden. Vervolgens werd Jacob Jooste Suijdwijk uit Haagambacht op dezelfde dag begraven in de kerk te Rijswijk in een kerkgraf met "een poos luiden met beide klokken". Hiervoor betaalde men 8 gulden en 13 stuivers.
Gehuwd (1) vr 1696 met NN3.
Ondertrouwd (2) op 23-12-1696 te Den Haag en Wateringen met Monica Cornelis van der HOEVEN (van der Hove), 40 jaar oud, gedoopt op 16-10-1656. Zij was in 1696 weduwe van Pieter Jacobse Rosenburgh. Dochter van Cornelis Heijmens van der HOEVEN en Marijtge Gerrits van REGGERSBERGEN. Jacob Joosten van Suijderwijck was in 1687 getuige bij de doop van een kind van zijn zus Leentje Joosten van Zuijdwijck.
Jacob woonde als weduwnaar in 1696 te Wateringen.
Op 14-12-1708 bleek, dat Ernst van Osenbrugge, capiteijn reformee, 150 gulden schuldig was aan Jacob in verband met landpacht, te betalen in de maand april 1709.
Op 13-10-1711 lieten Jacob en Monica hun testament opmaken. Jacob ondertekende met een merck. Zij woonden onder Haaghambagt.
Op 24-02-1713 kocht Jacob, wonende op Westerbeeck, een zekere obligatie van 300 gulden à 5 % rente per jaar van Johannes van Heiningen, die woonde te Monster. {Zij was eerder gehuwd op 37-jarige leeftijd op 02-05-1694 te Wateringen. Pieter was weduwnaar. Echtgenoot is Pieter Jacobs van ROSENBURGH.}
   4.  Maria Joosten (Marijtje) van ZUIJTWIJK, geboren 1655-1670, overleden op 20-08-1728 te Wateringen. Marijtje Joosten Zuijdwijk, overleden. Ook Zuijdwijk. Maria Joosten van Suijderwijck was in 1687 getuige bij de doop van een kind van zijn zus Leentje Joosten van Zuijdwijck.
Ondertrouwd op 07-04-1705 te Monster. Aangetekend te Rijswijk op 05-04-1705. Uit het gaardersregister te Rijswijk bleek, dat zij pro deo trouwden. Daar stond op 03-05-1705 dat beiden uit Rijswijk kwamen.
Aangetekend te Monster op 07-04-1705. Maria Jooste van Zuijtwijk, jd, wonende te Rijswijk en Jan Engele Overwater, weduwnaar, wonende te Monsterambagt. Gehuwd op 26-04-1705 te Monster, gehuwd voor de kerk op 03-05-1705 te Wateringen (RK) (getuige(n): Engel Janse Sonneveld en Marij Leenders). Marijtje Joosten Zuijdwijk en Jan Engelen Overwater. Echtgenoot is Jan Engelen OVERWATER, geboren circa 1650 te Monster? (gezindte: RK), overleden op 13-09-1724 te Wateringen. Op 03-08-1724 werd het H. Oliesel (ziekenzalving) toegediend. In 1698 trouwde Krijn Engelen Overwaeter met Neeltie Claes. Zoon van Engel Huijgensz. OVERWATER, hovenier (1647), bouwman (1682), en Floortgen Crijnsdr. SEEMAN. Jan Engelsz. Overwater trouwde driemaal. Zijn eerste vrouw heette Abigail Jacobsdr. van Leeuwen. Op 02-02-1689 touwde Jan te Monster/Delft met Teuntje Pietersdr. van der Burgh/Bergh. Teuntje overleed circa 1703 te Wateringen.
Bij zijn derde huwelijk in 1705 was Jan Engelsz. Overwater weduwnaar van Teuntie Piters (Teuntje Pieters van der Burgh) en hij woonde in Monster. (In de ondertrouwakte te Rijswijk stond Onderwater in plaats van Overwater.) Zijn vrouw Maria was in 1705 jd en woonde te Rijswijk. Op 08-08-1713 lieten zij hun testament in Den Haag opmaken. Op 09-08-1724 lieten Maria Joostdr. van Zuijdwijk en Jan Engelz. Overwater te Delft hun testament herzien. Zij hadden geen kinderen.
Bij de doop van Joanna op 04-12-1724 te Delft, dochter van Cornelius van Koppe en Maria Overwater, waren Antonius Overwater en Maria Zuijdewijck getuigen.
Op 31-12-1725 werd voor notaris Pieter de Graaff het volgende vastgelegd. Maria Joosten Suijtwijck, weduwe verhuurde m.i.v. 1726 voor 30 jaar 2 morgen land te Monster voor 150 gulden per jaar aan Theunis Janse Overwater.
In een akte uit Monster van 30-04-1728 werd Maria Joostens Zuijtwijk genoemd als weduwe van Jan Engelen Overwater.
   5.  Leentje Joostendr. van ZUIJDWIJCK (zie V.12).
   6.  Dorothea (Theodora, Dirckje) van SUIJTWIJCK, geboren 1682 te Haag Ambacht, overleden op 18-02-1765 te Den Haag. Dirkje Zuidewijk overleed op 82 1/2-jarige leeftijd aan het vergaan van leevensgeesten. Ook stond er bij de doop van een van de kinderen Theodora Maertens Suijdwijck. Ook van Zuidewik. Misschien toch een dochter van Maerten Joosten van Suidwijk en zijn eerste of tweede vrouw?
Ondertrouwd op 12-02-1713 te Den Haag, gehuwd voor de kerk op 26-02-1713 te Den Haag (Hoogduitse Kerk) met Nicolaes CEILLES (SELIS, ZELLESEN, ZELL, ruijter, geboren 1685-1690 te Inghen in 't landt van Gulick. Dorothea woonde in Den Haag. Nicolaes was een jm van Inghen. De volgende doopgetuigen werden genoemd bij hun kinderen: Den Haag, Grote Kerk, 1721, Hendrik de Waal en Clara Prins; 1723, Adam Zelleken en Isabella Prins (lidmaten); 1727, Kloosterkerk, Adolf van der Dussen en Klara Prins.
De 47-jarige Adrien Zelesse, arbeider, zoon van Adolphe Zelesse en Dirkje Zuidwijk, was op 18-03-1812 in Den Haag overleden. Hij was echtgenoot van Hermine Brugman. Adrien zou dan geboren zijn in 1765-1764. Er is hier nog wel ietxs niet kloppend. Is Adolf een zoon van Nicolaes Zelesse? (Zie R2854 en PG 8182.).
   7.  Hester (Esther) van SUIJTWIJCK, geboren 1680-1685 te Rijswijk. Geen RK-doop gevonden van een Hester tussen 1679 en 1685 te Rijswijk. Ook Esther van Suijdewijk.
Ondertrouwd op 17-07-1707 te Den Haag, gehuwd te stadhuis (getuige(n): Aldegundis van Nernes en Catharina van Rijnders), gehuwd voor de kerk op 31-07-1707 te Den Haag (RK) met Joannes (Jan Mighielse) van SON, geboren 1680-1685 te Den Haag. Hester en Jan woonden beiden in 1707 in Den Haag.
Hun kinderen waren katholiek gedoopt, waarbij als getuigen in 1709 optraden: Martin van Suijdewijck en Antonia van Son (coniuges, d.w.z. gehuwd met elkaar); in 1714 Judocus en Bernardina van Suijdwijk; in 1716 Adrianus van Velthoven en Adriana van Spierenberg.
   8.  Bernardina (Barendina) (van) SUIJTWIJCK, geboren 1693-1694 te Wassenaar. In het RK-doopboek te Wassenaar geen kinderen gevonden vanaf 1692 t/m 1695 bij dit gezin. (gezindte: RK), overleden op 10-12-1766 te Den Haag. Zij overleed op 72-jarige leeftijd aan kanker aan de borst.
Ondertrouwd op 28-01-1725 te Den Haag, gehuwd op 11-02-1725 te Den Haag, gehuwd voor de kerk op 11-02-1725 te Den Haag (RK (Spaansche Kapel)) (getuige(n): Johannes van Reusel en Catharina Wassenaer) met Wilhelmus (Willem) MAR(s)CHAL (MARTIAL), geboren 1690-1695 te Den Haag? Beiden woonden bij hun huwelijk in Den Haag.
Bij de doop van hun kinderen getuigden in 1724: Joos van Suijtwijck en Anna Maria van der Harte; in 1733: Judocus Zuijtwegh (een verschrijving) en Maria van der Harte.
Tot in 1739 werden hun kinderen gedoopt in Den Haag.
   9.  Joost van SUIJTWIJCK (van Zuijdewijck) (zie V.19).

V.1    Maerten Joosten van SUIJDWIJCK, geboren 1650-1655 te Rijswijk? Geboren in 1665-1670 is dus ook mogelijk. Ook Martinus van Suijtwijck en Martin van Suijdewijck.
Maerten Joosten van Zuijdwijck was in 1698 getuige bij de doop van een kind van zijn zus Leentje Joosten van Zuijdwijck.
In 1709 en 1712 waren Martinus van Suijtwijck en Antonia van Son doopgetuigen in Den Haag bij 2 kinderen van Esther van Suijdewijck en Johannes van Son. Bij de doopgetuigen stond coniuges, dat gehuwden betekent Volgens mij was daar geen sprake van. Antonia zal een tante van Johannes van Son zijn geweest. Zoon van Joost Willems van SUIJDTWIJCK (zie IV.2) en Baertgen Dierxdr. de MIST.
Ondertrouwd (1) op 22-10-1678 te Rijswijk. Maerten Joosten van Suijdwijck, JM, wonende te Rijswijk, geassisteerd met zijn vader Joost Willemsz Suijdwijck en Dirckie Bastiaens van Colijn, JDr., geassisteerd met Annitie Pieters, weduwe van Bastiaen Arents Colijn, haar moeder. Gehuwd op 06-11-1678 te Rijswijk met Dirckie Bastiaens van COLIJN, overleden in/vr 1679 te Rijswijk? Dochter van Annetie Pieters en Bastiaen Arents Colijn, die bij het huwelijk van zijn dochter al overleden was. Dochter van Bastiaen Arents COLIJN en Annitie Pieters. Bij het huwelijk jm, wonende te Rijswijk en jd.
Uit het testament van Anna Pieters, dat te Rijswijk opgesteld was op 30-09-1679 en een akte van 23-11-1679 bleek, dat Anna Pieters opnieuw was getrouwd. Daar stond dat zij weduwe was van Cornelis Francken van Aa. Haar schoonzoon Maerten Joosten van Zuijdwijck was inmiddels weduwnaar en woonde te Zoeterwoude.
Maerten Joosten van Suijdwijck, tuinman, wonende te Rijswijk-dorp legt op 30-08-1685 te Rijswijk een verklaring af. Hij tekende met een merk. Op 28-07-1687 kocht deze Rijswijkse tuinman Maerten voor 130 gulden aan vruchten over 1687 uit de boomgaarden en tuinen van de Hofstede Vredenburgh te Rijswijk. Deze Hofstede was van Vrouwe Marie van Vredenburgh, gemalin van de Ed. Geb. Heer Jan Jacob van Wassenaer.
Eind 1699 zette Maerten viermaal zijn bekende merk onder een akte te Rijswijk, waarbij hij als getuige optrad. Dit deed hij nogmaals in 1708.
Had deze Maerten een dochter die Dirkje heette? (Zo heette ook zijn eerste vrouw.)(Zie P3481 en R1095). Gehuwd (2) 1679-1692 te Zoeterwoude? Circa 1690 getrouwd, denk ik. Echtgenote is Adriaentje SPIERENBURGH, overleden in/na 1718 te Zoeterwoude? Ook Adriana (van) Spirenburgh. In 1716 waren Adrianus van Velthoven en Adriana van Spierenberg getuigen bij de doop van Simon, zoon van Esther van Zuijtwijk en Joannes van Son. Dochter van Engel Jansz. SPIERENBURG, santvoerders (1647) (net zoals zijn vader), en Haesgen Jacobsdr. van ENGELENDAEL. Uit het boek waarin stond, wie in Zoeterwoude de 100'en penning in 1718 moest betalen bleek het volgende. Ermptie Engelb. Spierenburgh, weduwe van Ary Gerritsz. Poelgeest en Maerten Joosten Zuijtwijck als in huwelijk hebbende Adriaentje Spierenburgh, beiden kinderen van Engel Jansz. Spierenburgh, verklaarden geen goederen te hebben en dat zij alleen met hun handen de kost verdienden. Hun opa Jan Ewoutse van Spierenburgh werd eerst wel aangeslagen voor 30 gulden, maar dit werd vervolgens weer doorgestreept. Zij woonden in Zoeterwoude-Rijndijk.
Doop- en trouwboek van RK-Den Haag 1670--1709 e.v. doorgenomen vanaf oktober 1689 (sc60) t/m januari 1693 (sc72).
Op 3-02-1718 compareerden voor notaris Johannes van Swanenburg te Leiden Maarten Joosten van Zuijdwijck, als in huwelijk hebbende Adriaentie Engels van Spieringburg, wonende in 's-Gravenhage en Ermtie Engels van Spieringburg, weduwe van Arij Gerritsz Poelgeest, wonende aen den Hogen Rijndijck op den hoek van Meerburger Watering in den Ambachte van Soeterwouden. Als erfgenamen van wijlen Duijfje Jans Spieringburg verkopen zij uit die boedel enkele stukken land te Zoeterwoude. Deze waren verkregen van wijlen Engel Jansz Spieringburg, die de zoon en algehele erfgenaam was van mede wijlen Jan Ewoutsz Spieringburg. Het gaat om 4 morgen en 4 hond land in de Meerburger polder en 2 morgen land in de Bospolder. Verder wordt vermeld, dat Ermptien Engels een prelegaat van wijlen Duijfje Jans Spieringburg, haer suster van halven bedde, had ontvangen. Zie notaris Lambertus van Swieten dd 27-10-1703. Bij de overdracht speelde Cornelis Gerritsz Starrevelt een rol. (Deel 1472, f136, scan 190-191) Maerten en Ermtgen stelden een merk als handtekening. Uit het tweede huwelijk:
   1.  Antonius van SUIJTWIJCK, gedoopt (RK) op 19-10-1692 te Den Haag (getuige(n): Adrianus Gerritsen (Poelgeest) en loco Anna van Suijtwijck). Huius gedoopt: Antonium. Ouders: Martinus van Suijtwijck en Adriana ......
   2.  Bernarda (Baertje) van SUIJTWIJCK, gedoopt (RK) op 23-07-1696 te Den Haag (getuige(n): Margareta van Nieuwenbroeck, loco (in plaats van) Jacobi Zuijtwijck en Mariae Zuijtwijck; met Jacobi werd vermoedelijk opa Joost Willems van Suijdtwijck bedoeld.). Uit een akte opgemaakt op 15-03-1707 uit het notarieel archief te Rijswijk bleek, dat bij het overlijden van Jan Engelen van der Cleij, die woonde op Arentsdorp bij 's-Gravenhage, Baertje Maertens van Zuijtwijck 25 gulden zou erven. Haar broer Joost Maerten van Zuijtwijck ontving bij het overlijden een van zijn hemdrokken met zilveren knopen. De vader van Jan Engel was Engel Jansz. van der Cleij. Uit de akte was niet te halen, waarom de twee kinderen van Maerten van Zuijtwijck zouden erven.
   3.  Joost Maertens, geboren 1680--1700.

V.12    Leentje Joostendr. van ZUIJDWIJCK, geboren 1660--1670, overleden op 07-11-1708 te Rijswijk, begraven op 10-11-1708 te Rijswijk. Leentje werd begraven op het kerkhof met twee posen luijens met de grote klok en men gebruikte het middelste kleed. Er werd aan de kerk betaald: 4 gulden en 8 stuivers. Zij werd pro deo begraven. Dochter van Joost Willems van SUIJDTWIJCK (zie IV.2) en Baertgen Dierxdr. de MIST.
Gehuwd voor de kerk op 31-10-1683 te Rijswijk (RK) (getuige(n): Geen). Getrouwd: Joannem Petri van Bergen Henegouwen et Helenam Judoci. Echtgenoot is Jan Pietersz. van BERGENHENEGOUWEN, overleden op 09-08-1701 te Rijswijk. Op deze datum werd het lijk van Jan Pietersz. van Bergeninhenegouwen pro deo aangegeven. Begraven op 12-08-1701 te Rijswijk. In het begraafregister stond: twe poos met de grote klok en 't middelste kleed. In 1671-1672 (zonder verdere datumaanduiding in het RK-trouwboek) trouwde ene (dezelfde) Joannes Petri van Bergen en henegou met Aleydis Petri Heemskercke (R22-p108). Vrij zeker dezelfde, omdat het eerste kind uit het volgende huwelijk Aleijdis wordt genoemd en als doopgetuige Claes Pietersz Heemskerck. Vermoedelijk is deze Aleijdis jong gestorven, want het vijfde kind wordt weer Aleijdis genoemd met weer Claes Pieters (Heemskerck?) als doopgetuige. Het wettelijke huwelijk bevestigde de juistheid van bovenstaande.
Op 07-11-1708 werd te Rijswijk een scabinale akte (voor schout en schepenen)(Inv. nr. 511 GA Rijswijk) opgesteld. Hierbij compareerden Maerten Joostensz. van Zuijdwijck, Jan Engelen van Overwater, echtgenoot van Maria Joostendr. van Zuijdwijck en Jacob Joostendr. van Zuijdwijck. Zij gaven te kennen, dat hun zuster Leentje Joostendr. van Zuijdwijck, die weduwe was van wijlen Jan Pietersz. van Bergenhenegouwen, was komen te overlijden en dat zij vier minderjarige kinderen naliet. De comparanten wilden wel zorg dragen voor de begrafenis, maar aanvaardden de boedel niet.
Scabinale akten lopen vanaf 1680 en zijn niet geklapperd.
Misschien dat de doopgetuigen bij de 4 kinderen nog informatie oplevert. {Hij was eerder gehuwd op 06-10-1671 te Rijswijk (getuige(n): de schepenen Van Vliet en Wintercamp). Jan Pieterse van Bergen in Henegouwen, jm met Aeltje Pieters Heemskerck, jd. Echtgenote is Aeltje Pieters HEEMSKERCK.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Aleijdis, gedoopt (RK) op 11-08-1685 te Rijswijk (getuige(n): Claes Pieterz Heemskerck en Marijtjen Huijberts). Haar moeder werd Leentjen Joosten genoemd.
   2.  Clementia, gedoopt (RK) op 26-11-1687 te Rijswijk (getuige(n): Jacob Joosten van Suijderwijck en Maria Joosten van Suijderwijck).
   3.  Maria, gedoopt (RK) op 11-04-1690 te Rijswijk (getuige(n): Arij van Rijn en Leuntjen Jans van Bergen Henegouwen).
   4.  Petrus, gedoopt (RK) op 02-06-1692 te Rijswijk (getuige(n): Arij van Rijn en Leuntjen Pieters).
   5.  Aleijdis, gedoopt (RK) op 15-06-1696 te Rijswijk (getuige(n): Claes Pieterz en Cornelia). Moeder: Leentjen Joosten van Zuijdwijck.
   6.  Wilhelmus, gedoopt (RK) op 27-12-1698 te Rijswijk (getuige(n): Maerten Joosten van Zuijdwijck en Monica Cnelis).

V.19    Joost van SUIJTWIJCK (van Zuijdewijck), geboren 1690-1695 te Rijswijk, overleden op 18-11-1747 te Den Haag. Ene Joost Zuiderwijk overleed op 18-11-1747 in Den Haag op 61-jarige leeftijd. Dan was hij geboren in 1685/1686. Ook Josephus en Judocus. Zoon van Joost Willems van SUIJDTWIJCK (zie IV.2) en Baertgen Dierxdr. de MIST.
Ondertrouwd op 11-09-1718 te Den Haag, gehuwd voor de kerk op 25-09-1718 te Den Haag (RK) (getuige(n): Digna de Bijl en Joanna Barteloms) met Johanna Maria van der HART (van der Harte), geboren 1690-1695 te Den Haag. Bij hun huwelijk woonden beiden in Den Haag. Bij de doop van hun kinderen traden op: Barendina van Suijtwijck (1719, 1724, 1731 en 1734); Jan Engelen (1719); Maria van S. (1721 en 1726); Theodora van S. (1721); Martinus van S. (1724). Hieruit concludeer ik, dat Barendina, Maria, Theodora en Martinus van Suijtwijck tot hetzelfde gezin behoorden als Joost van Suijtwijck.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martinus van ZUIDWIJK, gedoopt (RK) op 03-02-1719 te Den Haag (getuige(n): Jan Engelen en Barendina van Suytwijck).
   2.  Jacobus van ZUYDERWIJK (van Zuidwijk) (zie VI.11).
   3.  Adrianus van ZUIDWIJK, gedoopt (rk) op 07-02-1724 te Den Haag (getuige(n): Martinus van Suytwijck en Bernardina van Suytwijck).
   4.  Maria van ZUIDWIJK, gedoopt (rk) op 12-01-1726 te Den Haag (getuige(n): Antonius van Engelen en Maria van Suytwijck).
   5.  Wilhelmus (Willem) van ZUIDWIJK (van Zuydwijk) (zie VI.15).
   6.  Joanna van ZUIDWIJK, gedoopt (rk) op 17-01-1731 te Den Haag (getuige(n): Petrus van Veen en Barendyna van Suydewijck). Vermoedelijk was Joanna van Zuijderwijk getrouwd met Josephus van Dijk. Zie bestand Zuid-onb.
   7.  Martinus van ZUIDWIJK, gedoopt (rk) op 25-09-1734 te Den Haag (getuige(n): Joannes van der Hart en Barendyna Suytwijck).

VI.11    Jacobus van ZUYDERWIJK (van Zuidwijk), gedoopt (rk) op 01-10-1721 te Den Haag (getuige(n): Petrus Beyerbergenhenegouw, Maria van Suytwijck en Theodora van Suytwijck), zoon van Joost van SUIJTWIJCK (van Zuijdewijck) (zie V.19) en Johanna Maria van der HART (van der Harte).
Ondertrouwd op 12-05-1743 te Den Haag, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 03-06-1743 te Den Haag (rk) met Catharina ZANDIJK (Santwijk).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, gedoopt (rk) op 26-06-1743 te Den Haag (getuige(n): Josephus van Suytwijk en Maria van der Hart).
   2.  Henrica, gedoopt (rk) op 21-03-1745 te Den Haag (getuige(n): Adrianus van Zijdwijck en Joanna van Zuijdwijck).
   3.  Johanna Gertrudis, geboren op 09-12-1747 te Den Haag, gedoopt (rk) op 09-12-1747 te Den Haag (getuige(n): Fredericus Cols en Johanne Gertrudis Cobbe).
   4.  Fredericus, geboren op 29-03-1749 te Den Haag, gedoopt (rk) op 29-03-1749 te Den Haag (getuige(n): Fredericus Cols en Anna Gertrudis Kobbe), overleden op 29-02-1792 te Den Haag op 42-jarige leeftijd. Borstkwaal.
   5.  Josephus, geboren op 04-11-1751 te Den Haag, gedoopt (rk) op 04-11-1751 te Den Haag (getuige(n): Willem Seujdewijk en Willemina van Dijk).
   6.  Joanna, geboren op 06-08-1754 te Den Haag, gedoopt (rk) op 06-08-1754 te Den Haag (getuige(n): Martinus en Maria Zuiderwijk).
   7.  Joannes, geboren op 11-01-1759 te Den Haag, gedoopt (rk) op 11-01-1759 te Den Haag (getuige(n): Johannes Gardins en Anna Geertuy Cobbe), overleden op 31-08-1772 te Den Haag op 13-jarige leeftijd. Tering.
   8.  Catharina, geboren op 10-05-1765 te Den Haag, gedoopt (rk) op 10-05-1765 te Den Haag (getuige(n): Joris van Dijck en Johanna Suijderwijk).

VI.15    Wilhelmus (Willem) van ZUIDWIJK (van Zuydwijk), gedoopt (rk) op 29-06-1728 te Den Haag (getuige(n): Wilhelmus van Veen, Luentje Halverhoud en Hertjen van Veen). Is de vader van Willem niet Kornelis, de zoon van Willem Kornelis en Cornelia Bartels van Dort?? Zoon van Joost van SUIJTWIJCK (van Zuijdewijck) (zie V.19) en Johanna Maria van der HART (van der Harte).
Ondertrouwd (1) op 15-08-1751 te Den Haag, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-08-1751 te Den Haag, gehuwd voor de kerk op 28-08-1751 te Den Haag (RK) (getuige(n): Franciscus Blans en Cornelia Potwijn) met Willemina van DIJK (van Diek), geboren te Den Haag, overleden in/vr 1767. In 1751 was Willem jm en beiden woonden in Den Haag.
Vlak voor zijn trouwen met Maria van Leeuwen ging Willem van Zuidwijk op 09-10-1767 naar de weeskamer in Den Haag. Daar bracht hij 300 gulden; vijfenzeventig gulden voor ieder kind: Willem, Joost, Maria en Hendrica.
Willem van Zuidwijk kreeg op 09-04-1777 75 + 16 (rente over 9 jaar en 6 maanden) = 91 gulden. Joost van Zuidwijk kreeg op 09-03-1782 75 + 27 (rente over 14 jaar en 5 maanden). Maria van Zuidwijk kreeg op 09-05-1783 75 + 29 (rente over 15 jaar en 7 maanden). Hendrijntje van Zuidwijk kreeg op 09-10-1790 75 + 42,7 (rente over 23 jaar).
Ondertrouwd (2) op 11-10-1767 te Den Haag, gehuwd op 39-jarige leeftijd op 25-10-1767 te Den Haag (getuige(n): Maria Enelo en Johannes la Fleur), gehuwd voor de kerk op 25-10-1767 te Den Haag (RK) met Maria van LEEUWEN, geboren 1725--1740 te Den Haag. DTB W 6b; overlijdensregister, RK, fol. 8, 29-05-1785, inschrijvingsdatum van overlijden van Maria Pitersze van Leeuwen. In een andere aantekening had ik staan: begraven: 26-05-1785 te Wateringen. Dit vereist nog verder onderzoek. Is het dezelfde persoon? (PG 6592).
Ondertrouwd (3) op 05-08-1792 te Den Haag, gehuwd op 64-jarige leeftijd op 19-08-1792 te Den Haag (getuige(n): C. Kranenburg en Geertruij Prus), gehuwd voor de kerk op 18-08-1792 te Den Haag (RK) met Maria van DRIEL, geboren te Den Haag. In 1792 was Maria van Driel jd.
Op 17-11-1798 liet Willem Zuijdwijk zijn testament in Den Haag opmaken. Daarin stond, dat hij getrouwd was met Maria van Driel. Als zijn erfgenamen wees hij aan: zijn vrouw, zijn in een eerder huwelijk verwekte kinderen, met name: Willem, Joost, Hendrica (getrouwd met Jacobus Couwenhoven) en zijn overleden dochter Maria, die getrouwd was geweest met Evert Putters. Als voogden wees hij aan: Jacobus en Janus van Dijk.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Johanna, gedoopt (rk) op 07-08-1752 te Den Haag (getuige(n): Johannes de Bruyn en Johanna van Suytwijck), overleden op 13-10-1753 te Den Haag op 1-jarige leeftijd.
   2.  Willem (zie VII.10).
   3.  Joseph (Joost) ZUIDWIJK (Zuiderwijk) (zie VII.12).
   4.  Maria ZUIDERWIJCK/SUIJTWIJK (zie VII.15).
   5.  Caecilia Henrica, gedoopt (rk) op 13-07-1760 te Den Haag (getuige(n): Simon Keijzer en Hendrica van Bergenhenegouw), begraven op 13-01-1763 te Den Haag op 2-jarige leeftijd. Op deze datum werd de 2 1/2 jarige Hendrika Zuidwijk in Den Haag begraven. Zij was overleden aan de tering. (pro deo).
   6.  Alida, gedoopt (rk) op 09-08-1762 te Den Haag (getuige(n): Theodorus Vergoy en Alida van Hees), overleden in/vr 1767. Alida moet wel vroeg gestorven zijn, want zij werd in 1767 niet meer genoemd bij de weeskamer.
   7.  Hendrica (Hendrijntje) (Zuidwijk), gedoopt (RK) op 01-02-1766 te Den Haag (getuige(n): Theodorus Solleveld en Hendrica van Beyeren). In 1790 kwam Hendrijntje van Zuidwijk haar deel van de erfenis van haar moeder bij de weeskamer ophalen. Zij kreeg 75 gulden en 42,7 gulden interest. Zij woonde in 1840 nog in Den Haag aan het Spui (P80-19), was dan weduwe.
Gehuwd ca. 1790 met Jacobus COUWENHOVEN, overleden <1840.

VII.10    Willem van ZUIDWIJK, tuinman (1814, 1819), arbeider (1826), geboren op 15-03-1754 te Den Haag, gedoopt (RK) op 15-03-1754 te Den Haag (getuige(n): Angelus van Dick en Antonia van der Hoeve), overleden op 05-02-1826 om 23.00 uur te Den Haag op 71-jarige leeftijd. In de overlijdensakte van Willem Zuijdwijk stond: 81 jaar, weduwnaar van Agneta Bodegrave. (Dus 10 jaar ouder dan de werkelijkheid.). Vlak voor zijn trouwen in 1777 haalde Willem zijn deel van de erfenis van zijn moeder op bij de weeskamer; deze bestond uit 75 gulden en 16 gulden interest. Zoon van Wilhelmus (Willem) van ZUIDWIJK (van Zuydwijk) (zie VI.15) en Willemina van DIJK (van Diek).
Ondertrouwd op 06-04-1777 te Den Haag, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-04-1777 te Den Haag (getuige(n): Maria Joseph Ghisen), gehuwd voor de kerk op 19-04-1777 te Den Haag (rk) met Angenita BOODEGRAVEN (Alida Bodegrave, Ida, Angenis), geboren 1750 te Voorburg, overleden op 01-03-1809 te 's-Gravenhage. Was overleden bij tweede huwelijk van haar dochter.
In het doodregister is Angenis Bodegraven op 03-01-1809 ingeschreven als huisvrouw van W. Zuijdwijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus (Willem) ZUIJDWIJK (zie VIII.1).
   2.  Wilhelmina ZUIJDWIJK (Willemijntje) (zie VIII.4).
   3.  Maria, gedoopt (rk) op 08-10-1782 te Den Haag (getuige(n): Arnoldus Everardus Putters en Maria Zuidwijk). Zou getrouwd geweest kunnen zijn met Petrus Smeele(n) Zie PG 1376.
   4.  Joannes (Jan) ZUIDWIJK (zie VIII.7).
   5.  Kaspar, geboren op 06-01-1788 te Den Haag, gedoopt (rk) op 06-01-1788 te Den Haag (getuige(n): Pieter van der Loos en Maria van der Vlugt), overleden op 02-04-1788 te Den Haag, 87 dagen oud.
   6.  Melchior ZUIJDWIJK (Melgert Jors) (zie VIII.10).
   7.  Philippus Jakobus (Philip) ZUIJDWIJK (zie VIII.12).
   8.  Angenita, groenteverkoopster (1816), geboren op 23-02-1793 te Den Haag, gedoopt (rk) op 23-01-1793 te Den Haag (getuige(n): Antoni Tuijter en Pieternella de Vries), overleden op 03-04-1885 te 's-Gravenhage op 92-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: Angenita Suijdwijk, 92 jaar, geboren en wonende alhier, weduwe van Henricus Mulder, dochter van Willem Suijdwijk en Angenita Bodegrave. Ook Angeni(e)ta en Agnieta Zuijdwijk. Bij de volkstelling van 1829 in Wassenaar schreef men: Agneta Zuydwijk. Het gezin bevatte toen 5 kinderen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-05-1816 te Den Haag (getuige(n): Nicolaas Battes, 42 jr, loodgieter, Johannes Harting, 33 jr, schoenmaker, Hendrik Swaanhuijsen, 45 jr, oppasser en Dirk Tetterode, 39 jr, arbeider). De bruidegom woonde in Wassenaar. Ook daar werden de huwelijksafkondigingen gedaan. Zijn ouders waren: Joannes Mulder en Joanna Hulstman. Angenita Suijdwijk was een dochter van Willem Suijdwijk en Angenita Bodegrave.
De huwelijksakte werd niet ondertekend door de bruid en de moeder van de bruidegom. Vader van de bruid tekende met: Willem Zuijdwijk (zonder puntjes). Als getuige werd genoemd: Nicolaas Battes, 42 jaar, lootgieter. Hij tekende met Niclaas Battes. Deze Nicolaas Battes was in 1814 getrouwd met Wilhelmina, de oudere zus van Angenita Zuijdwijk. Echtgenoot is Henricus (Hendrik Jansz.) MULDER, 31 jaar oud, warmoesier (1816), geboren op 28-03-1785 te Voorburg, overleden op 21-12-1863 te Wassenaar op 78-jarige leeftijd, zoon van Joannes (Jan Dirksz) MULDER en Johanna HULS(t)MAN. Hun kinderen waren tussen 1817 en 1835 te Wassenaar geboren. Van 1842 tot 1858 trouwden enkele kinderen te Wassenaar.

VIII.1    Wilhelmus (Willem) ZUIJDWIJK, gedoopt (rk) op 22-01-1778 te Den Haag (getuige(n): Willem Zuijdwijk en Maria van Leeven (Leeuwen)), overleden op 06-12-1804 te Den Haag op 26-jarige leeftijd, zoon van Willem van ZUIDWIJK (zie VII.10) en Angenita BOODEGRAVEN (Alida Bodegrave, Ida, Angenis).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 24-04-1803 te Den Haag (rk) met Clasina van der KLUGT, geboren te Oostcampspolder, overleden in/vr 1841. {Zij is later gehuwd op 31-08-1806 te Den Haag met Theodorus (Dirk) COENRAATS/COENRAADS, tuinman (1819, 1821), geboren 1765, overleden in/na 1821.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus, gedoopt (RK) op 02-09-1803 te Den Haag (getuige(n): Joannes en Maria Zuijdwijk), overleden op 13-10-1826 te Wassenaar op 23-jarige leeftijd. Wilhelmus Zuijderwijk was bij zijn overlijden ongehuwd.
   2.  Maria, gedoopt (rk) op 16-10-1804 te Den Haag (getuige(n): Wilhelmus van Haasteren en Johanna van der Klugt), overleden op 23-11-1805 te Den Haag op 1-jarige leeftijd. Tering.

VIII.4    Wilhelmina ZUIJDWIJK (Willemijntje), huishoudster (1814), wasvrouw (1843), geboren te Den Haag, gedoopt (RK) op 13-07-1780 te Den Haag (getuige(n): Petrus Bodegrave en Maria van der Leeuwen). Er stond: Wilmentje, dochter van Willem Zuijdwijk en Alida Bodegrave, RK gedoopt in de Assendelftstraat op 13-07-1780. Overleden op 26-08-1848 om 3.00 uur te Den Haag op 68-jarige leeftijd. Woonden 1840 in Waalsch Diaconiehuis te Den Haag. Er staat 66 jaar bij overlijden. Dochter van Willem van ZUIDWIJK (zie VII.10) en Angenita BOODEGRAVEN (Alida Bodegrave, Ida, Angenis).
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 15-07-1804 te Den Haag (getuige(n): Johannes Keller en Wilhelmina van Wissen) met Pieter van der HORST, overleden op 23-07-1806 te `s-Gravenhage. Staat in huwelijksacte tweede huwelijk vrouw dat hij 13 maanden ervoor is overleden.
Volgens het doodregister van `s-Gravenhage is hij op 23-07-1806 daar ingeschreven: Pieter van der Horst.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 15-06-1814 te Den Haag. In de trouwakte stond: Wilmentje Zuijdwijk, weduwe van Pieter van der Horst en Nicolaus Pattes, weduwnaar van Helena van Aste. De bruid en de vader van de bruidegom verklaarden niet te kunnen schrijven. De bruidegom tekende met: N. Battes.
In de huwelijksbijlage 1814, akte 88A, scan 727 ev: Een acte van Notoriteit opgemaakt op 06-06-1814: Nicolaas Battes, weduwnaar van Helena van Asten, loodgietersknecht, wenst te trouwen met Willemiena Zuijdwijk. Hierbij moet de doodacte van wijlen zijne moeder Helena Stas, huisvrouw van Matthijs Battes, getoond worden. Dat lukt niet, ofschoon zij alhier op het Noorder Kerkhof is begraven. De volgende personen getuigen, dat hij een zoon is van Matthijs Battes in wettig huwelijk verwekt bij Helena Stas, welke Helena Stas in den jare 1776 ten tijde dat haren man, gezegde Matthijs Battes alhier als militair in garnisoen was, alhier is overleden en op het Noorder Kerkhof alhier begraven. Dat er geen behoorlijk bewijs van de dood van Helena Stas bestaat, is, dat gemelde Matthijs Battes bij de dood zijner vrouw zeer ziek zijnde, de naam apparentelijk niet is opgegeven in orde. Getuigen: Matthijs Battes, oud militair, Adrianus Swaben, oud militair, Willem de Bruijn, tapper, Valentijn Dohier, werkman, Christoffel Nanning, particulier, Philip Feltzer, koetsier, Melchior Zuijdwijk, warmoesier, onder de Uilenboomen wonende, wijk M no. 446. Echtgenoot is Nicolaas BATTES/PATTES (Nicolaus), 39 jaar oud, loodgieter (1814, 1816, 1826, 1830), geboren te Den Haag, gedoopt (RK) op 16-06-1774 te `s-Gravenhage. Nicolaus Pattes. Overleden op 16-11-1840 te 's-Gravenhage op 66-jarige leeftijd. Hij was 66 jaar oud. Ook Pattes en Baltes. Zoon van Mattheus PATTES, gieter, en Elena STAS. In 1842 trouwde zoon Nicolaas Battes, geboren in 1815, in Den Haag. {Hij was eerder gehuwd <1809 met Helena van ASTE(N), overleden op 28-03-1814 te `s-Gravenhage. In 1814 hertrouwt Nicolaas. Bij overlijden: Helena van Asten, getrouwd met Nicolaas Baddes.}
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Nicolaas BALTES, geboren op 01-10-1815 te `s-Gravenhage. Achternaam moet Battes zijn.
   2.  Johannes BATTES, geboren 1825 te Den Haag.

VIII.7    Joannes (Jan) ZUIDWIJK, warmoezier (1840, 1844), tuinman (1834), gedoopt (RK) op 19-04-1785 te Den Haag (getuige(n): Nicolaas van der Klok en Hendrica Zuijdwijk), overleden op 25-12-1861 te Voorburg op 76-jarige leeftijd. Ouders: Willem Zuijdwijk en Angeniet Bodegraven. Ook Jo(h)annes van Zuidwijk.
Is in 1821 een van de declaranten bij overlijden neefje. Zoon van Willem van ZUIDWIJK (zie VII.10) en Angenita BOODEGRAVEN (Alida Bodegrave, Ida, Angenis).
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 28-04-1811 te Den Haag (rk) met Wilhelmina (Mijntje, Willemina) van WISSEN, 23 jaar oud, geboren op 18-08-1787 te Wassenaar, overleden op 29-04-1852 te Voorburg op 64-jarige leeftijd. Bij overlijden: 64 jaar, echtgenote van Johannes Zuijdwijk. Wilhelmina van Wisse woonde in 1834 te Voorburg. Dochter van Arij Harmens van WISSEN en Cornelia Andries REMMELSWAAL. In 1840 woonden zij in Voorburg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna (Agnes) ZUIDERWIJK (zie IX.6).
   2.  Adrianus (Arie) (zie IX.7).
   3.  Wilhelmina (Willemina), geboren op 10-05-1816 te Voorburg. In de geboorteakte stond: Willemina Zuidwijk. Overleden op 02-04-1899 te Veur op 82-jarige leeftijd. Bij overlijden: 82 jaar; zij was een dochter van Johannes Zuidwijk en Willemina van Wissen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-02-1841 te Voorburg met Hendrikus Everardus (Hendrik) HOFS, 24 jaar oud, geboren op 03-08-1816 te Stompwijk. In de overlijdensakte stond: Echtgenoot van Wilhelmina Zuidwijk. Overleden op 10-12-1867 te Veur op 51-jarige leeftijd, zoon van Everardus HOFS en Maria HOES. Hun zoon Everhardus was in 1842 geboren te Veur. Hun dochter Wilhelmina Hofs was in Veur in 1844 geboren. Een dochter in 1845, in 1846 en in 1848.
   4.  Cornelis, geboren op 11-07-1818 te Voorburg. Zijn moeder werd Wilhelmina van Wijssen genoemd. Overleden op 14-05-1828 te Voorburg op 9-jarige leeftijd. Zijn vader werd Jan Zuidwijk genoemd, zijn moeder Willemina van Wissen.
   5.  Jannetje, geboren op 09-06-1820 te Voorburg, overleden op 14-11-1895 te Den Haag op 75-jarige leeftijd. Weduwe van Petrus van Sassen.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 09-11-1855 te Voorburg. De vader van de bruid werd Johannes Zuidwijk genoemd. Echtgenoot is Petrus (Pieter) van SASSEN, 47 jaar oud, bloemist (1877), geboren op 26-07-1808 te Vlaardingen, overleden op 13-11-1892 te `s-Gravenhage op 84-jarige leeftijd. Petrus van Sassen, arbeider, 84 jaar, geboren te Vlaardingen, echtgenoot van Johanna Zuidwijk, eerder weduwnaar van Helena van Oijen. Zoon van Willem van SASSEN en Louisa KOLEN. {Hij was eerder gehuwd in/vr 1845 met Helena van O(O)IJEN, geboren 1808, overleden op 07-08-1854 te Voorburg, dochter van Cornelis van OOIJEN en Wijnanda van der BURG.}
   6.  Johannes (Jan) (zie IX.15).
   7.  Willem, geboren op 28-07-1823 te Voorburg, overleden op 04-07-1838 te Voorburg op 14-jarige leeftijd.
   8.  Cornelia ZUIJDWIJK, geboren op 23-01-1827 te Voorburg. In de geboorteakte stond: Cornelia Zuijdwijk. Overleden op 05-04-1828 te Voorburg op 1-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: Cornelia Zuidwijk.
   9.  Maria, geboren op 25-03-1828 te Voorburg, overleden op 18-05-1829 te Voorburg op 1-jarige leeftijd.
   10.  Cornelis, geboren op 03-11-1829 te Voorburg, overleden op 21-11-1829 te Voorburg, 18 dagen oud.

IX.6    Johanna (Agnes) ZUIDERWIJK, arbeidster (1834), geboren te Voorburg, gedoopt (RK) op 15-10-1811 te Voorburg (getuige(n): Johannes Keller en Maria van Wissen), overleden op 16-04-1844 te 's-Gravenhage op 32-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: Agnes Zuidwijk, 33 jaar, geboren te Voorburg, huisvrouw van Johannes Hoogduin, dochter van Johannes Zuidwijk en Wilhelmina van Wissen. Ook: Agnes Zui(j)dwijk. Dochter van Joannes (Jan) ZUIDWIJK (zie VIII.7) en Wilhelmina (Mijntje, Willemina) van WISSEN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-05-1834 te 's-Gravenhage (getuige(n): Gerardus Borsboom, 24jr, tuinman, Gerardus Hendriks, 30jr, tuinman, Gerardus Teunisse, 30 jr, tuinman en Franciscus van Romen, 51 jaar). Agnes Zuijdwijk woonde te Voorburg in 1834, Joannus diende in het Leger te Velde. Echtgenoot is Johannes (Jan) HOOGDUIN, arbeider (1834, 1844), geboren 1807--1808 te Den Haag, overleden op 23-01-1869 te `s-Gravenhage. Hij was 61 jaar, echtgenoot van Hermina Fredrica Esseboom. Zoon van Adrianus (Arie) HOOGDUIJN, arbeider, en Marie (Mietje) BORSBOOM. De gegevens van dit gezin met 3 kinderen kwam uit de volkstelling, die in 1840 in Den Haag was gehouden. Adrianus Lourens Hoogduin, zoon van Johannes Hoogduin en Agnes Zuidwijk, trouwde in 1871 te Wassenaar. Hij was in 1834 te 's-Gravenhage geboren. Hij overleed in 1891 te Wassenaar, 56 jaar oud. {Hij is later gehuwd op 05-06-1844 te `s-Gravenhage (getuige(n): Petrus van den berg, 43, winkelier, Cornelis Borsboom, 31, tuinman, Gerardus Borsboom, 34, tuinman en Christiaan Teekelen, 32, koopman). De bruidegom was weduwnaar van Agnes Zuidwijk. Echtgenote is Elizabeth BOUMAN, dienstbode (1844), geboren 1811, dochter van Jan BOUMAN en Klasina van der KLUGT. Hij is later gehuwd op 12-05-1847 te `s-Gravenhage (getuige(n): Cornelis Bakker, 30, smid, Gerardus Borsboom, 37, tuinman, Jacobus Cornelis Garnier, 42, verver en Willem Hoffmann, 31, muzikant). Bruidegom, weduwnaar van Maria Bouman. Echtgenote is Catharina Maria HARGROUVES, dienstbode (1847), geboren 1801, dochter van Cornelis HARGROUVES en Wilhelmina van ROOSENBURG. Hij is later gehuwd op 19-09-1849 te `s-Gravenhage (getuige(n): Frans Bisgen, 34, schoenmaker, Dirk Kok, 33, metselaar, Hendrik Schouman, 31, metselaar en Pieter van Tol, 28, metselaar). Vorige partner: Catharina Maria Hargrouves. Echtgenote is Hermina Fredrica ESSEBOOM, dienstbode (1849), geboren 1824, dochter van Antonie ESSEBOOM, oppasser (1849), en Anna Maria Elisabeth MULLER.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus, geboren 1835 te Den Haag.
   2.  Johannes, geboren 1837 te Den Haag.
   3.  Arie, geboren 1840 te Den Haag.
   4.  Een levenloos kind van, geboren op 16-04-1844 te `s-Gravenhage, overleden op 16-04-1844 te `s-Gravenhage, 0 dagen oud. Bij de geboorte/bevalling is ook de moeder overleden.

IX.7    Adrianus (Arie) ZUIDWIJK, warmoezier (1844), tuinder (1840-1842),arbeider (1846, 1856, 1871, 1880, 1889), geboren op 05-10-1813 te Voorburg (gezindte: RK), overleden op 01-11-1889 te Rijswijk op 76-jarige leeftijd, zoon van Joannes (Jan) ZUIDWIJK (zie VIII.7) en Wilhelmina (Mijntje, Willemina) van WISSEN.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 15-05-1840 te Rijswijk met Antje van GALEN, 25 jaar oud, geboren op 15-11-1814 te Kwintsheul-Loosduinen, overleden op 09-08-1840 te Rijswijk op 25-jarige leeftijd. Wijk A nummer 24. Dochter van Arie van GALEN, arbeider (1840), en Johanna EEKHOUT. Op 07-07-1840 lieten Arie en Antje hun testament opmaken door notaris Johannes Wilhelmus Schuurman te Rijswijk. Omdat Antje "ziek te bedde leggende" was, was dit testament gedaan en gepasseerd ten huize van de erflaatster. Arie werd als enige en algehele erfgenaam genoemd.
Verschillende malen werd in een akte genoemd dat Arie koper was van broeiramen en hakhout (1840-1853).
Op 22-05-1850 verkocht Arie, dagloner, een blok van twee huizen met erven, staande in het dorp van Rijswijk (wijk A nummer 38) voor 800 gulden aan Johannes Alkemade, schipper te Rijswijk. Hierbij betaalde hij 200 gulden contant en nam hij een schuldbrief van 600 gulden over. Deze schuldbrief was opgesteld, nadat Arie op 08-05-1844 deze huizen had gekocht.
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 11-11-1841 te Rijswijk met Catharina SCHOLTEN, 27 jaar oud, dienstbode (1841), geboren op 02-10-1814 te 's-Gravenzande (gezindte: RK), overleden op 16-01-1900 te Rijswijk op 85-jarige leeftijd, begraven op 20-01-1900 te Rijswijk (RK kerkhof). Ook Catrina. Dochter van Barend SCHOLTEN, warmoezier (1841), en Cornelia MULDER. Arie was weduwnaar van Antje van Galen. In het bevolkingsregister stond dat Arie en Catrina via Wassenaar naar Rijswijk waren gekomen. In 1842-1846 wijk A nummer 24. In 1849: A38. In 1853: A41. In 1855: A136. In 1856: A42. in 1864: A41.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Adrianus Johannes (Andries) (zie X.5).
   2.  Gerardus Bernardus (zie X.8).
   3.  Johannes Wilhelmus (zie X.10).
   4.  Cornelia ZUIJDWIJK, geboren op 22-12-1849 te Rijswijk, overleden op 04-06-1850 te Rijswijk, 164 dagen oud.
   5.  Cornelis, zonder (1880), arbeider (1916), wegwerker (bev. reg.), geboren op 13-05-1851 te Rijswijk (gezindte: RK), overleden op 26-01-1916 te 's-Gravenhage op 64-jarige leeftijd. Cornelis vertrok in 1886 vanuit Rijswijk naar Den Haag.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26-05-1880 te 's-Gravenhage. Bij zijn huwelijk woonde Cornelis te Rijswijk, alwaar de huwelijksafkondigingen ook hadden plaatsgevonden. De bruidegom en zijn vader verklaarden niet te kunnen schrijven. Zijn broer tekende met J. W. Zuidwijk. Echtgenote is Catharina KOEMANS, 22 jaar oud, geboren op 13-10-1857 te Den Haag. In de geboorteakte werd alleen de naam van de moeder vermeld. Catharina, dochter van Jacoba van Vloten, zonder beroep. In de kantlijn stond: Dit kind is erkend door Petrus Koemans en Jacoba van Vloten bij het aangaan van hun huwelijk den 25-07-1860 (fout, red.) voorens alhier voltrokken. (gezindte: RK), overleden op 23-11-1910 te 's-Gravenhage op 53-jarige leeftijd. Haar moeder werd Jacoba vn Vloten genoemd. Catharina kwam in 1880 vanuit Den Haag naar Rijswijk. In 1886 vertrok zij weer naar Den Haag. Dochter van Petrus KOEMANS, boekdrukker (1880), en Jacoba van VLOTEN.
   6.  Hendrik, geboren op 18-02-1853 te Rijswijk, overleden op 03-02-1855 te Rijswijk op 1-jarige leeftijd. In de akte stond Hendrik Zuijdwijk.
   7.  Maria, geboren op 14-06-1856 te Rijswijk. Bij de geboorte-aanifte van Maria verklaarde vader Arie, "zijnen naam niet te kunnen schrijven of teekenen als hebbende dit niet geleerd". In het bevolkingsregister werd zij Maria Catharina genoemd. Overleden op 06-07-1864 te Rijswijk op 8-jarige leeftijd. In de akte stond: Maria Catharina Zuijdwijk.

X.5    Adrianus Johannes (Andries) ZUIDWIJK, arbeider (1871, 1874, 1884, 1887, 1891), bouwknecht, geboren op 17-08-1842 te Rijswijk (gezindte: RK), overleden op 31-01-1909 te Rijswijk op 66-jarige leeftijd. Op zijn bidprentje stond: Andreas Joannes Zuidwijk; hij was plotseling overleden. Begraven op 03-02-1909 te Rijswijk (R.K. kerkhof). In 1862 was Andries vanuit Rijswijk naar Delfgauw vertrokken. Aan het eind van 1862 kwam Andries weer in Rijswijk terug vanuit Vrijenban.
In het bevolkingsregister stond, dat de schrijfwijze was: Andries Adrianus Zuijdwijk. Zoon van Adrianus (Arie) ZUIDWIJK (zie IX.7) en Catharina SCHOLTEN, dienstbode (1841).
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 17-08-1871 te Rijswijk met Antje van der VELDE, 27 jaar oud, dienstbode (1871), geboren op 21-08-1843 te Wassenaar (gezindte: RK), overleden op 19-03-1880 te Rijswijk op 36-jarige leeftijd. Ook: van der Velden. Dochter van Reijer (Renier) van der VELDE, arbeider (1871), en Wilhelmina van der KLEIJ.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 28-09-1881 te Rijswijk. De bruidegom was weduwnaar van Antje van der Velden. Echtgenote is Joanna (Anna) BUIJING, 33 jaar oud, geboren op 12-10-1847 te Voorburg (gezindte: RK), overleden op 29-04-1924 te Rijswijk op 76-jarige leeftijd. Ook Antje. Bij haar overlijden werd zij Johanna Buijing genoemd. Dochter van Jan BUIJING en Clara van den BERG.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Catharina, verpleegster, geboren op 04-01-1875 te Rijswijk (gezindte: RK), overleden op 18-07-1923 te Rijswijk op 48-jarige leeftijd. Ongehuwd. Maria Catharina kwam in 1910 naar Rijswijk. Als beroep stond in het bevolkingsregister verpleegde. Zij woonde, als verpleegster, in het RK Liefdegesticht.
   2.  Reinier Petrus, geboren op 19-07-1876 te Rijswijk, overleden op 21-12-1891 te Rijswijk op 15-jarige leeftijd. Op zijn bidprentje stond, dat hij bij zijn overlijden 15 jaar oud was. Begraven op 24-12-1891 te Rijswijk (RK kerkhof).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Anna Catharina, dienstbode te Rijswijk, werkvrouw, geboren op 25-02-1883 te Rijswijk (gezindte: RK).
   4.  Clara Alida, geboren op 29-09-1884 te Rijswijk, overleden op 12-11-1885 te Rijswijk op 1-jarige leeftijd.
   5.  Clara Alida, werkvrouw, geboren op 31-07-1887 te Rijswijk (gezindte: RK).
   6.  Cornelia Maria, geboren op 24-06-1888 te Rijswijk, overleden op 29-10-1954 te Delft op 66-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: wonende te Rijswijk (ZH). Delft, aktenr. 559. Op 18-12-1922 was Cornelia Maria Zuidwijk vanuit Rijswijk vertrokken naar het St. Joris Gasthuis te Delft. Zij was ongehuwd.
   7.  Johannes Leonardus, geboren op 10-10-1891 te Rijswijk, overleden op 23-05-1892 te Rijswijk, 226 dagen oud.

X.8    Gerardus Bernardus ZUIDWIJK, arbeider (1883-1893, 1912), bouwknecht, geboren op 20-09-1844 te Rijswijk (gezindte: RK), overleden op 30-06-1912 te Rijswijk op 67-jarige leeftijd. In 1865 was Gerardus Bernardus vanuit Rijswijk naar Wateringen vertrokken. In 1866 kwam hij weer terug naar Rijswijk. Schrijfwijze naam: Zuijdwijk. Zoon van Adrianus (Arie) ZUIDWIJK (zie IX.7) en Catharina SCHOLTEN, dienstbode (1841).
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 09-05-1883 te Rijswijk (getuige(n): o.a. Johannes Wilhelmus Zuidwijk, 36 jaar, arbeider, broeder van den bruidegom, wonende te Rijswijk). Alida woonde bij haar huwelijk in Wateringen. De bruid en de bruidegom hebben de trouwakte niet ondertekend, omdat beiden verklaren geen schrijven te hebben geleerd. Echtgenote is Alida OVERKLEEFT, 31 jaar oud, geboren op 19-06-1851 te 's-Gravenzande (gezindte: RK), overleden op 21-03-1933 te Rijswijk op 81-jarige leeftijd. Alida kwam in 1884 vanuit Den Haag naar Rijswijk. Dochter van Johannes OVERKLEEFT, arbeider (1883), en Maria Johanna BURGERSDIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Maria, geboren op 16-02-1884 te Rijswijk. Haar moeder werd alida Overklift genoemd. Overleden op 06-01-1891 te Rijswijk op 6-jarige leeftijd.
   2.  Johannes Wilhelmus (zie XI.9).
   3.  Cornelia Maria Catharina, strijkster (1919), geboren op 03-11-1886 te Rijswijk (gezindte: RK). In 1919 kwam Cornelia Maria Catharina vanuit Delft naar Rijswijk.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 07-05-1919 te Rijswijk (getuige(n): Johannes Wilhelmus Zuidwijk,33 jaar, pakhuisknecht, wonende te 's-Gravenhage) met Adrianus Mattheus Nicolaas FOPPE, 29 jaar oud, blekersknecht (1919, 1920), geboren op 03-09-1889 te Delft (gezindte: RK). Adrianus kwam in 1919 vanuit Delft naar Rijswijk. Zoon van Petrus Nicolaas FOPPE, broodslijter (1919), en Hendrika Petronella Margaretha Francisca van STEENBEEK. Op 24-09-1936 vertrok dit echtpaar vanuit Rijswijk naar Den Haag.
   4.  Maria, geboren op 22-02-1888 te Rijswijk, overleden op 23-09-1888 te Rijswijk, 214 dagen oud.
   5.  Adrianus, geboren op 06-05-1889 te Rijswijk, overleden op 24-02-1890 te Rijswijk, 294 dagen oud.
   6.  Adrianus, geboren op 27-07-1890 te Rijswijk, overleden op 08-07-1891 te Rijswijk, 346 dagen oud.
   7.  Arie, geboren op 03-07-1893 te Rijswijk, overleden op 07-05-1894 te Rijswijk, 308 dagen oud.

XI.9    Johannes Wilhelmus ZUIDWIJK, pakhuisknecht (1909, 1919), knecht in een wijnhandel (1936), wijnkopersknecht (bev. reg.), geboren op 13-05-1885 te Rijswijk, overleden op 20-02-1936 te 's-Gravenhage op 50-jarige leeftijd. Johannes Wilhelmus vertrok in 1909 van Rijswijk naar Den Haag. Zoon van Gerardus Bernardus ZUIDWIJK (zie X.8) en Alida OVERKLEEFT.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-08-1909 te 's-Gravenhage. De huwelijksafkondigingen hadden ook in Rijswijk (ZH) plaats. De ouders van de bruidegom ondertekenden de trouwakte niet wegens ongeleerdheid. Echtgenote is Cornelia Maria van VELZEN, 26 jaar oud, geboren op 06-02-1883 te 's-Gravenhage, overleden op 22-07-1931 te 's-Gravenhage op 48-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Johannes van VELZEN, arbeider (1883), en Adriana van den BERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerardus Cornelis, geboren op 19-09-1910 te Den Haag. Gerardus vertrok in 1932 naar Zevenaar.
   2.  Adriana Cornelia, geboren op 30-04-1913 te Den Haag.
   3.  Alida Catharina, geboren op 01-06-1915 te Den Haag. Alida vertrok in 1934 naar Tilburg.
   4.  Cornelia Frederika, geboren op 29-09-1917 te Den Haag.
   5.  Margretha Josephina, geboren op 15-03-1920 te Den Haag.

X.10    Johannes Wilhelmus ZUIDWIJK, bouwknecht (1869), arbeider (1874-1891), bouwman (1880), landbouwer (1894, 1897) (1920), veehouder (1900), geboren op 10-12-1846 te Rijswijk (gezindte: RK), overleden op 22-05-1942 te Rijswijk op 95-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: Johannes Petrus Zuidwijk. Begraven op 26-05-1942 te Rijswijk (RK kerkhof). Bij vele akten werd de naam Johannes Petrus Zuidwijk opgegeven.
In 1864 was Johannes Wilhelmus in Rijswijk binnen gekomen vanuit het Hof van Delft. In 1866 vertrok hij naar Naaldwijk. Hij kwam in 1867 weer terug en vertrok direct weer naar Schipluiden. Zoon van Adrianus (Arie) ZUIDWIJK (zie IX.7) en Catharina SCHOLTEN, dienstbode (1841).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 08-08-1873 te Wassenaar met Jacoba van der VELDE, 22 jaar oud, geboren op 05-05-1851 te Wassenaar (gezindte: RK), overleden op 03-05-1893 te Rijswijk op 41-jarige leeftijd. Jacoba was volgens het bidprentje plotseling overleden. Begraven op 06-05-1893 te Rijswijk (RK kerkhof). Jacoba kwam in 1873 vanuit Wassenaar naar Rijswijk. Dochter van Reijer (Renier) van der VELDE, arbeider (1871), en Wilhelmina van der KLEIJ. Johannes Wilhelmus Zuidwijk had een boerderij aan de Geestbrugweg op nummer 38/40 te Rijswijk.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 28-11-1894 te Rijswijk. Weduwnaar van Jacoba van der Velde. Weduwe van Andries van Aarden. Echtgenote is Femmigje (Femmetje) BRANDLIGT, 35 jaar oud, geboren op 02-12-1858 te Meppel. Op 04-12-1857 werd Femmigje Brandligt te Meppel geboren als dochter van Hendrik Brandligt, arbeider, 29 jaar en Janna Schans. (aktenr. 207) (gezindte: RK). In 1894 kwam zij vanuit Den Haag naar Rijswijk. In 1910 keerde zij weer terug naar Den Haag. Op 11-09-1912 kwam zij van uit Den Haag naar Amsterdam (werkster).
Dochter van Hendrik Klaas BRANDLIGT, arbeider (1893, 1894), en Janna SCHANS. Beiden genoemd in PK Amsterdam. {Zij was eerder gehuwd op 20-jarige leeftijd op 10-09-1879 te Amsterdam. Op 31-08-1879 voor notaris W. van Gastel te Wouw: Magchiel van Aarden, wonende te Ossendrecht, geeft aan zijn zoon Adriaan toestemming om een huwelijk aan te gaan met Temmigje Brandligt. (Akte zelf niet kunnen vinden.) met Adriaan (Andries) van AARDEN, 23 jaar oud, werkman (1879), geboren op 03-08-1856 te Steenbergen. In 1879, 1884 en 1885 werd Adriaan van Aarden genoemd in het patiëntenregister van het Binnengasthuis te Amsterdam. Zoon van Magchiel van AARDEN, arbeider (1856), werkman (1879), en Anna Cornelia GOOSSENS, arbeidster (1856).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Adrianus Johannes (Andries) (zie XI.17).
   2.  Reinier Petrus, geboren op 15-08-1875 te Rijswijk, overleden op 02-10-1875 te Rijswijk, 48 dagen oud.
   3.  Catharina Jacoba, geboren op 09-07-1876 te Rijswijk, overleden op 25-02-1897 te Velp (Rheden) op 20-jarige leeftijd. De overledene was zonder beroep en er werd geen partner vermeld. Zij woonde te Rijswijk. In Rijswijk aktenummer 19. Begraven op 01-03-1897 te Velp (Rheden). In de doodenlijst vam overledenen in het gesticht Larenstein te Velp: Zuidwijk, Catharina Jacoba (naam in het gesticht: Aloysia Z. Cons.) (Uit het begraafregister van de bijzondere begraafplaats van het gesticht Larenstein te Velp.) Er wordt wel aan getwijfeld of zij wel relieuze was; aldaar was zij ingeschreven als persoon, die verpleegd werd. (Zie e-mail van 06-05-2019.). Catharina Jacoba vertrok in 1895 vanuit Rijswijk naar Den Haag. Zij was zuster aan het Liefdesgesticht De Goede Herder te Velp.
   4.  Reinier Wilhelmus, geboren op 12-08-1877 te Rijswijk, overleden op 19-10-1879 te Rijswijk op 2-jarige leeftijd.
   5.  Wilhelmina Catharina, melkhandelaarster (1931), geboren op 11-05-1879 te Rijswijk, overleden op 06-06-1931 te 's-Gravenhage op 52-jarige leeftijd. Wilhelmina Catharina vertrok in 1899 vanuit Rijswijk naar Den Haag.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-08-1901 te Den Haag met Johannes (Jan) van BOHEMEN, 30 jaar oud, melkverkoper (bev. reg.), geboren op 31-10-1870 te Bleiswijk, overleden op 26-01-1931 te Den Haag op 60-jarige leeftijd. Jan verhuisde op 10-07-1897 van Stompwijk naar Den Haag. Wilhelmina verhuisde op 21-06-1899 van Rijswijk naar Den Haag. Dit huwelijk bleef kinderloos. Johannes van Bohemen had een melkzaak op de hoek van de Jan de Baen en de Jan van Goyenstraat in Den Haag.
   6.  Reinier Cornelis, geboren op 25-04-1880 te Rijswijk, overleden op 03-07-1880 te Rijswijk, 69 dagen oud.
   7.  NN, geboren op 29-12-1880 te Rijswijk, overleden op 29-12-1880 te Rijswijk, 0 dagen oud. Een levenloos geboren kind.
   8.  Cornelis Johannis, geboren op 16-04-1882 te Rijswijk, overleden op 22-08-1882 te Rijswijk, 128 dagen oud. In de overlijdensakte stond: Cornelis Johannes Zuidwijk.
   9.  NN, geboren op 01-02-1883 te Rijswijk, overleden op 01-02-1883 te Rijswijk, 0 dagen oud. Een doodgeboren kind.
   10.  Jacoba Helena, geboren op 17-08-1885 te Rijswijk, overleden op 18-01-1965 te Rijswijk op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 16-06-1920 te Rijswijk (getuige(n): Johannes Wilhelmus Zuidwijk, 73 jaar, landbouwer, vader en Adrianus Johannes Zuidwijk, 46 jaar, winkelier, wonende in 's-Gravenhage, broeder van de bruid) met Engelbertus WOLTING, 35 jaar oud, verkoopman (1920), geboren op 04-07-1884 te Voorburg (gezindte: RK), overleden op 18-09-1966 te Rijswijk op 82-jarige leeftijd, begraven op 21-09-1966 te Rijswijk. Engelbertus kwam in 1920 vanuit Voorburg naar Rijswijk. Zoon van Johannes WOLTING, arbeider (1920), en Catharina WASSENAAR. Dit huwelijk bleef kinderloos. Engelbertus Wolting had de boerderij te Rijswijk aan de Geestbrugweg overgenomen van zijn schoonvader Johannes Wilhelmus Zuidwijk.
   11.  Johannes Wilhelmus, geboren op 03-03-1887 te Rijswijk, overleden op 04-03-1887 te Rijswijk, 1 dag oud.
   12.  NN, geboren op 09-06-1888 te Rijswijk, overleden op 09-06-1888 te Rijswijk, 0 dagen oud. Een doodgeboren kind.
   13.  Cornelia Jacoba, geboren op 08-08-1891 te Rijswijk, overleden op 02-09-1891 te Rijswijk, 25 dagen oud.

XI.17    Adrianus Johannes (Andries) ZUIDWIJK, melkhandelaar (1903, 1904, 1913), winkelier (1920) te 's-Gravenhage, geboren op 07-09-1874 te Rijswijk. Onjuiste geboortedatum is herzien na het lezen van de geboorteakte (12-08-2011). Overleden op 06-12-1962 te Raalte op 88-jarige leeftijd. Adrianus Johannes vertrok in 1895 vanuit Rijswijk naar Den Haag. Zoon van Johannes Wilhelmus ZUIDWIJK (zie X.10) en Jacoba van der VELDE.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 29-07-1895 te Rijswijk met Catharina van der HARG, 19 jaar oud, geboren op 08-12-1875 te Lisse, overleden op 17-06-1914 te Rijswijk op 38-jarige leeftijd. Bij haar overlijden woonde Catharina in 's-Gravenhage. Dochter van Arend van der HARG en Johanna Maria WIJNANDS. Adrianus Johannes Zuidwijk had tot zijn vertrek naar Raalte een melkslijterij in Den Haag aan de Cuypstraat 98.
Gehuwd (2) op 60-jarige leeftijd op 16-01-1935 te Den Haag met Antonia Berendina Maria BROUWER, 49 jaar oud, geboren op 14-02-1885 te Zwolle.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johannes Wilhelmus (zie XII.6).
   2.  Maria Johanna, geboren op 22-04-1904 te Den Haag. Zij trouwde volgens het bevolkingsregister in Den Haag op 20-08-1924 in Den Haag.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 20-08-1924 te Den Haag met Hendricus Jacobus van der GEER, 22 jaar oud, melkbezorger (BevregDH), geboren op 20-10-1901 te Den Haag. Aangegeven door: Jacobus Barends, 38 jr, melkhandelaar en Petrus Martinus van der Geer, 36 jr, bediende, beiden wonende in 's-Gravenhage. Zoon van Jacobus Petrus van der GEER, melkhandelaar (1901), en Anna OOSTERVEER. Dit gezin woonde in Den Haag en tussen 1925 en 1938 werden 5 kinderen geboren.
   3.  Jacoba Catharina, geboren op 09-03-1907 te Den Haag.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02-05-1934 te Den Haag met Jacobus Anthonius van der KLEIJ, 28 jaar oud, geboren op 22-04-1906.
   4.  Arnoldus Wilhelmus, geboren 1909 te 's-Gravenhage, overleden op 27-06-1913 te 's-Gravenhage. Hij was bij zijn overlijden 4 jaar oud.
   5.  Juriaan Adrianus (zie XII.13).
   6.  Arnoldus Engelbertus, geboren op 26-01-1914 te Den Haag.

XII.6    Johannes Wilhelmus ZUIDWIJK, landbouwer, grondwerker, melkslijter (bev. reg.), melkhandelaar (1939), geboren op 18-05-1903 te Den Haag (gezindte: RK), overleden op 03-09-1973 te Den Haag op 70-jarige leeftijd. Hij kwam op 13-07-1928 vanuit Wateringen naar Den Haag. Zoon van Adrianus Johannes (Andries) ZUIDWIJK (zie XI.17) en Catharina van der HARG.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 12-07-1933 met Maria Helena van der KLEIJ, 28 jaar oud, geboren op 04-02-1905 te Voorburg. Volgens het BevregDH geboren op 02-02-1905. Overleden op 08-01-1990 te Den Haag op 84-jarige leeftijd. Zij kwam op 12-06-1917 vanuit Voorburg naar Den Haag. In 1923 kwam Johannes Wilhelmus vanuit Den Haag naar Rijswijk. In 1925 vertrok hij volgens het bevolkingsregister te Rijswijk naar Pijnacker. Hierbij werd als beroep landbouwer vermeld.
Johannes Wilhelmus Zuidwijk had in 1931 de melkzaak van zijn oom Jan van Bohemen overgenomen. Later werd hij grondwerker en fabrieksarbeider te Delft.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Johannes, geboren op 04-11-1933 te Den Haag.
   2.  Laurens Franciscus, geboren op 04-11-1933 te Den Haag.
   3.  Johannes Wilhelmus, geboren op 28-12-1934 te Den Haag.
   4.  Jacobus Anthonius, geboren op 04-02-1936 te Den Haag. JA Zuidwijk is per schip (Waterman) naar Australië geëmigreerd en is in Sydney op 15-09-1957 aangekomen.
   5.  Cornelis Franciscus, geboren op 03-07-1937 te Den Haag. CF Zuidwijk is per schip (Willem Ruis) naar Australië vertrokken en op 06-04-1959 te Sydney aangekomen.
   6.  Arnoldus Engelbertus, geboren op 07-09-1938 te Den Haag, overleden op 29-01-1939 te Den Haag, 144 dagen oud.
   7.  N1N1, geboren op 12-04-1940 te Den Haag.
   8.  Marinus Anthonius, geboren op 15-04-1941 te Den Haag.
   9.  Anthonius Franciscus, geboren op 09-05-1942 te Den Haag.
   10.  Lambertus Cornelis, geboren op 08-08-1943 te Den Haag.

XII.13    Juriaan Adrianus ZUIDWIJK, loodgieter (1942), geboren op 26-11-1910 te Den Haag, overleden op 28-06-1993 te Den Haag op 82-jarige leeftijd, zoon van Adrianus Johannes (Andries) ZUIDWIJK (zie XI.17) en Catharina van der HARG.
Gehuwd met Johanna Petronella REIJNTJES, overleden op 28-06-1993. Juriaan Adrianus Zuidwijk had een loodgietersbedrijf aan de Van Ostadestraat te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Adrianus, geboren 1941 te 's-Gravenhage, overleden op 29-12-1941 te 's-Gravenhage. Hij was negen maanden oud.

IX.15    Johannes (Jan) ZUIDWIJK, arbeider (1849, 1851), tuinknecht, groenteverkoper (1859), arbeider (1861, 1863, 1865, 1868, 1877), tuinman (1863, 1874, 1893, 1894), koopman (1870), geboren op 28-10-1821 te Voorburg, overleden op 19-10-1906 te 's-Gravenhage op 84-jarige leeftijd, begraven op 22-10-1906 te 's-Gravenhage (RK kerkhof), zoon van Joannes (Jan) ZUIDWIJK (zie VIII.7) en Wilhelmina (Mijntje, Willemina) van WISSEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-08-1847 te Voorburg met Wilhelmina (Willemina) de WILDEN, 24 jaar oud, geboren op 10-09-1822 te Stompwijk, overleden op 17-11-1906 te 's-Gravenhage op 84-jarige leeftijd. In verschillende akten werd zij ook Maria de Wilde genoemd. Ook: Wilhelmina de Wilde genoemd. Dochter van Willem de WILDEN en Clasina DOBBE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willemina Johanna Maria, werkster (1893), geboren op 07-10-1848 te Voorburg (gezindte: RK), overleden op 31-03-1926 te 's-Gravenhage op 77-jarige leeftijd. Zij was weduwe bij overlijden.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 01-07-1874 te 's-Gravenhage. De bruidegom was geboren in Veur en woonde aldaar. De huwelijksafkondigingen werden ook te Veur gedaan. De moeder van de bruidegom verklaarde, dat in de geboorte-akte van haar zoon Adam de naam van de vader foutief was geschreven als Johannes Sonieus. De vader van de bruid verklaarde zijn naam niet te kunnen schrijven. Echtgenoot is Adam SONIUS, tuinman (1874), geboren 1850 te Veur, overleden in/vr 1893, zoon van Cornelis Johannes SONIUS en Johanna van HAASTEREN. Dochter geboren in Den Haag in 1881.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 24-05-1893 te 's-Gravenhage met Jacobus Hendricus Cornelis MEEFOUT, 48 jaar oud, metselaar (1865, 1893), geboren op 25-08-1844 te 's-Gravenhage, overleden op 18-09-1911 te 's-Gravenhage op 67-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: eerder weduwnaar van Magdalena Pieternella van der Waart. Dit huwelijk vond plaats op 03-05-1865 in Den Haag (akte 194). Zoon van Johannes Petrus MEEFOUT, metselaar (1844), en Anna Hendrina VERHAREN, winkelierster (1865).
   2.  Wilhelmus Stephanus, geboren op 26-12-1849 te 's-Gravenhage. W. de Wilde. De geboorte werd aangegeven door de vader, die verklaarde zijn naam niet te kunnen schrijven. Overleden op 20-11-1850 te 's-Gravenhage, 329 dagen oud. Achternaam Zuijdwijk.
   3.  Catharina, geboren op 27-07-1851 te 's-Gravenhage. Bij de aangifte heeft de vader verklaard zijn naam niet te kunnen schrijven. Overleden op 13-09-1893 te Den Haag op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 19-08-1884 te 's-Gravenhage met Johannes Wilhelmus Quirinus van der BURG, 29 jaar oud, smid, geboren op 22-09-1854 te Den Haag, overleden op 31-03-1933 te 's-Gravenhage op 78-jarige leeftijd, zoon van Pieter van der BURG, broodbakker, en Jacoba de BRUIN.
   4.  Johannes Nicolaas, zonder (1884), bediende (1894), arbeider (1914), sjouwer (bev. reg.), geboren op 07-09-1853 te Den Haag. Vader Johannes verklaarde (1853 en 1857) niet te kunnen schrijven. (gezindte: RK), overleden op 14-07-1914 te 's-Gravenhage op 60-jarige leeftijd.
   5.  Hendrik Wilhelmus (zie X.25).
   6.  Wilhelmus Marinus, geboren op 21-05-1857 te Den Haag, overleden op 18-11-1877 te 's-Gravenhage op 20-jarige leeftijd. Wilhelmus Marinus was ongehuwd.
   7.  Johanna Wilhelmina Theresia, geboren op 18-10-1859 te Den Haag, overleden op 24-12-1870 te 's-Gravenhage op 11-jarige leeftijd. Haar moeder werd Wilhelmina de Wilde genoemd.
   8.  Pieter Laurens, geboren op 09-08-1861 te Den Haag, overleden op 19-01-1863 te 's-Gravenhage op 1-jarige leeftijd.
   9.  Johanna Maria, geboren op 31-10-1863 te 's-Gravenhage. Het kind werd aangegeven door Johannes Zuidwijk, 42 jaar, tuinman, wonende alhier. De moeder werd weer Maria de Wilde genoemd. De vader ondertekende weer niet. Overleden op 18-12-1870 te 's-Gravenhage op 7-jarige leeftijd. Haar moeder werd weer Maria de Wilde genoemd.
   10.  Adrianus (zie X.31).
   11.  Maria Christina, geboren op 15-09-1868 te 's-Gravenhage. Moeder: Wilhelmina de Wilde. Vader Johannes ondertekende niet. Overleden op 15-05-1944 te 's-Gravenhage op 75-jarige leeftijd. Zij was echtgenoote van Johannes Adrianus Merckse. Zij woonde in Den Haag.
Gehuwd met Johannes Adrianus MERCKSE/MERCKX, los werkman, geboren op 12-09-1865 te Heusden (gezindte: RK), overleden in/na 1944. Zij vestigen zich op 07-03-1910 vanuit Den Haag naar A'dam. Op 29-01-1913 vertrekken zij naar Sloten. Twee zonen geboren in Den Haag (1903-1905) en een dochter geboren in 1911 te Amsterdam.

X.25    Hendrik Wilhelmus ZUIDWIJK, zonder (1884), bediende (1885, 1886), bediende (1887), opperman (1888, 1894, 1895, 1904, 1909, 1915, 1916), metselaar (1889, 1898, 1903), arbeider (1891, 1892, 1894, 1895, 1906), geboren op 26-01-1855 te Den Haag. In de geboorteakte stond de achternaam: Zuiderwijk. De ouders vroegen via een request om deze misslag of dwaling te herstellen. Verder stond erbij: Bij vonnis van de Arrondissements Regtbank alhier van den 05-03-1874 wordt alhier aangeteekend, dat de naam van den vader verkeerdelijk is geschreven Zuiderwijk, en dat die behoort te zijn Zuidwijk. Dit uitgebreide vonnis werd vermeld bij de geboorteakten op 24-03-1874 onder nummer 862. De naamsverandering werd kostenloos uitgevoerd. (gezindte: RK), overleden op 09-04-1935 te 's-Gravenhage op 80-jarige leeftijd, zoon van Johannes (Jan) ZUIDWIJK (zie IX.15) en Wilhelmina (Willemina) de WILDEN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 05-11-1884 te 's-Gravenhage. Bij het huwelijk tekenden allen met Zuidwijk. In 1909 woonde dit gezin in Den Haag. Echtgenote is Cornelia Antonette Maria KOK, 20 jaar oud, geboren op 06-04-1864 te 's-Gravenhage (gezindte: RK), overleden in/na 1935, dochter van Petrus Martinus KOK, huisschilder (1884), en Catharina Antonia BLOMMERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Johanna, geboren op 04-03-1885 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-05-1908 te Den Haag met Johannes van OOIJEN, 29 jaar oud, werkman, spoorwegarbeider (bev. reg.), geboren op 03-03-1879 te Hurwenen. Dit gezin woonde in Den Haag. Op 30-03-1937 vertrokken zij naar Rossem?/Maasdijk.
   2.  Petrus Martinus Antonius (zie XI.36).
   3.  Adrianus Wilhelmus Johannes, geboren op 28-12-1887 te 's-Gravenhage, overleden op 12-12-1888 te 's-Gravenhage, 350 dagen oud.
   4.  Catharina Cornelia Antonette, geboren op 08-10-1889 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-06-1912 te Den Haag met Frederik Hendrik SEITZINGER, 24 jaar oud, geboren op 04-07-1887 te Den Haag. Dit gezin woonde in Den Haag.
   5.  Hendrik Petrus Antonius (zie XI.41).
   6.  Johannes Christiaan (zie XI.43).
   7.  Antonette Maria Elisabeth, dienstbode (bev. reg.), geboren op 15-06-1894 te 's-Gravenhage. In bev. reg. stond: Antoinette M.E. (gezindte: RK). In augustus 1920 vertrok zij vanuit Den Haag naar Rotterdam.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-05-1920 te Den Haag met Johannes Laurentius WEDEL, 26 jaar oud, arbeider-remmer (H.IJ.S.M.L.)(bev. reg. R'dam), geboren op 20-09-1893 te Den Haag. In april 1919 vertrok hij vanuit Den Haag naar Rotterdam. Zoon van Martinus A. WEDEL. Op 20-08-1920 vertrok Antoinette vanuit Den Haag naar Rotterdam. In 1921 een kind in Den Haag geboren; in 1926 een kind in Rotterdam geboren. Op 17-05-1933 verhuist dit gezin weer vanuit Rotterdam naar Den Haag.
   8.  Albertus Harry, geboren op 08-08-1895 te 's-Gravenhage, overleden op 10-09-1895 te 's-Gravenhage, 33 dagen oud.
   9.  Helena Cornelia, dienstbode, werkster in gem. ziekenhuis (bev. reg.), geboren op 16-09-1898 te 's-Gravenhage.
   10.  Wilhelmus Johannes, geboren op 28-06-1903 te 's-Gravenhage, overleden op 06-04-1904 te 's-Gravenhage, 283 dagen oud.
   11.  Johanna Petronella, naaister (1930), geboren op 26-06-1906 te 's-Gravenhage, overleden op 23-04-1948 te 's-Gravenhage op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-09-1930 te 's-Gravenhage. Beiden woonden in Den Haag (1930). Echtgenoot is Hendricus Johannes van der HOEVEN, 24 jaar oud, vleeschhouwer (1930), geboren op 02-04-1906 te 's-Gravenhage, zoon van Laurens Johannes van der HOEVEN, voerman (1906), kabelmonteur (1930), en Maria Elisabeth Margaretha WIMELER.

XI.36    Petrus Martinus Antonius ZUIDWIJK, stukadoor (1909)(bev. reg.), geboren op 23-03-1886 te 's-Gravenhage, zoon van Hendrik Wilhelmus ZUIDWIJK (zie X.25) en Cornelia Antonette Maria KOK.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-11-1909 te 's-Gravenhage. De bruid woonde bij haar huwelijk in Den Haag. De moeder van de bruidegom verklaarde niet te kunnen schrijven wegens ongeleerdheid. Als getuige trad o.a. op, Adrianus Zuidwijk, 43 jaar, stukadoor, oom van de bruid, wonende in Den Haag (2396?). Echtgenote is Theodora Adriana MAASLAND, 21 jaar oud, geboren op 13-07-1888 te Utrecht, dochter van Antonie Frederik MAASLAND, agent van politie (1891), brigadier van politie (1909), rechercheur van politie (1915, 1916), en Margaretha Jacoba van den BOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Hendrika, geboren op 02-11-1910 te Den Haag.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-05-1938 te Den Haag met Hendricus Johannes SIMMEROK, 26 jaar oud, geboren op 14-09-1911 te Den Haag?
   2.  Margaretha Jacoba, geboren op 03-12-1913 te Den Haag.
Ondertrouwd op 30-05-1939 te Den Haag, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-06-1939 te Den Haag met Joseph MOLHOEK.
   3.  Antonie Frederik, geboren op 26-09-1915 te Den Haag.
   4.  Wilhelmina Johanna, geboren op 11-02-1917 te Den Haag.
   5.  Hendrik Wilhelmus, geboren op 21-08-1921 te Den Haag.
   6.  Maria Evellina, geboren op 15-05-1926 te Den Haag.

XI.41    Hendrik Petrus Antonius ZUIDWIJK, stukadoor (1916)(bev. reg.), metselaar (1925), geboren op 19-07-1891 te 's-Gravenhage, zoon van Hendrik Wilhelmus ZUIDWIJK (zie X.25) en Cornelia Antonette Maria KOK.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-07-1915 te 's-Gravenhage. De moeder van de bruidegom verklaarde niet te kunnen schrijven wegens ongeleerdheid. Als getuige trad o.a. op: Adrianus Zuidwijk, 49 jaar, stukadoor, oom van de bruidegom, wonende alhier. (Dus geboren in 1865-1866) met Maria Everlina MAASLAND, 24 jaar oud, geboren op 22-02-1891 te 's-Gravenhage, dochter van Antonie Frederik MAASLAND, agent van politie (1891), brigadier van politie (1909), rechercheur van politie (1915, 1916), en Margaretha Jacoba van den BOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Een levenloos kind van, geboren op 09-08-1916 te 's-Gravenhage, overleden op 09-08-1916 te 's-Gravenhage, 0 dagen oud. De aangifte werd gedaan door Antonie Frederik Maasland, de grootvader van het kind.
   2.  Margaretha, geboren op 08-10-1917 te Den Haag.
   3.  Antonie Frederik, geboren op 02-11-1919 te Den Haag.
   4.  Cornelia Hendrika, geboren op 01-03-1921 te Den Haag.
   5.  Lena, geboren op 02-04-1924 te 's-Gravenhage, overleden op 03-01-1925 te 's-Gravenhage, 276 dagen oud. Lena was 9 maanden oud.
   6.  Hensdrikus Jozef, geboren op 21-01-1931 te Den Haag.
   7.  Nico Antonius, geboren op 21-01-1931 te Den Haag.

XI.43    Johannes Christiaan ZUIDWIJK, loopknecht (1916), loswerkman (bev. reg.), geboren op 14-12-1892 te 's-Gravenhage, zoon van Hendrik Wilhelmus ZUIDWIJK (zie X.25) en Cornelia Antonette Maria KOK.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-08-1916 te 's-Gravenhage. De moeder van de bruidegom verklaarde niet te kunnen schrijven wegens ongeleerdheid. Echtgenote is Jacoba Wilhelmina de JONG, 18 jaar oud, geboren op 22-05-1898 te 's-Gravenhage, dochter van Franciscus de JONG, wagenmaker (1916), en Petronella SCHOUWENAARS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Cornelis, geboren op 18-01-1917 te Den Haag.
   2.  Franciscus Johannes, geboren op 28-01-1918 te Den Haag.
   3.  Cornelia, geboren op 23-10-1920 te Den Haag.
   4.  Cornelis, geboren op 01-01-1925 te Den Haag.
   5.  Pieternella, geboren op 27-12-1928 te 's-Gravenhage.
Gehuwd met Hendrikus Geertruida Maria BORST, geboren 1920--1930 te Stompwijk, zoon van Johannes Jacobus BORST, grossier in eieren, winkelier en handelaar in boter, kaas en eieren, en Agatha in 't VEEN. Uit dit huwelijk 3 kinderen, allen geboren in Den Haag.

X.31    Adrianus ZUIDWIJK, stukadoor (1894, 1895, 1896, 1898, 1899, 1901, 1904, 1934), geboren op 28-12-1865 te 's-Gravenhage. In de geboorteakte werd zijn moeder ook Maria de Wilde genoemd. De aangever was de vader: Johannes Zuidwijk. Overleden op 08-02-1934 te 's-Gravenhage op 68-jarige leeftijd. De stucadoor Adrianus vertrok 07-10-1890 vanuit Rotterdam naar A'dam. Op 10-12-1890 vertrok hij naar Den Haag. Zoon van Johannes (Jan) ZUIDWIJK (zie IX.15) en Wilhelmina (Willemina) de WILDEN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-08-1894 te Den Haag. Als ouders van Adrianus werden genoemd: Johannes Zuidwijk en Maria de Wilde. De ouders van de bruidegom en de moeder van de bruid hebben verklaard niet te kunnen schrijven. Bij zijn huwelijk in 1894 waren twee broers uit dit gezin getuige. Echtgenote is Magdalena SNOEK, 20 jaar oud, geboren op 10-06-1874 te 's-Gravenhage, overleden in/na 1941, dochter van Jacob SNOEK, bediende (1894), en Mijntje FLART. In 1921 woonde dit gezin in Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mijntje Magdalena, geboren op 19-05-1895 te 's-Gravenhage. Uit het bevolkingsregister 1913-1939 leid ik af, dat zij op 18-02-1920 is getrouwd met Everhardus J. Pril. Nog eens natrekken.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-02-1920 te Den Haag? Gescheiden na 18 jaar op 05-10-1938. Volgens het bev. reg. in Den Haag. Echtgenoot is Everhardus Johannes PRIL, geboren op 22-03-1897 te Enschede. Everhardus kwam op 21-02-1919 van Weerselo naar Den Haag. In DEn Haag zijn kinderen geboren in 1920, 1922 en 1935.
   2.  Adrianus (zie XI.54).
   3.  Jacoba, geboren op 29-12-1898 te 's-Gravenhage, overleden op 16-10-1899 te 's-Gravenhage, 291 dagen oud.
   4.  Margaretha, naaister (bev. reg.), geboren op 27-05-1901 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-12-1924 te Den Haag met Christiaan Cornelis WIGGERS, geboren 1899.
   5.  Jacoba Magdalena, laborant (bev. reg.), geboren op 07-03-1904 te 's-Gravenhage.
   6.  Julianus, geboren op 27-09-1908 te Den Haag. Volgens het bevolkingsregister 1913-1939 in Den Haag trouwde Julianus op 30-10-1935.
   7.  Magdalena, kantoorbediende (bev. reg.), geboren op 13-03-1911 te Den Haag.
   8.  Johanna, kapster (bev. reg.), geboren op 13-09-1913 te Den Haag.

XI.54    Adrianus ZUIDWIJK, stucadoor (1921, 1941), geboren op 05-09-1896 te Den Haag, overleden op 02-11-1941 te Haarlem op 45-jarige leeftijd. Bij zijn overlijden woonde Adrianus Zuidwijk in Haarlem. Zoon van Adrianus ZUIDWIJK (zie X.31) en Magdalena SNOEK.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-08-1921 te Den Haag. Beiden woonden in Den Haag. Echtgenote is Jacoba Catharina Carolina LEURS, 25 jaar oud, geboren op 16-08-1896 te 's-Gravenhage, overleden in/na 1944. Jacoba C.C. was in 1941 en 1944 zb en woonde in Haarlem. Dochter van Johannes Albertus LEURS, kleermaker, en Johanna Catharina DIRKSEN. Op 04-02-1933 verhuisde het gezin vanuit Den Haag naar Nijmegen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Leonardus, stucadoor (bev. reg.), rijksambtenaar (1944), geboren op 04-05-1922 te Den Haag, overleden op 11-04-1944 te Den Haag op 21-jarige leeftijd. Adrianus Leonardus Zuidwijk was ongehuwd en was ambtenaar bij de rijksinspectie van de bevolkingsregisters. Hij woonde in 1944 te Haarlem.
   2.  Adrianus, geboren op 26-03-1938 te Haarlem, overleden op 26-03-1938 te Haarlem, 0 dagen oud. Een levenloos geboren kind.
   3.  Een levenloos geboren dochter van, geboren op 26-03-1938 te Haarlem, overleden op 26-03-1938 te Haarlem, 0 dagen oud.

VIII.10    Melchior ZUIJDWIJK (Melgert Jors), tuinman (1826, 1831, 1840, 1842, 1849, 1852), warmoesier (1814, 1841, 1842), geboren op 06-01-1788 te Den Haag, gedoopt (RK) op 06-01-1788 te Den Haag (getuige(n): Pieter van der Loos en Maria van der Vlugt), overleden op 16-06-1878 te 's-Gravenhage op 90-jarige leeftijd. Weduwnaar van Petronella van der Mark. Ook Melchior Zuidwijk. Hij tekende in 1842 met: M.J. Zuydwyk. In 1815: Melgert Jors Zuydwijk; ook Melgert Georg geschreven door de ambtenaar.
Was gedurende volkstelling 1840 tuinier aan de Zwarteweg, Uleboomen te Den Haag. Zoon van Willem van ZUIDWIJK (zie VII.10) en Angenita BOODEGRAVEN (Alida Bodegrave, Ida, Angenis).
Gehuwd met Petronella van der MARK, geboren te Wassenaar, gedoopt (RK) op 24-11-1787 te Wassenaar (getuige(n): Jasper van Leeuwen en Cornelia van Leeuwen). Ouders: Arij en Agnes. Overleden op 04-12-1863 te 's-Gravenhage op 76-jarige leeftijd. Peternella van der Mark, huisvrouw van Melchior George Zuidwijk stond er in de overlijdensakte. Volkstelling 1840: 52 jaar! Ook Petronella van der Markt. In 1842: Pieternella van der Mark. Helena van der Mark gedoopt en geboren op 19-04-1797. scan 26. Op 24-03-1799 geboren en gedoopt de tweeling Jasper en Lena (scan 49). Van 1796 tot maart 1799 dopen in Wassenaar (RK) doorgekeken. Dochter van Arie van der MARK en Angenis (Agnes) van WOUW. Beiden woonden in 1861 nog in Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus (Willem) (zie IX.21).
   2.  Agnes, geboren op 01-04-1812 te Den Haag. Pierre Smeele is getuige, overleden op 27-01-1852 te 's-Gravenhage op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-04-1839 te 's-Gravenhage. Agnes ondertekende met M.J. Zuijdwijk en haar broer Willem Zuijdwijk met W. Zuidwijk. Echtgenoot is Jacobus ZWEERS, 23 jaar oud, tuinder, tuinman (1839), straatmaker (1852), geboren op 28-11-1815 te Delft, overleden in/vr 1863. Woonde tijdens volkstelling 1840 in Den Haag: B477-150, zoon van Harmen ZWEERS en Engelina VISMAN. Hun zoon Jacobus Hendricus Zweers, geboren in 1840 in 's-Gravenhage, trouwde in 1876 te 's-Hertogenbosch. Zijn moeder werd Agnes Zuidwijk genoemd. Hun zoon Melchior, geboren in 1842 in Den Haag, overleed in 1863 te Haarlem.
   3.  Willemina Maria, geboren op 24-02-1814 te Den Haag, overleden op 02-04-1847 om 8.00 uur te Loosduinen op 33-jarige leeftijd. Een van hun kinderen was geboren in Wassenaar (1847) en trouwde daar (1872).
Zij heet in het overlijdensregister Maria Wilhelmina Zuiderwijk; leeftijd (33) bij overlijden klopt. Ook bij het overlijden van hun zoon in 1845 te Loosduinen werd deze naam genoemd. Dezelfde voornamen in de geboorte-akte van hun dochter in 1843. In de geboorteakte stond: Willemina Maria Zuijdwijk.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02-02-1842 te Den Haag (getuige(n): vier tuinlieden uit Den Haag). De huwelijksafkondigingen vonden ook plaats te Wassenaar. De bruid verklaarde haar naam niet te kunnen schrijven. Echtgenoot is Hendricus (Hendrik) van der SNOEK, warmoesier (1842), tuinman, geboren 1815 te Den Haag, overleden in/na 1847, zoon van Gerardus van der SNOEK, warmoesier (1842), en Maria van der WERF. Bij het huwelijk in 1842 woonde Henricus in Wassenaar.
Internet: Hendrikus van der Snoek en Maria Wilhelmina Zuidwijk. Hun dochter Johanna was in 1846 te Loosduinen geboren en trouwde in 1873 te Den Haag. Hun zoon werd in 1842 te Loosduinen geboren met als ouders Hendrikus en Maria Wilhelmina. Hun dochter Maria Wilhelmina was geboren te Wassenaar in 1847 en trouwde in 1872 te Wassenaar.
   4.  Regina Antonia (Rein), geboren op 20-12-1815 te Den Haag, overleden op 12-12-1849 om 16.00 uur te Den Haag op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-05-1840 te Den Haag. De huwelijksafkondigingen vonden ook plaats te Wassenaar.
De bruid en haar vader ondertekenden met Zuijdwijk en de broer van de bruid met W. Zuidwijk. Echtgenoot is Cornelis BORSBOOM, 28 jaar oud, tuinder (1840), tuinman (1849), geboren op 27-02-1812 te Wassenaar, overleden in/na 1849, zoon van Jacobus BORSBOOM, tuinder (1840), en Anna Marie VISMAN. Na het overlijden van Regina Antonia Zuijdwijk hertrouwde Cornelis Borsboom in 1853 met Geertruida Hendrika Wilhelmina Mourik.
   5.  Johanna, geboren op 30-09-1817 te Den Haag, overleden op 28-10-1817 te Den Haag, 28 dagen oud.
   6.  Arie, geboren op 30-12-1818 te Den Haag, overleden op 14-01-1842 om 3.00 uur te Den Haag op 23-jarige leeftijd. Ongehuwd en zonder beroep gestorven.
   7.  Johannes (Jan), tuinman (1843), geboren op 30-01-1820 te Den Haag, overleden op 08-01-1843 om 19.00 uur te Den Haag op 22-jarige leeftijd. Ongehuwd bij overlijden.
   8.  Pieter, geboren op 16-05-1821 te Den Haag, overleden op 12-11-1840 te Den Haag op 19-jarige leeftijd. Petrus was bij zijn overlijden ongehuwd en zonder beroep.
   9.  Johanna, geboren op 15-05-1822 te Den Haag, overleden op 07-01-1823 om 5.00 uur te Den Haag, 237 dagen oud.
   10.  Alida Maria, geboren op 13-12-1823 te Den Haag, overleden op 27-06-1893 te Delft op 69-jarige leeftijd. Ook Maria Alida Zuidwijk. Bij haar overlijden werd geen relatie aangegeven.
   11.  Lena (Helena), geboren op 20-06-1825 te Den Haag, overleden op 10-03-1826 om 8.00 uur te Den Haag, 263 dagen oud.
   12.  Lena, geboren op 26-07-1826 te Den Haag, overleden op 13-08-1826 om 9.00 uur te Den Haag, 18 dagen oud.
   13.  Helena, geboren op 15-06-1828 te Den Haag. Melchert Jors Zuijdwijk, warmoezier, geeft zijn dochter Helena aan, die op 15-06-1828 was geboren uit Pieternella van der Mark (actedatum 17-06-1828).
Het blijft vreemd, dat ene Helena Zuidwijk, geboren 17-06-1828 in Den Haag, in Amsterdam trouwt met Cornelis Rijnberg (PG2004). Overleden op 18-12-1910 te Voorburg op 82-jarige leeftijd. Helena, 88 jaar, was een ongehuwde dochter van Melchert Jors Zuijdwijk en Pieternella van der Mark.
   14.  Kornelia, geboren op 15-10-1829 te Den Haag, overleden op 02-03-1831 om 5.00 uur te Den Haag op 1-jarige leeftijd. In de akte stond Cornelia.
   15.  Henrica, geboren op 31-03-1831 te Den Haag, overleden op 24-07-1831 om 5.00 uur te Den Haag, 115 dagen oud. In de overlijdensakte stond: Hendrica.

IX.21    Wilhelmus (Willem) ZUIJDWIJK, tuinman (1839, 1840), brandersknecht (1842), bediende (1844, 1847, 1851, 1861), machinist (1849), arbeider (1852), geboren 1810--1811 te Den Haag? Overleden op 06-02-1861 te 's-Gravenhage. Handtekening in 1842: W. Zuijdwijk. Zoon van Melchior ZUIJDWIJK (Melgert Jors) (zie VIII.10) en Petronella van der MARK.
Gehuwd op 24-11-1841 te 's-Gravenhage. Handtekening van de bruidegom: W. Zuidwijk. Echtgenote is Alida Clasina BOM, geboren 1808 te 's-Gravenhage, overleden op 14-02-1877 te 's-Gravenhage. De moeder van Alida Clasina Bom werd Catharina Haaring genoemd. Ook Alida Klazina Bom. Dochter van Joannes BOM, schoenmaker (1841), en Catharina HARRING.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieternella (zie X.36).
   2.  Johannes Ignatius, geboren op 11-12-1844 te 's-Gravenhage (gezindte: RK), overleden op 23-11-1929 te 's-Gravenhage op 84-jarige leeftijd. Hij was ongehuwd.
   3.  Anna Regina, geboren op 13-02-1847 te 's-Gravenhage. Aangegeven door de vader. De moeder werd Alyda Clasina Bom genoemd. (gezindte: RK), overleden op 04-02-1929 te 's-Gravenhage op 81-jarige leeftijd. Weduwe van Abraham van der Brug.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-07-1873 te Den Haag (getuige(n): o.a. Reinier Marinus Zuidwijk, 24 jaar, tuinman, broer van de bruid). In het bevolkingsregister van Den Haag stond: Abraham Herman van der Brug. Beiden ondertekenen in de trouwakte met Zuidwijk. Echtgenoot is Abraham van der BRUG, koetsier (1873), huisbewaarder (1897), geboren 1843 te Den Haag. Zijn geboorteakte is niet te vinden via het digitale archief van Den Haag. Wel een geboorte van Abraham in 1835!? Overleden op 09-03-1897 te Den Haag, zoon van Arie van der BRUG, koetsier (1873), en Catharina Gosina KRUIS.
   4.  Reinier Marinus, bloemist (1883), geboren op 08-04-1849 te 's-Gravenhage, overleden op 29-01-1927 te Noordwijkerhout op 77-jarige leeftijd. In de akte stond: Reinier Marinus Zuijderwijk, overleden in Noordwijkerhout, geboren en wonende alhier (Den Haag), zoon van Reinier Marinus Wilhelmus Zuijderwijk en Alida Clasina Bom.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 02-05-1883 te 's-Gravenhage met Hendrika Johanna Maria van STIGT, 32 jaar oud, dienstbode (1883), geboren op 05-05-1850 te Culemborg. In het bevolkingsregister in Den Haag stond: geboren 05-05-1850 te Culemborg, RK. Overleden op 13-02-1941 te Den Haag op 90-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: 90 jaar; dus zal de datum uit het bevolkingsregister kunnen kloppen. Dochter van Pieter van STIGT, klompenmaker (1883), en Clasina van der HOEFF.
   5.  Wilhelmina Catharina, geboren op 19-04-1851 te 's-Gravenhage, overleden op 17-02-1852 te 's-Gravenhage, 304 dagen oud.

X.36    Pieternella ZUIJDWIJK, geboren op 07-12-1842 te 's-Gravenhage, overleden op 10-10-1906 te 's-Gravenhage op 63-jarige leeftijd. Ook Zuydwyk. Dochter van Wilhelmus (Willem) ZUIJDWIJK (zie IX.21) en Alida Clasina BOM.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 05-07-1882 te 's-Gravenhage. George Brusse was gescheiden van Hendrica Vermeulen en woonde in Den Haag. IUn de huwelijksacte stond: de echtgenoten hebben verklaard, dat van hen op 26-03-1882 een kind van het mannelijk geslacht is geboren, genaamd Wilhelmus, ingeschreven in het geboorteregister alhier, als zoon van Sophia Petronella Antonia Zuidwijk, welk kind zij erkennen voor hun zoon.
Blijkbaar is Sophia Petronella Antonia zich Pieternella gaan noemen. In mijn namenbestand zie ik geen alternatief. Echtgenoot is George BRUSSE, 37 jaar oud, meubelmaker (1882), geboren op 03-07-1845 te 's-Gravenhage, overleden op 18-01-1929 te 's-Gravenhage op 83-jarige leeftijd. George Brusse was weduwnaar van Pieternella Zuijdwijk en eerder gescheiden echtgenoot van Hendrica Vermeulen. Zoon van Johannes BRUSSE, behanger (1845), en Lijsje VINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus ZUIDWIJK, geboren op 26-03-1882 te 's-Gravenhage. In 1882 werd Sophia Petronella Antonia Zuidwijk in de geboorteakte genoemd, toen de geboorte van haar zoon Wilhelmus werd aangegeven. Zij woonde in 1882 in Den Haag en was zonder beroep.In de geboorteakte werd geen vader vermeld. De volgende tekst werd bij de geboorteakte geschreven: Dit kind werd erkend door George Brusse en Pieternella Zuijdwijk, bij het aangaan van hun huwelijk op 15-07-1882 voor ons alhier voltrokken.

VIII.12    Philippus Jakobus (Philip) ZUIJDWIJK, tuinman (1819, 1822, 1826, 1831,1869), arbeider (1834), warmoezier (1850), gedoopt (RK) op 01-05-1790 te Den Haag (getuige(n): Johannes van der Veen en Catharina Boodegraaven), overleden op 12-01-1869 te 's-Gravenhage op 78-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: Philippus Jacobus Suijdwijk, tuinman, gewoond hebbende alhier, 78 jaar, geboren alhier, getrouwd met Hendrina Albragt, zoon van Willem Suijdwijk en Angenis Bodegraven. Woonden 1840 Lom in het Groen te Den Haag (M137-38). Zoon van Willem van ZUIDWIJK (zie VII.10) en Angenita BOODEGRAVEN (Alida Bodegrave, Ida, Angenis).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26-05-1819 te 's-Gravenhage (getuige(n): Meijer Alter, 46 jr, vleeshouwer, Aldric Charles Besanger, 36 jr, draaier, Willem van Rest, 58 jr, melkboer en Jacobus Heijnouwer, 52 jr, warmoezier). In de huwelijksakte stond: Ph. J. Suijdwijk, zoon van Willem Suijdwijk en Angenis Boodegraven. De bruid werd Hendrina Halbragt genoemd. Zij ondertekenden als volgt: de bruid met: H. Albrecht, de vader van de bruid met: H. Albragt; de bruidegom met Ph. Suydwyk en de vader van de bruidegom met Willem Zuydwyk. (De letter y kan ook bedoeld zijn als een ij zonder puntjes.) met Hendrina ALBRECHT (Albregt), dienstbode (1819), geboren 1793 te 's-Gravenhage, overleden op 10-10-1869 te 's-Gravenhage. In de overlijdensakte stond: Hendrina Albragt, zonder beroep, gwoond hebbende alhier, 76 jaar, geboren alhier, weduwe van Philippus Jacobus Suijdwijk, dochter van Hendrik Albragt en Joanna Koster. Ook Aalbrechts, Albracht en Albragt. Dochter van Hendrik HALBRAGT, straatmaker (1819), en Joanna KOSTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus (Willem), geboren op 20-04-1820 te Den Haag, overleden op 11-02-1821 te Den Haag, 297 dagen oud. Het overlijden was aangegeven door Jan Zuijtwijk, 36 jaar,tuinman, oom van de overledene, wonende in Den Haag.
   2.  Willem, warmoezier (1852), tuinman (1881, 1884), tuinier (1907), geboren op 30-12-1821 te Den Haag, overleden op 09-06-1907 te Coevorden op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 23-06-1852 te Den Haag. Handtekeningen: W Zuydwijk en Maria Anna kon haar naam niet schrijven. Haar broers tekenden met Hoogduyn of Hoogduijn. Echtgenote is Maria Anna HOOGDUIN, dienstbode (1852), geboren 1813 te Wassenaar, dochter van Arij HOOGDUIN en Maria BIERBOOM.
Gehuwd (2) op 62-jarige leeftijd op 07-05-1884 te 's-Gravenhage. Willem was weduwnaar van Maria Anna Hoogduin. Willem en zijn broer Pieter tekenden met Zuijdwijk. Echtgenote is Maria VLEUGEL, dienstbode (1884), geboren 1839 te Vught, overleden op 18-12-1920 te Enschede. Weduwe van Willem Zuijdwijk. Dochter van Harm Tiassens VLEUGEL en Helena PRAGT. Bij het overlijden van Willem Zuijdwijk werd Maria Vleugel als echtgenoot genoemd.
   3.  Pieter (zie IX.44).
   4.  Agneta, geboren op 05-09-1825 te Den Haag, overleden op 18-01-1826 om 3.00 uur te Den Haag, 135 dagen oud.
   5.  Hendrik, geboren op 13-11-1826 te Den Haag, overleden op 16-06-1831 te Den Haag op 4-jarige leeftijd.
   6.  Johannes, geboren op 13-11-1828 te Den Haag, overleden op 30-07-1831 om 14.00 uur te Den Haag op 2-jarige leeftijd, 3 jaar.
   7.  Leonardus Wilhelmus, geboren op 12-02-1831 te Den Haag. De vader ondertekende de akte met Fi Zuijdwijk. Overleden op 08-04-1832 te Den Haag op 1-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: Leenderd Wilhelmus. Er staat een verkeerde naam bij de vader, namelijk dezelfde als die van het kind. De vader verklaarde als aangever zijn naam niet te kunnen schrijven.
   8.  Angenita, geboren op 18-01-1833 te Den Haag, overleden op 13-01-1834 om 1.00 uur te Den Haag, 360 dagen oud.
   9.  Angenita, geboren op 21-10-1834 te Den Haag, overleden op 16-06-1894 te Den Haag op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd 1850--1860 met Cornelis TETTERO, koopman (1873), geboren 1830 te Rijswijk, overleden op 11-01-1873 te 's-Gravenhage. Cornelis Tetteroo, getrouwd met Angenita Zuijdwijk. Als bijschrift bij de overlijdensakte stond, dat de achternaam Tetteroo fout was en dat deze Tettero moest zijn. (Vonnis van de Arrondissements Rechtbank in Den Haag d.d. 17-03-1891 en in het overlijdens register opgenomen op de 24-03-1891.), zoon van Cornelius (Cornelis) TETRODE en Joanna Antonia (Johanna) van WINGERDEN. Kind geboren in Den Haag in 1859.
   10.  Hendrika, werkster, geboren op 04-03-1838 te Den Haag, overleden op 18-09-1889 te 's-Gravenhage op 51-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: Hendrika Zuijdwijk, werkster, wonende alhier, 51 jaar, geboren alhier en ongehuwd.

IX.44    Pieter ZUIJDWIJK, warmoezier (1850, 1854, 1856, 1857, 1858, 1881), tuinman (1851, 1853, 1860, 1884), geboren op 20-08-1823 te Den Haag, overleden op 04-01-1906 te 's-Gravenhage op 82-jarige leeftijd, zoon van Philippus Jakobus (Philip) ZUIJDWIJK (zie VIII.12) en Hendrina ALBRECHT (Albregt), dienstbode (1819).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 19-06-1850 te Den Haag. Bij haar huwelijk in 1850 was Apolonia weduwe van Pieter Knijnenburg. Pieter ondertekende met: Zuydwyk en zijn vader Philip ondertekende met Zuijdwijk. Echtgenote is Apolonia BORSBOOM, 21 jaar oud, winkelierster (1850), geboren op 17-02-1829 te 's-Gravenhage. De ouders werden Johannes Borsboom en Agata den Hollander genoemd. Overleden op 26-04-1860 te 's-Gravenhage op 31-jarige leeftijd, dochter van Johannis BORSBOOM, landbouwer (1850), bouwman (1829, 1860), en Agatha den HOLLANDER.
Gehuwd (2) op 57-jarige leeftijd op 12-01-1881 te 's-Gravenhage. De bruidegom woonde te Loosduinen, alwaar de huwelijksafkondigingen ook plaatsvonden. Pieter en zijn broer Willem, die getuige was, tekenden met Zuijdwijk. Echtgenote is Apolonia TETTERO, geboren 1826 te Rijswijk, overleden op 05-08-1892 te 's-Gravenhage. Apolonia Tetrode, echtgenoote van Petrus Zuidwijk, woonde te Scheveningen. Ook Tetrode. Dochter van Cornelius (Cornelis) TETRODE en Joanna Antonia (Johanna) van WINGERDEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrika, geboren op 15-03-1851 te 's-Gravenhage. De vader werd Petrus Zuijdwijk genoemd. Overleden op 20-06-1854 te 's-Gravenhage op 3-jarige leeftijd. Hendrika werd door haar vader Pieter Zuijdwijk aangegeven; handtekening: P. Zuijdwijk.
   2.  Johannes (Zuiderwijk) (zie X.44).
   3.  Hendrika Angenita, geboren op 10-09-1855 te Den Haag, overleden op 05-12-1856 te 's-Gravenhage op 1-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: Hendrika Zuidwijk.
   4.  Hendrika Angenita, geboren op 25-10-1857 te Den Haag, overleden op 14-12-1858 te 's-Gravenhage op 1-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: Hendrika Agneta Zuijdwijk.

X.44    Johannes ZUIJDWIJK (Zuiderwijk), warmoezier (1877, 1913), tuinder (1897, 1902, 1911, 1920), tuinier (1905, 1913), tuinman (1904, 1920), geboren op 27-03-1853 te Den Haag, overleden op 09-02-1937 te Noordwijkerhout op 83-jarige leeftijd. Op 17-02-1937 werd het uittreksel uit het register van overlijden van Noordwijkerhout ingeschreven in Den Haag. Zij woonde in Den Haag. Zoon van Pieter ZUIJDWIJK (zie IX.44) en Apolonia BORSBOOM, winkelierster (1850).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-05-1877 te Loosduinen. Bij hun huwelijk woonden beiden in Loosduinen. In de huwelijksakte stond: Zuijderwijk. Vader en zoon tekenden beiden met Zuydwijk. Echtgenote is Johanna Maria VIJFTIGSCHILD, 21 jaar oud, geboren op 04-01-1856 te Poeldijk (gemeente Monster), overleden op 10-08-1920 te Den Haag op 64-jarige leeftijd. Er gaat een verhaal dat iemand van de familie Vijftigschild na de Krimoorlog is meegenomen door een Nederlander? Of het is deze of haar vader! Dochter van Franciscus (Frans) VIJFTIGSCHILD en Maria van der BERG. Vele gegevens uit dit gezin komen van de website van Myra Mahieu (Zuijdwijk-Happel).
Uit dit huwelijk:
   1.  Apolonia Angenietha (Pleun) ZUIJDERWIJK, geboren op 28-11-1877 te Loosduinen. Pleun overleed op 27-jarige leeftijd aan de vliegende tering. Dit kan niet kloppen. In de geboorte-akte stond Zuijdwijk.
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 18-01-1922 te Den Haag (getuige(n): Aloysius Josephus Anthonius Zuijdwijk, 24 jaar, winkelbediende, broer van de bruid). Gerardus Verbeek was weduwnaar van Hendrika van den Berg, geboren op 06-11-1878 te Loosduinen; overleden 19-12-1920 (bev. reg. DH). Echtgenoot is Gerardus VERBEEK, 45 jaar oud, koetsier, bleeker (1922), geboren op 23-12-1876 te Den Haag, zoon van Petrus VERBEEK, tuinman (1876), en Theodora EIGERMANS. In 1911 werd in dit gezin een kind geboren.
   2.  Maria Catharina (Marie), geboren op 14-01-1879 te Loosduinen. In de geboorte-akte stond Zuijdwijk. (gezindte: RK), overleden op 29-02-1916 te 's-Gravenhage op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-06-1904 te 's-Gravenhage. De bruidegom woonde bij zijn huwelijk te Loosduinen. De bruid woonde in Den Haag. De huwelijksafkondigingen vonden ook te Loosduinen plaats. De bruid ondertekende met M.C. Zuidwijk. Echtgenoot is Hendericus Johannes PEX, 37 jaar oud, melkhandelaar (1904, 1909), geboren op 04-06-1867 te Loosduinen (gezindte: RK), zoon van Johannes Jacobus Wilhelmus PEX, bouwman (1867, 1868, 1880), landbouwer (1904, 1905), en Susanna Henderica van der HOEVEN. Zij woonden in Den Haag in 1916. Tussen 1905 en 1913 zijn er in het gezin 3 dochters in Den Haag geboren. In het bevolkingsregister van Den Haag stond:
failliet verklaard op 29-05-1908 en opgeheven 16-06-1908; weer failliet verklaard op 23-07-1909 en opgeheven 06-08-1909.
   3.  Petrus Antonius (Piet) (Zuijderwijk), houtkoper (1902, 1911, 1913, 1937), reiziger voor een houthandel (bev. reg. DH), houthandelaar (1914), boekhouder (1904), geboren op 29-09-1880 te Loosduinen. In de geboorte-akte stond Zuijdwijk. Overleden op 30-10-1937 te 's-Gravenhage op 57-jarige leeftijd. Bij zijn overlijden woonde hij te Loosduinen.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 06-09-1911 te Wageningen. In 1911 woonde Petrus Antonius te Loosduinen en Johanna Wilhelmina te Wageningen. Echtgenote is Johanna Wilhelmina (Jo) KLAASSEN, 26 jaar oud, geboren op 17-08-1885 te Wageningen, dochter van Matthijs KLAASSEN en Wilhelmina Helena VOS. Zij hadden zelf geen kinderen, maar wel een pleegdochter.
   4.  Johanna Klazina (Jo), geboren op 22-01-1883 te Loosduinen. In de geboorte-akte stond Zuijdwijk. Overleden op 17-02-1913 te 's-Gravenhage op 30-jarige leeftijd. Jo is op 27-jarige leeftijd overleden aan de vliegende tering.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-10-1905 te 's-Gravenhage. De bruidegom woonde te Loosduinen en de bruid woonde in Den Haag. De huwelijksafkondigingen waren ook in Loosduinen. De bruid ondertekende met J.C. Zuijdwijk. Haar vader tekende met J. Zuijdwijk. Echtgenoot is Jacobus Theodorus PEX, 25 jaar oud, landbouwer (1904), melkhandelaar (1905), geboren op 26-01-1880 te Loosduinen. Geboren in wijk B nr. 199 te Loosduinen. Zoon van Johannes Jacobus Wilhelmus PEX, bouwman (1867, 1868, 1880), landbouwer (1904, 1905), en Susanna Henderica van der HOEVEN. Zij woonden in 1913 in Den Haag.
   5.  Franciscus Johannes (Frans) (zie XI.72).
   6.  Johannes Adrianus (Jan) (zie XI.74).
   7.  Joanna Maria Antonia (Anna), geboren op 02-09-1889 te Loosduinen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-11-1914 te Den Haag (getuige(n): o.a. Petrus Antonius Zuijdwijk, 34 jaar, houthandelaar, wonende in Den Haag en Franciscus Johannes Zuijdwijk, 29 jaar, warmoezier in Veur, broeders van de bruid) met Johannes Andreas (Jan (Jan Andries)) van der ZALM, 26 jaar oud, melkhandelaar (1914, bev. reg. DH 1913-1939), geboren op 15-10-1888 te Den Haag, zoon van Franciscus Johannes van der ZALM, winkelier (1888), melkhandelaar (1914), en Antje VERBEEK. De kinderen in dit gezin werden allen in Den Haag geboren.
   8.  Antonia Elisabeth (Tonnie), geboren op 24-10-1891 te Loosduinen (Den Haag) (gezindte: RK), overleden op 29-10-1985 te Breda op 94-jarige leeftijd. In het bevolkingsregister stond: Anthonia Elisabeth Zuijdwijk.
Gehuwd te 's-Gravenhage met Anthonius Hendrikus (Anton) SEESINK, meubelmaker (bev. reg.), geboren op 23-07-1898 te Vlaardingen (gezindte: RK), overleden op 17-09-1968 te Leiden op 70-jarige leeftijd. In 1928 kwam Anthonius naar Den Haag vanuit Oegstgeest. In 1930 vertrok hij naar Voorst (Twello) en kwam later in dat jaar weer terug naar Den Haag. Zoon van Johannes Gerardus SEESINK, meubelmaker, timmerman, en Cornelia Alida VOOGD. Zij hadden geen kinderen. Zij hadden een speelgoedzaak in Den Haag.
Bij het overlijden van Anthonius Hendrikus Seesink woonden zij te Zoeterwoude op de Hoge Rijndijk 287, tegenover de Heineken-fabriek bij café "Ik leer nog".
   9.  Cornelia Apolonia Petronella (Nel), geboren op 28-11-1893 te Loosduinen (gezindte: RK), overleden op 03-04-1957 te Wassenaar op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-08-1921 te Den Haag met Hendrikus Johannes (Henk) SEESINK, 27 jaar oud, kantoorbediende (bev. reg. DH 1913-1939), bedrijfsleider en later directeur bij meubelindustrie firma J.A. Boes (Pander), geboren op 24-08-1894 te Vlaardingen (gezindte: RK), overleden op 16-02-1975 te Den Haag op 80-jarige leeftijd, zoon van Johannes Gerardus SEESINK, meubelmaker, timmerman, en Cornelia Alida VOOGD. Op 30-07-1917 kwam Henk vanuit Vlaardingen naar Den Haag. Op 28-05-1924 vertrok het gezin naar Voorburg. Volgens het bev. reg. van Den Haag kregen zij tussen 1922 en 1930 4 kinderen, die in Den Haag waren geboren. Op 12-04-1930 kwam het gezin uit Voorburg naar Den Haag. In 1946 woonden zij in Den Haag. Zij hadden 4 kinderen: Jo, Conny, Henk en Ton.
   10.  Antonius Jozefus Maria (Anton) (zie XI.82).
   11.  Aloysius Jozefus Antonius (Louis) (zie XI.84).
   12.  Hubertha Elizabeth Antonia (Bep), geboren op 17-01-1899 te Loosduinen.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 19-02-1930 te Den Haag (getuige(n): Hendrikus Seesink, 35 jaar, bedrijfsleider) met Pieter Jacobus (Piet) van der KRUK, 24 jaar oud, timmerman (1930), geboren op 01-11-1905 te Den Haag, zoon van Nicolaas van der KRUK en Jaantje van der MAREL. In dit gezin twee kinderen. Zij zijn rond 1950 geëmigreerd naar Australië.

XI.72    Franciscus Johannes (Frans) ZUIJDWIJK, tuinder, warmoezier (1913, 1914, 1922), tuinier (1920), geboren op 30-01-1885 te Loosduinen, gemeenteraadslid, zoon van Johannes ZUIJDWIJK (Zuiderwijk) (zie X.44) en Johanna Maria VIJFTIGSCHILD.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 04-06-1913 te 's-Gravenhage. Bij zijn huwelijk woonde de bruidegom te Veur, alwaar de huwelijksafkondigingen ook plaats vonden. Zijn achternaam in de akte was: Zuijdwijk. Echtgenote is Antonia Petronella (Toos) van RIJN, 28 jaar oud, geboren op 31-01-1885, dochter van Johannes Jacobus van RIJN, timmerman (1913), en Leentje VOORHAM. In 1920 woonden zij in Veur. Frans was tuinder in Leidschendam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Antonius Maria (Jan) ZUYDWIJK (zie XII.40).
   2.  Maria Petronella (Rie) ZUYDWIJK (zie XII.43).
   3.  Agnes Maria Alida ZUYDWIJK (zie XII.45).
   4.  Johanna Maria (Jos) ZUYDWIJK, geboren 1918.
Gehuwd met Piet MEYER, geboren 1899.
   5.  Antonius Maria Ignatius Jozef (Anton) ZUYDWIJK (zie XII.48).
   6.  Margaretha Maria (Gre) ZUYDWIJK (zie XII.51).
   7.  Antonia Maria (Tonny) ZUYDWIJK (zie XII.53).
   8.  Franciscus Maria, geboren op 23-03-1925 te Veur, overleden op 23-03-1925 te Veur, 0 dagen oud. Een levenloos geboren kind met de achternaam: Zuijdwijk.
   9.  Theresia Antonia Maria (Trix) ZUYDWIJK (zie XII.56).

XII.40    Johannes Antonius Maria (Jan) ZUYDWIJK, directeur schoonmaakbedrijf nieuwbouw, geboren 1914 te Leidschendam. Gevochten in WO II, onderscheiding Pr. Bernhard, geëmigreerd naar Australie, ook in Indie gevochten! Zoon van Franciscus Johannes (Frans) ZUIJDWIJK (zie XI.72) en Antonia Petronella (Toos) van RIJN.
Gehuwd op 18-04-1941 te Eindhoven met Adriana Elizabeth van der GELD, geboren 1919--1920 te Heldmond, dochter van Willem van der GELD en Johanna Maria Gertruda van BERLO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus A M (Bill) (zie XIII.12).
   2.  Gerardus A M (Gerard) (zie XIII.15).
   3.  Johanna A M, geboren 1944, overleden 1946. SRV wagen.
   4.  Johannes T A M (zie XIII.18).

XIII.12    Wilhelmus A M (Bill) ZUYDWIJK, geboren 1941, zoon van Johannes Antonius Maria (Jan) ZUYDWIJK (zie XII.40) en Adriana Elizabeth van der GELD.
Gehuwd (1) met Sue GREEN, geboren 1943.
Gehuwd (2) met Malita.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cherry, geboren 1963.
   2.  Jacoline, geboren 1966.
   3.  John, geboren 1968.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Hely, geboren 1973. Kan ook 1978 zijn.

XIII.15    Gerardus A M (Gerard) ZUYDWIJK, geboren 1942, zoon van Johannes Antonius Maria (Jan) ZUYDWIJK (zie XII.40) en Adriana Elizabeth van der GELD.
Gehuwd met Pale MCKENZIE, geboren 1944.
Uit dit huwelijk:
   1.  Warren, geboren 1965.
   2.  Lee, geboren 1967.
   3.  Dean, geboren 1967.
   4.  Shelley, geboren 1968.

XIII.18    Johannes T A M ZUYDWIJK, geboren 1952, zoon van Johannes Antonius Maria (Jan) ZUYDWIJK (zie XII.40) en Adriana Elizabeth van der GELD.
Gehuwd met Janet DORVILLE, geboren 1950.
Uit dit huwelijk:
   1.  Danielle, geboren 1973.

XII.43    Maria Petronella (Rie) ZUYDWIJK, geboren op 21-06-1915 te Veur. Ook Zuijdwijk. Was met man oprichter Elbo (Eerste leidschendamse busonderneming). Homepage Hooijman. Dochter van Franciscus Johannes (Frans) ZUIJDWIJK (zie XI.72) en Antonia Petronella (Toos) van RIJN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24-04-1937 te Veur met Leonardus Adam Johannes HOOIJMANS, 24 jaar oud, touringcarondernemer, geboren op 25-03-1913 te Alphen a/d Rijn, overleden op 01-06-1960 te Den Haag op 47-jarige leeftijd, zoon van Leonardus Theodorus (Leen) HOOIJMANS (Bolle Leen) en Theodora Petronella STRAATHOF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Bernadette Antonia Theodora, geboren op 28-07-1939 te Voorburg, overleden op 21-07-1944 te Voorburg op 4-jarige leeftijd. Moeder: Maria P. Zuijdwijk.
   2.  Bernadette Agnes Maria, geboren op 15-01-1941 te Voorburg.
Gehuwd met Henricus J H VASTERT, geboren 1939.
   3.  Wilhelmina Cornelia Maria (Astrid), geboren op 12-11-1942 te Voorburg, overleden op 25-03-1996 te Amersfoort op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-01-1964 te Voorburg met Johannes Herman Maria REEF, 24 jaar oud, geboren op 09-01-1940 te Voorburg.

XII.45    Agnes Maria Alida ZUYDWIJK, geboren 1917, dochter van Franciscus Johannes (Frans) ZUIJDWIJK (zie XI.72) en Antonia Petronella (Toos) van RIJN.
Gehuwd met Johannes Petrus NEIJSSEN, geboren 1914.
Uit dit huwelijk:
   1.  Angelique A M A, geboren 1951.
   2.  Paulus J J L, geboren 1953.
Gehuwd met Karin van KLEUNEN, geboren 1956.
   3.  Marcel A J, geboren 1955.

XII.48    Antonius Maria Ignatius Jozef (Anton) ZUYDWIJK, winkelier, geboren op 23-11-1919 te Veur, overleden op 15-08-1984 te Leidschendam op 64-jarige leeftijd, werkte in tuin vader, zou overnemen, kreeg op 33e polio, hield verlamde rechterarm aan over. In voorkamer toen een toonbank voor een sigarenwinkel voor zijn vrouw, hij ging sigaretten ronddelen, daarna winkel Leidschenhage daarna heeft zoon winkel overgenomen. Zoon van Franciscus Johannes (Frans) ZUIJDWIJK (zie XI.72) en Antonia Petronella (Toos) van RIJN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-10-1946 te Leidschendam met Maria Catharina Rosa KALLENBERG, 23 jaar oud, geboren op 04-03-1923 te Den Helder, overleden op 15-11-1986 te Leidschendam op 63-jarige leeftijd. Vermoedelijk zijn de meeste kinderen uit dit gezin bij de geboorte ingeschreven als Zuijdwijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonia Maria Catharina (Tonny) (zie XIII.30).
   2.  Franciscus Johannes Maria Christianus (Frans) (zie XIII.31).
   3.  Catharina Maria Gemma (Ineke) (zie XIII.34).
   4.  Johannes Maria Christianus (Jos) (zie XIII.35).
   5.  Gemma Maria (Emmy) ZUIJDWIJK (zie XIII.38).

XIII.30    Antonia Maria Catharina (Tonny) ZUYDWIJK, geboren op 28-04-1948 te Leidschendam, dochter van Antonius Maria Ignatius Jozef (Anton) ZUYDWIJK (zie XII.48) en Maria Catharina Rosa KALLENBERG.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26-05-1976 te Leidschendam met Gijsbertus J EDELING, 29 jaar oud, geboren op 30-06-1946.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wouter Nico, geboren op 14-11-1981 te Leiden.
   2.  Yvonne, geboren op 31-10-1984 te Leiden.

XIII.31    Franciscus Johannes Maria Christianus (Frans) ZUYDWIJK, geboren op 17-02-1950 te Leidschendam, zoon van Antonius Maria Ignatius Jozef (Anton) ZUYDWIJK (zie XII.48) en Maria Catharina Rosa KALLENBERG.
Gehuwd met Anna Johanna (Anke) GERRITSMA, geboren op 20-05-1952 te Putte (NB).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sandra Maria, geboren op 30-11-1978 te Den Haag.
   2.  Anton Gerard, geboren op 02-11-1981 te Den Haag.

XIII.34    Catharina Maria Gemma (Ineke) ZUYDWIJK, geboren op 10-07-1952 te Leidschendam, dochter van Antonius Maria Ignatius Jozef (Anton) ZUYDWIJK (zie XII.48) en Maria Catharina Rosa KALLENBERG.
Gehuwd met Hans van LEEUWEN, geboren op 19-06-1952 te Scheveningen (Den Haag).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bas, geboren op 03-10-1979 te Leidschendam.
   2.  Max, geboren op 26-10-1981 te Leidschendam.

XIII.35    Johannes Maria Christianus (Jos) ZUYDWIJK, geboren op 27-10-1955 te Voorburg, zoon van Antonius Maria Ignatius Jozef (Anton) ZUYDWIJK (zie XII.48) en Maria Catharina Rosa KALLENBERG.
Gehuwd met Catharina H C M BEKS, geboren op 20-08-1959.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joost, geboren op 22-12-1983 te Den Bosch.
   2.  Lenneke, geboren op 27-10-1985 te Den Bosch.

XIII.38    Gemma Maria (Emmy) ZUIJDWIJK, geboren op 06-03-1960 te Leidschendam, dochter van Antonius Maria Ignatius Jozef (Anton) ZUYDWIJK (zie XII.48) en Maria Catharina Rosa KALLENBERG.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-06-1985 te Leidschendam met Willem Adrianus KOREVAAR, 28 jaar oud, geboren op 23-09-1956 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tim Ignatius Maria, geboren op 09-05-1988 te Leidschendam.
   2.  Rens Wilhelmus Maria, geboren op 30-06-1991 te Leidschendam.

XII.51    Margaretha Maria (Gre) ZUYDWIJK, geboren 1921, dochter van Franciscus Johannes (Frans) ZUIJDWIJK (zie XI.72) en Antonia Petronella (Toos) van RIJN.
Gehuwd met Alfondso Josefes Hubertus 't HART, geboren 1920.
Uit dit huwelijk:
   1.  Richard N E M, geboren 1953.

XII.53    Antonia Maria (Tonny) ZUYDWIJK, geboren 1923, dochter van Franciscus Johannes (Frans) ZUIJDWIJK (zie XI.72) en Antonia Petronella (Toos) van RIJN.
Gehuwd met Robert SMITH, geboren 1922.
Uit dit huwelijk:
   1.  Robert F A, geboren 1953, overleden 1958. Treinongeluk.
   2.  Stella M A, geboren 1955.
Gehuwd met Michiel A KOUSEMAKER, geboren 1956.

XII.56    Theresia Antonia Maria (Trix) ZUYDWIJK, geboren 1926, dochter van Franciscus Johannes (Frans) ZUIJDWIJK (zie XI.72) en Antonia Petronella (Toos) van RIJN.
Gehuwd met Petrus Johannes HOUWELING, geboren 1921.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertus F (Bert), geboren 1954.
   2.  Johanna B (Hannie), geboren 1958.
Gehuwd met Rienke BAKKER, geboren 1951.
   3.  Maria A (Marianne), geboren 1963.

XI.74    Johannes Adrianus (Jan) ZUIJDWIJK, tuinman (1913), tuinder (1920), los werkman (bev reg.), voerman (1945), werkzaam in de houthandel bij broer Piet, geboren op 29-01-1887 te Loosduinen (gezindte: RK), overleden op 26-01-1945 te 's-Gravenhage op 57-jarige leeftijd, zoon van Johannes ZUIJDWIJK (Zuiderwijk) (zie X.44) en Johanna Maria VIJFTIGSCHILD.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 02-06-1920 te 's-Gravenhage. Beiden woonden bij hun huwelijk in Den Haag. Echtgenote is Alida Eva Catharina (Alie) van WEES, 30 jaar oud, geboren op 16-10-1889 te 's-Gravenhage, overleden in/na 1945, dochter van Jan Willem WEES, spekslager (1889, 1920), en Anna Maria GEIJSEL. Volgens het bevolkingsregister van Den Haag zijn zij op 10-06-1920 naar Veur vertrokken. Op 26-01-1925 zijn zij weer vanuit Veur naar Den Haag verhuisd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Petrus Maria, geboren op 25-06-1921 te Veur.
   2.  Cornelia Johanna Maria, geboren op 23-12-1922 te Veur.
   3.  Antonia Francisca Maria, geboren op 17-08-1926 te Den Haag.
   4.  Wilhelmina Johanna Maria, geboren op 12-11-1927 te Den Haag.
   5.  Cornelia Apolonia Petronella, geboren op 10-10-1929 te Den Haag.

XI.82    Antonius Jozefus Maria (Anton) ZUIJDWIJK, groenteman, los werkman (bev. reg. DH), geboren op 25-03-1895 te Loosduinen, overleden 1969 te Den Haag, zoon van Johannes ZUIJDWIJK (Zuiderwijk) (zie X.44) en Johanna Maria VIJFTIGSCHILD.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-05-1920 te 's-Gravenhage. In de trouwakte stond, dat de meerderjarige (23 jarige) bruid voor toestemming van haar ouders de tusschenkomst van den Kantonrechter had ingeroepen. Haar ouders waren niet bij de huwelijksvoltrekking aanwezig. Echtgenote is Sara Alida Theresia HEIJNEN, 23 jaar oud, strijkster (1920), geboren op 13-07-1896 te 's-Gravenhage, overleden 1976 te Den Haag, dochter van Hendrik Cornelis HEIJNEN, smid (1896, 1920), en Maria DOON. In dit gezin vier kinderen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Antonius Petrus (Jan) (zie XII.62).
   2.  Antonius Josephus Maria (zie XII.64).
   3.  Maria Johanna Sara, geboren op 12-05-1929 te Den Haag. Datum is twijfelachtig, bev. reg. DH.
   4.  Theodorus Antonius Maria, geboren op 01-10-1933 te Den Haag. Uit bev. reg. DH.

XII.62    Johannes Antonius Petrus (Jan) ZUIJDWIJK, geboren op 25-04-1921 te Den Haag, overleden op 23-10-1990 te Den Haag op 69-jarige leeftijd, zoon van Antonius Jozefus Maria (Anton) ZUIJDWIJK (zie XI.82) en Sara Alida Theresia HEIJNEN, strijkster (1920).
Gehuwd met Johanna Wilhelmina Clazina (Jo (of Mien voor de familie Van Daalen en Spaans)) van DAALEN de JEL, geboren 1922, overleden 1997 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonius Jozefus Maria (Ton), geboren op 09-02-1946 te Den Haag. Ton woont in 2014 in Ottawa (Canada) en heeft twee dochters: Caroline en Anneke Zuijdwijk.
   2.  Johannes Antonius Petrus (Jan) (zie XIII.48).
   3.  Suzanne Johanna (Anneke), geboren op 20-01-1959 te Den Haag.
Gehuwd met Ruud van TOL. Ruud en Anneke hebben drie kinderen: Linda, Rutger en Marko.

XIII.48    Johannes Antonius Petrus (Jan) ZUIJDWIJK, geboren op 24-04-1949 te Den Haag, zoon van Johannes Antonius Petrus (Jan) ZUIJDWIJK (zie XII.62) en Johanna Wilhelmina Clazina (Jo (of Mien voor de familie Van Daalen en Spaans)) van DAALEN de JEL.
Gehuwd met Annette Louise PULLEN, geboren op 15-09-1950 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lonneke, geboren op 15-08-1973 te Dordrecht.
Gehuwd met Jan-Hein VINK. Lonneke is partner van JanHein Vink en moeder van Hidde, Thies en Ole Vink.
   2.  Ilse, geboren op 05-02-1975 te Eindhoven.
Gehuwd met Stefanus A.F. (Stefan) HEIJNEN. Ilse is de partner van Stefan Heijnen en de moeder van Stijn, Anne en Nout Heijnen.
   3.  Marieke (Marieke (koosnaam Mimi)), geboren op 23-01-1979 te Numansdorp, overleden op 19-08-2005 te Rotterdam op 26-jarige leeftijd, begraven op 25-08-2005 te Algemene Begraafplaats Oud-Beijerland.

XII.64    Antonius Josephus Maria ZUIJDWIJK, geboren op 08-10-1928 te 's-Gravenhage. In het bev. reg. Den Haag: Antonius Josef Maria. Zoon van Antonius Jozefus Maria (Anton) ZUIJDWIJK (zie XI.82) en Sara Alida Theresia HEIJNEN, strijkster (1920).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-05-1952 te Poeldijk met Cornelia Maria KOUWENHOVEN, 25 jaar oud, geboren op 05-07-1926 te Poeldijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria (Mary), geboren op 13-02-1953 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17-05-1974 te 's-Gravenhage. Aad was eerder (voor 1974) gehuwd geweest met Jeanne Renzenbrink. Echtgenoot is Arie Leendert (Aad) POLDERMAN, 34 jaar oud, geboren op 07-02-1940 te 's-Gravenhage, zoon van Willem Adriaan POLDERMAN, besteller bij de P.T.T., en Johanna Maria (Annie) POTTERS, bellenmeisje, werkster.
   2.  Antonius Josephus Maria, geboren op 30-09-1961 te 's-Gravenhage.
Gehuwd (1) circa 1982 met Marion LOUKENS, geboren te Son en Breugel.
Gehuwd (2) circa 2015 met Petra van den PLAS, geboren op 23-03-1963 te IJmuiden.

XI.84    Aloysius Jozefus Antonius (Louis) ZUIJDWIJK, winkelbediende (1922, 1927), winkelchef (1947), geboren op 10-02-1897 te Loosduinen. In de geboorteakte stond: Zuijdwijk. Zijn vader ondertekende ook met: J. Zuijdwijk. Overleden op 09-04-1947 te 's-Gravenhage op 50-jarige leeftijd. Ook Zuydwijk. Hij kwam op 01-01-1903 vanuit Loosduinen naar Den Haag. Zoon van Johannes ZUIJDWIJK (Zuiderwijk) (zie X.44) en Johanna Maria VIJFTIGSCHILD.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-11-1922 te 's-Gravenhage. Bruid en bruidegom woonden beiden in Den Haag. De naam van de bruidegom werd geschreven als Zuijdwijk en hij tekende daar ook mee. Echtgenote is Adriana Berdina (Jeanne) HAPPEL, 27 jaar oud, geboren op 01-11-1895 te Rotterdam, overleden op 18-11-1978 te Den Haag op 83-jarige leeftijd. Zij kwam op 13-04-1912 uit Tilburg naar Den Haag. Dochter van Hendrikus HAPPEL, meester sigarenmaker bij o.a. Willem II, en Stephania Francina de GRAAUW. In dit gezin acht kinderen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Maria Ignatius (Hans), geboren op 26-06-1923 te 's-Gravenhage, overleden op 10-04-1927 te 's-Gravenhage op 3-jarige leeftijd. Drie jaar oud.
   2.  Franciscus Stephanus (Frans) (zie XII.69).
   3.  Apolonia Gerarda Theresia (Ploni), geboren op 23-11-1925 te 's-Gravenhage, overleden 1983.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-08-1951 met Piet WAGENAAR, 26 jaar oud, geboren op 02-10-1924, overleden 1999 te Dukkum. In dit gezin 8 kinderen: Louis, Ingrid, Jeanneke, Loni, Annelies, Peter, Jacqueline en Stella.
   4.  Aloysius Antonius Jozefus (Loek) (zie XII.73).
   5.  Joanna Maria Theresia (Hanny), geboren op 27-12-1929 te 's-Gravenhage.
Gehuwd 1953 met John MAHIEU, geboren op 11-08-1927 te Rotterdam, zoon van Alexis Hendrikus Johannes (Lex) MAHIEU en Maria (Mies) NEIJENHUIZEN. Zij hebben 4 kinderen: Sander, Diana, Myra en Tanja. Veel informatie komt van de website van Myra Mahieu.
   6.  Joanna Maria Theresia (Jeanne), geboren op 29-08-1931 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-10-1958 met Martin BAKER, 24 jaar oud, geboren op 04-02-1934. Zij kregen twee zoons: Russell en Jeremy.
   7.  Martina Johanna Maria (Tini), geboren op 02-01-1933 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 04-10-1973 met Gerard de JONG, 45 jaar oud, geboren op 27-11-1927. Gerard heeft uit zijn eerste huwelijk 5 kinderen: Monica, Bart, Myra, Edith en Corine.
   8.  Petronella Hendrika Maria (Elly), geboren op 10-06-1934 te 's-Gravenhage, overleden op 06-02-2006 op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-04-1959 met Kees KLEIJ, 27 jaar oud, geboren op 19-03-1932, overleden op 12-03-1988 op 55-jarige leeftijd. Zij kregen 3 kinderen: Renée, Robbert en Linda.

XII.69    Franciscus Stephanus (Frans) ZUIJDWIJK, geboren op 25-06-1924 te 's-Gravenhage, zoon van Aloysius Jozefus Antonius (Louis) ZUIJDWIJK (zie XI.84) en Adriana Berdina (Jeanne) HAPPEL.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03-10-1952 met Neeltje van der ZIJL, 26 jaar oud, geboren op 29-09-1926, overleden op 29-10-2005 op 79-jarige leeftijd. Zij hebben twee dochters.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jelleke. Dezelfde als PG8500?
   2.  Arien. Dezelfde als PG8490.

XII.73    Aloysius Antonius Jozefus (Loek) ZUIJDWIJK, geboren op 27-03-1928 te 's-Gravenhage, overleden sept-1994, zoon van Aloysius Jozefus Antonius (Louis) ZUIJDWIJK (zie XI.84) en Adriana Berdina (Jeanne) HAPPEL.
Gehuwd april-1956 met Tonnie van der BURGT, geboren op 19-05-1934. In dit gezin 4 dochters.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marjo.
   2.  Petra.
   3.  Heleen.
   4.  Dorine.

VII.12    Joseph (Joost) ZUIDWIJK (Zuiderwijk), gedoopt (rk) op 17-06-1756 te Den Haag (getuige(n): Simon van Son, Alida Westerhoeck en Clara van der Laan), overleden op 16-02-1810 te Den Haag op 53-jarige leeftijd. In de akte stond, dat Joost subiet (= plotseling) was overleden. Ook Jozeph Zuidwijk. Nadat Joost van Zuidwijk 25 jaar was geworden ging hij (in 1782) naar de weeskamer om zijn deel van de erfenis van zijn moeder op te halen. Hij kreeg 75 gulden en 27 gulden interest. Zoon van Wilhelmus (Willem) van ZUIDWIJK (van Zuydwijk) (zie VI.15) en Willemina van DIJK (van Diek).
Ondertrouwd op 05-10-1783 te Den Haag, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-10-1783 te Den Haag (getuige(n): Johanna en Maria Amalia Vinck) met Johanna Hillebrander (Anna, Jannetje) van der SMAN (van der Smal), 24 jaar oud, werkster (1835), geboren op 26-11-1758 te Stompwijk. Is deze Joanna, in 1755 of in 1758 geboren? Verder onderzoek moet dit nog uitwijzen. Misschien staat haar leeftijd bij haar overlijden vermeld. Ja, daar staat vermeld, dat zij in 1852 90 jaar is. Dan zou zij in 1761-1762 zijn geboren.
Op 17-01-1755 werd de vrouwelijke tweeling (gemellae) Maria en Joanna gedoopt te Stompwijk (S2 p173, scan 89). Bij Maria waren de doopgetuigen: Jan Korse Kolijn en Antje Piters Lelivelt. Bij Joanna waren de doopgetuigen: Huig Hillebr. van der Sman en Jannetje H. van der Sman. Ouders: Piter Hillebrantse van der Sman en Piternel Korse Kolijn.
Op 26-11-1758 werd ook ene Joanna gedoopt te Stompwijk (S3 p7, scan 9). Doopgetuigen waren: Willem Jansse Bergenhenegouw en Antie Hill. van der Sman. Ouders: Pieter Hillebrand van der Sman en Petronella Cors Klijn.
Rondom 1761-1762 is geen Joanna geboren in dit gezin. De keuze voor 1758 ligt dus het meest voor de hand; de leeftijd van overlijden zou dan 93 jaar moeten zijn. Overleden op 04-01-1852 te Den Haag op 93-jarige leeftijd. Zij woonde 01-08-1844 nog in Den Haag. Op 05-01-1852 werd in Den Haag aangegeven: Jannetje van der Smal, 90 jaren, geboren te Pijnaker, weduwe van Pieter Zuidwijk, zijnde de namen der ouders niet bekend, beiden overleden. De naam van haar man was niet juist weergegeven, maar wat wil je na bijna 42 jaar weduwe te zijn geweest. Dochter van Pieter Hillebrantze van der SMAN en Pieternel Korsen KOLIJN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem, gedoopt (RK) op 15-06-1784 te Den Haag (getuige(n): Willem Zuidwijk en Hendrica Zuidwijk). Willem was in de kerk aan de Assendelftstraat gedoopt.
   2.  Pierre Willebrorde (Pieter) ZUIDERWIJK (Zuidwijk, Zuijdwijk, Zuijderwijk en Suijtwijk) (zie VIII.17).
   3.  Wilhelmina Maria (Wilhelmina, Mijntje) (zie VIII.21).
   4.  Maria (zie VIII.23).

VIII.17    Pierre Willebrorde (Pieter) ZUIDERWIJK (Zuidwijk, Zuijdwijk, Zuijderwijk en Suijtwijk), tapper (1814), (hoef)smid (1820, 1822, 1832, 1835), arbeider (1829), gedoopt (RK) op 07-11-1785 te Den Haag (getuige(n): Pieter van der Smal en Pieternella van der Smal). Pieter was gedoopt in de kerk Assendelft. (Misschien waren de doopgetuigen: opa en oma.), overleden op 16-07-1835 te Den Haag op 49-jarige leeftijd. Pieter Zuiderwijk was overleden in het gemeentelijk Gasthuis van Den Haag. Bij de geboorte-aangifte van zijn kind in 1820 gaf Pieter aan niet te kunnen schrijven.
Pieter woonde bij zijn overlijden in het Gasthuis van Gasthuismeester Jacobus Franciscus Boomsma. Tijdens de volkstelling van 1830 woonde in de Rikkestraat in Den Haag Pieter Zuiderwijk, hoefsmid, met Catrina Wilhelmina Louisa Jorissen, die een onecht kind was van een moeder met dezelfde naam. Kinderen die er bij woonden op dat moment: Pieter (13), Willem (7), Christina (16), Johannes (9), Dientje (4). Pieter was 43 en Catrina 40. Zoon van Joseph (Joost) ZUIDWIJK (Zuiderwijk) (zie VII.12) en Johanna Hillebrander (Anna, Jannetje) van der SMAN (van der Smal), werkster (1835).
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 13-05-1810 te Den Haag (RK) (getuige(n): Johannes K(V)eller en Wilhelmina Zuijtwijck) met Christina SERBEE (Serbie, Serbij Serbé(e) Zerrebe en Zerbee), geboren 1784 te Nijmegen, overleden op 28-08-1828 te Den Haag. Overleden in het huis Wijk N 352. Zij was 44 jaar oud en haar ouders waren bij de aangevers niet bekend. De aangevers waren een bidder en een uitdrager. In 1818 verklaarde Pieter bij de geboorte-aangifte van zijn zoon Pieter, dat hij niet kon schrijven. In 1830 ook niet.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 08-04-1829 te Den Haag. Pierre Villebrorde Suijtwijk, weduwnaar van Christina Serbee, trouwde met Catharina Louisa Hillemina Joris, wonende in Den Haag, 40 jaar, weduwe van Jacobus Bolland. De bruidegom en zijn moeder verklaarden hun naam niet te kunnen schrijven.
Na het overlijden van Pieter Zuiderwijk (in 1835) is Catharina Louisa Hillemina Joris op 22-05-1844 in Den Haag hertrouwd met Gijsbertus van der Hoek. Echtgenote is Catharina Louisa Hillemina JOR(R)IS, geboren 1789 te IJsselstein, overleden op 10-02-1879 te Den Haag. Bij haar overlijden was zij 90 jaar en laatst weduwe van Gijsbertus van der Hoek. Dochter van Vincent JORIS en Catharina Elizabeth HEENEMAN. {Zij was eerder gehuwd in/vr 1828 met Jacobus BOLLAND.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jacobus (Jacob) (zie IX.55).
   2.  Geertruy ZUIDWIJCK, geboren op 08-10-1811 te Den Haag. In de geboorteakte stond: Geertruy Zuidwijk. Overleden op 10-10-1811 te Den Haag, 2 dagen oud. Uit de overlijdensakte d.d. 14-10-1811 bleek het overlijden van Geertruij Zuiderwijk, 2 dagen oud, dochter van Pieter Zuiderwijk en Christina Sebrée.
   3.  Elisabeth ZUIJDERWIJK (Zuitwijck), dienstbode, geboren 1813--1814 te Den Haag. Vermoedelijk PG 5750 uit dit gezin.
Is tijdens de volkstelling van 1830 dienstbode in huis N-419 te Den Haag. Tijdens volkstelling 1840 bij Pieter Carel van der Meulen aan de Wagenstraat (T13-5).
Gehuwd op 20-03-1844 te Den Haag. De bruid werd Anna Elisabeth Zuijderwijk genoemd, 30 jaar, dienstbode, geboren en wonende in Den Haag. Zij tekende met: A.E. Zuijderwijk. Echtgenoot is Hendricus Augustinus Aloisius BECKERS, kleermaker, geboren 1821 te Den Haag, zoon van Pieter Aloisius BECKERS, kleermaker (1825), en Adriana van EIJK, baker (1844).
   4.  Christina ZUIJDERWIJK (Zuitwijck), dienstbode (1847), geboren op 13-03-1815 te Den Haag. In de PK A'dam stond: 10-03-1815. (gezindte: prot), overleden op 07-02-1877 te Den Helder op 61-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: Christina Zuidwijk, 60 jaar, echtgenoote van Jacobus Hartwijk, ambtenaar, wonende in Den Helder. Was dienstbode bij gezin Johannes Revius (44jr, kapitein), tijdens de volkstelling van 1840.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 19-05-1847 te Den Haag met Jacobus HARTWIJK, bediende, ('s Rijks)ambtenaar, geboren op 05-09-1910 te Amersfoort, zoon van Harmanus HARTWIJK en Johanna DIRKZE.
   5.  Een doodgeboren kind van SUIDEWIJK, geboren op 20-04-1817 te Den Haag, overleden op 20-04-1817 te Den Haag, 0 dagen oud. Dochter van Pieter Suijdewijk en Christina Serrebe.
   6.  Pieter ZUIJDERWIJK (Zuijtwijck), koetsier (1844), geboren op 20-03-1818 te Den Haag, overleden op 23-05-1905 te 's-Gravenhage op 87-jarige leeftijd. Woonde tijdens volkstelling 1840 in Den Haag Oude Molstraat (E246-082).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-03-1844 te Den Haag. Handtekening: P. Zuijderwijk. Echtgenote is Cornelia HAHN, 29 jaar oud, naaister, geboren op 27-02-1815 te Den Haag. Haar moeder werd Cornelia Bensenger genoemd. Overleden op 14-11-1893 te 's-Gravenhage op 78-jarige leeftijd, dochter van Philip Hendrik HAHN, kledermaker (1815), en Johanna BENZIEKER.
   7.  Johannes (Joost, Jan) ZUIJDERWIJK (Zuitwijck) (zie IX.66).
   8.  Willem (zie IX.68).
   9.  Anna Maria, bediende, besteedster (1883, A'dam), winkelierster, geboren op 02-11-1823 te Den Haag. PK A'dam geeft ook 02-11-1823 als geboortedatum (actedatum is 04-11-1823) voor Anna Maria Zuijderwijk in Den Haag. (gezindte: RK), overleden op 23-12-1904 te Amsterdam op 81-jarige leeftijd. De aangifte werd gedaan door Johannes Recourt, aanspreker, 52 jaar, zoon van de overledene. Zij was weduwe van Derk Recourt. Ook Zuyderwijk (huw. akte 1849) en Zuydwijk (idem) en Zuidwijk (PK A'dam).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-11-1849 te Haarlem. Bij hun hwelijk woonde Anna in Den Haag en Derk in Amsterdam. Echtgenoot is Dirk (Derk) RECOURT, 26 jaar oud, huisbediende (1849), geboren op 10-01-1823 te Nijmegen (gezindte: NH), overleden in/vr 1895, zoon van Johannes Christoffel RECOURT, koetsier (1849), en Willemina ENKLAAR. Op 03-09-1851 naar Amsterdam gekomen. In april 1855 vermoedelijk weer vertrokken (PK A'dam). In 1851, 1852 en 1854 zijn 3 zonen geboren te Amsterdam.
   10.  Anna Elisabeth ZUIJDERWIJK, naaister (1867), geboren 1814--1824 te 's-Gravenhage, overleden op 26-03-1873 te 's-Gravenhage. Zij was bij haar overlijden 59 jaar oud en weduwe van Godefridus Riko. Zij was een dochter van Petrus Zuijderwijk en Catharina Serbé, beiden overleden. Vermoedelijk Elisabeth, PG 931 uit dit gezin.
Gehuwd op 13-02-1867 te 's-Gravenhage. De bruidegom, 66 jaar, was weduwnaar van Josina Bredijk. De bruid was weduwe van Hendricus Augustinus Aloësius Beckers. Ouders van de bruid: Petrus Zuijderwijk en Catharina Serbé. Echtgenoot is Godefridus RIKO, metselaar (1870), geboren 1801 te Verspringen (Duitschland), overleden op 04-07-1870 te 's-Gragenhage. Godefridus was getrouwd met Anna Elisabeth Zuyderwijk. Zoon van Ludwich RIKO en Joanna HEKKERS. {Hij was eerder gehuwd in/vr 1866 met Josina BREDIJK.}
   11.  Gerarda Barendina SUYDERWIJK/SUIJDERWIJK, geboren op 27-12-1825 te Den Haag, overleden op 01-11-1907 te 's-Gravenhage op 81-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: Gerardina Barendina Suijderwijk, 81 jaar, geboren en wonende alhier, ongehuwd, dochter van Pieter Suijderwijk en Christina Serbé. Volkstelling 1840: in weeshuis in Den Haag woonde: Gerardina Barendina Zuiderwijk.
Uit het tweede huwelijk:
   12.  Joseph, geboren op 26-05-1830 te Den Haag, overleden op 09-07-1831 te Den Haag op 1-jarige leeftijd. Bij overlijden was Joseph 1 jaar en 2 maanden oud. Zijn vader verklaarde bij de aangifte niet te kunnen schrijven.

IX.55    Jacobus (Jacob) ZUIDERWIJK, bediende (1832), koetsier (1833, 1853), stalhouder (1835, 1836), zonder (1844), zaakwaarnemer (1867), commissionair (1869), geboren op 08-10-1811 te Den Haag. In de geboorteakte stond: Jacob Zuidwijk. Overleden op 17-03-1869 te 's-Gravenhage op 57-jarige leeftijd, zoon van Pierre Willebrorde (Pieter) ZUIDERWIJK (Zuidwijk, Zuijdwijk, Zuijderwijk en Suijtwijk) (zie VIII.17) en Christina SERBEE (Serbie, Serbij Serbé(e) Zerrebe en Zerbee).
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 04-07-1832 te 's-Gravenhage. Jacob Zuidwijk ondertekende de trouwakte met: J. Zuiderwijk. De vader van Alida van Reeke was niet bij de plechtigheid aanwezig. Alida verklaarde dat hij reeds geruime tijd afwezend was en dat zij zich niet bewust was van zijn tegenwoordige verblijf. De bruid en de vader van de bruidegom verklaarden hun naam niet te kunnen schrijven. Echtgenote is Alida van REEKE (Van Ree), bleekster (1832), geboren 1811 te Den Haag (gezindte: prot), overleden op 23-12-1852 te 's-Gravenhage. Het overlijden werd aangegeven door de Gasthuismeester van het Binnen Gasthuis. Ook Alida van Ree. Dochter van Christiaan van REEKE en Hendrika CRABBE (Krabbe), werkster. Hij woonde tijdens volkstelling 1840 met vrouw en drie kinderen Achter de Stallen (H127-42) in Den Haag.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 13-07-1853 te Den Haag. De bruid verklaarde haar naam niet te kunnen schrijven. Jacob ondertekende met J. Zuiderwijk. Echtgenote is Johanna van BOHEEMEN, 41 jaar oud, naaister (1853, 1874), geboren op 10-08-1811 te Den Haag, overleden op 07-12-1875 te 's-Gravenhage op 64-jarige leeftijd, dochter van Johannes Barendsen van BOHEEMEN en Pieternella du BOIS. Na het overlijden van Jacob Zuiderwijk was Johanna van Boheemen op 08-04-1874 in Den Haag hertrouwd met de 69-jarige Hannes (Jan) van den Barselaar (arbeider, 1874).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Christina (zie X.48).
   2.  NN, geboren op 08-04-1835 te Den Haag, overleden op 08-04-1835 te Den Haag, 0 dagen oud. Een doodgeboren kind; de moeder wordt Alida van Ree genoemd.
   3.  Willem, geboren op 29-10-1836 te Den Haag.
   4.  Alida, dienstbode (1867), geboren op 26-09-1838 te Den Haag, overleden op 01-06-1886 te 's-Gravenhage op 47-jarige leeftijd. Alida was getrouwd met Johan Fredrik Oberg.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-05-1867 te 's-Gravenhage (getuige(n): o.a. Martinus Oberg, 41 jaar, sergeant, broeder vande bruidegom en Willem Zuiderwijk, 31 jaar, oppasser, broeder van de bruid) met Johan Fredrik OBERG, 25 jaar oud, bediende (1867), sigarenmaker, stucadoor (1888, 1894), geboren op 15-12-1841 te 's-Gravenhage, overleden op 23-10-1929 te Den Haag op 87-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: 87 jaar, weduwnaar van Frederica Louisa Maria Muller. Zoon van Albert Christoffel OBERG, lantarenaansteker (1867), kapper, en Magdalena de HAAS. Op 01-01-1894 overleed in Den Haag hun zoon Johan Fredrik Oberg, boekdrukker, 19 jaar, ongehuwd.
Op 15-12-1896 werd voor notaris Nicolaas Josephus Verkoren beschreven wie de nabestaanden waren van Johannes Frederik Oberg uit zijn twee huwelijken met respectievelijk Elisabeth Adammina Groneman en Alida Maria Zuiderwijk. Dat waren: Lodewijk Johan Frederik Oberg, Johannes Oberg en Johannes Frederik Oberg. {Hij is later gehuwd op 46-jarige leeftijd op 25-07-1888 te 's-Gravenhage (getuige(n): o.a. Martinus Oberg, 62 jaar, broeder van den bruidegom en Johannes Louis Adam groneman, 52 jaar, koetsier, broeder van de bruid, allen wonende in Den Haag). Johan Fredrik Oberg was weduwnaar van Alida Zuiderwijk en Elisabeth was weduwe van Lodewijk Johan Frederik Oberg. De comparanten overlegden o.a.: een Koninklijk Besluit d.d. 18-06-1888, nummer 24, houdende, met vrijstelling der wettelijke bepaling, waarbij het huwelijk tusschen schoonbroeder en schoonzuster is verboden, vergunning aan de comparanten tot het aangaan van een huwelijk. Echtgenote is Elisabeth Adammina GRONEMAN, geboren 1842 te 's-Gravenhage, dochter van Johannes GRONEMAN en Louisa Adammina WILLEMSE. Hij is later gehuwd op 56-jarige leeftijd op 13-07-1898 te Den Haag met Frederica Louisa Maria MULLER.}
   5.  Jacoba Johanna, geboren op 24-09-1840 te Den Haag, overleden op 09-12-1844 te 's-Gravenhage op 4-jarige leeftijd.

X.48    Christina ZUIDERWIJK, geboren op 01-10-1833 te Den Haag, overleden op 07-06-1883 te Voorburg op 49-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: Christina Maria Zuiderwijk, 52 jaar. Verder stond er geen partner en zal dus ongehuwd zijn. Vermoedelijk is dit dezelfde vrouw als PG 2367. Ene Christina Zuiderwijk, wonende in Den Haag, beviel van een dochter, Adriana Christina, geboren op 11-02-1855 te Leiden. De vader was onbekend en het kind dus onecht. Dit kind overleed op 11-08-1855 in Den Haag. Dochter van Jacobus (Jacob) ZUIDERWIJK (zie IX.55) en Alida van REEKE (Van Ree), bleekster (1832).
Kind:
   1.  Adriana Christina ZUIDERWIJK, geboren op 11-02-1855 te Leiden, overleden op 11-08-1855 te 's-Gravenhage, 181 dagen oud. Zij woonde in Den Haag en was bij haar overlijden zes maanden oud. Alleen haar moeder werd vermeld.

IX.66    Johannes (Joost, Jan) ZUIJDERWIJK (Zuitwijck), arbeider (1859, 1861, 1863, 1867, 1874), smid (1845, 1849, 1867, 1881), kolendrager (1882), turfdrager (1875, 1886), kaarsenmaker (1885), geboren op 12-06-1820 te Den Haag, overleden op 04-03-1890 te Den Haag op 69-jarige leeftijd. Woonde tijdens volkstelling 1840 in het Weeshuis te Den Haag met broer Willem en zus Gerardina Barendina. Zoon van Pierre Willebrorde (Pieter) ZUIDERWIJK (Zuidwijk, Zuijdwijk, Zuijderwijk en Suijtwijk) (zie VIII.17) en Christina SERBEE (Serbie, Serbij Serbé(e) Zerrebe en Zerbee).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-05-1845 te Den Haag. Handtekening: J Zuijderwijk. Echtgenote is Sibilla (Belia) KOK, 23 jaar oud, naaister (1845), geboren op 15-11-1821 te Den Haag, overleden op 04-03-1909 te Den Haag op 87-jarige leeftijd, dochter van Philippus Jacobus KOK, turfkooper (1845), uitdrager (1821), en Johanna LASEROM. Bij hun huwelijk erkennen zij de kinderen Johanna, geboren 03-01-1843 en Johannes Wilhelmus, geboren 04-03-1845. Zij stonden ingeschreven als kinderen van Belia Kok. De geboorte van Johannes W. werd aangegeven door Johannes Zuiderwijk. (Handtekening: J. Zuiderwijk).
Op de gezinsstaat in het bevolkingsregister in Den Haag werd de familienaam als Zuiderwijk geschreven. Johannes Zuiderwijk woonde met zijn zoon Christiaan en zijn schoonmoeder, Johanna Lazarom, op hetzelfde adres.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna, geboren op 03-01-1843 te Den Haag. Bij de geboorte werd Johanna ingeschreven als Johanna Kok. Na het huwelijk van haar moeder met Johannes Zuiderwijk werd Johanna als hun kind erkend. Overleden op 08-04-1881 te Den Haag op 38-jarige leeftijd. Zij was getrouwd met Arnoldus Johannes Duuren.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-04-1867 te Den Haag. De bruid ondertekende met J. Zuijderwijk. De vader van de bruid met: J. Zuiderwijk. Echtgenoot is Arnoldus Johannes DUURING, vormer (1867, 1872, 1875, 1881), geboren 1844 te Amsterdam, overleden op 17-03-1921 te Den Haag. Een Arnoldus Johannes Duuring was ook getrouwd met Johanna Maria Wilhelmina Zuiderwijk (4341). Zoon van Arie DUURING en Wilhelmina Henriette de WAAL. Op 12-02-1872 was een vrouwelijk kind doodgeboren in Den Haag.
Hun zoon Arnoldus Johannes Duuring overleed op 39-jarige leeftijd in Den Haag op 20-09-1907. Hij was echtgenoot van Alina Catharina Jacoba Smits. {Hij is later gehuwd op 14-09-1881 te 's-Gravenhage. Arnoldus Johannes Duuring was weduwe van Johanna Zuijderwijk. Joanna M. W. Zuiderwijk was weduwe van Mattheus Josephus Rek. Echtgenote is Joanna Maria Wilhelmina ZUIDERWIJK, 35 jaar oud, geboren op 10-11-1845 te 's-Hertogenbosch. Bij de geboorte was zij ingeschreven als Schreiber. Overleden op 28-09-1927 te 's-Gravenhage op 81-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: wonende in Den Haag, weduwe van Arnoldus Johannes Duuring. Dochter van Willem ZUIDERWIJK (zie IX.68) en Johanna Maria SCHRIJBER, dienstbode (1881).}
   2.  Johannes ZUIDERWIJK, geboren op 04-03-1845 te Den Haag. Bij de geboorte werd Johannes W. ingeschreven als Johannus W. Kok. Na het huwelijk van zijn moeder met Johannes Zuiderwijk werd Johannus W. als hun kind erkend. Zijn geboorte werd aangegeven door Johannes Zuiderwijk. Overleden op 30-07-1849 om 9.30 uur te Den Haag op 4-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: Johannes Zuiderwijk. Zijn overlijden werd aangegeven door Leonardus Johannes Kok, 30 jaar, oom van de overledene.
   3.  Christiaan Petrus ZUIDERWIJK (zie X.57).
   4.  Johannes Wilhelmus (Johan) ZUIDERWIJK (zie X.59).
   5.  Maria ZUIDERWIJK, geboren op 15-05-1853 te Den Haag, overleden op 09-05-1859 te Den Haag op 5-jarige leeftijd.
   6.  Alida Cornelia ZUIDERWIJK, dienstbode (1875), strijkster, geboren op 25-04-1856 te Den Haag, overleden op 17-12-1931 te Den Haag op 75-jarige leeftijd. Echtgenoote van Peter Dürlich. Op 03-06-1874 vertrok Alida naar Keulen. Op 17-08-1874 keerde zij weer terug naar Den Haag.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 05-05-1875 te 's-Gravenhage (getuige(n): Arnoldus Johannes Duuring en Pieter Abraham de Waal). Peter Dürlich woonde in 1875 in Den Haag, vroeger te Dansweiler. De vader van de bruid werd Jan Zuiderwijk genoemd. Ook in Freimersdorf werd het huwelijk afgekondigd. Zowel de bruid als de vader tekende met de achternaam Zuiderwijk. Echtgenoot is Peter DÜRLICH, kuiper (1875), geboren 1850 te Dansweiler, gemeente Fre(i)mersdorf (Nordrhein-Westfalen, Duitsland), zoon van Theodor DÜRLICH, landbouwer (1875), en Sibilla VOSEN. Op 05-05-1875 verlieten zij Den Haag; waarheen, was niet leesbaar. In 1953 overleed hun dochter, Sibilla Dürlich, 76 jaar oud, te Delft. Zij was getrouwd met Frederik Dicke.
   7.  Karel Jacobus ZUIDERWIJK (zie X.64).
   8.  Pieter ZUIDERWIJK (zie X.66).
   9.  Sibilla ZUIDERWIJK, strijkster, geboren op 05-12-1863 te Den Haag, overleden op 13-06-1943 te Den Haag op 79-jarige leeftijd. Sibilla vertrok op 19-01-1878 naar Rijswijk. Later keerde zij weer terug naar Den Haag. Als reden stond op de familiestaat een S, dat gescheiden betekent.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-06-1886 te 's-Gravenhage, gescheiden te Den Haag van Cornelis WIJSMAN, smid, melkverkoper, geboren op 27-07-1861 te 's-Gravenhage, overleden op 18-09-1935 te 's-Gravenhage op 74-jarige leeftijd, zoon van Cornelis WIJSMAN en Johanna Catharina MARTINIUS.
   10.  Arnoldus Johannes, geboren op 04-10-1867 te Den Haag. In de geboorte-akte stond: Zuijderwijk. Overleden op 20-12-1867 te 's-Gravenhage, 77 dagen oud.

X.57    Christiaan Petrus ZUIDERWIJK, arbeider (1867, 1868, 1869, 1873, 1876, 1879, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1888), werkman (1899), geboren op 14-05-1847 te Den Haag (gezindte: RK), overleden op 22-03-1929 te Den Haag op 81-jarige leeftijd. Johannes was weduwnaar bij zijn overlijden. Uit het bevolkingsregister bleek, dat bij Christiaan in Den Haag inwoonden: zijn vader Johannes Zuiderwijk en Johanna Lazerom, de schoonmoeder van Johannes Zuiderwijk. Zoon van Johannes (Joost, Jan) ZUIJDERWIJK (Zuitwijck) (zie IX.66) en Sibilla (Belia) KOK, naaister (1845).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 22-05-1867 te Den Haag. Bruidegom en vader tekenden beiden met Zuiderwijk. De bruid verklaarde haar naam niet te kunnen schrijven. Echtgenote is Catharina de VOS, 20 jaar oud, geboren op 09-09-1846 te Den Haag (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 20-03-1917 te Den Haag op 70-jarige leeftijd. Catharina is volgens het BevReg Den Haag 1919-1939 invalide geworden op 20-3-1917. Dochter van Cornelis de VOS, arbeider (1867), bediende (1885), en Barta van BOKHOVEN. De informatie van de meeste kinderen uit dit gezin komt uit de familiestaat. Ook Alida Zuiderwijk was een kind uit dit gezin. Zij was gehuwd met David Hooft.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Bartha, dienstbode (1885), geboren op 28-06-1867 te Den Haag, overleden op 24-07-1929 te 's-Gravenhage op 62-jarige leeftijd. Weduwe.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 11-03-1885 te 's-Gravenhage met Hendrik Jan JANSEN, 24 jaar oud, arbeider (1885), geboren op 15-09-1860 te Delft, overleden in/vr 1929, zoon van Pieter JANSEN, arbeider (1885), en Johanna MANSCHOT.
   2.  Johannes, geboren op 14-10-1868 te Den Haag, overleden op 18-05-1869 te Den Haag, 216 dagen oud. Johannes was bij overlijden 7 maanden oud. Het overlijden werd aangegeven door een bidder en een kistman.
   3.  Christiaan Petrus (zie XI.92).
   4.  Wilhelmina (zie XI.95).
   5.  Theodora, geboren op 24-05-1875 te Den Haag, overleden op 23-03-1876 te Den Haag, 304 dagen oud.
   6.  Cornelis (Nelis) (zie XI.97).
   7.  Johanna, geboren op 18-04-1879 te Den Haag, overleden op 24-02-1883 te Den Haag op 3-jarige leeftijd.
   8.  Alida, geboren op 07-01-1881 te Den Haag, overleden op 11-01-1881 te Den Haag, 4 dagen oud.
   9.  Sara, geboren op 25-02-1882 te Den Haag, overleden op 07-07-1884 te Den Haag op 2-jarige leeftijd.
   10.  Francisca Maria Petronella, geboren op 26-11-1884 te Den Haag, overleden op 28-02-1885 te Den Haag, 94 dagen oud.
   11.  Alida, geboren op 16-02-1888 te Den Haag, overleden op 12-09-1972 te Den Haag op 84-jarige leeftijd. Uit de geboorte-akte van 1888 bleek, dat Alida tot dit gezin behoorde. Haar moeder is onbekend schreef de heer E. Spaans uit de USA. Het onderzoek in het archief in Den Haag gaf uitsluitsel.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 27-07-1907 te 's-Gravenhage met David Jacobus Johannes HOOFT, 18 jaar oud, geboren op 10-08-1888 te Den Haag, overleden op 20-05-1939 te 's-Gravenhage op 50-jarige leeftijd. Op 10-08-1888 was in Den Haag geboren: David Jacobus Johannes Hooft. Hij was een zoon van Johannes Hooft, metselaar, en Catharina Schouten; beiden woonden in Den Haag. De juiste persoon? Vreemd, dat de namen van zijn ouders (in deze akte) anders zijn dan de namen, die al bekend waren. Zoon van J.D.J. HOOFT en C.E.B. ROSENTHAL. Uit dit huwelijk: Alida Hooft (geboren 10-04-1915 Den Haag). Zij was getrouwd met dhr. Spaans. Hun zoon, Ed(ward) Spaans, geboren als Adriaan Spaans in 1939 in Den Haag, woont sinds 1958 in Michigan USA.

XI.92    Christiaan Petrus ZUIDERWIJK, marinier (1899, 1901), tamboer 1e klasse (1899), korporaal der mariniers te Helder (1904), arbeider (1921, 1924, 1927, 1927), knecht i/e badinrichting, landwerkman, lompensorteerder (1929), geboren op 14-10-1869 te Den Haag, overleden op 24-03-1957 te Den Haag op 87-jarige leeftijd. In de stamboom van Bep Hillebregt-Zuiderwijk stond een foto van hem. Zoon van Christiaan Petrus ZUIDERWIJK (zie X.57) en Catharina de VOS.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 30-08-1899 te Amsterdam (getuige(n): vier boden.). Beiden woonden in Amsterdam. De verloofden verklaarden bij deze te erkennen een kind genaamd Christiaan Petrus Schaaf, geboren alhier den eersten mei dezes jaars. Echtgenote is Froukje SCHAAF, 24 jaar oud, geboren op 21-02-1875 te Nijehaske (gemeente Haskerland) (Fr.) (gezindte: geref), overleden op 22-11-1939 te Den Haag op 64-jarige leeftijd, dochter van Egbert Hessel SCHAAF, koopman (1899) te Heerenveen, en Maria de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Christiaan Petrus (zie XII.83).
   2.  Egbertus (Bertus) (zie XII.85).
   3.  Hendrikus Cornelis (zie XII.88).
   4.  Cornelis, groentenhandelaar (1927), koopman in ongeregelde goederen (1946), geboren op 27-03-1905 te Den Helder, overleden op 16-06-1946 te 's-Gravenhage op 41-jarige leeftijd. In 1927 woonde Cornelis in Den Haag.
Gehuwd met Anna Maria BEIJERSBERGEN, overleden in/na 1946.
   5.  Johannes (Jan) (zie XII.92).
   6.  Maria Catharina, geboren op 29-12-1909 te Den Helder.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 27-02-1929 te Den Haag met Teunis Cornelis van den BERG, huisschilder (1929), geboren 1908, zoon van Karel Johannes Coenraad van den BERG, timmerman (1929), en Gooltje van VLIET.
   7.  Jacobus (Koos) (zie XII.96).
   8.  Karel, koopman in bloemen (1931), geboren op 12-12-1914 te Den Haag, overleden op 30-10-1931 te 's-Gravenhage op 16-jarige leeftijd. Karel was bij zijn overlijden 16 jaar oud.

XII.83    Christiaan Petrus ZUIDERWIJK, arbeider (1927), landarbeider, boterbezorger (bev. reg.), grondwerker (1931), geboren op 01-05-1899 te Amsterdam. Bij de geboorteaangifte door de vroedvrouw werd vermeld, dat het kind was geboren uit Froukje Schaaf. In de kantlijn stond: Dit kind is door Christiaan Petrus Zuidwijk en Froukje Schaafs bij huwelijk alhier op heden voltrokken voor het hunne erkend. Amsterdam 30 augustus 1899. (gezindte: geref). Wordt uiteindelijk Nederlands hervormd. Zoon van Christiaan Petrus ZUIDERWIJK (zie XI.92) en Froukje SCHAAF.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-06-1927 te 's-Gravenhage met Dina Mathilda van BLERK, 26 jaar oud, geboren op 02-10-1900 te Den Haag, dochter van Laurens Franciscus van BLERK, glazenwasscher (1927), en Adriana Henrica VERWIJS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Christiaan Petrus, geboren op 07-04-1924 te Den Haag. Volgens het bevolkingsregister: 07-04-1928 geboren in Den Haag. Woont in zijn jeugd bij zijn grootvader.
   2.  Froukje Maria, geboren op 28-07-1931 te Den Haag. Ook op PK A'dam.
   3.  Cornelia Maria, geboren op 19-06-1936 te Den Haag.

XII.85    Egbertus (Bertus) ZUIDERWIJK, diverse beroepen o.a. vleeschhouwer (1921), slager (bev. reg.), betonwerker (1932), koffiehuishouder (1940), en garagebeheerder, geboren op 01-03-1901 te Amsterdam, overleden 1966 te Den Haag. Stiefzoon Jacobus van Vloten (* Den Haag 5-6-1928) woonde bij Egbertus in. Zoon van Christiaan Petrus ZUIDERWIJK (zie XI.92) en Froukje SCHAAF.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 16-02-1921 te Den Haag met Elisabeth FRAUENFELDER, 19 jaar oud, geboren op 31-03-1901 te Den Haag, overleden op 05-10-1928 te Den Haag op 27-jarige leeftijd, begraven op 09-10-1928 te Den Haag, dochter van Arie Mattheus FRAUENFELDER, metselaar (1921), en Willemina Catharina BROUWER.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 26-10-1932 te Den Haag met Hendrika Christiana WILLEMSE, 28 jaar oud, geboren op 22-01-1904 te Utrecht, overleden te Den Haag, dochter van Marinus WILLEMSE, kleermaker (1932), en Johanna de JONG. {Zij was ook ooit gehuwd met Cornelis van VLOTEN. Cornelis was de vorige partner van de bruid Johanna de Jong.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cristiaan Petrus, geboren op 08-06-1921 te Den Haag, overleden op 07-06-1993 te Den Haag op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd te Den Haag met Hennie de JONG, geboren ca. 1921 te Den Haag. Uit dit huwelijk geen kinderen.
   2.  Egbertus (Bep) (zie XIII.68).
   3.  Arie Mattheus Hendrikus (zie XIII.70).
   4.  Cornelis (Cor) (zie XIII.72).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Karel, geboren op 14-10-1932 te Den Haag.
   6.  Marinus, geboren op 30-10-1933 te Den Haag.
   7.  Elisabeth (Beppie), geboren op 24-11-1934 te Den Haag.
Gehuwd met Karel Hubertus SPA, geboren op 09-10-1928 te Den Haag, overleden op 16-12-1998 te Den Haag op 70-jarige leeftijd.
   8.  Johanna, geboren op 26-12-1935 te Den Haag.
   9.  Hendrika (Rietje), geboren op 28-09-1937 te Den Haag, overleden op 27-06-1972 te Den Haag op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd met Nicolaas (Klaas) WITMAAR, geboren op 04-10-1929, overleden op 31-08-1982 te Den Haag op 52-jarige leeftijd.
   10.  Cristiaan Johannes, geboren op 01-07-1940 te Den Haag, overleden op 07-10-1940 te Den Haag, 98 dagen oud.
   11.  Egbertus, geboren op 09-12-1943 te Den Haag.
   12.  Marianna, geboren op 17-08-1948 te Den Haag.

XIII.68    Egbertus (Bep) ZUIDERWIJK, huisschilder, caféhouder, geboren op 03-07-1922 te Den Haag, overleden op 07-01-1986 te Den Haag op 63-jarige leeftijd, gecremeerd op 10-01-1986 te Den Haag, zoon van Egbertus (Bertus) ZUIDERWIJK (zie XII.85) en Elisabeth FRAUENFELDER.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18-11-1942 te Den Haag met Rika (Riek) BELJAARDS, 18 jaar oud, geboren op 25-02-1924 te Den Haag, overleden op 29-12-1996 te Koblenz (D) op 72-jarige leeftijd, gecremeerd op 06-01-1997 te Den Haag, dochter van Willem BELJAARDS en Elisabeth Gonda RIJVERS. In de stamboom van Bep Hillebregt staat een foto van dit echtpaar.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth (Beppie), verkoopster, geboren op 07-08-1944 te Den Haag.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 26-06-1963 te Den Haag met Bernard HILLEBREGT, 23 jaar oud, onderhoudsschilder, geboren op 20-05-1940 te Den Haag, zoon van Jan HILLEBREGT en Louisa Charlotta SCHEFFER.
   2.  Marianna Henderika Christiana (Marian) (zie XIV.28).

XIV.28    Marianna Henderika Christiana (Marian) ZUIDERWIJK, geboren op 17-05-1949 te Den Haag, dochter van Egbertus (Bep) ZUIDERWIJK (zie XIII.68) en Rika (Riek) BELJAARDS.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 17-05-1990 te Den Haag met Leendert SINGERLING, 41 jaar oud, geboren op 17-05-1949 te Den Haag, overleden op 05-01-2001 te Den Haag op 51-jarige leeftijd, zoon van Leendert SINGERLING en Antje KONIG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeffrey Egbertus Leendert ZUIDERWIJK, beveiligingsbeambte, geboren op 21-12-1983 te Den Haag.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-03-2006 te Breukelen met Patricia Miranda OOSTWOUD, 29 jaar oud, geboren op 17-10-1976 te Maarssen.

XIII.70    Arie Mattheus Hendrikus ZUIDERWIJK, geboren op 28-02-1925 te Den Haag. Op PK A'dam. Zoon van Egbertus (Bertus) ZUIDERWIJK (zie XII.85) en Elisabeth FRAUENFELDER.
Gehuwd ca. 1945 te Den Haag met Tonnie ? ?
Uit dit huwelijk:
   1.  Tonia, geboren ca. 1946 te Den Haag.

XIII.72    Cornelis (Cor) ZUIDERWIJK, schrijfmachinemonteur (1955), geboren op 03-10-1928 te Den Haag, overleden op 18-03-1987 te Den Haag op 58-jarige leeftijd, zoon van Egbertus (Bertus) ZUIDERWIJK (zie XII.85) en Elisabeth FRAUENFELDER.
Gehuwd circa 1947 te Den Haag met Elisabeth van LITH, geboren op 20-11-1924 te Den Haag, overleden op 16-06-1999 te Den Haag op 74-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  C.E.W.L., geboren op 02-08-1948 te Den Haag.
   2.  J.H.E.A., geboren op 14-08-1949 te Den Haag.
   3.  C.G.D.L., geboren op 23-01-1954 te Den Haag.
   4.  Een levenloos kind van, geboren op 21-07-1955 te 's-Gravenhage, overleden op 21-07-1955 te 's-Gravenhage, 0 dagen oud.
   5.  C.C., geboren op 13-10-1956 te Den Haag.
   6.  Leendert Cornelis Jan Hendrik, geboren op 19-08-1958 te Den Haag.
   7.  G.C.J.H., geboren op 18-09-1959 te Den Haag.
   8.  W.A., geboren op 12-01-1962 te Den Haag.

XII.88    Hendrikus Cornelis ZUIDERWIJK, landarbeider, arbeider (1924), geboren op 10-05-1903 te Den Helder, zoon van Christiaan Petrus ZUIDERWIJK (zie XI.92) en Froukje SCHAAF.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03-12-1924 te 's-Gravenhage met Helena Wilhelmina Jacoba WALTHER, 20 jaar oud, geboren op 02-09-1904 te Den Haag, dochter van Willem Frederik WALTHER, arbeider (1924), en Trijntje MAAGDELEIJN(s)/MAAGDELIJN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus Cornelis, geboren op 10-01-1925 te Den Haag.
   2.  Helena Wilhelmina Jacoba, geboren op 09-03-1926 te Den Haag.
   3.  Willem Frederik, geboren op 13-06-1930 te Den Haag.

XII.92    Johannes (Jan) ZUIDERWIJK, bloemenhandelaar (1931), grondwerker (1940), geboren op 16-07-1907 te Den Helder, zoon van Christiaan Petrus ZUIDERWIJK (zie XI.92) en Froukje SCHAAF.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-02-1931 te 's-Gravenhage (getuige(n): Willem Berth Muller, geboren in 1899 en Christiaan Petrus Zuiderwijk, broer van de bruidegom, geboren in 1899). De bruid was weduwe van Antonie Johannes Jans. Beiden woonden in Den Haag bij hun huwelijk. Echtgenote is Johanna Cornelia Wilhelmina MULLER, 32 jaar oud, geboren op 06-12-1898 te Den Haag. Is al weduwe van Anthonie Johannes Jans en brengt uit dat huwelijk twee kinderen mee: Antonie Johannes (* 30-5-1926) en Wilhelm Berth (* 18-1-1928). Dochter van Wilhelm Berth MULLER en Johanna Cornelia de VRIES. {Zij was eerder gehuwd in/vr 1930 met Antonie Johannes JANS.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes, geboren op 13-02-1933 te Den Haag.
   2.  Een levenloos kind van, geboren op 31-08-1940 te 's-Gravenhage, overleden op 31-08-1940 te 's-Gravenhage, 0 dagen oud.

XII.96    Jacobus (Koos) ZUIDERWIJK, bloemenhandelaar (bev. reg.), geboren op 30-05-1912 te Den Haag (gezindte: nedherv), zoon van Christiaan Petrus ZUIDERWIJK (zie XI.92) en Froukje SCHAAF.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07-03-1934 te Den Haag met Johanna Cornelia DUMOULIN, 16 jaar oud, geboren op 13-05-1917 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria, geboren op 11-06-1934 te Den Haag (gezindte: nedherv).
   2.  Jacobus, geboren op 16-04-1936 te Den Haag (gezindte: nedherv).
   3.  Matthijs Johannes, geboren op 24-09-1937 te Den Haag (gezindte: nedherv).

XI.95    Wilhelmina ZUIDERWIJK, geboren op 30-10-1873 te Den Haag (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 29-10-1951 te 's-Gravenhage op 77-jarige leeftijd. Wilhelmina woonde in Den Haag (1951) en was gehuwd geweest met Jacobus Groenendijk. Dochter van Christiaan Petrus ZUIDERWIJK (zie X.57) en Catharina de VOS.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16-05-1894 te Den Haag met Jacobus GROENENDIJK, 22 jaar oud, arbeider, voerman (1926), geboren op 03-02-1872 te Den Haag (gezindte: Ned. Herv.), zoon van Cornelis GROENENDIJK en Cornelia Christina Rosina SCHULLER. In dit gezin was Jacobus Christiaan Groenendijk op 23-07-1894 in Den Haag geboren. In 1926 woonden zij nog in Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alida, geboren op 28-06-1906 te Den Haag, overleden op 15-08-1981 te Den Haag op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 29-09-1926 te Den Haag met Christoffel STOOP, 21 jaar oud, metselaar, geboren op 30-12-1904 te Den Haag, overleden op 18-03-1963 te Den Haag op 58-jarige leeftijd, zoon van Arnoldus STOOP en Johanna SCHOUWENAARS.

XI.97    Cornelis (Nelis) ZUIDERWIJK, arbeider (1904, 1906), geboren op 29-08-1877 te Den Haag (gezindte: nedherv), overleden op 16-01-1962 te Den Haag op 84-jarige leeftijd, zoon van Christiaan Petrus ZUIDERWIJK (zie X.57) en Catharina de VOS.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 09-11-1904 te Den Haag (getuige(n): Christiaan Petrus Zuiderwijk, geboren in 1869, broer van de bruidegom). De moeder van de bruidegom heeft verklaard, dat zij niet kon schrijven wegens ongeleerdheid. Echtgenote is Hendrika Barbera (Heintje) HOOFT, 20 jaar oud, geboren op 21-01-1884 te Den Haag (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 27-12-1927 te Den Haag op 43-jarige leeftijd, dochter van Johannes HOOFT, metselaar (1904), en Catharina SCHOUTEN.
Gehuwd (2) op 58-jarige leeftijd op 08-01-1936 te Den Haag met Wilhelmina Maria (Mien) van DORT, 54 jaar oud, geboren op 06-02-1881 te Den Haag (gezindte: RK), overleden op 22-07-1970 te Almelo op 89-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Catharina (Toos), geboren op 21-11-1906 te Den Haag, overleden op 19-12-1988 te Almelo op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-11-1928 te Den Haag met Gornelis (Nelis) MOOYMAN, 23 jaar oud, geboren op 02-07-1905 te Den Haag, overleden op 29-12-1982 te Almelo op 77-jarige leeftijd.
   2.  Elisabeth Bartha (Bep), geboren op 11-05-1908 te Den Haag (gezindte: nedherv), overleden op 26-04-1982 te Leidschendam op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 02-11-1927 te Den Haag met Pieter Matthijs (Piet) van der HARST, 22 jaar oud, geboren op 04-03-1905 te Den Haag, overleden op 26-07-1986 te Leidschendam op 81-jarige leeftijd.
   3.  Wilhelmina Alida Hendrika (Mien), geboren op 16-12-1910 te Den Haag (gezindte: nedherv), overleden op 14-01-1993 te Den Haag op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 31-05-1933 te Den Haag met Jacob (Jaap) TRIJSSENAAR, 23 jaar oud, geboren op 02-08-1909 te Den Haag, overleden op 14-12-1994 te Den Haag op 85-jarige leeftijd. Hun zoon Johannes Jacob (Hans) heeft de gegevens van deze tak geleverd.
   4.  Cornelis Johannes (Nelis) (zie XII.107).
   5.  Jan (zie XII.109).
   6.  Albert (zie XII.112).
   7.  Hendrika Barbara (Bab), geboren op 26-04-1920 te Den Haag (gezindte: nedherv).
Gehuwd met Harry HOFFMAN. Zij wonen met hun zoon René in Australië.
   8.  Leenderd (Leen) (zie XII.117).

XII.107    Cornelis Johannes (Nelis) ZUIDERWIJK, geboren op 21-11-1912 te Den Haag (gezindte: nedherv), overleden 1962 te Den Haag? Verlaat uiteindelijk de Nederlands Hervormde kerk. Zoon van Cornelis (Nelis) ZUIDERWIJK (zie XI.97) en Hendrika Barbera (Heintje) HOOFT.
Gehuwd met Hendrika Wilhelmina (Riek) HARLAND, geboren op 14-04-1915 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Johannes (Cesar) (zie XIII.92).

XIII.92    Cornelis Johannes (Cesar) ZUIDERWIJK, geboren op 18-07-1948 te Den Haag, zoon van Cornelis Johannes (Nelis) ZUIDERWIJK (zie XII.107) en Hendrika Wilhelmina (Riek) HARLAND.
Gehuwd (1) 1994, gescheiden 2001 van Marianne VREEWIJK.
Gehuwd (2) te Den Haag met Marianne MEKERN, geboren op 01-08-1958.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Casper.
   2.  Selma.

XII.109    Jan ZUIDERWIJK, slagersknecht, geboren op 30-05-1915 te Den Haag (gezindte: nedherv). Verlaat uiteindelijk de Nederlands hervormde kerk, zoon van Cornelis (Nelis) ZUIDERWIJK (zie XI.97) en Hendrika Barbera (Heintje) HOOFT.
Gehuwd (1) 1930--1938 met Maria Grada (Riet) LAMBERMONT, geboren op 29-12-1916 te Utrecht.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 02-09-1958 met Anna Maria (Rita) JANSSEN, 29 jaar oud, geboren op 16-01-1929.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelis Johannes (Cees), geboren op 08-12-1938 te Den Haag.
Gehuwd met Ellen. Vermoedelijk hebben zij drie kinderen. Dit gezin is verhuisd naar Nieuw Zeeland.
   2.  Gerda, geboren op 05-06-1940 te Den Haag.
Gehuwd (1) met Frans BOOIJ.
Gehuwd (2) met Jan DESSING.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Patty, geboren op 01-06-1959.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-08-1985 met Arno GERMS, 23 jaar oud, geboren op 05-09-1961.

XII.112    Albert ZUIDERWIJK, geboren op 13-07-1917 te Den Haag (gezindte: nedherv), overleden op 20-02-2003 op 85-jarige leeftijd, zoon van Cornelis (Nelis) ZUIDERWIJK (zie XI.97) en Hendrika Barbera (Heintje) HOOFT.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 16-04-1941 te Den Haag met Hillegonda Christina (Gonda) IMMERS, 23 jaar oud, geboren op 26-01-1918, overleden op 05-04-1963 op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 22-07-1964 te Den Haag met Maartje Johanna DIERCKX, 38 jaar oud, geboren op 23-01-1926.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelis Theodorus (Kees) (zie XIII.102).
   2.  Albert (Bert) (zie XIII.104).
   3.  Maria Christina (Marijke), geboren op 04-02-1956.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-10-1983 met Johannes Baptist (Hans) BRAKENHOFF, 25 jaar oud, geboren op 23-03-1958.

XIII.102    Cornelis Theodorus (Kees) ZUIDERWIJK, geboren op 05-03-1944 te Den Haag, overleden op 20-02-2011 te Almelo op 66-jarige leeftijd, gecremeerd te Almelo, zoon van Albert ZUIDERWIJK (zie XII.112) en Hillegonda Christina (Gonda) IMMERS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-08-1966 met Louise Maria (Loes) VRINGER, 21 jaar oud, geboren op 05-06-1945, overleden in/na 2011.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mariska, geboren op 05-04-1971. In de overlijdensadvertentie van haar vader Kees Zuiderwijk stond: Mariska en Marcel Vrielink en de kinderen Thérèse, Louise, Saskia en Laura.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-12-1995 met Martin PIJPE, 37 jaar oud, geboren op 20-11-1958. In de overlijdensadvertentie van haar vader Kees Zuiderwijk, stond als partner: Marcel vrielink en er onder de vier kinderen: Thérèse, Louise, Saskia en Laura.
   2.  Nicolette, geboren op 05-04-1971.
Gehuwd met René van LOCHEM, geboren op 05-07-1968. In de overlijdensadvertentie van haar vader Kees Zuiderwijk werd Nicolette zonder partner weergegeven.

XIII.104    Albert (Bert) ZUIDERWIJK, geboren op 06-05-1946 te Den Haag, zoon van Albert ZUIDERWIJK (zie XII.112) en Hillegonda Christina (Gonda) IMMERS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-08-1968 met Beatrix Wilhelmina (Bea) SMEETS, 21 jaar oud, geboren op 02-05-1947.
Uit dit huwelijk:
   1.  Patrick Christiaan, geboren op 18-02-1971.
Gehuwd met Daniëlle RIGTER, geboren op 11-01-1974.
   2.  Emily Antoinette, geboren op 05-04-1973.

XII.117    Leenderd (Leen) ZUIDERWIJK, geboren op 27-07-1922 te Den Haag (gezindte: nedherv), overleden op 30-11-2008 te Wierden op 86-jarige leeftijd. De uitvaartviering werd gehouden in de parochiekerk van St. Jan de Doper te Wierden. Gecremeerd te Almelo, zoon van Cornelis (Nelis) ZUIDERWIJK (zie XI.97) en Hendrika Barbera (Heintje) HOOFT.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11-08-1948 met Hendrika Anna (Hennie (Henny)) MEIJER, 24 jaar oud, geboren op 07-03-1924, overleden in/na 2008.
Uit dit huwelijk:
   1.  Robertus Leonardus (Rob) (zie XIII.108).
   2.  Maria Sophia (Rita), geboren op 01-12-1952 te Den Haag.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-06-1976 met Jan Hendrik (Henri (Henry)) MANESCHIJN, 23 jaar oud, geboren op 28-02-1953. Hun kinderen: Jorrit en Wieke met partner Dave.

XIII.108    Robertus Leonardus (Rob) ZUIDERWIJK, generaal-majoor der mariniers, geboren op 13-01-1951 te Den Haag, zoon van Leenderd (Leen) ZUIDERWIJK (zie XII.117) en Hendrika Anna (Hennie (Henny)) MEIJER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-08-1978 met Bonita (Bonnie) KOOPMAN, 24 jaar oud, geboren op 25-06-1954. In 2007 neemt luitenant-generaal der mariniers Rob Zuiderwijk het commando over de Koninklijke Marine over van vice-admiraal Jan Willem Kelder. (Generaal Dick Berlijn is Commandant der Strijdkrachten.).
Uit dit huwelijk:
   1.  Renata Catharina (Renée), geboren op 31-10-1983. Partner: Dennis.
   2.  Michèle (Micky), geboren op 02-07-1986. Partner: Daan.

X.59    Johannes Wilhelmus (Johan) ZUIDERWIJK, arbeider (1874, 1876, 1877, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1893), smid (1882, 1913), arbeider (1907, 1916), tapper (1878, 1880, 1881, 1884, 1886, 1888, 1889, 1890, 1891, 1895, 1923), turfdrager (1905), koffiehuishouder (1915), geboren op 01-05-1850 te Den Haag, overleden op 29-04-1923 te Den Haag op 72-jarige leeftijd, zoon van Johannes (Joost, Jan) ZUIJDERWIJK (Zuitwijck) (zie IX.66) en Sibilla (Belia) KOK, naaister (1845).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-08-1874 te Den Haag. De bruid woonde bij haar huwelijk in Sommelsdijk. Ook daar waren de huwelijksafkondigingen. Vermoedelijk waren haar ouders vroeg gestorven, want de (toeziende) voogden (aangesteld op 20-05-1870) gaven toestemming voor het huwelijk. De bruidegom verklaarde niet te kunnen schrijven. Zijn vader tekende met J. Zuiderwijk. Echtgenote is Wilhelmina Maria BLOKPOEL, 21 jaar oud, dienstbode (1874), tapster (1888, 1893), geboren op 12-08-1852 te Den Haag (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 23-10-1925 te Den Haag op 73-jarige leeftijd, dochter van Christiaan Johannes BLOKPOEL en Wilhelmina BOM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Wilhelmus, schoenmaker (1905, 1907, 1913), geboren op 05-04-1875 te Den Haag, overleden op 31-12-1913 te 's-Gravenhage op 38-jarige leeftijd. Hij was ongehuwd. In 1907 was Johannes Wilhelmus Zuiderwijk getuige bij het huwelijk van zijn broer Johan.
   2.  Maria Alida, geboren op 01-08-1876 te 's-Gravenhage, overleden op 15-09-1876 te Den Haag, 45 dagen oud.
   3.  Wilhelmina Maria, geboren op 25-09-1877 te Den Haag, overleden op 24-12-1877 te Den Haag, 90 dagen oud.
   4.  Christina, geboren op 28-10-1878 te Den Haag, overleden op 28-04-1952 te 's-Gravenhage op 73-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: Christina woonde in Den Haag en was gehuwd geweest met Isaac J.B. Rotteveel.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-08-1905 te Den Haag met Isaac Jacobus Bartholomeus ROTTEVEEL, 22 jaar oud, kleermaker (1905), geboren op 27-12-1882 te Den Haag, zoon van Isaac Johannes ROTTEVEEL, kleermaker (1882, 1905), en Cecilia LIGTVOET. Hun zoon Izaak J. B. Rotteveel overleed in 1915 op 3 jarige leeftijd te Stompwijk.
   5.  Alida Maria, geboren op 18-02-1880 te Den Haag.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 09-08-1911 te Den Haag met Antonius Cornelis de VOS, 20 jaar oud, geboren op 31-08-1890, zoon van Antonius de VOS, arbeider (1890), en Clara Everdina de BIE.
   6.  Een levenloos kind van, geboren op 30-12-1880 te 's-Gravenhage, overleden op 30-12-1880 te 's-Gravenhage, 0 dagen oud.
   7.  Een levenloos kind van, geboren op 20-12-1881 te 's-Gravenhage, overleden op 20-12-1881 te 's-Gravenhage, 0 dagen oud.
   8.  Anna Maria Gerardina, geboren op 13-01-1883 te Den Haag, overleden op 28-02-1964 te Den Haag op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-08-1905 te Den Haag met Johannes Wilhelmus Frederik den HOEDT, 20 jaar oud, glas in lood zetter, bierhandelaar (1940), geboren op 17-02-1885 te Den Haag, overleden op 23-04-1964 te Den Haag op 79-jarige leeftijd, zoon van Frederik den HOEDT en Geertrui Johanna Petronella BEENAKKER.
   9.  Karel Jacobus, geboren op 06-02-1884 te Den Haag, overleden op 21-03-1884 te Den Haag, 44 dagen oud.
   10.  Johan, geboren op 25-03-1885 te Den Haag, overleden op 03-01-1886 te Den Haag, 284 dagen oud.
   11.  Johan (zie XI.119).
   12.  Wilhelmina Maria, geboren op 29-11-1887 te Den Haag, overleden op 23-07-1888 te Den Haag, 237 dagen oud.
   13.  Willem Christiaan Johannes, geboren op 05-11-1888 te Den Haag, overleden op 08-01-1889 te Den Haag, 64 dagen oud.
   14.  Elisabeth Petronella, geboren op 25-07-1890 te Den Haag, overleden op 27-11-1891 te Den Haag op 1-jarige leeftijd. In de overlijdensakte werd zij Elisabeth Petronella Zuiderwijk genoemd.
   15.  Cornelis (zie XI.124).
   16.  Theodorus Willem (zie XI.126).
   17.  Sophia, geboren op 20-11-1895 te Den Haag, overleden op 20-04-1964 te Den Haag op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 17-05-1916 te Den Haag met Eduard Johannes BRINKMAN, 23 jaar oud, stukadoor, geboren op 26-06-1892 te Den Haag, zoon van Willem Arnoldus BRINKMAN, veerman (1892), en Johanna BAARS.

XI.119    Johan ZUIDERWIJK, landarbeider, arbeider (1907, 1914, 1915, 1916, 1923, 1926), geboren op 12-06-1886 om 22.00 uur te Den Haag, overleden op 12-09-1962 te Den Haag op 76-jarige leeftijd, zoon van Johannes Wilhelmus (Johan) ZUIDERWIJK (zie X.59) en Wilhelmina Maria BLOKPOEL, dienstbode (1874), tapster (1888, 1893).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 13-03-1907 te Den Haag (getuige(n): Johannes Wilhelmus Zuiderwijk, broer van de bruidegom.) met Anna SCHNEIDER, 18 jaar oud, dienstbode (1907), geboren op 04-07-1888 te Den Haag (gezindte: Protestant), overleden op 02-04-1933 te Den Haag op 44-jarige leeftijd, dochter van Philippus SCHNEIDER en Helena Maria de VOOGT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Maria (Miena), geboren op 08-04-1909 te Den Haag (gezindte: RK), overleden te Den haag.
Gehuwd met Theodor (Theo) van BIJNEN.
   2.  Helena Maria, geboren op 04-01-1911 te Den Haag (gezindte: RK), overleden op 29-04-1923 te Den Haag op 12-jarige leeftijd.
   3.  Anna (Antje), geboren op 14-08-1912 te Den Haag (gezindte: RK), overleden te Den Haag.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 06-07-1932 te Den Haag met Gerardus van der MEER. Hun kind, Anna van der Meer, werd op 25-04-1932 in Den Haag geboren.
   4.  Hendrika Cornelia Martina, geboren op 07-10-1913 te Den Haag (gezindte: RK), overleden op 14-01-1916 te Den Haag op 2-jarige leeftijd.
   5.  Een levenloos kind van, geboren op 11-10-1914 te 'sGravenhage, overleden op 11-10-1914 te 's-Gravenhage, 0 dagen oud.
   6.  Een levenloos kind van, geboren op 07-09-1915 te 's-Gravenhage, overleden op 07-09-1915 te 's-Gravenhage, 0 dagen oud.
   7.  Johanna (Annie), geboren op 06-10-1916 te Den Haag (gezindte: RK).
Gehuwd (1) op 17-jarige leeftijd op 25-07-1934 te Den Haag. Johanna Zuiderwijk en Johan Chardonnens waren gescheiden. Dit huwelijk werd in Den Haag ontbonden. Echtgenoot is Johan J.P. (Jan) CHARDONNENS, overleden op 11-08-1998 te Den Haag.
Gehuwd (2) 1935--1945 te Den Haag. Na het overlijden van Dirk Spoelders ging Johanna Zuiderwijk weer een relatie aan met Johan Chardonnens, van wie zij gescheiden was. Echtgenoot is Dirk SPOELDERS.
   8.  Hendrica Cornelia Martina (Riek), geboren op 08-01-1918 te Den Haag (gezindte: RK), overleden te Den Haag.
   9.  Johan (Jantje) (zie XII.131).
   10.  Marie, geboren op 29-06-1920 te Den Haag (gezindte: RK), overleden op 06-05-2001 te Den Haag op 80-jarige leeftijd, begraven op 10-05-2001 te Den Haag.
Gehuwd met A.C.F. VISSER.
   11.  Philippus Hendrik(us) Lodewijk (Philip), groentehandelaar, geboren op 10-09-1921 te Den Haag (gezindte: RK), overleden 1998? te Den Haag. Hij vertrok in 1936 vanuit Den Haag naar Rijswijk. In 1938 vertrok hij weer naar Den Haag.
   12.  Pieter Nicolaas (Piet), geboren op 09-03-1923 te Den Haag (gezindte: RK), overleden op 29-06-2000 te Nijmegen op 77-jarige leeftijd, begraven op 03-07-2000 te Nijmegen. Komt in 1939 vanuit Maarheeze terug naar Den Haag. Ook op PK A'dam.
   13.  Leonardus (Leen, Leendert) (zie XII.136).
   14.  Willem, geboren op 25-06-1926 te Den Haag (gezindte: RK), overleden op 29-06-1926 te Den Haag, 4 dagen oud.
   15.  Willem (zie XII.139).

XII.131    Johan (Jantje) ZUIDERWIJK, militair, bakker, geboren op 19-03-1919 te Den Haag (gezindte: RK), overleden 1961 te Den Haag, zoon van Johan ZUIDERWIJK (zie XI.119) en Anna SCHNEIDER, dienstbode (1907).
Kinderen:
   1.  Johan (Hans).
   2.  Marcia.

XII.136    Leonardus (Leen, Leendert) ZUIDERWIJK, geboren op 03-07-1924 te Den Haag (gezindte: RK), overleden 2009, zoon van Johan ZUIDERWIJK (zie XI.119) en Anna SCHNEIDER, dienstbode (1907).
Gehuwd 1952--1957 met Maria Wilhelmina Jeanette HERMANS, geboren op 09-05-1931, overleden circa 2004, dochter van Antonius Adrianus Franciscus HERMANS en Louise Charlotta van der TUYN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lea, geboren op 05-09-1957.
Gehuwd 1985--1993 (getuige(n): Int.) met Oberdan VOLANTIE, geboren op 23-08-1955.
   2.  Lolita, geboren op 22-04-1959, overleden 2008.

XII.139    Willem ZUIDERWIJK, geboren op 16-08-1931 te Den Haag (gezindte: RK), zoon van Johan ZUIDERWIJK (zie XI.119) en Anna SCHNEIDER, dienstbode (1907).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 08-09-1965 te Den Haag met Helena Frieda Sophie (Lenie) van HAREN, 32 jaar oud, kapster, huisvrouw, kassiëre, geboren op 11-03-1933 te Den Haag, overleden op 14-12-2011 te Den Haag op 78-jarige leeftijd, gecremeerd op 21-12-2011 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Wilhelmina (Jolanda), ambtenaar, personeelsconsulent, geboren op 19-01-1967 te Den Haag, gedoopt (RK) op 21-01-1967 te Den Haag (getuige(n): Mien en Frans Wichers).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-07-1991 te Den Haag met Willem Eduard VERBURGT, 37 jaar oud, geboren op 06-03-1954 te Jakarta.
   2.  Ingrid Helena Anna, secretaresse, ondersteunend beleidsmedewerker, documentaliste, management-assistente, geboren op 08-08-1968 te Den Haag, gedoopt (RK) op 10-08-1968 te Den Haag.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 02-08-2007 met Léon Martin van HATTEM, 34 jaar oud, geboren op 29-09-1972 te Utrecht.

XI.124    Cornelis ZUIDERWIJK, geboren op 22-11-1891 om 07.00 uur te Den Haag (gezindte: RK), overleden op 29-09-1977 te Den Haag op 85-jarige leeftijd, begraven op 04-10-1977 te Den Haag, zoon van Johannes Wilhelmus (Johan) ZUIDERWIJK (zie X.59) en Wilhelmina Maria BLOKPOEL, dienstbode (1874), tapster (1888, 1893).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-08-1915 te Den Haag, gescheiden na 19 jaar op 18-12-1934 te 's-Gravenhage. Op 21-02-1935 werd de scheiding vermeld als bijschrift in het huwelijksregister van Den Haag. Echtgenote is Wilhelmina Arnoldina BRINKMAN, dienstbode (1915), geboren op 06-05-1894 te Den Haag (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 07-02-1977 te Den Haag op 82-jarige leeftijd, dochter van Willem Arnoldus BRINKMAN, veerman (1892), en Johanna BAARS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Wilhelmus (zie XII.141).
   2.  Willem Arnoldus, geboren op 25-01-1918 te Den Haag, overleden op 26-03-2009 te Den Haag op 91-jarige leeftijd.
   3.  Johanna, geboren op 08-09-1922 te Den Haag, overleden op 02-12-1971 te Den Haag op 49-jarige leeftijd. Johanna is overleden na een aanrijding op de Rijswijkseweg te Den Haag.

XII.141    Johannes Wilhelmus ZUIDERWIJK, geboren op 19-04-1916 te Den Haag, overleden op 29-10-1990 te Leiden op 74-jarige leeftijd, zoon van Cornelis ZUIDERWIJK (zie XI.124) en Wilhelmina Arnoldina BRINKMAN, dienstbode (1915).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-12-1940 te Den Haag met Jeanette WAANDERS, 25 jaar oud, geboren op 19-06-1915 te Den Haag, overleden op 13-06-2004 te Rijswijk (ZH) op 88-jarige leeftijd, dochter van Gerardus Jacobus WAANDERS en Johanna KERKHOVEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Arnoldina, geboren op 17-06-1941 te Den Haag.
   2.  Johannes Wilhelmus (zie XIII.122).
   3.  Fred (zie XIII.124).

XIII.122    Johannes Wilhelmus ZUIDERWIJK, geboren op 02-03-1943 te Den Haag, zoon van Johannes Wilhelmus ZUIDERWIJK (zie XII.141) en Jeanette WAANDERS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-10-1965 te Den Haag met Susanna Katholijna Adriana de VETTEN, 21 jaar oud, geboren op 30-06-1944 te Den Haag, dochter van Leonardus de VETTEN en Susanna van der KAMP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eric (zie XIV.49).
   2.  Michel (zie XIV.51).

XIV.49    Eric ZUIDERWIJK, geboren op 17-02-1967 te Den Haag, zoon van Johannes Wilhelmus ZUIDERWIJK (zie XIII.122) en Susanna Katholijna Adriana de VETTEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-09-1992 te Wateringen met Pascale WASSING, 24 jaar oud, geboren op 14-05-1968 te Rheine (Duitsland).
Uit dit huwelijk:
   1.  Stephanie, geboren op 10-10-1993 te Voorburg.
   2.  Shanna, geboren op 22-03-1997 te Den Haag.

XIV.51    Michel ZUIDERWIJK, geboren op 03-02-1970 te Den Haag, zoon van Johannes Wilhelmus ZUIDERWIJK (zie XIII.122) en Susanna Katholijna Adriana de VETTEN.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 05-10-2002 te Delft met Ingrid NUGTEREN, 33 jaar oud, geboren op 26-02-1969 te Vlissingen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Daniëlle, geboren op 16-03-2005 te Leiderdorp.

XIII.124    Fred ZUIDERWIJK, geboren op 10-08-1947 te Den Haag, zoon van Johannes Wilhelmus ZUIDERWIJK (zie XII.141) en Jeanette WAANDERS.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 26-05-1977 te Den Haag met Gerda HOEKMAN, 18 jaar oud, geboren op 03-01-1959 te Den Haag.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 29-11-1995 te Delft met Marianne BEEKHUIZEN, 34 jaar oud, geboren op 16-10-1961 te Den Haag.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Dennis, geboren op 18-11-1981 te Den Haag.
   2.  Kelly, geboren op 04-11-1983 te Den Haag.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Justin Camille, geboren op 31-01-1997 te Den Haag.
   4.  Cyrille Dieudonné Julien, geboren op 21-02-2000 te Den Haag.

XI.126    Theodorus Willem ZUIDERWIJK, los arbeider, arbeider (1920), geboren op 28-07-1893 te Den Haag (gezindte: Ned. Herv.), zoon van Johannes Wilhelmus (Johan) ZUIDERWIJK (zie X.59) en Wilhelmina Maria BLOKPOEL, dienstbode (1874), tapster (1888, 1893).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-01-1920 te 's-Gravenhage. In de trouwakte stond: Huijkman. Gescheiden na 23 jaar op 21-09-1943 te Den Haag. Op 23-11-1943 werd de scheiding als bijschrift bij de huwelijksakte gezet. Echtgenote is Johanna HUYKMAN, geboren op 17-11-1899 te Utrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodora Johanna, geboren op 01-11-1920 te Den Haag. Ook op PK A'dam.
   2.  Leo Ernst, geboren op 07-07-1924 te Den Haag. Ook op PK A'dam.

X.64    Karel Jacobus ZUIDERWIJK, kolendrager (1882), tapper, arbeider (1882, 1883, 1884, 1886, 1889, 1890, 1893, 1896, 1897, 1900, 1901, 1905, 1906, 1907, 1912, 1916), opperman (1892), transportarbeider (1923), geboren op 05-10-1858 om 17.00 uur te Den Haag, overleden op 09-01-1931 te Den Haag op 72-jarige leeftijd. Geeft op 25-3-1886 te Den Haag een doodgeboren kind aan, zoon van Johannes (Joost, Jan) ZUIJDERWIJK (Zuitwijck) (zie IX.66) en Sibilla (Belia) KOK, naaister (1845).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-04-1882 te Den Haag. Steeds de handtekening met Zuiderwijk. Echtgenote is Hendrika Johanna Wilhelmina BLOK, 18 jaar oud, dienstbode (1882), koopvrouw (1884), winkelierster (1887, geboren op 27-11-1863 te Den Haag, overleden op 27-08-1935 te Den Haag op 71-jarige leeftijd, dochter van Andries BLOK, smid (1882), en Johanna Elisabeth HUPJE. Beiden wonen in 1907 nog in Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Karel Johannes Andreas (zie XI.130).
   2.  Johanna Elisabeth Wilhelmina, geboren op 05-10-1883 te 's-Gravenhage, overleden op 03-10-1884 te Den Haag, 364 dagen oud.
   3.  Andries Johannes Franciscus (zie XI.133).
   4.  Een doodgeboren kind van, geboren op 25-03-1886 te 's-Gravenhage, overleden op 25-03-1886 te 's-Gravenhage, 0 dagen oud.
   5.  Pieternella Alida, geboren op 07-03-1887 te 's-Gravenhage.
   6.  Franciscus Johannes (zie XI.137).
   7.  Antonia Elisabeth Maria, geboren op 15-11-1890 te 's-Gravenhage, overleden op 03-02-1892 te Den Haag op 1-jarige leeftijd.
   8.  Elisabeth Johanna Maria, geboren op 02-01-1893 om 02.00 uur te Den Haag (gezindte: RK).
   9.  Wilhelmina Elisabeth, geboren op 25-11-1893 te 's-Gravenhage, overleden op 10-10-1896 te Den Haag op 2-jarige leeftijd.
   10.  Antonia Maria, geboren op 11-07-1896 te 's-Gravenhage, overleden op 23-02-1897 te Den Haag, 227 dagen oud.
   11.  Antonius Cornelis Franciscus, geboren op 24-08-1897 te Den Haag (gezindte: RK). Vertrekt op 18-2-1921 naar Delft naar het SintJoris-gasthuis.
   12.  Floris Johannes, geboren op 06-02-1900 te Den Haag (gezindte: RK).
   13.  Hendrika Johanna Wilhelmina, geboren op 19-04-1901 te Den Haag.
   14.  Johannes Wilhelmus (zie XI.147).
   15.  Leonardus Jacobus Johannes, geboren op 04-06-1906 te Den Haag (gezindte: rk).

XI.130    Karel Johannes Andreas ZUIDERWIJK, turfdrager, arbeider (1907, 1912, 1923, 1928), geboren op 28-08-1882 te Den Haag (gezindte: RK), zoon van Karel Jacobus ZUIDERWIJK (zie X.64) en Hendrika Johanna Wilhelmina BLOK, dienstbode (1882), koopvrouw (1884), winkelierster (1887.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-02-1907 te 's-Gravenhage. De moeder van de bruid verklaarde niet te kunnen schrijven wegens ongeleerdheid. Echtgenote is Helena Jacoba KOUWENBERG, 23 jaar oud, geboren op 07-02-1884 te Leiden, dochter van Willem Frederik KOUWENBERG en Helena Johanna BAKKER. In het Utrechts Nieuwsblad van 1909 viel te lezen onder de rubriek Binnenland, 28-09-1909: Uit de Staatscourant. Als blijk van goedkeuring en tevredenheid, is de bronzen eerepenning voor menschlievend hulpbetoon en een lofffelijk getuigschrift gegeven aan:
K.J.A. Zuiderwijk, los werkman te 's-Gravenhage, wegens een met levensgevaar volbrachte redding van een drenkeling uit het water van den Zuid-Oost Buitensingel aldaar, op 13 juli 1909.
Uit dit huwelijk:
   1.  Karel Willem Frederik, chauffeur, geboren op 29-06-1907 te Den Haag. In 1932 kwam Karel vanuit Den Haag naar Rijswijk. In 1935 vertrok hij weer naar Den Haag.
   2.  Willem Frederik (zie XII.148).
   3.  Hendrikus Leonardus, geboren 1910 te 's-Gravenhage, overleden op 29-04-1912 te 's-Gravenhage. Bij zijn overlijden 2 jaar oud.
   4.  Helena Johanna Hendrika, geboren op 26-01-1911 te Den Haag.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-11-1934 te Delft met Karel Johannes Cornelis ALKEMADE, 26 jaar oud, petroleumventer, geboren op 15-05-1908 te Delft, overleden op 04-05-1990 te Oud-Beijerland op 81-jarige leeftijd.
   5.  Hendrika Wilhelmina Helena, geboren op 11-07-1912 te Den Haag.
   6.  Carolina Johanna Andrea, geboren op 23-01-1915 te Den Haag.
   7.  Andries Johannes Franciscus, geboren op 01-11-1917 te Den Haag.
   8.  Elisabeth Goverdina, geboren op 06-04-1920 te Den Haag.
   9.  Franciscus Johannes, geboren op 19-04-1927 te Den Haag.

XII.148    Willem Frederik ZUIDERWIJK, loopknecht (1928), artist, acteur, marktkoopman, geboren op 19-06-1908 te Den Haag (gezindte: rk), overleden op 20-03-1970 te Amsterdam op 61-jarige leeftijd, begraven op 23-03-1970 te Amsterdam (De Nieuwe Ooster), zoon van Karel Johannes Andreas ZUIDERWIJK (zie XI.130) en Helena Jacoba KOUWENBERG.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 25-04-1928 te 's-Gravenhage, gescheiden na 18 jaar op 16-08-1946 te 's-Gravenhage. Door het vonnis van de Arrondissements Rechtbank in Den Haag op 16-08-1946 werd dit huwelijk ontbonden. Op 31-03-1947 werd het in de registers van de Burgelijke Stand ingeschreven. Echtgenote is Cornelia Wilhelmina LEFEL, geboren op 10-10-1903 te Den Haag, dochter van Bernardus Carolus LEFEL en Cornelia Wilhelmina Antonia van der MEER.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 22-10-1947 te Amsterdam met Wilhelmina de KOFF, 31 jaar oud, geboren op 22-10-1916 te Amsterdam, overleden op 05-01-2002 te Amsterdam op 85-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Willem, geboren op 05-07-1928 te Den Haag.
   2.  Karel Johannes Andreas, geboren op 31-10-1929 te Den Haag.
   3.  Wilhelmina Cornelia, geboren op 10-10-1931 te Den Haag.

XI.133    Andries Johannes Franciscus ZUIDERWIJK, arbeider (1907, 1912), geboren op 10-12-1884 om 22.00 uur te Den Haag (gezindte: RK), overleden op 28-08-1916 te Den Haag op 31-jarige leeftijd, zoon van Karel Jacobus ZUIDERWIJK (zie X.64) en Hendrika Johanna Wilhelmina BLOK, dienstbode (1882), koopvrouw (1884), winkelierster (1887.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 27-12-1912 te 's-Gravenhage met Elisabeth Goverdina COMPTER, 25 jaar oud, geboren op 15-09-1887 te Den Haag (gezindte: nedherv), overleden in/na 1916. Elisabeth is al weduwe als ze trouwt. Dochter van Cornelis Hendrik COMPTER, groentenhandelaar (1912), en Adriana BOOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Andries Cornelis Karel (zie XII.159).
   2.  Hendrika Adriana Johanna, geboren op 09-02-1915 te Den Haag (gezindte: nedherv), overleden voor 2010. Deze persoon werd vermeld op een gezinskaart in Amsterdam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-08-1938 te Amsterdam met Jacobus WEETELING. Een persoon, J. Weeteling, geboren op 02-03-1911, werd vermeld op een gezinskaart in Amsterdam.
   3.  Adriana Elisabeth, geboren op 02-05-1916 te Den Haag (gezindte: nedherv).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-07-1940 te Den Haag, gescheiden na 32 jaar op 21-08-1972 te Den Haag van Johan RATELBAND, geboren op 18-05-1912 te Den Haag.

XII.159    Andries Cornelis Karel ZUIDERWIJK, geboren op 14-12-1913 te Den Haag (gezindte: nedherv), overleden op 22-12-1976 te Heerlen op 63-jarige leeftijd, zoon van Andries Johannes Franciscus ZUIDERWIJK (zie XI.133) en Elisabeth Goverdina COMPTER.
Gehuwd circa 1958. Sophia is weduwe van dhr. Polak, die voor 1958 is overleden. Echtgenote is Sophia Maria Hendrika van MOSEL, geboren op 06-01-1913 te Den Haag, overleden op 09-09-1974 te Den Haag op 61-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nancy Sophia Maria, geboren op 07-12-1959 te Den Haag.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 28-02-1980 te Sittard met Jean Bertus van GEHLEN, 22 jaar oud, geboren op 21-07-1957 te Genk, zoon van Hubertus Johannes Jozef van GEHLEN en Helena Maria WINANDS. Nancy en Jean hebben 3 kinderen:
Hubertus Johannes Jozef Maria, geboren op 31-07-1980 te Sittard,
Julius Guillaume Andries Johannes, geboren op 27-08-1983 te Sittard en
Jovanna Anna Johanna, geboren op 19-04-1991 te Sittard.

XI.137    Franciscus Johannes ZUIDERWIJK, brooddrager, gelddrager (1912), broodbakker (1923), geboren op 18-08-1889 te Den Haag, zoon van Karel Jacobus ZUIDERWIJK (zie X.64) en Hendrika Johanna Wilhelmina BLOK, dienstbode (1882), koopvrouw (1884), winkelierster (1887.
Gehuwd (1) op 33-jarige leeftijd op 31-01-1923 te 's-Gravenhage, gescheiden na 8 jaar op 07-08-1931 te 's-Gravenhage. De scheiding werd op 07-08-1931 uitgesproken door de arrondissementsbank in Den Haag. Op 10-09-1931 werd de scheiding in de registers van de Burgelijke stand opgenomen. Echtgenote is Margaretha van DOKKUM, geboren op 19-04-1889 te Oudewater (gezindte: nedherv), dochter van Huibert van DOKKUM, broodbakker (1923), en Cornelia ZENTNER.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 29-06-1932 te 's-Gravenhage. Deze akte is nog niet opvraagbaar. Datum uit klapper. Echtgenote is Berta Hazina MEIJS, 28 jaar oud, geboren op 05-07-1903 te Delft (gezindte: rk). Eerder getrouwd geweest, en gescheiden van Johannes van der Most.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrika Johanna Cornelia, geboren op 22-06-1923 te Den Haag.

XI.147    Johannes Wilhelmus ZUIDERWIJK, opperman, geboren op 14-04-1905 te Den Haag (gezindte: rk), zoon van Karel Jacobus ZUIDERWIJK (zie X.64) en Hendrika Johanna Wilhelmina BLOK, dienstbode (1882), koopvrouw (1884), winkelierster (1887.
Gehuwd met Philippina Hendrika van der ZANT, geboren op 25-10-1911 te Den Haag (gezindte: nedherv).
Uit dit huwelijk:
   1.  Karel Jacobus Adrianus, geboren op 19-04-1937 te Den Haag (gezindte: rk).

X.66    Pieter ZUIDERWIJK, turfdrager (1886), los werkman, arbeider (1887, 1889, 1890, 1891, 1893, 1896, 1899, 1914, 1918), brandstoffenhandelaar (1905), geboren op 13-03-1861 te Den Haag, overleden op 20-08-1918 te Den Haag op 57-jarige leeftijd, zoon van Johannes (Joost, Jan) ZUIJDERWIJK (Zuitwijck) (zie IX.66) en Sibilla (Belia) KOK, naaister (1845).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-08-1886 te Den Haag. Allen tekenden met Zuiderwijk. Echtgenote is Johanna Catharina Elisabeth MARTIENUS, 19 jaar oud, winkelierster, geboren op 28-12-1866 te Den Haag, overleden op 09-02-1926 te Den Haag op 59-jarige leeftijd, dochter van Antonie MARTIENUS, korendrager (1886), en Angenis van der STOK. Beiden woonden in 1914 te Voorburg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Anthonius (zie XI.150).
   2.  Antonius Hubertus Johannes, geboren op 15-04-1889 te 's-Gravenhage, overleden op 13-01-1890 te Den Haag, 273 dagen oud.
   3.  Agnes Wilhelmina, geboren op 20-01-1891 te 's-Gravenhage, overleden op 20-04-1931 te 's-Gravenhage op 40-jarige leeftijd. Echtgenoote van Huibert van Mastricht.
Gehuwd met Huibert van MASTRICHT.
   4.  Wilhelmina Maria, geboren op 15-02-1893 te 's-Gravenhage.
   5.  Anna Sabilla, geboren op 18-11-1896 te 's-Gravenhage.
   6.  Alida Cornelia, geboren op 31-01-1899 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 16-01-1918 te Voorburg met Derk Johannes van KLEEF, geboren 1896 te Groesbeek, zoon van Derk van KLEEF en Christina BARTH.

XI.150    Pieter Anthonius ZUIDERWIJK, werkman, arbeider (1914, 1919, 1928), kruidenier (1922), geboren op 05-10-1887 om 17.00 uur te Den Haag (gezindte: rk), zoon van Pieter ZUIDERWIJK (zie X.66) en Johanna Catharina Elisabeth MARTIENUS, winkelierster.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-06-1914 te 's-Gravenhage. De bruid woonde bij haar huwelijk in Den Haag, maar was laatst nog te Voorburg woonachtig. Daarom werden ook aldaar de huwelijksafkondigingen gedaan. Echtgenote is Anna Catharina Judith de HAAIJ, 24 jaar oud, geboren op 27-02-1890 te Den Haag, dochter van Arie de HAAIJ, jalouziënmaker (1914), en Everdina Jacquelina Johanna Christina van AALDEREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacques Arie (zie XII.167).
   2.  Petronella Anthonia, geboren op 01-11-1917 te Voorburg.
   3.  Petrus, geboren op 21-10-1919 te Den Haag, overleden op 23-10-1919 te 's-Gravenhage, 2 dagen oud.
   4.  Een levenloos kind van, geboren op 19-02-1922 te 's-Gravenhage, overleden op 19-02-1922 te 's-Gravenhage, 0 dagen oud.
   5.  Johanna Elisabeth, geboren op 12-08-1924 te Den Haag.
   6.  Een levenloos kind van, geboren op 28-04-1928 te 's-Gravenhage, overleden op 28-04-1928 te 's-Gravenhage, 0 dagen oud.
   7.  Christina Jacqueline, geboren op 17-06-1930 te Den Haag.

XII.167    Jacques Arie ZUIDERWIJK, huisschilder, geboren op 08-03-1915 te Voorburg (gezindte: rk), zoon van Pieter Anthonius ZUIDERWIJK (zie XI.150) en Anna Catharina Judith de HAAIJ.
Gehuwd met Clasina ABELSKAMP, geboren op 05-06-1916 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anthonius Pieter, geboren op 27-02-1939 te Den Haag.

IX.68    Willem ZUIDERWIJK, koetsier (1862, 1872), geboren op 03-06-1822 te Den Haag, overleden op 27-10-1872 te Delft op 50-jarige leeftijd. Op 16-11-1872 was het overlijden van Willem Zuiderwijk in het overlijdensregister van Den Haag ingeschreven (akte 2192) na bericht vanuit Delft te hebben ontvangen. Willem woonde bij zijn dood in Den Haag. Zoon van Pierre Willebrorde (Pieter) ZUIDERWIJK (Zuidwijk, Zuijdwijk, Zuijderwijk en Suijtwijk) (zie VIII.17) en Christina SERBEE (Serbie, Serbij Serbé(e) Zerrebe en Zerbee).
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 30-04-1862 te Den Haag. De bruid woonde bij het huwelijk in Den Haag. Beiden verklaarden dat van hen geboren is een kind van het vrouwelijk geslacht op 10-11-1845 te's-Hertogenbosch. Zij was ingeschreven onder de namen: Joanna Maria Wilhelmina Schreiber. Dit kind erkennen zij als hun dochter. De bruid tekende met: J.M. Schrijber. Echtgenote is Johanna Maria SCHRIJBER, dienstbode (1881), geboren 1828 te 's-Hertogenbosch, overleden op 16-06-1917 te 's-Gravenhage. Joanna Maria Schreiber, 90 jaar, weduwe van Willem Zuiderwijk. Ook Joanna Maria Schreiber bij het huwelijk van haar dochter in 1867. In 1881 tekent haar broer met J.H. Schrijber. Dochter van Willem SCHREIBER, behanger (1862), en Joanna Maria DIKZ (Dixs en Dikx).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna Maria Wilhelmina, geboren op 10-11-1845 te 's-Hertogenbosch. Bij de geboorte was zij ingeschreven als Schreiber. Overleden op 28-09-1927 te 's-Gravenhage op 81-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: wonende in Den Haag, weduwe van Arnoldus Johannes Duuring.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 23-02-1867 te 's-Hertogenbosch. Volgens Genlias bevat de akte nog meer informatie. Echtgenoot is Mattheus Josephus REK, 23 jaar oud, geboren op 11-12-1843 te 's-Hertogenbosch, overleden in/vr 1881. Niet overleden in Den Haag. Zoon van Antonius Cornelius REK en Adriana STULMEIJER. Vermoedelijk woonde dit gezin niet in Den Haag. Geen kinderen of overlijden van Rek gevonden aldaar.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 14-09-1881 te 's-Gravenhage. Arnoldus Johannes Duuring was weduwe van Johanna Zuijderwijk. Joanna M. W. Zuiderwijk was weduwe van Mattheus Josephus Rek. Echtgenoot is Arnoldus Johannes DUURING, vormer (1867, 1872, 1875, 1881), geboren 1844 te Amsterdam, overleden op 17-03-1921 te Den Haag. Een Arnoldus Johannes Duuring was ook getrouwd met Johanna Maria Wilhelmina Zuiderwijk (4341). Zoon van Arie DUURING en Wilhelmina Henriette de WAAL. {Hij was eerder gehuwd op 24-04-1867 te Den Haag. De bruid ondertekende met J. Zuijderwijk. De vader van de bruid met: J. Zuiderwijk. Echtgenote is Johanna ZUIJDERWIJK, 24 jaar oud, geboren op 03-01-1843 te Den Haag. Bij de geboorte werd Johanna ingeschreven als Johanna Kok. Na het huwelijk van haar moeder met Johannes Zuiderwijk werd Johanna als hun kind erkend. Overleden op 08-04-1881 te Den Haag op 38-jarige leeftijd. Zij was getrouwd met Arnoldus Johannes Duuren. Dochter van Johannes (Joost, Jan) ZUIJDERWIJK (Zuitwijck) (zie IX.66) en Sibilla (Belia) KOK, naaister (1845). Op 12-02-1872 was een vrouwelijk kind doodgeboren in Den Haag.
Hun zoon Arnoldus Johannes Duuring overleed op 39-jarige leeftijd in Den Haag op 20-09-1907. Hij was echtgenoot van Alina Catharina Jacoba Smits.}

VIII.21    Wilhelmina Maria (Wilhelmina, Mijntje) ZUIDWIJK, werkster, gedoopt (RK) op 15-03-1788 te Den Haag (getuige(n): Joseph Suijdwijk en Johanna van der Sman). Wilhelmina was gedoopt in de RK kerk aan het Assendelft. Overleden op 01-08-1844 te Den Haag op 56-jarige leeftijd. In het overlijdensregister stond dat Wilhelmina Zuitwijk, weduwe van Adrianus Theodorus de Bie, een dochter was van Pieter Zuitwijk en Jannetje van der Sman. Zij werd aangegeven door haar zoon Adrianus Theodorus de Bie, 29 jaar en koetsier. In deze overlijdensakte kloppen volgens mij de namen van haar vader en haar overleden man niet. Ook Willemina Maria Zuidwijk. Dochter van Joseph (Joost) ZUIDWIJK (Zuiderwijk) (zie VII.12) en Johanna Hillebrander (Anna, Jannetje) van der SMAN (van der Smal), werkster (1835).
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 08-05-1808 te Den Haag (RK kerk Assendelftstraat) (getuige(n): Johannes Keller en Lucia Bouwman) met Theodorus (Theo) de BIE, koetsier (1822), geboren 1775 te Uden?/Den Haag? Overleden op 03-08-1831 te IJzendijk. In de overlijdensakte van 13-09-1831 in Den Haag stond geschreven, dat zij een dood Extract hadden ontvangen, waarin stond, dat Theodorus de Bie was overleden in de stad IJzendijk. Hij was soldaat van de negende afdeling Infanterie en was 56 jaar, geboren en gewoond hebbend in Den Haag. Hij was de zoon van Theodorus de Bie en de naam van de moeder was niet bekend. In mijn aantekeningen bij zijn huwelijk had ik staan: Theodorus van Uden, alias de Bie. Of was het toch Adrianus Theodorus de Bie? Nog nazoeken. Zoon van Theodorus de BIE en NN NN. In 1809 was een dochter in Den Haag geboren; zij trouwde in 1834 in Den Haag. In 1811 ook een dochter aldaar geboren. Hun dochter, geboren op 22-10-1822, woonde in 1844 in Den Haag. Zij trouwde in 1844 in Zierikzee. Haar vader werd Theodorus de Bie en moeder Wilhelmina Suidwijk genoemd in de geboorteakte en de trouwakte.
In het Notarieel archief van Veenhuizen/Ommerschans vond ik, dat Mijntje Zuidwijk op 04-11-1841 als comparante voor notaris H.H. de Lier te Norg optrad. Hierbij gaf zij toestemming aan het huwelijk van haar zoon Adrianus Theodorus de Bie (koetsier) met Catharina Antonia Simonis (dienstbode). Zij trouwden op 01-12-1841 in Den Haag. De volgende personen werden genoemd: Adrianus Theodorus de Bie ('s-Gravenhage), Theodorus de Bie, Catrina Antonia Siemonis ('s-Gravenhage) en Mijntje Zuidwijk (Veenhuizen).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem, geboren op 09-03-1818 te `s-Gravenhage.
   2.  Johannes, geboren 1820, overleden op 21-01-1832 te `s-Gravenhage. Moeder: Mijntje Suijtwijk.

VIII.23    Maria ZUIDWIJK, dagloonster (1849), gedoopt (RK) op 11-02-1790 te Den Haag (getuige(n): Hillebrande van der Sman en Maria van der Sman), overleden op 21-12-1872 te Berkel en Rodenrijs op 82-jarige leeftijd. Ook Maria Zuidewijk. Dochter van Joseph (Joost) ZUIDWIJK (Zuiderwijk) (zie VII.12) en Johanna Hillebrander (Anna, Jannetje) van der SMAN (van der Smal), werkster (1835).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-04-1816 te Pijnacker met Joannes Jansz. (Jan) WAARDELOO, 27 jaar oud, schippersknecht (1822), geboren te De Kethel, gedoopt (RK) op 17-10-1788 te Kethel (getuige(n): Petrus Bakker en Ariaenje Keese Houwniet). Joannes Janse Waardeloo en Anna Clase Bakker. Overleden op 21-07-1845 te Berkel en Rodenrijs op 56-jarige leeftijd. In de overlijdensakte van Jan Waardeloo stond: 54 jaar, echtgenoot van Maria Zuiderwijk; geboorteplaats: Overschie. Zoon van Joannes Janse (Jan) WAARDELOO en Anna Claasdr. (Antje) BAKKER. Ingrid Zuiderwijk vermeldt, dat Maria was getrouwd met Johannes Ludovicus Smeele. Dat is onjuist. Hij was een zoon van Petrus Smeele en Maria Zuidwijk, geboren 1808 in Den Haag. (Hun huwelijk was in 1807.)
In 1816 werd hun dochter, Anna Waardelo, geboren te Berkel (Berkel en Rodenrijs).
Anna Waardeloo stierf op 66-jarige leeftijd te Delft op 01-10-1883, dochter van Joannes Waardeloo en Maria Zuidewijk. Zij was ongehuwd en geboren te Berkel. Onjuist? Toch geeft acte 728 te Delft deze informatie. Zij stierf ook in 1849.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna WAARDELO, naaister (1849), geboren op 03-11-1816 te Berkel en Rodenrijs. WijkB nr. 88. Overleden op 08-03-1849 te Berkel op 32-jarige leeftijd. B,nr35. Ongehuwd.

VII.15    Maria ZUIDERWIJCK/SUIJTWIJK, gedoopt (rk) op 07-07-1758 te Den Haag (getuige(n): Johannes Thomas Storm en Maria ten Broeck), overleden op 27-11-1790 te Den Haag op 32-jarige leeftijd, begraven op 30-11-1790 te Den Haag. Na haar huwelijk in 1783 ging Maria van Zuidwijk naar de weeskamer om haar deel van de erfenis van haar moeder op te halen. Zij kreeg 75 gulden en 29,4 gulden interest. Dochter van Wilhelmus (Willem) van ZUIDWIJK (van Zuydwijk) (zie VI.15) en Willemina van DIJK (van Diek).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-01-1783 te Den Haag (getuige(n): Geertrudis Kesseling en Joanna Emans) met Eduardus Arnoldus (Evert) PUTTERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara Margaretha, geboren -3-1783 te Den Haag.
   2.  Willem, tuinman (1815), geboren 1784 te Den Haag.
Gehuwd (1) in/vr 1814 met Johanna Catharina van der SCHUUR.
Gehuwd (2) op 21-06-1815 te Den Haag (getuige(n): Anthonie Jacobus van Duijnevelt, 33 jr, kleermaker, Engelbertus Knapen, 62 jr, schoenmaker, Johan Joost Knaust, 74 jr, oud-trompetter en Hendrik Somervelt, 61 jr, schoenmaker) met Maria ROMIJN, geboren 1791, dochter van Joannes ROMIJN en Maria HOUTDIJK.
   3.  Anna.

IV.4    Claes Willems van ZUIJTWIJCK, geboren 1626 te Wateringen of Rijswijk? Overleden op 07-12-1711 te Wateringen. Vermoedelijk was deze Claes in 1670 getuige bij de doop van Cornelia, dochter van zijn zus Maria Willems. Zoon van Willem (Joosten) (van) SUIJTWIJCK (zie III.5) en Neeltje Claesdr. GRAVELAER.
Gehuwd (1) op 14-05-1656 te Rijswijk. Beiden woonden bij hun huwelijk te Rijswijk (sc14).
Claes Willemsz van Suijtwijck, Rijswijck, met Marijtge Jansdr, mede alhier. Gehuwd voor de kerk op 14-05-1656 te Rijswijk (RK) met Mari(j)tje Jansdr (Maertje Jans) van BERCKEL, geboren 1625-1630 te Wateringen, overleden in/vr 1678. Op 29-08-1678 compareerden voor notaris N. van Aken in Den Haag de kinderen van Jan Jans van Berckel. Claes Willems van Zuijtwijck was er, omdat hij Maertje Jans van Berckel in huwelijk had gehad. Er stond, dat Jan Jans Molenaer, in zijn leven gewoond had in Wateringen. Dochter van Jan Jans van BERCKEL, molenaar. Bij het tweetal kinderen dat het eerst genoemd wordt bij dit gezin klopt het geboortejaar echt niet. Nader onderzoek moet uitwijzen of de genoemd kinderen allemaal thuis horen bij de genoemde Claes Willems van Suijtwijck. Misschien dat onderzoek in het rechterlijk archief nog wat oplevert.
Op 23-07-1683 werd Claes Willemsz. Zuijdtwijck, wonende te Rijswijk, genoemd als eventueel toekomstig voogd over de kinderen van de tuinman Boon Jansz. van Berkel en Maertje Arijens van der Spek.
Gehuwd (2) 1675-1690 te Wateringen? Echtgenote is Geertje Jans van DOM, geboren 1625--1635, overleden op 07-10-1709 te Wateringen. Lijst van overledenen te Wateringen: Geertje Jans. Dochter van Jan Jansz de Jonge DOM. Op 24-03-1699 lieten Claes Willemsz. van Suijdwijck, gezond en Geertje Jans van Dom, ziekelijk hun testament te Rijswijk opmaken. Zij woonden beiden te Wateringen en in het langstlevende testament stond verder, dat bij het overlijden van Geertje een prelegaat van 100 gulden moest worden uitgekeerd aan Leendert Pietersz. Tetrode. Bij het overlijden van Geertje werd als voogd over de nagelaten minderjarige kinderen voorgesteld haar broeder Jan Jansz. Dom en bij het overlijden van Claes werd als voogd zijn zoon Willem Claesz. van Zuijdwijck genoemd. Claes Wz. tekent met een merk.
Eventuele kinderen uit dit huwelijk zijn misschien te vinden onder de vermelde kinderen uit het eerste huwelijk.
Op 19-10-1694 waren Claes Willemz. Suijdwijk en Geertruijd Jans getuigen bij de doop te Delft van Cornelius, zoon van Gerard Arienze Tetrode en Hendrikie Job van der Vlucht. {Zij was eerder gehuwd circa 1650 met Pieter Leendertsz van TETTERODE, geboren circa 1625, overleden vr 1683, zoon van Leendert Cornelisz de Oude van TETRODE. De gegevens van dit gezin zijn van genealogieonline, stamboom familie de Kleine.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Trijntje Claes, geboren 1630-1640. Van dit geboortejaar klopt niets. Hier ligt nog een probleem, dat uitwerking vereist.
Ondertrouwd op 19-09-1660 te Den Haag. Trijntje, jd, wonende in Den Haag en Pieter, jm, wonende te Valckenburgh. Echtgenoot is Pieter Damiss van der HOUT. De cdWestland leverde niets op m.b.t. dopen Hout.
   2.  Jacob Claessen van SUIJTWIJCK (zie V.23).
   3.  Johanna (Annetje Claas) (zie V.26).
   4.  Willem (Claese) (van) ZUIJTWIJCK (zie V.27).
   5.  Jan Klaase ZUIJTWIJK (zie V.29).
   6.  Arij Claesse (van) ZUIJTWIJCK (zie V.32).
   7.  Gijsbert (Klaasse) (zie V.34).
   8.  Marie Claesse SUIJDERWIJK, geboren 1640-1680, overleden op 16-12-1734 te Loosduinen. Aangegeven op 16-12-1734 in Den Haag (Loosduinen). Ook in Monster te vinden: overleden op 16-12-1734: Marie Claesse Suijderwijk (M7-311).
Op 21-11-1729 krijgt Maria Claes Zuijderwijk het Laatste Oliesel toegediend. (Genver, Loosduinen, boek 7, pag 291, scan 697)
Nogmaal het Heilig Oliesel op 09-11-1734 en overleden 16-11-1734, Marie Claesse Suijderwijk. (scan 704). Op 29-03-1725 zijn Gerrit Dirkse van der Stribbe en Marie Claes Zuiderwijk getuige bij de doop van het kind Nicolaes van Wilm Gertzen Thoen en Marie Gertzen van der Strobbe.
Op 01-03-1734 zijn Jan Gerritse van der Stribbe en Maria Claese Suijdwijk getuigen bij de doop van Gerardus, zoon van Dirk Gerrits van der Stribbe en Annetje Aertse Keyser (M6b-130). Kijken bij trouwen in DTB-Westland levert nog niets op. Jan Gerritse van der Stribbe is op 05-09-1766 te Monster overleden (M8-356)(cdWL).
   9.  Cornelia. Ene Neeltie Claes was getuige bij de doop van Jacobus van Suijtwijck in 1675 te Den Haag.
   10.  Claas Claese. Ene Claas Claese was getuige bij de doop van Wilhelmus Zuijdwijk in 1695 te Wateringen.
   11.  Helena SUIJTWIJCK. Op 19-02-1679 vond voor notaris Pieter van Aarden in Den Haag de volgende transactie plaats. Helena Suijtwijck, weduwe van Jan Willems Swartveger, wonende in Den Haag, had aan Samson Casteel de winkel voor 90 gulden verhuurd. Helena woonde zelf nog in dat huis.
Ik heb Helena in dit gezin geplaatst, omdat haar zus Johanna van Zuijtwijck in 1731 Johannes Swaertveeger als mede-executeur van haar testament had genoemd.
Gehuwd 1640-1670 met Jan Willems SWARTVEGER. Johannes Swaertveeger werd in het testament van Johanna van Zuijtwijck meester rooijmeester genoemd en er stond, dat hij getrouwd was geweest met de weduwe Juffr. Bavonia Outhof. In 1731 was deze Johannes al overleden.
Op 05-01-1663 werd ene Jan Willemsz Swaertveger te Wassenaar begraven (Wass-26-scan 35).

V.23    Jacob Claessen van SUIJTWIJCK, geboren 1640-1645. Van dit geboortejaar klopt niets. Hier ligt nog een probleem, dat uitwerking vereist. Bij de doop van de kinderen werd als vader steeds Jacobus Jacobsen van Suijtwijck vermeld. Zoon van Claes Willems van ZUIJTWIJCK (zie IV.4) en Mari(j)tje Jansdr (Maertje Jans) van BERCKEL.
Ondertrouwd op 08-05-1667 te Den Haag, gehuwd op 22-05-1667 te Den Haag. Beiden, jm en jd, woonden in Den Haag. Echtgenote is Aeltgen Mons(en) van der COCQ. Ook Altie.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus, gedoopt (RK) op 04-12-1675 te Den Haag (getuige(n): Neeltie Claes).
   2.  Petrus, gedoopt (RK) op 23-02-1680 te Den Haag.

V.26    Johanna (Annetje Claas) van ZUIJTWIJCK, geboren 1655 te Noordwijk, overleden 1727--1731 te Amsterdam. Ene Antie Claes was getuige bij de doop van Joannes Zuijdwijk in 1695 te Wateringen. Of een dochter van PG3497? Dochter van Claes Willems van ZUIJTWIJCK (zie IV.4) en Mari(j)tje Jansdr (Maertje Jans) van BERCKEL.
Ondertrouwd op 30-10-1682 te Amsterdam. Jan Jansz Pauw, van Nieuwerbrugh, out 27 jaaren, op 't Spuij, ouders doot, geassistrt met Harmen Jansz en Annitie Klaas van Suijtwijk, van Noortwijck, out 26 jaaren, als vooren, geassisteert met Marritie Pietersdr Vad(e) tot Noortwijck. Het 3de gebod is goet ingebragt voort den 29 november 1682. Handtekeningen:Jan Jansen Pauw en Anne Klaes van Suijwijck. Gehuwd op 29-11-1682 te Amsterdam. Deze datum stond in de zijlijn, 4e gebod? of trouwdatum? Echtgenoot is Johan (Jan) PAAUW, geboren 1655 te Nieuwerbrugh. Ene Jan Pauw was getuige bij de doop van twee kinderen van Coenraet Janse Blaauw (PG8753) te Amsterdam. Dezelfde??? Zoon van Jan PAUW. Op 18-05-1731 schreef notaris Pieter de Graaff te Den Haag o.a. het volgende. Als mede-executeur van het testament van de overleden Annetje Claas van Zuijdwijck, in haar leven huisvrouw van Sr. Johan Paauw werd Johannes Swaertveeger, meester rooijmeester, genoemd. Deze was ook al overleden en hij was getrouwd geweest met de weduwe Juffr. Bavonia Outhof.
In 1725 maakt een J. Swaartveger, een timmerman in Den Haag, een vurenhouten doodskist voor een gevangene (Jan Verspaandonk uit Reusel), die in de Gevangenpoort zat en ter dood werd veroordeeld d.m.v. de galg (Internet).
Bij notaris Philippus Pot te Amsterdam een sommatie om een kwitantie inzake een legaat van 1500 gulden te geven dd 25-05-1734. Frans Blom wordt als mede executeur van het testament van wijlen Annetje Claas van Zuijdwijk, in haar leven huijsvrouw van Jan Pauw, wonende te Amsterdam. Ariaantje de Rat insinueerde een bedrag van 1500 gulden te krijgen volgens het testament van Annetje Claas van Zuijdwijk, dat op 20-10-1727 voor notaris Willem Lageman was gepasseerd.
Op 13-01-1735 compareerde voor notaris Hendrik Appel te Amsterdam: Frans Blom, wonende te Amsterdam, de executeur van het testament van Annitie Claas van Zuijtwijk, huisvrouw van Jan Pauw den Oude. Hij gaf een verklaring rondom een rekening van 150 gulden, ingediend door de zoon Jan Pauw (bij schepenen te Amsterdam d.d. 26-06-1728, reg:ta int 167 schepenen minuut, register folio 19vo) i.p.v. Joannes de Roij, gesurrogeerde en (vermits het overlijden van Joannes Swaartveger) nevens de comparant de enige overgebleven executeur van het testament van Annitie Claas Zuytwijk
en bij acte van scheiding door de genoemde Sr. Pauw, als mede geïnstitueerde erfgenaam, ten belopen van de legitieme portie van zijn moeder de gemelde Annitie Claas Zuijtwijk en als erfgenaam ab intestato van zijn vader, de voornoemde Jan Pauw den Oude, ten eenre en de heren Jan Pauw de Jonge en Jan Kamphof, als in huwelijk hebbende Catharina Pauw, beiden kinderen van de voornoemde Sr. Pauw, en in die qualiteit als mede geïnstitueerde erfgenamen van dezelfde grootmoeder Annetie Claas van Zuijtwijk ter andere zijde, op 10-04-1734 voor Hendrik van Aken gepasseerd de verantwoording van die 150 gulden, die deugdelijk werd bevonden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan PAUW de JONGE, geboren 1684 te Amsterdam, gedoopt (RK (Kerk Het Haantje)) op 01-06-1684 te Amsterdam (getuige(n): Claesje Jans Pauw). Jan, Jan Janz Pauw en Annitje Claes (acath:) en getuige Claesje Jans Pauw.
Ondertrouwd op 04-07-1704 te Amsterdam. Jan Paeuw de Jonge, van A., appelschipper, 20 jaar, op de appelmarkt, geassisteerd met zijn vader Jan Paeuw, en Lijsbet Spitof, van A., 20 jaar, op Rapenburgh, geassisteerd met haar vader Jan Spitof. Echtgenote is Lijsbet SPIT(H)OF, geboren 1684 te Amsterdam, dochter van Jan SPIT(H)OF.
   2.  Nicolaus PAUW, gedoopt (Kerk De Lely) op 07-12-1690 te Amsterdam (getuige(n): Leendert Clase en Claesie Jans). Ouders: Jan Jansen Pauw en Annetie Claes.

V.27    Willem (Claese) (van) ZUIJTWIJCK, geboren 1656 te Den Haag? Overleden op 23-01-1741 te Wateringen. In 1734 was hij nog doopgetuige. Bij zijn overlijden stond: Willim Claese Zuijdwijk en bij het begraven stond: Willem Klaase Zuijdwijk. Begraven op 31-01-1741 te Wateringen. Ook wel Wilm Claese Zuijdwijk.
In 1678 trad ene Willem Claesz. Suijdwijck op als getuige en er stond dat hij in Rijswijk woonde. Zoon van Claes Willems van ZUIJTWIJCK (zie IV.4) en Mari(j)tje Jansdr (Maertje Jans) van BERCKEL.
Gehuwd op 12-06-1695 te Schipluiden met Betje Willems van den HEUVEL, overleden op 30-03-1742 te Wateringen. Zij heette ook wel Bettie Wilms. Dochter van Willem van den HEUVEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Claes Willemsze ZUIJTWIJCK, geboren 1680-1690 te Monster. In 1715 was Claes meerderjarig. Overleden op 21-07-1750 te Wateringen. In 1736 was Claes Willemsze Zuijtwijck samen met Lammertie van Rooij doopgetuige. Bij overledenen stond: Claas Willemse Zuijderwijk.
Ondertrouwd (1) op 06-04-1715 te Monster, gehuwd op 22-04-1715 te Monster. Voor schout en schepenen van Monster getrouwd. Er stond, dat Engeltie weduwe was van Jacob Harmen Stehouwer en dat zij woonde te Quinsheul. Bij Claes stond, dat hij j(onge) m(an) was van Monster en hij woonde ook in Quinsheul. Gehuwd voor de kerk op 22-04-1715 te Monster (RK) (getuige(n): Engel Cornelisse Kouwenhooven en Philips Corn. van der Kley). Engeltje Leenders Zuijdgeest en Claes Wilmse Zuijdwijk. Echtgenote is Engeltie Leendertse (Engeltje) ZUIJTGEEST, geboren te Monster (gezindte: RK), overleden 00-01-1735 te Wateringen. Engeltje was weduwe van Jacob Harmensdr. Stehouwer. Zij woonde in 1715 te Monster aan Quinsheul.
Ondertrouwd (2) op 30-12-1735 te Monster. Klaas Willemse Zuijtwijk en Lambertje van Rooije. Volgens mij is dit dezelfde persoon als de Klaas, die bij het eerste huwelijk werd genoemd. Gehuwd op 15-01-1736 te Monster. Klaas Willemse Zuijtwijk, weduwnaar en Lambertje van Rooije, jd, beiden woonden te Monsterambagt. Echtgenote is Lambertje van ROOIJE. Op 28-04-1736 waren Claes Willems Suijderwijk en Emmentie Arends van Rooij getuigen bij de doop van een kind van Jan Willems Zuijdwijk en Liduwina van Rijn.
   2.  Jan Willemsz. ZUIJDWIJK (zie VI.29).
   3.  Marijtje Wilms ZUIJDWIJK (zie VI.32).
   4.  Wilhelmus ZUIJDWIJK (zie VI.33).
   5.  Justina (Josijntje) ZUIJTWIJK (zie VI.36).
   6.  Catharina (Trijntje, Kaatje) ZUIJTWIJK (zie VI.38).
   7.  Johanna. Ene Antie Wilms was getuige bij de doop van Wilhelmus Zuijdwijk in 1695 te Wateringen.

VI.29    Jan Willemsz. ZUIJDWIJK, geboren circa 1690. Op 16-02-1721 werd in het kerkelijk register Loosduinen 7 pag 274, scan 688 bij Genver vermeld: Jan Willemsz Zuitwijk. Boven die kolom stond: Uncti extrema Unctione. Er naast was een kolom waarboven Mortui stond en daaronder niet genoemd. Ook Jan Wilms Suijtwijck. Op 30-04-1764 werden bij een testament als voogden van de eventuele kinderen van Gijsbert Gerritsz. van Kampen en Jannetje Janse Oudendijk aangesteld Arent Willemsz. van Paasschen, wonende aan de Gaag onder Schipluiden en ene Jan Willemsz. Zuijdwijk, wonende onder Maasland. Zoon van Willem (Claese) (van) ZUIJTWIJCK (zie V.27) en Betje Willems van den HEUVEL.
Ondertrouwd op 06-05-1713 te Rijswijk. Uit het gaardersregister bleek, dat zij pro deo trouwden. Hierbij stond, dat Jan een jm uit Quijnstheul was en dat Leijdewij Cornelis van Rijn, jd, uit Rijswijk kwam. Gehuwd op 21-05-1713 te Rijswijk. Jan Willemsz Zuijdwijk, jm, met Liedewij Cornelis van Rijn, jd. (DTB-Rijswijk-26 f56, scan 123), gehuwd voor de kerk op 28-05-1713 te Wateringen (RK) (getuige(n): Maria Pieters, Maria Leenders van der Valk en Machteld Boshof). Jan Wilmse Zuijdwijk en Lydewy Cornelis. (DTB Wateringen-RK-Tr f32r, scan 75) met Lid(u)wina van RIJN, geboren 1690--1695, overleden in/na 1762. In 1762 was Liedewij van Rijn doopgetuige bij een kleinkind. Begraven op 19-03-1779 te Wateringen. Er stond: Liedewij van Rijn, begraven. Ook Lijdewij en Liduij Cornelis Bruijnswijck. Zij was een dochter van Cornelis van Rijn. Vermoedelijk was deze Cornelis van Rhijn getrouwd met Neeltje van der Meer. Dochter van Cornelis van RIJN. Uit de doopgegevens volgde: Dit gezin woonde in 1714 te Wateringen; in 1715 en na 1730 "bij de Poeldijk"; van 1718 t/m 1720 "op de Verkenswooning"; van 1722 t/m 1730 "op de Heemswerf of Heernswerf".
Gekeken voor dit gezin of er vroege overlijdens (mortui sunt) waren (Genver, Monster, Loosduinen boek 7, pag 258 e.v., scan 680-713), (1713-1739). Of dat er het Heilig Oliesel werd toegediend (gezalfd) (extrema unctione uncti).
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus (Pieter), gedoopt (RK) op 12-09-1714 te Wateringen (getuige(n): Wilm Wilmse Zuijdwijk en Maria Wilms), overleden op 22-05-1739 te Loosduinen op 24-jarige leeftijd. Op 02-03-1790 overleed Piter Zuijdwijk te Wateringen. Een andere?
In Monster/Loosduinen, boek 7, pag 321, scan 712: Pieter Janse Suijdwijk kreeg op 20-05-1739 het Heilig Oliesel toegediend. Hij overleed op 22-05-1739. Ook wel Pieter Janse Suijdwijck. Hij was getuige bij de doop van een van de kinderen van Jan Willemse Zuijderwijk.
Ondertrouwd op 23-08-1737 te Monster. Pieter Janse Zuijtwijk en Maria Pieters van der Valck, jm en jd, beiden van Monsterambagt. Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 15-09-1737 te Den Haag (Loosduinen) (Loosduinsche Kerk (RK)) met Maria Pieters van der VALK.
   2.  Dirck SUIJTWIJCK, gedoopt (RK) op 29-08-1715 te Monster (getuige(n): Pieter Cornelisse van Rijn en Marietje Pieters van Duijn). In de ZH-doopklapper: MG-B 17-29-08-1715.
   3.  Claas Jansz. SUIJDWIJCK (zie VII.23).
   4.  Adrianus SUIJTWIJCK, gedoopt (RK) op 24-02-1718 te Monster (getuige(n): Jan Cornelisse van Rijn en Marie Jans Olierook), overleden 1718--1719. Omdat het volgende kind ook weer Arie werd genoemd, denk ik dat deze Arie erg jong is gestorven.
   5.  Arie SUIJTWIJCK, gedoopt (RK) op 21-05-1719 te Monster (getuige(n): Jan Cornelisse van Rijn en Marie Jans Olierook), overleden op 28-10-1738 te Momster op 19-jarige leeftijd. In het boek Monster/Loosduinen, boek 7, pag 318, scan 710: Op 25-0-1738 kreeg Arie Janse Suijdwijk het Heilig Oliesel toegediend. Hij stierf op 28-10-1738.
   6.  Willem SUIJTWIJCK, gedoopt (RK) op 23-10-1720 te Monster (getuige(n): Claes Willemze Suijtwijk en Engeltje Leenders Suytgeest).
   7.  Jacob Jansz (Japik) SUIJDWIJCK (zie VII.28).
   8.  Wilhelmus SUIJTWIJCK, gedoopt (RK) op 28-07-1723 te Monster (getuige(n): Willem Claese en Betje Cornelis).
   9.  Catharina (Trijntje) SUIJTWIJCK (zie VII.32).
   10.  Johannes SUIJTWIJCK, gedoopt (RK) op 22-07-1726 te Monster (getuige(n): Claes Willemsze Zuijderwijk en Engeltje Dirks).
   11.  Dirk SUIJTWIJCK, gedoopt (RK) op 08-04-1728 te Monster (getuige(n): Jan Cornelisse van Rijn en Marie Pieters van Duijnen).
   12.  Maria SUIJTWIJCK, gedoopt (RK) op 19-01-1730 te Monster (getuige(n): Claes Willemse Zuijtwijk en Cornelia Teunis van der Hoeven).
   13.  Cornelis Jansz ZUIJDWIJCK (zie VII.36).
   14.  Maria SUIJTWIJCK, gedoopt (RK) op 22-03-1733 te Monster (getuige(n): Willem Willemse Suyderwijk en Cornelia Anthonisse van der Hoeven).
   15.  Willem SUIJTWIJCK, gedoopt (RK) op 25-08-1734 te Monster (getuige(n): Willem Claesse Suyderwijk en Betje Willems van den Heuvel). In 1795 traden Nicolaas Schilperoord en Joanne Zuijderwijk op als getuige bij de doop van Pieter, zoon van Willem Jansz. Zuijderwijk en Francina van Es te Wateringen. Als eerste gedachte komt op: misschien zijn Willem Jansz. en Joanne uit hetzelfde gezin. Toch lijkt mij dit niet juist. Ik denk dat deze Joanne Cornelisdr. een nicht is van Willem Jansz.. Dit denk ik ook, omdat Jan Cornelissen Z., neef van Willem Jansz. Z., in 1808 optrad als voogd van de zes kinderen van Willem Jansz. Z. uit zijn eerste en tweede huwelijk. (Francina van Es wilde weer hertrouwen.) Mede door de doopgetuigen bij de kinderen van Nicolaas Schilperoord en Jannetje Zuijdwijk veronderstel ik, dat er een gezin is met als vader Cornelis Z. met o.a. de drie kinderen: Jan, Johanna (Jannetje) en Maria. Na zoeken in mijn archief leverde dit het echtpaar Cornelis Z. en Adriana de Winter op. Deze Cornelis Z. was weer een zoon van Jan Willemsz. Z. en Lidwina van Rijn. Hypothese 1: In dit gezin waren twee kinderen, die Johannes heten, geboren 1726 en 1736. Eén van deze twee kinderen Johannes moet de gezochte vader van Willem Jansz. Zuijderwijk zijn. (Ik verwachtte, dat Willem Jansz. Zuijderwijk was geboren rond 1750-1755.)
Hypothese 2: Willem Jansz. is pas op latere leeftijd getrouwd. In 1734 was een Willem gedoopt in het gezin van Jan Wz. Zuiderwijk en Liduwijn van Rijn. Deze Willem was dan op circa 41-jarige leeftijd getrouwd met Maria Jansdr. van Leeuwen. (De twee Willems, die eerder in dit huwelijk waren geboren, uit 1720 en 1723, laat ik hier buiten beschouwing.) Hier ligt dan de link tussen parenteel 3 en parenteel 4.
Voor mijn gevoel ligt hypothese 2 meer voor de hand. Meer onderzoek moet uitwijzen welke hypothese juist is.
   16.  Joannes SUIJTWIJCK, gedoopt (RK) op 28-04-1736 te Monster (getuige(n): Claes Willemse van Suyderwijk en Emmentie Arends (Lammertie?) van Rooy).
   17.  Maria SUIJTWIJCK, gedoopt (RK) op 13-01-1738 te Monster (getuige(n): Pieter Janse Suijdwijk en Maria Pieters van der Valk).

VII.23    Claas Jansz. SUIJDWIJCK, gedoopt (RK) op 08-01-1717 te Monster (getuige(n): Wilm(s) Claese en Bettie Wilms), overleden op 10-12-1749 te Wateringen op 32-jarige leeftijd. Claas Janse Zuijdwijk, zoon van Jan Willemsz. ZUIJDWIJK (zie VI.29) en Lid(u)wina van RIJN.
Ondertrouwd op 30-10-1739 te Monster, gehuwd te Monster? Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 18-11-1739 te Loosduinen (RK). Klaas Janse Zuijtwijk en Maria Joppe de Bruijn, jm en jd, beiden van Monsterambagt.
Het RK kerkelijke huwelijk te Monster op 15-11-1739:Claas Janse Suijdwijk met Maria Jobse De Bruijn, In facie Ecclesie. Echtgenote is Maria Joppesdr (Marij Joppen) de BRUIJN, 30 jaar oud, geboren op 03-12-1708 te Monster, overleden in/na 1775, dochter van Job Dirckse de BRUIJN en Jannetje Gerrits BROUWER. Uit de testamenten van Maria Joppe de Bruijn en haar man Andries Lambregts van Marwijk, opgemaakt op 29-12-1775 te Den Haag, bleek dat Maria nog 3 voorkinderen had van de overleden Claes Jansz. Zuijdwijk. Alleen Cornelis Claesz. woonde nog bij zijn moeder en stiefvader te Monster aan het Groene Padt. Willem Claesz. en Jannetie Claesse Zuijdwijk waren blijkbaar al het huis uit. Bij het overlijden van Maria erfde Cornelis haar deel en verder kreeg hij nog 300 gulden. Totaal ging het om een bedrag van 5100 gulden. Als voogden waren aangesteld Pieter Cornelisz. van der Valk en Jacob Meindersz. van der Kleij. {Zij is later gehuwd voor de kerk op 67-jarige leeftijd op 29-12-1775 met Andries Lambregts van MARWIJK.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Job, gedoopt (RK) op 29-01-1741 te Monster (getuige(n): Gerrid Joppe de Bruijn en Leuntie Leenders Duynstede). Geboren aan de Holle Watering. Voor 29-12-1775.
   2.  Willem ZUIJDERWIJK (Willem Zuijdwijk) (zie VIII.30).
   3.  Johanna (Jannetje) (zie VIII.33).
   4.  Cornelis SUIJDWIJCK/SUIDERWIJK, gedoopt (RK) op 20-02-1746 te Monster (getuige(n): Cornelis Janse Suijdwijck en Trijntje Janse Suijdwijck). Geboren aan de Holle Watering. Overleden op 07-12-1814 te Uden op 68-jarige leeftijd. Cornelis woonde in 1775 nog bij zijn ouders. De in het Frans opgestelde akte: Corneil Suiderwijk, celibatair, zoon van Nicolas Suyderwijk en Marie Joppe de Bruys, 70 jaar, geboren te Wateringen en overleden te Uden.

VIII.30    Willem ZUIJDERWIJK (Willem Zuijdwijk), gedoopt (RK) op 03-12-1742 te Monster (getuige(n): Jan Willemse Suijdwijck en Ludwien Cornelisse van Ruijt). Geboren aan de Holle Watering. De doopgetuigen zijn vermoedelijk opa en oma: Jan Willems Suijdwijck en Ludwien van Rijn. Overleden op 29-04-1809 te Monster op 66-jarige leeftijd. Op 31-05-1809 werd het lijk aangegeven van de 70-jarige Willem Claase Zuijderwijk, man van Jantje Klaase Koen stond er in M24-244. (Nog natrekken.). Ook Willem Klaase Zuijderwijk. Zoon van Claas Jansz. SUIJDWIJCK (zie VII.23) en Maria Joppesdr (Marij Joppen) de BRUIJN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-03-1771 te Monster. Willem Claasz. Zuijdwijk, jm van Hollewateing, wonend te Monsterambacht en Jannetje Claasd. 't Hoen, jd van Monster, wonend te Monsterambacht. Gehuwd voor de kerk op 14-04-1771 te Monster (RK) met Johanna (Jannetje Claasse) THOEN, 30 jaar oud, geboren te Monster, gedoopt (RK) op 05-11-1740 te Monster (getuige(n): Arie van Dijk en Marijtie Claasse van der Linde), overleden op 10-04-1819 te Monster op 78-jarige leeftijd. Adrianus geboren na haar 45e? In 1815 stond er: Jannetje Klaasdr. 't Hoen. Dochter van Klaas Gerritsz THOEN en Claartje Arendsdr KOCK. In de Memories van Succesie 1806-1927 te Delft kwam ook de memorie van Jannetje Klaasdr. 't Hoen voor d.d. 18-10-1819. (toegangsnr. 3.06.05 ; inv.nr. 2558 ; nr. 88 folio 712) Daarin werden de zonen, Ary, Willem, Nicolaas, Andries Zuijderwijk, allen wonende in de Poeldijk (gemeente Monster), genoemd en verder de dochters met man, Marijtje, huisvrouw van Dirk de Haas, wonende in de gemeente Ackersdijk en Klaartje, huisvrouw van Hendrik Gueding, wonende te Naaldwijk. Verder werd van de mannen het beroep vermeld.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas, gedoopt (RK) op 21-06-1772 te Monster (getuige(n): Cornelis Klaase Zuijderwijk en Jannetje Klaase Zuijderwijk). Vermoedelijk jong gestorven. Deze conclusie omdat ook het derde kind Nicolaas wordt genoemd en omdat er maar één kind zo wordt genoemd in 1819 bij de afhandeling van de successierechten van Jannetje Klaasdr. 't Hoen.
   2.  Willibrordus (Willem) (zie IX.80).
   3.  Nicolaas (Klaas) (zie IX.86).
   4.  Maria Willemsdr. (Marijtje) (zie IX.90).
   5.  Clara (Klara, Klaartje), geboren op 30-06-1779 te Monster, gedoopt (RK) op 30-06-1779 te Monster (getuige(n): Symen de Brabander en Caatie Claasse Thoen), overleden op 23-10-1858 te Monster op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 09-02-1806 te Naaldwijk, gehuwd voor de kerk op 09-02-1806 te Naaldwijk (RK) met Hendrik GUEDING, 36 jaar oud, bouwman (1819), geboren op 18-01-1770 te Rotterdam, overleden op 05-10-1820 te Naaldwijk op 50-jarige leeftijd. De geboortedatum stond in de overlijdensakte. Zoon van Jan GUEDING en Dorothea ENGELBREGT. Op 20-03-1806 lieten Hendrik Gueding en Clara Willemsdr. Zuijderwijk, beiden wonende te Naaldwijk hun testament opmaken door notaris Adrianus de Bas te Den Haag. Zij werden beneden de 5000 gulden gegoed. De ouders van Clara werden genoemd en leefden nog. In 1819 woonde het gezin in Naaldwijk.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 25-05-1822 te Naaldwijk. In de trouwakte stond: Nicolaus Wassenaar. Clara was weduwe van Hendrik Gueding. Echtgenoot is Nicolaas WASSENAAR, bouwman, geboren 1785 te Veur, overleden op 18-03-1847 te Naaldwijk. Nicolaas, 61 jaar, was echtgenoot van Klara Zuiderwijk. Zoon van Claas WASSENAAR en Kaatje van der KOIJ. Volgens BevReg Naaldwijk A1-4 woonde zij in een huis met de meiden en de knechten.
   6.  Andreas (Andries), gedoopt (RK) op 13-07-1781 te Monster (getuige(n): Dirk Dirkse Tettero en Jannetje Claasse Zuijderwijk). Vermoedelijk jong gestorven. Deze conclusie omdat ook het volgende kind Andreas wordt genoemd en omdat er maar één kind zo wordt genoemd in 1819 bij de afhandeling van de successierechten van Jannetje Klaasdr. 't Hoen.
   7.  Andreas (Andries) (zie IX.95).
   8.  Adrianus, gedoopt (RK) op 14-09-1784 te Monster (getuige(n): Coos van Kampen en Aaltie Thoen). Vermoedelijk jong gestorven. Deze conclusie omdat ook het volgende kind Adrianus wordt genoemd en omdat er maar één kind zo wordt genoemd in 1819 bij de afhandeling van de successierechten van Jannetje Klaasdr. 't Hoen.
   9.  Adrianus (Arie, Arij) ZUIDERWIJK (zie IX.99).

IX.80    Willibrordus (Willem) ZUIJDERWIJK, arbeider, aardappelteler, tapper, bouwman (1819), geboren op 08-11-1773 te Poeldijk (Monster), gedoopt (RK) op 08-11-1773 te Monster (getuige(n): Jan Pieterse Nederpelt en Trijntje Claase Thoen), overleden op 08-07-1864 te Monster op 90-jarige leeftijd. Ook Willebrordus. Zoon van Willem ZUIJDERWIJK (Willem Zuijdwijk) (zie VIII.30) en Johanna (Jannetje Claasse) THOEN.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 07-06-1802 te Monster. Wilhelmus Willems Zuijderwijk en Marijtje Mathijsd. van Dorp (beiden woonden te Monster). Gehuwd voor de kerk op 07-06-1802 te Wateringen (rk) met Maria Tijsse (Marijtje) van DORP, geboren 1764 te Quintsheul, overleden op 11-04-1808 te Monster.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 30-04-1809 te Monster. Hiervoor was Marijtje Bellekom getrouwd geweest met Willem de Kok. Willem Willemsz Zuijderwijk was weduwnaar van Maria van Dorp. Gehuwd voor de kerk op 30-04-1809 te Monster (RK) met Maria (Marijtje) BELLEKOM (Marijtje Gerretse), 35 jaar oud, geboren op 20-05-1773 te Rijswijk, overleden op 22-12-1829 te Monster op 56-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Cornelisz van BELLEKOM en Cornelia Leenderts (Neeltje Leenderts) WARMENHOVEN. {Zij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-05-1798 te Delft. Willem, jm afkomstig uit Wateringen en wonend Oosteinde en Mari, jd afkomstig uit en wonend te Rijswijk. Echtgenoot is Willem de KOK, geboren circa 1766 te Wateringen, overleden op 24-05-1808 te Monster, zoon van Dirk Willemsz de COCQ (KOK) en Maria Corneliusdr ALSEMGEEST.}
Gehuwd (3) op 59-jarige leeftijd op 17-04-1833 te Delft. Willemina van de Bos was eerder weduwe van Johannes Bom. Echtgenote is Wilhelmina (Willemijntje) van den BOSCH, 60 jaar oud, geboren op 11-06-1772 te Hodenpijl (Monster), overleden op 09-11-1836 te Monster op 64-jarige leeftijd. In akte: Willemina van den Bos, echtgenote van Willem Zuiderwijk, eerder weduwe van Johannes Bom. Dochter van Jan Janse van den BOSCH en Geertje Willemsdr BREDERO.
Gehuwd (4) op 63-jarige leeftijd op 10-06-1837 te Monster. In haar overlijdensakte stond, dat zij eerder weduwe was van Andries van der Kleij. Echtgenote is Maria Johannesdr. VERHEUL, 59 jaar oud, geboren op 18-05-1778 te 's-Gravenhage, overleden op 09-12-1840 te Monster op 62-jarige leeftijd, dochter van Joannes VERHEUL en Cornelia van KAMPEN.
Gehuwd (5) op 72-jarige leeftijd op 17-04-1846 te Monster (getuige(n): Cornelis van Paassen, bouwman, 27 jr, behuwd broeder van de echtgenote). Willebrordus was weduwnaar van Maria Verheul. Sophia was weduwe van Nicolaas Volbregt. Echtgenote is Sophia DUIJNDAM, 29 jaar oud, winkelierster, geboren op 30-07-1816 te Monster, overleden op 14-02-1849 te Monster op 32-jarige leeftijd, dochter van Jan DUIJNDAM en Maria RENSEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Wilhelmus (Willem) (zie X.73).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Johanna (Jannetje) (Jansje) (zie X.78).
   3.  Cornelia, geboren op 04-07-1814 om 7.00 uur te Monster, overleden op 21-10-1814 te Monster, 109 dagen oud. Hoe is dit te rijmen met broer Willem???

X.73    Wilhelmus (Willem) ZUIJDERWIJK, bouwman, geboren op 23-09-1804 te Poeldijk (Monster), gedoopt (RK) op 23-09-1804 te Monster (getuige(n): Claas Zuijderwijk en Dina Waterreus), overleden op 12-11-1878 te Monster op 74-jarige leeftijd. Een Willem Zuijderwijk krijgt van de rechtbank een 'Huis, Erve en Tuin toegewezen op 28-5-1814 in Monster. Hij is minderjarig, dus zijn vader Willem Willemsz treedt op als voogd. Andere voogden zijn Willem Tijsz van Dorp en Klaas Dirks Tetteroo. Het gaat om Monster, wijk-A, no. 89 en 91, percelen ter grootte van in totaal 200 roeden Hollandse Maat. Dit zou deze Willem kunnen zijn. Zijn moeder wordt naar mijn mening ergens Maria Tijsdr van Dorp genoemd. Het land was van ene Van Paassen.
Uit de trouwakte van Maria Zuijderwijk met Petrus van Wingerden in 1852 bleek, dat Maria een dochter was van Willem Willemszoon Zuijderwijk en Elizabeth van der Valk. Zoon van Willibrordus (Willem) ZUIJDERWIJK (zie IX.80) en Maria Tijsse (Marijtje) van DORP.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 03-05-1828 te Monster. In de huwelijksakte stond als vader van de bruid: Willem Willemszoon Zuijderwijk. Echtgenote is Elisabeth van der VALK, 27 jaar oud, geboren op 30-08-1800 te Poeldijk (Monster), overleden op 16-11-1834 te Monster op 34-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Azn van der VALK en Antje Gijsdr. van KAMPEN.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 02-05-1840 te Naaldwijk. Wilhelmus was weduwnaar van Elisabeth Hendriksdr. van der Valk en Johanna Maria van Driest was weduwe van Johannes Bom. Echtgenote is Johanna Maria van DRIEST (Maria van Driest, van Driessen), 34 jaar oud, gedoopt (rk) op 27-07-1805 te Loosduinen, overleden op 18-07-1849 te Monster op 43-jarige leeftijd. In de overlijdensakte werd haar moeder Johanna Marrewijk genoemd. Dochter van Jan van DRIEST en Maria van MARWEIJK.
Gehuwd (3) op 47-jarige leeftijd op 22-05-1852 te Monster. In deze huwelijksakte stond, dat Wilhelmus weduwnaar was van Maria Driessen en dat Cornelia weduwe was van Cornelis van Dijk. Echtgenote is Cornelia van der ELST, 42 jaar oud, geboren op 01-10-1809 te Naaldwijk, overleden op 31-10-1871 te Monster op 62-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond, dat zij echtgenote was van Wilhelmus Zuijderwijk en eerder weduwe was van Cornelius van Dijk. Dochter van Joannes van der ELST en Elizabeth(a) van VLIET. {Zij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op 25-05-1839 te Naaldwijk met Cornelius van DIJK, 29 jaar oud, geboren op 30-07-1809 te Poeldijk, overleden op 15-02-1851 te Monster op 41-jarige leeftijd, zoon van Cornelis van DIJK en Antje NEDERPELT.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria, geboren op 20-05-1829 te Monster. Haar vader werd in de geboorte-akte Willem Willemszoon Zuijderwijk genoemd. Overleden op 07-01-1880 te Monster op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-05-1852 te Monster met Petrus van WINGERDEN, 25 jaar oud, schipper (1853-1880), geboren op 25-07-1826 te Poeldijk (Naaldwijk), overleden op 20-07-1890 te Monster op 63-jarige leeftijd, zoon van Philippus van WINGERDEN en Pieternella van WINGERDEN. Zij hadden vijftien kinderen. Op 16-05-1865 werd hun zoon Philippus Petrus van Wingerden te Monster geboren. Hij trouwde op 10-11-1888 te Naaldwijk met Maria Hubertusdr. Alsemgeest. Op 20-05-1868 werd hun dochter Elizabeth van Wingerden te Monster geboren. Zij trouwde na 1891 met Hendricus Cornelis Dries.
   2.  Antje, geboren op 27-11-1830 te Monster, overleden op 30-05-1831 te Monster, 184 dagen oud. Haar vader werd Willem Willemse Zuiderwijk genoemd.
   3.  Johanna Maria, geboren op 20-04-1832 te Monster, overleden op 27-03-1833 te Monster, 341 dagen oud.
   4.  Hendrikus Philippus Jakobus, geboren op 01-05-1834 te Monster, overleden op 07-08-1834 te Monster, 98 dagen oud. Zijn ouders werden in de overlijdensakte Willem Willemsz. Zuiderwijk en Elisabeth Hendriksen van der Valk genoemd.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  NN, geboren op 10-02-1841 te Naaldwijk, overleden op 10-02-1841 te Naaldwijk, 0 dagen oud. Een doodgeboren kind.
   6.  Wilhelmus Gerardus (Willem) (zie XI.165).
   7.  Jacobus Johannes Antonius, geboren op 25-07-1844 te Monster, overleden op 09-10-1906 te Monster op 62-jarige leeftijd. In de trouwakte stond Zuiderwijk.
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 19-01-1889 te Monster. In de huwelijksakte met Jacobus J.A. Zuiderwijk stond, dat Antonia weduwe was van Hermanus Bernardus Esbeukman. Echtgenote is Antonia van LIER, 55 jaar oud, geboren op 30-01-1833 te Wateringen, overleden op 15-06-1918 te Monster op 85-jarige leeftijd, dochter van Nicolaas van LIER en Johanna HOGERVORST. {Zij was eerder gehuwd 1855--1860 met Hermanus Bernardus ESBEUKMAN.}
   8.  Maria Agnes Willemina, geboren op 22-01-1847 te Monster. In de geboorte-akte werd haar moeder Johanna Maria van Dries genoemd. Overleden op 24-06-1847 te Monster, 153 dagen oud.
Uit het derde huwelijk:
   9.  Petrus, geboren op 12-03-1853 te Monster, overleden op 23-09-1853 te Monster, 195 dagen oud.
   10.  Elizabeth Maria, geboren op 12-03-1853 te Monster, overleden op 05-04-1853 te Monster, 24 dagen oud.
   11.  Petrus (zie XI.172).

XI.165    Wilhelmus Gerardus (Willem) ZUIJDERWIJK, arbeider, boodschaploper, geboren op 16-02-1842 te Naaldwijk, overleden op 27-06-1886 te Monster op 44-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus (Willem) ZUIJDERWIJK (zie X.73) en Johanna Maria van DRIEST (Maria van Driest, van Driessen).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 03-06-1871 te Monster met Johanna van BERGENHENEGOUWEN, 25 jaar oud, geboren op 03-04-1846 te Monster, overleden op 25-08-1928 te Monster op 82-jarige leeftijd, dochter van Jacob van BERGENHENEGOUWEN en Neeltje van KAMPEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willibrordus Petrus, geboren op 16-05-1872 te Monster, overleden op 29-04-1945 te Monster op 72-jarige leeftijd. In de overlijdensakte werd geen partner vermeld en er stond, dat hij 72 jaar oud was.
   2.  Jacobus Willebrordus, bierhandelaar, geboren op 20-09-1874 te Monster, overleden op 07-07-1930 te Monster op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 46-jarige leeftijd op 12-05-1921 te Bergschenhoek met Anna Maria van der MEER, 37 jaar oud, geboren op 21-07-1883 te Bleiswijk, overleden op 10-11-1951 te 's-Gravenhage op 68-jarige leeftijd, dochter van Bernardus van der MEER en Maria van ONSELEN.
   3.  Maria Petronella, geboren op 13-01-1876 te Monster, overleden op 24-05-1876 te Monster, 132 dagen oud.
   4.  Cornelia Susanna, geboren op 13-02-1877 te Monster, overleden op 09-04-1877 te Monster, 55 dagen oud.
   5.  Jacobus Johannes, geboren op 29-10-1878 te Monster, overleden op 18-11-1954 te Poeldijk op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 15-10-1926 te Bleiswijk met Alida STORRE, 36 jaar oud, geboren op 10-05-1890 te Bleiswijk, overleden in/na 1954, dochter van Nicolaas STORRE en Catharina van der MEER.
   6.  Wilhelmus Petrus, Schipper, geboren 1880 te Monster.
   7.  Cornelis Jacobus (zie XII.183).
   8.  Petrus Marinus (zie XII.185).
   9.  Johannes Marinus, geboren op 11-02-1884 te Monster, overleden op 13-03-1885 te Monster op 1-jarige leeftijd.
   10.  Marinus ZUIDERWIJK, geboren op 14-09-1885 te Monster, overleden op 09-09-1886 te Monster, 360 dagen oud.
   11.  Willibrordus.

XII.183    Cornelis Jacobus ZUIJDERWIJK, geboren op 25-03-1880 om 8.30 uur te Monster, overleden op 29-04-1945 te Monster op 65-jarige leeftijd. In mei 1945 bekend dat hij overleden is. Volgens Genlias een gewone overlijdensakte. Zoon van Wilhelmus Gerardus (Willem) ZUIJDERWIJK (zie XI.165) en Johanna van BERGENHENEGOUWEN.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 14-08-1920 te Monster. Bij de huwelijksakte stond: erkenning van het kind Gerarda Maria als kind van Hendrica van Geest, dat was geboren op 15-09-1910 (aktedatum). Echtgenote is Hendrica van GEEST, 35 jaar oud, geboren op 09-09-1884 te Naaldwijk, overleden op 10-02-1959 op 74-jarige leeftijd, dochter van Leendert van GEEST en Anna TETTEROO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Gerarda Maria, geboren op 15-09-1910 te Den Haag (gezindte: RK), overleden op 15-07-1953 te Delft op 42-jarige leeftijd. De overlijdensakte werd opgemaakt in Naaldwijk. Zij werd daarin Johanna Gerarda Zuijderwijk genoemd en haar man: Cornelis Jacobus Middendorp. In Delft werd ook een overlijdensakte opgemaakt, waarin de vader Cornelis Johannes Middendorp werd genoemd. Hij woonde te Naaldwijk. Volgens kleinzoon Kees Zuijderwijk (geb. 1953) is Johanna Gerarda Maria Zuijderwijk wel een dochter van Hendrica van Geest, maar eigenlijk niet van Cornelis. Ver voordat Hendrica trouwde met Cornelis, had zij al een dochter. In de trouwakte van dit echtpaar stond, dat Gerarda Maria, als kind van Hendrica van Geest, geboren op 15-09-1910, werd erkend.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-07-1934 te Monster met Cornelis Johannes MIDDENDORP, 24 jaar oud, geboren op 08-08-1909 te Naaldwijk, overleden op 10-12-1974 op 65-jarige leeftijd, zoon van Hermanis Bernardus MIDDENDORP en Catharina Martina HARING. Uit dit huwelijk zijn de eerste zeven kinderen geboren tussen 1935 en 1947 in Naaldwijk.
Op 22-01-1948 hadden zij een doodgeboren kind te Delft. {Hij is later gehuwd 1954--1955 met Wilhelmina Helena Johanna ZUIJDERWIJK, geboren op 20-10-1924 te Monster, dochter van Cornelis Jacobus ZUIJDERWIJK (zie XII.183) en Hendrica van GEEST. Uit dit huwelijkzijn twee kinderen geboren tussen 1955 en 1959 te Delft.}
   2.  Catharina Johanna, geboren op 15-05-1921 te Monster, overleden op 21-05-1921 te Monster, 6 dagen oud. Volgens de overlijdensakte was zij bij haar overlijden 8 dagen oud.
   3.  Catharina Johanna, geboren op 21-03-1922 te Monster, overleden op 26-08-1979 te Delft op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd met Gerardus Nicolaas KOPPERT, geboren op 20-02-1908 om 18.55 uur te Monster, overleden op 10-04-1976 te Delft op 68-jarige leeftijd, zoon van Leonardus Adrianus KOPPERT en Elisabeth van der ENDE.
   4.  Helena Wilhelmina Johanna, geboren op 12-08-1923 te Monster.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-10-1948 te Wateringen? Echtgenoot is Johannes Cornelis van der MEER, 28 jaar oud, geboren op 01-05-1920 te Wateringen, overleden op 04-05-1975 te Wateringen op 55-jarige leeftijd, zoon van Johannis Cornelis van der MEER en Catharina Anna Maria van den BURG. Uit dit huwelijk zijn de eerste zeven kinderen tussen 1950 en 1959 geboren te Naaldwijk. De laatste twee kinderen zijn tussen 1960 en 1963 geboren te Delft.
   5.  Wilhelmina Helena Johanna, geboren op 20-10-1924 te Monster.
Gehuwd 1954--1955 met Cornelis Johannes MIDDENDORP, geboren op 08-08-1909 te Naaldwijk, overleden op 10-12-1974 op 65-jarige leeftijd, zoon van Hermanis Bernardus MIDDENDORP en Catharina Martina HARING. Uit dit huwelijkzijn twee kinderen geboren tussen 1955 en 1959 te Delft. {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-07-1934 te Monster met Johanna Gerarda Maria ZUIJDERWIJK, 23 jaar oud, geboren op 15-09-1910 te Den Haag (gezindte: RK), overleden op 15-07-1953 te Delft op 42-jarige leeftijd. De overlijdensakte werd opgemaakt in Naaldwijk. Zij werd daarin Johanna Gerarda Zuijderwijk genoemd en haar man: Cornelis Jacobus Middendorp. In Delft werd ook een overlijdensakte opgemaakt, waarin de vader Cornelis Johannes Middendorp werd genoemd. Hij woonde te Naaldwijk. Volgens kleinzoon Kees Zuijderwijk (geb. 1953) is Johanna Gerarda Maria Zuijderwijk wel een dochter van Hendrica van Geest, maar eigenlijk niet van Cornelis. Ver voordat Hendrica trouwde met Cornelis, had zij al een dochter. In de trouwakte van dit echtpaar stond, dat Gerarda Maria, als kind van Hendrica van Geest, geboren op 15-09-1910, werd erkend. Dochter van Cornelis Jacobus ZUIJDERWIJK (zie XII.183) en Hendrica van GEEST. Uit dit huwelijk zijn de eerste zeven kinderen geboren tussen 1935 en 1947 in Naaldwijk.
Op 22-01-1948 hadden zij een doodgeboren kind te Delft.}
   6.  Cornelis Petrus (Cees) (zie XIII.141).

XIII.141    Cornelis Petrus (Cees) ZUIJDERWIJK, geboren op 13-02-1926 te Monster, overleden op 01-12-2008 op 82-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Jacobus ZUIJDERWIJK (zie XII.183) en Hendrica van GEEST.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-05-1952 met Cornelia Wilhamina van DIJK, 26 jaar oud, geboren op 05-07-1925 te Monster, dochter van Hubertus Cornelis van DIJK en Johanna Maria van de ENDE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Johannis Gerardus Clemens (Kees) (zie XIV.57).
   2.  Johanna Margaretha Petronella, geboren op 30-11-1954 te Monster.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 02-12-1975 met Jakobus Marius van LEEUWEN, 25 jaar oud, geboren op 01-02-1950, zoon van Johannes van LEEUWEN en Maria Johanna KOUWEHOVEN. Uit dit huwelijk zijn tussen 1977 en 1983 drie kinderen geboren te Delft.
   3.  Hendrika Cornelia Johanna Maria, geboren op 19-08-1956 te Den Haag.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 22-11-1974 met Charles Reinier SCHMITZ, 21 jaar oud, geboren op 15-04-1953, zoon van Wilhelmus Johannes SCHMITZ en Alida Maria de WINTER. Uit dit huwelijk zijn tussen 1975 en 1986 drie kinderen geboren in Den Haag.
   4.  Hubertus Johannes Barthomeus Cornelis (zie XIV.64).
   5.  Barthomeus Cornelis Pieter Maria, geboren op 13-12-1958 te Monster.
Gehuwd met Everdina van der ENDE, geboren op 20-04-1974 te Delft, dochter van Izaak van der ENDE en Eef GARRITSEN. Zij wonen samen.
   6.  Ronald Gerardus Johannes Chanel (zie XIV.68).

XIV.57    Cornelis Johannis Gerardus Clemens (Kees) ZUIJDERWIJK, geboren op 25-03-1953 te Monster, zoon van Cornelis Petrus (Cees) ZUIJDERWIJK (zie XIII.141) en Cornelia Wilhamina van DIJK.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 15-06-1978, gescheiden in/vr 2000 van Margareta Agnes Lucia van BERGEN, geboren op 21-04-1959 te Delft, dochter van Leonardus van BERGEN en Maria Cornelia JANSSEN.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 25-04-2001 met Helena Alida Cathrina STIGT, 43 jaar oud, geboren op 28-05-1957 te Rotterdam, dochter van Johannis Theodorus STIGT en Helena Theodora KOKSHOORN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Patricia Maria Cornelia, geboren op 03-10-1981 te Monster.
   2.  Randolph Cornelis Leonardus, geboren op 12-02-1984 te Delft.

XIV.64    Hubertus Johannes Barthomeus Cornelis ZUIJDERWIJK, geboren op 15-11-1957 te Den Haag, zoon van Cornelis Petrus (Cees) ZUIJDERWIJK (zie XIII.141) en Cornelia Wilhamina van DIJK.
Gehuwd met Cornelia Theodora Petronella van der HEIJDEN, geboren op 28-10-1958 te Den Haag, dochter van Meinardus van der HEIJDEN en Christina Johanna Maria de VRIES. Zij wonen samen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mitchell Dominic, geboren op 30-04-1990 te Den Haag.
   2.  Damian Brian, geboren op 23-02-1993 te Spijkenisse.

XIV.68    Ronald Gerardus Johannes Chanel ZUIJDERWIJK, geboren op 18-01-1966 te Monster, zoon van Cornelis Petrus (Cees) ZUIJDERWIJK (zie XIII.141) en Cornelia Wilhamina van DIJK.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 14-12-2001 met Tamara VRIND, 22 jaar oud, geboren op 17-01-1979 te Den Haag, dochter van Johannes VRIND en Petronella BIERMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dylano Ronaldus Cornelis Johannes, geboren op 22-08-2005 te 's-Gravenhage.
   2.  Davey Cornelis Johannes Ronaldus, geboren op 10-08-2007 te Delft.

XII.185    Petrus Marinus ZUIJDERWIJK, zandschipper (1926), geboren op 24-09-1881 te Monster, overleden in/na 1952, zoon van Wilhelmus Gerardus (Willem) ZUIJDERWIJK (zie XI.165) en Johanna van BERGENHENEGOUWEN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26-08-1911 te Naaldwijk (getuige(n): Willem Petrus Zuijderwijk, schipper, broer bruidegom) met Maria Petronella van der ENDE, geboren 1881 te Naaldwijk, overleden op 19-05-1952 te 's-Gravenhage, dochter van Gerrit van der ENDE en Maria Leonarda ALSEMGEEST.
Uit dit huwelijk:
   1.  NN, geboren op 09-06-1915 te Monster, overleden op 09-06-1915 te Monster, 0 dagen oud. Een doodgeboren zoon.
   2.  Wilhelmus Gerardus (zie XIII.144).
   3.  Gerard (zie XIII.146).
   4.  Petrus Marinus (zie XIII.148).
   5.  Een levenloos kind van, geboren op 17-03-1926 te 's-Gravenhage, overleden op 17-03-1926 te 's-Gravenhage, 0 dagen oud. In de aangifte stond, dat de ouders in Den Haag woonden.
   6.  To.
Gehuwd met Cor de BRABANDER.
   7.  Marinus.
Gehuwd met Jo (Rien) van der VALK.

XIII.144    Wilhelmus Gerardus ZUIJDERWIJK, tuinarbeider (1949), geboren op 25-03-1917 te Monster, overleden op 09-09-1996 te 's-Gravenhage op 79-jarige leeftijd, zoon van Petrus Marinus ZUIJDERWIJK (zie XII.185) en Maria Petronella van der ENDE.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-01-1943 te Monster met Geertruida Maria KLOUWENS, 25 jaar oud, geboren op 16-02-1917 te Rotterdam, dochter van Hendrik Wilhelmus KLOUWENS en Geertruida Maria SCHOLTEN. Dit gezin woonde in Monster (1949).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Geertruida (Ria), geboren op 07-11-1943 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-12-1965 te Monster met Franciscus Bernardus Gerardus Damianus (Frans) JANSEN, 29 jaar oud, buschauffeur, geboren op 12-08-1936 te Wateringen, zoon van Quirinus Johannes JANSEN en Johanna Catharina Engelina van DIJK. Uit dit huwelijk drie kinderen, die in Wateringen zijn geboren.
Quirinus Jacobus Wilhelmus, (Quirine) , 10-05-1966, planten exporteur.
Franciscus Quirinus Wilhelmus, Fred) , 16-02-1969, planten exporteur.
Ericus Arnoldus Maria, (Eric) , 22-03-1972, piloot.
   2.  Hendricus Petrus Maria (Henk) (zie XIV.72).
   3.  Petrus Hendrikus Maria (Piet), geboren op 02-09-1946 te 's-Gravenhage. Ook op PK A'dam.
   4.  Geertruida Maria Theresia (Truus), geboren op 08-01-1948 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 10-05-1966 te Monster, gehuwd voor de kerk op 12-05-1966 te Monster met Franciscus Judocus (Frans) de MUNCK, 19 jaar oud, agrariër, geboren op 24-02-1947 te Naaldwijk, zoon van Jan de MUNCK en Margaretha Maria SMITS. Uit dit huwelijk twee kinderen, beiden geboren te Maassluis.
Claudia Margaretha Geertruida, (Claudia), 20-10-1966.
Petronella Maria, (Petra), 25-06-1969.
   5.  Een levenloos kind van, geboren op 08-09-1949 te 's-Gravenhage, overleden op 08-09-1949 te 's-Gravenhage, 0 dagen oud.
   6.  Liduina Maria (Ludwien), geboren op 15-01-1951 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27-10-1971 te Monster met Arnoldus Cornelis Jozef OLSTHOORN, 24 jaar oud, geboren op 30-07-1947 te Wateringen, zoon van Cornelis Petrus Josephus OLSTHOORN en Antonia Catharina Alida DUIJNDAM. Uit dit huwelijk twee kinderen:
Sandra, geboren op 23-11-1973 te Monster.
Jenny, geboren op 12-05-1976 te Delft (akte 666). Beiden zijn gedoopt te Monster.
   7.  Paulina Maria (Paula), geboren op 22-06-1954 te 's-Gravenhage.
   8.  Willibrordus Hendricus Maria (Wim) (zie XIV.81).

XIV.72    Hendricus Petrus Maria (Henk) ZUIJDERWIJK, vrachtwagenchauffeur, geboren op 21-02-1945 te 's-Gravenhage, zoon van Wilhelmus Gerardus ZUIJDERWIJK (zie XIII.144) en Geertruida Maria KLOUWENS.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 07-08-1964 te Monster met Berta Cornelia (Bep) van de GRIEND, 17 jaar oud, geboren op 17-06-1947 te Monster, overleden op 11-05-2004 te Westland op 56-jarige leeftijd, dochter van Johannes van de GRIEND en Maria Martina de VETTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Irmgarda Gertruda, geboren op 08-02-1965 te 's-Gravenhage.
   2.  Ludwina Petronella Maria, geboren op 23-12-1968 te Monster.
   3.  Jacqueline Sina Geertruida Maria, geboren op 28-02-1977 te Monster.

XIV.81    Willibrordus Hendricus Maria (Wim) ZUIJDERWIJK, geboren op 23-09-1959 te 's-Gravenhage, zoon van Wilhelmus Gerardus ZUIJDERWIJK (zie XIII.144) en Geertruida Maria KLOUWENS.
Samenwonend 2005 te Poeldijk met Sandra Arina José KINGMA, geboren op 20-09-1973 te Hoogezand-Sappemeer (Groningen). Dit gezin woont te Poeldijk (2011).
Uit deze relatie:
   1.  Anna Willemijn, geboren op 06-06-2010 te Delft.

XIII.146    Gerard ZUIJDERWIJK, schipper, geboren 1915-1925, zoon van Petrus Marinus ZUIJDERWIJK (zie XII.185) en Maria Petronella van der ENDE.
Gehuwd met Francien van HOLSTEIJN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Peter.
   2.  Sylvia.

XIII.148    Petrus Marinus ZUIJDERWIJK, metaalbewerker, geboren op 17-03-1926 te Monster, overleden op 12-03-1993 te Monster op 66-jarige leeftijd, zoon van Petrus Marinus ZUIJDERWIJK (zie XII.185) en Maria Petronella van der ENDE.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-08-1952 te Monster met Hendrika Maria Anthonia (Riek) ZUIDERWIJK, 23 jaar oud (zie XIV.248).
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Marinus (Peter), Vrachtwagenchauffeur, geboren op 02-08-1953 te Monster.
   2.  Wilhelmus Hendrikus (Wim) (zie XIV.86).

XIV.86    Wilhelmus Hendrikus (Wim) ZUIJDERWIJK, Rijksambtenaar (Belastingen), geboren op 19-04-1956 te Monster, zoon van Petrus Marinus ZUIJDERWIJK (zie XIII.148) en Hendrika Maria Anthonia (Riek) ZUIDERWIJK (zie XIV.248).
Gehuwd met Anthonia Johanna Maria van der ZALM, geboren op 23-06-1958.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wouter Wilhelmus, geboren op 15-02-1985 te Monster.
   2.  Marloes Hendrika, geboren op 23-01-1988 te Monster.

XI.172    Petrus ZUIJDERWIJK, koopman, slagersknecht, vrachtrijder, koetsier (1913), geboren op 13-11-1855 te Monster, overleden op 16-05-1936 te Poeldijk op 80-jarige leeftijd. Volgens overlijdensakte te Monster overleden. Zoon van Wilhelmus (Willem) ZUIJDERWIJK (zie X.73) en Cornelia van der ELST.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-05-1881 te Monster met Johanna HILGERSON, 24 jaar oud, geboren op 02-09-1856 te Monster, overleden op 23-07-1940 te Monster op 83-jarige leeftijd. De achternaam Hilgersom kwam volgens de stamboom van deze familie ook voor. Dochter van Willem HILGERSON en Helena MULDER. Zij woonden in 1913 en 1930 te Poeldijk (gemeente Monster).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem, koetsier (1913), geboren op 28-02-1882 te Monster.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 25-06-1913 te 's-Gravenhage. Willem woonde te Poeldijk, gemeente Monster. Echtgenote is Johanna Maria Adriana WIEFFERING, geboren 1894 te 's-Gravenhage, dochter van Leonardus Petrus WIEFFERING, zadelmaker (1913), en Maria Hendrika PATEMAN.
   2.  Helena Appolonia, geboren op 01-07-1883 te Monster, overleden op 05-09-1971 te Naaldwijk op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-05-1911 te Monster met Jacobus Joannes van der ENDE, 31 jaar oud, geboren op 11-03-1880 te Naaldwijk, overleden op 18-12-1956 te Naaldwijk op 76-jarige leeftijd, zoon van Jacobus van der ENDE en Engelbertina TANGEL.
   3.  Petrus Cornelis (zie XII.194).
   4.  Johannes Wilhelmus (zie XII.196).
   5.  Hendrikus Wilhelmus Cornelis, geboren op 02-10-1888 te Monster, overleden op 28-01-1889 te Monster, 118 dagen oud.
   6.  Cornelis Wilhelmus, geboren op 23-12-1889 te Monster.
   7.  Cornelia Maria (zie XII.202).
   8.  Adriana Maria, geboren op 12-03-1892 te Monster.
   9.  Cornelis Phillipus, geboren op 12-03-1892 te Monster, overleden op 09-04-1892 te Monster, 28 dagen oud.
   10.  Cornelis Johannes, geboren op 08-08-1893 te Monster. Een persoon, H.C.J. Zuijderwijk, geboren op 08-08-1893, werd vermeld op een gezinskaart in Amsterdam. Vermoedelijk is dat Cornelis Johannes Zuijderwijk. Zijn broer, Johannes Wilhelmus, woonde ook in Amsterdam. Zie PG5082. Hier als dubbelkind in het gezin opgenomen.
   11.  Henri Cornelis Johannes, ordebroeder, geboren op 08-08-1893 te Poeldijk. Deze persoon werd vermeld op een gezinskaart in Amsterdam. Vermoedelijk wordt hier Cornelis Johannes Zuijderwijk bedoeld, die op dezelfde dag in Monster is geboren. Of toch niet? Misschien is Henri zijn kloosternaam.
Op de PK A'dam stond, dat hij er 08-01-1930 kwam vanuit Heer en dat hij op 04-10-1930 vertrok naar Helsingford in Finland. In die tijd woonde hij op een RK pastorie aan de Willenburgergracht no. 5. (gezindte: RK).
   12.  Wilhelmina Maria, geboren op 03-08-1897 te Monster.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-01-1920 te Monster. In de huwelijksakte stond: Wilhelmina Maria Zuijderwijk, 22 jaar oud. Echtgenoot is Eduard Joseph MAREE, geboren 27-04-18?9 te Monster. Eduard Jozeph. Zoon van Cornelis Antonius MAREE en Gerarda Johanna van der VALK.

XII.194    Petrus Cornelis ZUIJDERWIJK, timmerman (1913), stalhouder, sigarenhandelaar, winkelier, vrachtrijder, chauffeur, geboren op 29-04-1885 te Monster, overleden op 10-05-1966 te Delft op 81-jarige leeftijd, zoon van Petrus ZUIJDERWIJK (zie XI.172) en Johanna HILGERSON.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-08-1912 te Naaldwijk met Anna Wilhelmina Adriana van der ENDE, 24 jaar oud, dienstbode, geboren op 11-10-1887 te Naaldwijk, overleden op 03-09-1962 te Naaldwijk op 74-jarige leeftijd, dochter van Jacobus van der ENDE en Engelbertina TANGEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Petronella, geboren op 20-12-1913 te Naaldwijk, overleden op 05-11-1919 om 0.15 uur te Naaldwijk op 5-jarige leeftijd.
   2.  Engelberdina Jacoba Maria, geboren op 19-08-1915 te Naaldwijk (gezindte: RK), overleden op 04-12-2004 te Naaldwijk op 89-jarige leeftijd, begraven te Naaldwijk.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-12-1942 te Naaldwijk met Leonardus Adrianus van den BERG, 31 jaar oud, geboren op 08-03-1911 te Naaldwijk, overleden in/vr 2004. Zij woonden in 1945 te Wateringen. In 1943 werd hun dochter Maria Wilhelmina te Naaldwijk geboren.
   3.  Johanna Wilhelmina, dienstbode, geboren op 15-11-1917 te Naaldwijk (gezindte: rk). Heeft in Dongen en Noordwijk gewerkt.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 08-02-1947 te Naaldwijk met A H PERSOON.
   4.  Petrus Jacobus Leonardus, geboren 1921 te Naaldwijk, overleden op 19-08-1921 om 6.30 uur te Naaldwijk.
   5.  Jacobus Johannes Catharinus (Koos), geboren op 06-07-1923 te Naaldwijk, overleden op 01-01-2010 te Naaldwijk op 86-jarige leeftijd, gecremeerd te Den Haag/Loosduinen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-10-1950 te Monster met C A M MIDDELBURG, overleden in/na 2010.
   6.  Petrus Johannes Marienus (zie XIII.162).

XIII.162    Petrus Johannes Marienus ZUIJDERWIJK, lasser (1956), geboren op 23-09-1925 te Naaldwijk, zoon van Petrus Cornelis ZUIJDERWIJK (zie XII.194) en Anna Wilhelmina Adriana van der ENDE, dienstbode.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07-07-1954 te Naaldwijk met Cornelia Adriana Maria van SEETERS, 30 jaar oud, geboren op 07-05-1924 te Raamsdonk. Dit gezin woonde te Naaldwijk (1956).
Uit dit huwelijk:
   1.  Een levenloos kind van, geboren op 21-04-1956 te 's-Gravenhage, overleden op 21-04-1956 te 's-Gravenhage, 0 dagen oud.
   2.  Johanna Maria Theresia, geboren op 12-04-1961 te Den Haag.

XII.196    Johannes Wilhelmus ZUIJDERWIJK, bestelbode (1930), vrachtrijder, geboren op 05-12-1886 te Monster, overleden op 18-01-1969 te Amsterdam op 82-jarige leeftijd. Een persoon, J.W. Zuijderwijk, geboren op 05-12-1886, werd vermeld op een gezinskaart in Amsterdam. Gezien het feit, dat zijn tweede vrouw uit Amsterdam komt, is dat wel aannemelijk. Is C.H.M. Zuijderwijk een kind van hem? (Gezinskaart te A'dam.), zoon van Petrus ZUIJDERWIJK (zie XI.172) en Johanna HILGERSON.
Gehuwd (1) op 36-jarige leeftijd op 01-05-1923 te Monster, gescheiden na 6 jaar op 25-03-1930 te 's-Gravenhage. Bij vonnis van de Arrondissements Rechtbank te 's-Gravenhage van 25-03-1930 was dit huwelijk door echtscheiding ontbonden; ingeschreven op 23-04-1930 te Monster. Echtgenote is Maria Adriana TOUSSAIN, geboren op 03-09-1886 te Monster, dochter van Franciscus TOUSSAIN en Anna Jacoba BOM.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 17-12-1930 te 's-Gravenhage. In 1930 woonde de bruidegom te Poeldijk, gemeente Monster, alwaar de huwelijksafkondigingen ook plaatsvonden. De bruid woonde in Den Haag. De bruid ondertekende met M.E. le Duc. Echtgenote is Maria Elisabeth Le DUC, 36 jaar oud, huishoudster (1930), geboren op 19-01-1894 te Amsterdam, dochter van Frans Emanuel Le DUC, hotelbediende (1930), en Anna Cornelia Elisabeth SEEGER. Zij vertrokken op 05-02-1935 vanuit Amsterdam naar Monster.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Johanna, geboren op 07-12-1931 te Leiden.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-08-1955 te A'dam? Echtgenoot is B. POSTEMA.

XII.202    Cornelia Maria ZUIJDERWIJK, geboren op 17-12-1890 te Monster, overleden in/na 1951, dochter van Petrus ZUIJDERWIJK (zie XI.172) en Johanna HILGERSON.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-05-1914 te Monster met Johannes Adrianus Petrus FRANSEN, 26 jaar oud, tuinder, vrachtrijder, geboren op 05-04-1888 te Naaldwijk, overleden op 20-11-1951 te 's-Gravenhage op 63-jarige leeftijd. De overlijdensakte was opgemaakt in Naaldwijk. Zoon van Johannes FRANSEN en Jacoba Klasina OLSTHOORN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba Johanna Martina, geboren op 12-03-1915 te Naaldwijk.
   2.  Petrus Alphonsius Wilhelmus, geboren op 23-06-1916 te Naaldwijk.
   3.  Johanna Helena, geboren op 30-09-1917 te Naaldwijk.
   4.  Johanna Wilhelmina, geboren op 24-09-1918 te Naaldwijk.
   5.  Johannes Michael Maria, geboren op 04-04-1920 te Naaldwijk, overleden op 24-04-1921 te Naaldwijk op 1-jarige leeftijd.
   6.  Maria Michael, geboren op 01-10-1921 te Naaldwijk, overleden op 17-03-1942 te Naaldwijk op 20-jarige leeftijd.
   7.  Johannes Jacobus Leonardus, geboren op 25-11-1922 te Naaldwijk.
   8.  Johannes Petrus, geboren op 01-11-1924 te Naaldwijk.
   9.  Martina Johanna Maria, geboren op 23-11-1926 te Naaldwijk.
   10.  Wilhelmina Cornelia, geboren op 13-10-1928 te Naaldwijk.
   11.  Helena Wilhelmina Maria, geboren op 22-11-1932 te Naaldwijk.

X.78    Johanna (Jannetje) ZUIJDERWIJK (Jansje), geboren op 12-03-1810 te Monster, gedoopt (RK) op 12-03-1810 te Monster (getuige(n): Dirk de Haas en Mareytje Zuijderwijk), overleden op 13-02-1885 te Monster op 74-jarige leeftijd. Bij het overlijden van Gerrit van den Berg stond: weduwnaar. Dit werd niet bevestigd door een stamboom van de familie Van den Berg. Ook Zuiderwijk. Dochter van Willibrordus (Willem) ZUIJDERWIJK (zie IX.80) en Maria (Marijtje) BELLEKOM (Marijtje Gerretse).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-11-1834 te Monster met Gerardus (Gerrit Engelsz.) van der BERG, 30 jaar oud, geboren op 06-12-1803 te Monster, gedoopt (RK) op 06-12-1803 te Monster, overleden op 23-11-1886 te Monster op 82-jarige leeftijd. Ook Van den Berg. Zoon van Engel van den BERG en Antje Janse van der VEN. Dit gezin woonde o.a. in 1844 en 1882 te Monster. Er waren nog meer kinderen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem, geboren 1837 te Poeldijk.
   2.  Johanna Maria van den BERG, geboren op 20-10-1846 te Monster.
   3.  Dorothea van den BERG, geboren op 18-02-1848 te Monster, overleden op 11-11-1920 te Rijswijk op 72-jarige leeftijd. Er stond: echtgenote van Louwrens van der Sande; weduwe van Nicolaas van Ruijven.
   4.  Petrus Gehelmus.
Gehuwd met Catharina ZUIDGEEST, geboren op 06-08-1836 te Monster, dochter van Johannes Leendertse ZUYDGEEST, tuinder, en Johanna (Jannetje) van PAASSEN.

IX.86    Nicolaas (Klaas) ZUIJDERWIJK, tuinier (1819), vendeur de légumes (groentenverkoper, 1812), geboren op 30-04-1775 te Poeldijk (Monster). In de trouwakte stond: geboren in Loosduinen. Gedoopt (RK) op 30-04-1775 te Monster (getuige(n): Jan Glijne van Kampen en Gerritje Klaase Thoen), overleden op 14-02-1843 te Monster op 67-jarige leeftijd. Ook Zuiderwijk. Zoon van Willem ZUIJDERWIJK (Willem Zuijdwijk) (zie VIII.30) en Johanna (Jannetje Claasse) THOEN.
Ondertrouwd (1) op 31-10-1802 te Den Haag, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 14-11-1802 te Den Haag met Dina WATERREUS, 29 jaar oud, geboren te Scheveningen, gedoopt op 11-11-1773 te Den Haag, overleden op 09-04-1814 te Monster op 40-jarige leeftijd, dochter van Jan WATERREUS en NN NN.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 28-10-1815 te Naaldwijk. Klaas was weduwnaar van Dina Waterreus. Echtgenote is Geertruida (Gerritje, Gerarda, Grietje) HULSPAS, 24 jaar oud, geboren op 02-05-1791 te Honselersdijk. In de trouwakte stond: geboren in Naaldwijk; in de overlijdensakte ook en wel op 03-05-1795. Overleden op 17-10-1830 te Naaldwijk op 39-jarige leeftijd, dochter van Adolf HULSPAS en Antje Gleijne (Antje Glijnsdr.) van RIJN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johanna, gedoopt (rk) op 09-04-1804 te Den Haag (getuige(n): Willem Zuijderwijk en Amalia van Dorp).
   2.  Johannes (Joannes) (zie X.81).
   3.  Wilhelmus, geboren te Scheveningen, gedoopt (RK) op 16-10-1808 te Den Haag (getuige(n): Theodorus de Haas en Maria Zuijderwijk), overleden op 25-04-1812 te Scheveningen (Den Haag) op 3-jarige leeftijd. In de in het Frans opgestelde overlijdensacte stond dat het kind Guillaume Zuijderwijk 3 jaar en drie maanden was en was geboren in Scheveningen. De ouders waren ook in Scheveningen woonachtig.
   4.  Theodorus (Dirk) ZUIDERWIJK (zie X.84).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Willem, geboren op 02-10-1816 om 20.00 uur te Loosduinen, overleden op 16-10-1816 te Loosduinen, 14 dagen oud.
   6.  Antje, geboren op 23-12-1817 te Loosduinen. Getuigen: Willem Struijk, 47 jr, tuinder en Arie van Kampen, 40 jaar, tuinder, vader Klaas Suijderwijk. Overleden op 25-08-1818 te Monster, 245 dagen oud.
   7.  Willem (zie X.88).
   8.  Adolf ZUIDERWIJK (Adolph) (zie X.90).
   9.  Antje, geboren op 03-06-1822 te Monster, overleden op 02-08-1822 te Monster, 60 dagen oud.
   10.  Johannis (zie X.93).
   11.  Johanna (Anna) (zie X.96).

X.81    Johannes ZUIJDERWIJK (Joannes), geboren op 06-06-1806 te Den Haag, gedoopt (rk) op 06-06-1806 te Den Haag (getuige(n): Lambertus Waterreus en Antonia van Leeuwen), overleden op 12-11-1868 te Monster op 62-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas (Klaas) ZUIJDERWIJK (zie IX.86) en Dina WATERREUS.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 29-04-1838 te Monster met Joanna Catharina VOLLEBREGT, 34 jaar oud, tuinierster, geboren op 18-03-1804 te Monster, overleden op 31-08-1880 te Monster op 76-jarige leeftijd, dochter van Henricus (Hendrik) VOLLEBREGT en Clazina van EIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dina Clara (zie XI.180).
   2.  Hendrikus Jacobus, geboren op 24-07-1840 te Monster, overleden op 21-08-1840 te Monster, 28 dagen oud.
   3.  Hen(d)rikus Simon (Harrie) (zie XI.182).
   4.  Antoinetta (zie XI.186).
   5.  Nicolaas (zie XI.187).
   6.  Maria Geertruida, geboren op 23-09-1845 te Monster. In de geboorteakte stond: Maria Geertrudis. Overleden op 18-10-1845 te Monster, 25 dagen oud.
   7.  Geertruida, geboren op 01-07-1848 te Monster, overleden op 12-09-1848 te Monster, 73 dagen oud.

XI.180    Dina Clara ZUIJDERWIJK, geboren op 09-06-1839 te Monster, overleden op 21-10-1885 te Den Haag op 46-jarige leeftijd. Bij haar overlijden woonde Dina Clara Zuiderwijk in Scheveningen. Dochter van Johannes ZUIJDERWIJK (Joannes) (zie X.81) en Joanna Catharina VOLLEBREGT, tuinierster.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-09-1861 te Monster met Ludovicus Theodorus MEIJS, 29 jaar oud, smid (1885), directeur smederij, geboren op 25-01-1832 te Scheveningen (Den Haag), overleden in/na 1885, zoon van Cornelis Petrus MEIJS en Dina HOOGEVEEN. Zij woonden te Scheveningen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Ludovicus Aloysius, geboren op 14-06-1867 te Scheveningen (Den Haag), overleden op 20-01-1931 te Leiden op 63-jarige leeftijd.

XI.182    Hen(d)rikus Simon (Harrie) ZUIJDERWIJK, tuinier, geboren op 04-10-1841 te Monster. In de geboorte-akte stond: Henricus Simon. Overleden op 28-09-1909 te Monster op 67-jarige leeftijd. Wilde eerst al trouwen met Cornelia Kouwenhoven, maar hij was te min voor de familie. Toen Maria van den Berg overleed werd hij eerst Zoeaaf van de Paus en daarna trouwde hij alsnog met Cornelia. Zijn zonen zijn gaan tuinen op de gedeelde tuin van hun vader.
Heeft nog gediend als Zoeaaf van de Paus. Vanaf 17-2-1963 als tuindersknecht in dienst bij Appollonia Schalke, Naaldwijk D-60. Zoon van Johannes ZUIJDERWIJK (Joannes) (zie X.81) en Joanna Catharina VOLLEBREGT, tuinierster.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 04-11-1871 te Naaldwijk met Maria Helena van den BERG, 21 jaar oud, geboren op 05-07-1850 te Naaldwijk, overleden op 28-02-1878 te Monster op 27-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: weduwe van Simon Zuiderwijk. De data klopten verder wel. Dochter van Johannes Dirkzoon van den BERG, Tuinier, en Helena van der KNAAP.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 11-01-1879 te Monster. In de huwelijksakte stond: weduwnaar van Maria Helena van de Berg. Echtgenote is Cornelia KOUWENHOVEN, 36 jaar oud, geboren op 20-11-1842 te Monster, overleden op 08-01-1924 te Monster op 81-jarige leeftijd, dochter van Gerardus KOUWENHOVEN en Magdalena van RUIJVEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Joanna Helena (Jantje), geboren op 08-08-1872 te Monster. In de geboorte-akte werd haar vader Simon genoemd. Overleden op 04-06-1925 te Den Haag op 52-jarige leeftijd. Bij haar overlijden woonde Johanna Helena te Poeldijk, gemeente Monster. Is ongehuwd gebleven.
   2.  Helena Dina, geboren op 20-09-1873 te Monster, overleden op 22-09-1878 te Monster op 5-jarige leeftijd.
   3.  Catharina Anthonia (Cato), geboren op 06-02-1875 te Monster, overleden op 04-12-1951 te Wateringen op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-10-1898 te Monster met Nicolaas Theodorus DUIJNISVELD, tuinder (1933), geboren 1869 te Wateringen, overleden op 02-07-1938 te Wateringen, zoon van Nicolaas Wilhelmus DUIJNISVELD en Adriana VIEVEEN. Zij woonden in 1933 te Wateringen.
   4.  Dina Maria, geboren op 04-08-1876 te Monster, overleden op 06-11-1935 te Roosendaal op 59-jarige leeftijd. Zuster Marie Ludgardis in Klooster Religieuze Penitente Recollectine der Onbevlekte Ontvangenis van de congegratie van Roosendaal.
   5.  Martina Maria, geboren op 28-10-1877 te Monster, overleden op 17-04-1878 te Monster, 171 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   6.  NN, geboren op 19-05-1881 te Monster, overleden op 19-05-1881 te Monster, 0 dagen oud. Een doodgeboren zoon.
   7.  Gerardus Johannes (Gerrit) (zie XII.217).
   8.  Johannes Ludovicus (Jan) (zie XII.220).

XII.217    Gerardus Johannes (Gerrit) ZUIJDERWIJK, tuinder (1928), geboren op 27-01-1883 te Monster, overleden op 20-08-1954 te Monster op 71-jarige leeftijd. In zijn overlijdensakte stond: weduwnaar van Charlotte Louise Boon. Zoon van Hen(d)rikus Simon (Harrie) ZUIJDERWIJK (zie XI.182) en Cornelia KOUWENHOVEN.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 02-05-1908 te Monster met Margaretha Maria Geertruida STRIK, 26 jaar oud, geboren op 15-01-1882 te Monster, overleden op 14-05-1928 te Monster op 46-jarige leeftijd, dochter van Johannes STRIK en Geertruida Maria RUIJGROK.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 19-12-1928 te Den Haag. In de trouwakte stond: Charlotte Louise Boon. Zij ondertekende met CL Boon. Zij was weduwe van Johannes Hofschreuder. Echtgenote is Louise Charlotte BOON (Moeder Loe), 47 jaar oud, modiste (1928), geboren op 05-10-1881 te Den Haag, overleden op 19-08-1947 te Monster op 65-jarige leeftijd. Overleden toen zij door een Canadese jeep werd aangereden. Dochter van Marinus BOON en Clemence Marie Thérèse Josephine van RIJSSELBERGE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Henricus Joannes (Harry) (zie XIII.177).
   2.  Johannes Henricus Joseph (Jan) ZUYDERWIJK (zie XIII.179).
   3.  Cornelia Joanna Geertruida (zie XIII.182).
   4.  Geertruida Maria, geboren 1912 te Monster, overleden op 17-12-1936 te Monster. Zij was bij haar overlijden 24 jaar oud (ongehuwd).
   5.  Nicolaas Theodorus, geboren 1913 te Monster, overleden op 04-07-1914 te Monster. Bij overlijden 7 maanden oud.
   6.  Hugo Philippus, geboren 1917--1918, overleden op 31-01-2008 te Monster.
Gehuwd op 28-11-1946 te Monster met Anny (Anna) van LEEUWEN, overleden in/vr 2008.
   7.  Gerarda M.
Gehuwd met Johannes W van KLEEF, bakker.
   8.  Maria E.
Gehuwd op 11-01-1938 te Maasland met Wouter de NOOIJ.
   9.  Truus.

XIII.177    Henricus Joannes (Harry) ZUIJDERWIJK, tuinder, geboren op 21-04-1909 (gezindte: rk), begraven te Machutuskerk Monster, zoon van Gerardus Johannes (Gerrit) ZUIJDERWIJK (zie XII.217) en Margaretha Maria Geertruida STRIK.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 27-05-1937 te Monster met Catharina Cornelia Maria (Toos) KESTER, begraven te Machutus Monster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerardus Hendrikus (Gerard) (zie XIV.90).
   2.  NN, geboren op 20-02-1951 te Monster, overleden op 20-02-1951 te Monster, 0 dagen oud. Een doodgeboren kind.

XIV.90    Gerardus Hendrikus (Gerard) ZUIJDERWIJK, tuinder, geboren op 07-11-1938 te Monster, gedoopt (RK) te Monster, overleden op 19-09-2005 te 's-Gravenzande op 66-jarige leeftijd, begraven te 's_Gravenzande (Beukenhage), zoon van Henricus Joannes (Harry) ZUIJDERWIJK (zie XIII.177) en Catharina Cornelia Maria (Toos) KESTER.
Gehuwd met Maria Johanna Catharina (Riet) van der VOORT, geboren op 09-11-1940 te Poeldijk, gedoopt (rk) te Poeldijk, overleden in/na 2005.
Uit dit huwelijk:
   1.  Irene Catharina (zie XV.19).
   2.  Marga Josina, geboren op 02-05-1970 te Monster.
   3.  Helena Maria, geboren op 31-08-1977 te Monster.

XV.19    Irene Catharina ZUIJDERWIJK, belasting-assistent, geboren op 23-07-1967 te Monster, gedoopt (rk) op 30-07-1967 te Monster, dochter van Gerardus Hendrikus (Gerard) ZUIJDERWIJK (zie XIV.90) en Maria Johanna Catharina (Riet) van der VOORT.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 15-12-1989, gescheiden na 3 jaar op 28-02-1993 van Cornelis (Cees) KATTENBERG, geboren op 25-12-1962 te Poeldijk.
Samenwonend (2) sinds 01-08-1996 te Monster, gehuwd op 32-jarige leeftijd op 09-09-1999 te Monster, gehuwd voor de kerk op 09-09-1999 te Monster (Machutus (rk)) met Michel Jacobus Antonius Maria MOL, 26 jaar oud, geboren op 26-09-1972 te Poeldijk (gezindte: rk), zoon van Antoon MOL, ambulancechauffeur, en Thea BOETERS, agrarisch medewerkster.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Marilyn Cornelia Anna (Lyndi), geboren op 10-05-1991 te Delft, gedoopt op 25-07-1991 te Monster.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Julian Jacobus Gerardus ZUIJDERWIJK, geboren op 25-11-2000 te Delft, gedoopt (rk) op 25-03-2001 te Monster.

XIII.179    Johannes Henricus Joseph (Jan) ZUYDERWIJK, tuinder, geboren op 31-03-1910 te Monster, gedoopt (rk) te Monster, overleden op 27-03-1999 te Monster op 88-jarige leeftijd, begraven op 31-03-1999 te Begraafplaats Machutuskerk Monster, zoon van Gerardus Johannes (Gerrit) ZUIJDERWIJK (zie XII.217) en Margaretha Maria Geertruida STRIK.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 20-10-1940 te Monster met Sophia M M (Fie) HEESTERMANS, 22 jaar oud, huisvrouw, geboren op 23-10-1917 te Sommelsdijk, gedoopt (rk) te Middelharnis, overleden op 10-03-2002 te Monster op 84-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerardus Wilhelmus Hendricus Johannes (George) ZUIJDERWIJK (zie XIV.93).
   2.  Jan M G ZUIJDERWIJK (zie XIV.95).
   3.  Margreet (Gre) ZUIJDERWIJK (zie XIV.98).
   4.  Wim ZUIJDERWIJK (zie XIV.99).
   5.  Diny ZUIJDERWIJK (zie XIV.102).
   6.  Jose ZUIJDERWIJK (zie XIV.104).

XIV.93    Gerardus Wilhelmus Hendricus Johannes (George) ZUIJDERWIJK, bloemenkweker, geboren op 23-11-1946 te Den Haag, gedoopt (rk) te Monster, zoon van Johannes Henricus Joseph (Jan) ZUYDERWIJK (zie XIII.179) en Sophia M M (Fie) HEESTERMANS, huisvrouw.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-06-1971 te Stompwijk, gehuwd voor de kerk op 09-06-1971 te Stompwijk (rk) met Apolonia (Plony) van BOHEEMEN, 23 jaar oud, geboren op 31-07-1947 te Leidschendam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Esther Nicoline.
   2.  Ilse Martine.

XIV.95    Jan M G ZUIJDERWIJK, geboren op 10-05-1951 te Monster, zoon van Johannes Henricus Joseph (Jan) ZUYDERWIJK (zie XIII.179) en Sophia M M (Fie) HEESTERMANS, huisvrouw.
Gehuwd met Everina Wilhelmina Petronella (Ine) van der SANDE, geboren op 26-04-1953 te Rijswijk (ZH).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tessa Sofia Maria, geboren op 30-04-1978 te Delft.
   2.  Koen Jan Willem, geboren op 04-05-1981 te Delft.

XIV.98    Margreet (Gre) ZUIJDERWIJK, dochter van Johannes Henricus Joseph (Jan) ZUYDERWIJK (zie XIII.179) en Sophia M M (Fie) HEESTERMANS, huisvrouw.
Gehuwd met W C van DIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Paul.
   2.  Marcel.

XIV.99    Wim ZUIJDERWIJK, zoon van Johannes Henricus Joseph (Jan) ZUYDERWIJK (zie XIII.179) en Sophia M M (Fie) HEESTERMANS, huisvrouw.
Gehuwd met Cock WUBBEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Walter Dennis, geboren op 20-11-1973 te Delft.
   2.  John Fred, geboren op 16-03-1978 te Delft.

XIV.102    Diny ZUIJDERWIJK, dochter van Johannes Henricus Joseph (Jan) ZUYDERWIJK (zie XIII.179) en Sophia M M (Fie) HEESTERMANS, huisvrouw.
Gehuwd met Martin ARKESTEYN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Judith.
   2.  Sander.

XIV.104    Jose ZUIJDERWIJK, dochter van Johannes Henricus Joseph (Jan) ZUYDERWIJK (zie XIII.179) en Sophia M M (Fie) HEESTERMANS, huisvrouw.
Gehuwd met Cees BENTVELZEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Linda.
   2.  Mark.

XIII.182    Cornelia Joanna Geertruida ZUIJDERWIJK, geboren op 12-07-1911, overleden op 23-07-2007 te Poeldijk op 96-jarige leeftijd, gecremeerd te Den Haag Ockenburg, dochter van Gerardus Johannes (Gerrit) ZUIJDERWIJK (zie XII.217) en Margaretha Maria Geertruida STRIK.
Gehuwd met Henricus Wilhelmus VOLLEBREGT (Henricus), overleden in/vr 2007.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Cornelia Johanna Maria.
Gehuwd met Cornelis Jacobus van ANTWERPEN.

XII.220    Johannes Ludovicus (Jan) ZUIJDERWIJK, tuinder, geboren op 02-08-1885 te Monster, overleden op 26-02-1970 te Wateringen op 84-jarige leeftijd, zoon van Hen(d)rikus Simon (Harrie) ZUIJDERWIJK (zie XI.182) en Cornelia KOUWENHOVEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-04-1912 te Zegwaard met Elisabeth Maria (Marietje) van LEEUWEN, 30 jaar oud, geboren op 31-12-1881 te Zegwaard, overleden op 19-03-1960 te Poeldijk (Monster) op 78-jarige leeftijd. Bejaardentehuis St. Joseph aan de Voorstraat 11, dochter van Jacobus van LEEUWEN en Maria van KOPPEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Maria Margaretha (Corry) (zie XIII.193).
   2.  Jacobus Nicolaas (Koos) (zie XIII.194).
   3.  Maria Catharina Anthonia (Riet), Verpleegster, geboren op 26-02-1916 te Monster. Zuster Paula, Medische Missiezusters vestiging Simpelveld, heeft ook een tijdje in Den Haag gewoond.
   4.  Elisabeth Maria Johanna, geboren op 20-05-1917 te Monster, overleden op 20-03-1919 te Monster op 1-jarige leeftijd.
   5.  Henricus Gerardus Simon (Harrie), geboren op 21-07-1918 te Monster, overleden op 21-03-1919 te Monster, 243 dagen oud. Overleden aan de Spaanse griep, net als zusje.
   6.  Hendricus Gerardus Simon (Harrie) (zie XIII.199).
   7.  Elisabeth Johanna (Bep), geboren op 01-06-1921 te Monster. Zuster Machuta, zusters van de Liefde.
   8.  Dina Maria Magdalena (Dien) (zie XIII.203).

XIII.193    Cornelia Maria Margaretha (Corry) ZUIJDERWIJK, geboren op 13-08-1913 te Monster, dochter van Johannes Ludovicus (Jan) ZUIJDERWIJK (zie XII.220) en Elisabeth Maria (Marietje) van LEEUWEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-01-1939 te Monster met Jacobus Johannes Maria SAMWEL, 23 jaar oud, Aannemer, geboren op 12-08-1915 te Poeldijk (Monster), overleden op 05-10-1976 te 's-Gravenhage op 61-jarige leeftijd, begraven op 09-10-1976 te Poeldijk, zoon van Petrus Nicolaas SAMWEL en Maria Gerarda SCHOLTES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Elisabeth Cornelia (Marijke), geboren op 17-05-1944 te Den Haag.
   2.  Marieta Maria Cornelia (Mariët), geboren op 27-06-1947 te Poeldijk (Monster).
   3.  Irene Barbara Maria, geboren op 23-08-1948 te Poeldijk (Monster).
   4.  Cornelia Johanna Paula (Cock), geboren op 11-01-1951 te Poeldijk (Monster).
   5.  Jacobus Petrus Martinus (Sjaak), geboren op 17-07-1952 te Poeldijk (Monster).
   6.  Johannes Jacobus Aloysius (Han), geboren op 18-08-1954 te Poeldijk (Monster).
   7.  Petrus Maarten Aloysius (Peter), geboren op 25-01-1956 te Poeldijk (Monster).

XIII.194    Jacobus Nicolaas (Koos) ZUIJDERWIJK, Tuinder op de Zwartendijk (deel tuin vader), geboren op 21-07-1914 te Monster, zoon van Johannes Ludovicus (Jan) ZUIJDERWIJK (zie XII.220) en Elisabeth Maria (Marietje) van LEEUWEN.
Gehuwd met Catharina Gerarda Martina (To) van der ENDE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Ludovicus Pius (Jan), geboren 1939 te Monster, overleden op 29-06-1950 om 19.00 uur te Naaldwijk. Door een ongeluk in een zwembad.
   2.  Johannes Jacobus Maria (Jan), geboren 1951 te Monster, overleden op 06-11-1953 te Monster.
   3.  A W M (Aad).
   4.  Corry.
   5.  Ria.
   6.  Lenie.
   7.  Toke.
   8.  Bernadien.
   9.  Martha.
   10.  Jacquelien.
   11.  Jan.
   12.  Sjaak.

XIII.199    Hendricus Gerardus Simon (Harrie) ZUIJDERWIJK, Tuinder (deel tuin vader), geboren op 04-10-1919 te Monster, overleden op 11-11-2000 te Poeldijk (Monster) op 81-jarige leeftijd, begraven op 16-11-2000 te Monster (parochiekerkhof). Steeds in het ouderlijk huis gewoond, zoon van Johannes Ludovicus (Jan) ZUIJDERWIJK (zie XII.220) en Elisabeth Maria (Marietje) van LEEUWEN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 31-12-1946 te Monster met Jeanne ZWINKELS, overleden in/na 2000.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Maria (Jos) (Zuyderwijk) (zie XIV.126).
   2.  Harrie, geboren 1950-1960.
Gehuwd met Rita.
   3.  Frans, geboren 1970-1980.
Gehuwd met Petra.
   4.  Peter, tuinder.
Gehuwd met Edith.
   5.  Marijke.
   6.  Paul.
Gehuwd met Anke.
   7.  Bernadet.
Gehuwd met Ard.
   8.  Michel.
Gehuwd met Edith.
   9.  Aad.
Gehuwd met Nelleke.

XIV.126    Johannes Maria (Jos) ZUIJDERWIJK (Zuyderwijk), geboren op 15-08-1948 te Monster, overleden op 25-12-2014 te Amsterdam op 66-jarige leeftijd. Zeer waarschijnlijk, info op homepage Augusteijn. Zoon van Hendricus Gerardus Simon (Harrie) ZUIJDERWIJK (zie XIII.199) en Jeanne ZWINKELS.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 15-08-1983 met Louise (Loes) AUGUSTEIJN, 30 jaar oud, Medewerker boekhandel, geboren op 18-04-1953 te Amsterdam, dochter van Henri Paul AUGUSTEIJN, Belastingconsulent, en Elmira DIERICK.
Uit dit huwelijk:
   1.  N2 N4, geboren 1984 te Amsterdam.
   2.  Sacha Julien, geboren op 22-07-1987 te Amsterdam, overleden op 10-10-1987 te Amsterdam, 80 dagen oud.
   3.  Jochem Bret, geboren op 20-10-1988 te Amsterdam.

XIII.203    Dina Maria Magdalena (Dien) ZUIJDERWIJK, geboren op 09-06-1923 te Den Haag, dochter van Johannes Ludovicus (Jan) ZUIJDERWIJK (zie XII.220) en Elisabeth Maria (Marietje) van LEEUWEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-09-1947 te Monster met Arie KRIJGER, 26 jaar oud, Tuinder, staalbouwmonteur, geboren op 08-09-1921 te Monster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendricus Johannes Antonius (Henk), geboren op 20-06-1948 te Poeldijk (Monster).
   2.  Maria Anna Cornelia (Mieke), geboren op 11-09-1949 te Poeldijk (Monster).
   3.  Frederikus Anthonius (Fred), geboren op 14-12-1951 te Poeldijk (Monster).

XI.186    Antoinetta ZUIJDERWIJK, geboren op 13-01-1843 te Monster, overleden op 18-06-1903 te Monster op 60-jarige leeftijd. Ook Zuiderwijk. Dochter van Johannes ZUIJDERWIJK (Joannes) (zie X.81) en Joanna Catharina VOLLEBREGT, tuinierster.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-12-1865 te Monster met Cornelis DUIJNDAM, 24 jaar oud, geboren op 07-11-1841 te Monster, overleden op 24-03-1897 te Monster op 55-jarige leeftijd. Ook Duyndam. Zoon van Arie DUIJNDAM en Alida (Aaltje) BRUGGELING. In 1884 werd hun zoon Johannes Hendricus Jozephus Duijndam geboren.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Jacobus DUYNDAM.

XI.187    Nicolaas ZUIJDERWIJK, tuinder, geboren op 28-02-1844 te Monster, overleden op 02-09-1910 te Wateringen op 66-jarige leeftijd, zoon van Johannes ZUIJDERWIJK (Joannes) (zie X.81) en Joanna Catharina VOLLEBREGT, tuinierster.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-11-1869 te Wateringen. Anna Bremmer was weduwe van Theodorus Wilhelmus Duijnisveld. Echtgenote is Anna BREMMER, 28 jaar oud, tuinierster, geboren op 04-10-1841 te St-Maartensrecht, overleden op 24-04-1939 te Wateringen op 97-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: geboren te Schipluiden. Dochter van Johannis BREMMER en Adriana HOFSTEDE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodorus Joannes ZUIDERWIJK (zie XII.223).
   2.  Johannes Henricus (zie XII.225).
   3.  Nicolaas Bartholomeus (zie XII.227).
   4.  Joanna Catharina, geboren op 26-07-1874 te Wateringen, overleden op 04-03-1939 te Schipluiden op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 22-02-1911 te Hof van Delft. Hiervoor was Servatius Johannes Nederpel getrouwd geweest met Cornelia Maria Duijnisveld. Zij overleed op 05-05-1910. Echtgenoot is Servatius Johannes NEDERPEL, 45 jaar oud, geboren op 09-07-1865 te Hof van Delft, overleden op 29-06-1940 te Delft op 74-jarige leeftijd. Woonde bij overlijden te Schipluiden. Hij was eerder weduwnaar van Cornelia Maria Duijnisveld. Zoon van Petrus NEDERPEL en Catharina Magdalena van VLIET.
   5.  Adrianus Joannes, geboren op 21-10-1875 te Wateringen, overleden op 16-01-1876 te Wateringen, 87 dagen oud.
   6.  Henricus Lodevicus, tuinder, geboren op 06-10-1877 te Wateringen, overleden op 31-03-1942 om 14.00 uur te Wateringen op 64-jarige leeftijd. Ongehuwd gebleven.
   7.  Joanna Catharina (Anna), geboren op 01-02-1879 te Wateringen, overleden op 30-08-1879 te Wateringen, 210 dagen oud.
   8.  Anna Catharina, geboren op 01-02-1879, overleden op 04-03-1939 op 60-jarige leeftijd. Dit kind stond extra in de Stambbom van CP van der Laan.

XII.223    Theodorus Joannes ZUIDERWIJK, spekslager (1920), geboren op 16-11-1870 om 5.30 uur te Wateringen (gezindte: RK), overleden op 11-02-1944 te 's-Gravenhage op 73-jarige leeftijd. Hij woonde bij zijn overlijden in Den Haag. Zoon van Nicolaas ZUIJDERWIJK (zie XI.187) en Anna BREMMER, tuinierster.
Gehuwd op 49-jarige leeftijd op 02-06-1920 te 's-Gravenhage met Hendrika Alida WASSENAAR, 37 jaar oud, geboren op 28-12-1882 te Den Haag, overleden in/na 1944, dochter van Cornelis WASSENAAR en Anna Laurentia Petronella van der HEIJDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas Hendricus Maria, geboren op 24-06-1921 te Den Haag.
Gehuwd met Albertje VOS, geboren op 01-03-1920 te Emmen, overleden op 18-02-2010 te Amsterdam op 89-jarige leeftijd.
   2.  Cornelius Joannes Maria, geboren op 26-01-1923 te Den Haag.

XII.225    Johannes Henricus ZUIJDERWIJK, tuinder, geboren op 15-01-1872 te Wateringen (gezindte: RK), overleden op 16-09-1930 te Wateringen op 58-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas ZUIJDERWIJK (zie XI.187) en Anna BREMMER, tuinierster.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 30-09-1901 te Wateringen. In de huwelijksakte stond: Zuyderwijk. Echtgenote is Maria Jacoba DUIJNISVELD, 24 jaar oud, geboren op 17-10-1876 te Wateringen, overleden op 12-07-1959 te Wateringen op 82-jarige leeftijd. In de overlijdensacte werd haar moeder Cornelia Bol genoemd. Dochter van Leendert DUIJNISVELD en Cornelia van der BOL, Landbouwster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas Johannes (zie XIII.207).
   2.  Leonardus Paulus, geboren op 08-11-1917 te Wateringen.

XIII.207    Nicolaas Johannes ZUIJDERWIJK, geboren op 11-09-1916 te Wateringen, zoon van Johannes Henricus ZUIJDERWIJK (zie XII.225) en Maria Jacoba DUIJNISVELD.
Gehuwd met Johanna Pieternella van SCHIE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Franciscus Josephus, geboren 1944 te Wateringen, overleden op 13-11-1946 om 18.00 uur te Wateringen.

XII.227    Nicolaas Bartholomeus ZUIJDERWIJK, winkelier, tuinder (1937), geboren op 01-04-1873 te Wateringen, overleden in/na 1949. Ondertekent in 1952 een rouwadvertentie van een tante van wijlen zijn vrouw. In 1898 is hij getuige bij het huwelijk van Johannes van den Berg en Anna Petronella Thoedora Hofstede, in Wateringen (BS 1898-18). Zoon van Nicolaas ZUIJDERWIJK (zie XI.187) en Anna BREMMER, tuinierster.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-04-1898 te Wateringen met Anna Rozalie Maria RAAPHORST, 31 jaar oud, geboren op 09-02-1867 te Rijswijk (ZH), overleden op 03-02-1949 te Wateringen op 81-jarige leeftijd. Ook Anna Rozalia Maria Raaphorst. Dochter van Nicolaas Petrus RAAPHORST en Theodora Johanna van der HEIJDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Theodora, geboren op 10-02-1899 te Wateringen.
   2.  Nicolaas Petrus, geboren op 04-12-1899 te Wateringen, overleden op 05-12-1899 te Wateringen, 1 dag oud.
   3.  Theodora Clasina Cornelia, geboren op 27-08-1901 te Wateringen, overleden op 13-10-1973 op 72-jarige leeftijd.
   4.  Nicolaas Theodorus Johannes (zie XIII.213).
   5.  Johanna Quirina Maria, geboren op 31-05-1905 te Wateringen, overleden op 25-08-1937 te 's-Gravenhage op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28-07-1933 te Wateringen met Petrus Wilhelmus GRIFFIJN, 24 jaar oud, geboren op 22-05-1909 te Hof van Delft, overleden in/na 1937, zoon van Adrianus Gijsbertus GRIFFIJN en Aagje van der VAART. Het gezin woonde in Den Haag.
   6.  Johannes Jacobus, geboren op 19-04-1907 te Wateringen.
   7.  Petrus Hendricus, geboren op 21-12-1908 te Wateringen.

XIII.213    Nicolaas Theodorus Johannes ZUIJDERWIJK, geboren op 03-01-1904 te Wateringen, zoon van Nicolaas Bartholomeus ZUIJDERWIJK (zie XII.227) en Anna Rozalie Maria RAAPHORST.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 16-08-1935 te Wateringen met Helena Hendrika GRIFFIJN, geboren 1913 te Delft, overleden op 31-07-2007, dochter van Adrianus Gijsbertus GRIFFIJN en Aagje van der VAART.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leo Cornelis Maria ZUYDERWIJK (zie XIV.147).

XIV.147    Leo Cornelis Maria ZUYDERWIJK, geboren op 16-07-1949, zoon van Nicolaas Theodorus Johannes ZUIJDERWIJK (zie XIII.213) en Helena Hendrika GRIFFIJN.
Gehuwd te Delft met Carla INGELSE, geboren op 26-02-1949 te Surabaya (Ned. Indië), dochter van Sigurd Menno de HAAN en Verie Christine INGELSE. Gegevens: website van CP van der Laan.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jennefer Joan, geboren op 23-03-1971 te Delft.
Gehuwd met Arron KLOP.
   2.  Maurice (zie XV.40).
   3.  Danny (zie XV.42).

XV.40    Maurice ZUYDERWIJK, geboren op 05-04-1974 te Hellevoetsluis, zoon van Leo Cornelis Maria ZUYDERWIJK (zie XIV.147) en Carla INGELSE.
Gehuwd met Desna TROOST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Robine, geboren op 08-03-2010 te Hellevoetsluis.
   2.  Jack, geboren op 05-06-2013 te Hellevoetsluis.

XV.42    Danny ZUYDERWIJK, geboren op 05-06-1984 te Rotterdam, zoon van Leo Cornelis Maria ZUYDERWIJK (zie XIV.147) en Carla INGELSE.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-05-2009 te Hellevoetsluis met Kelly Francis LOOIJSCHELDER, 24 jaar oud, geboren op 08-05-1985 te Brielle.
Uit dit huwelijk:
   1.  Riven Ian, geboren op 31-10-2011 te Hellevoetsluis.

X.84    Theodorus (Dirk) ZUIDERWIJK, arbeider, geboren -11-1811 te Den Haag. Geboren te Scheveningen stond in de overlijdensakte. Overleden op 13-07-1851 om 7.00 uur te Loosduinen, zoon van Nicolaas (Klaas) ZUIJDERWIJK (zie IX.86) en Dina WATERREUS.
Gehuwd op 25-09-1838 te Wateringen. In de trouwakte stond: Dirk Zuijderwijk. Echtgenote is Antonia SMINES (Antonia Smienes, Sminnes, Smener), geboren 1810 te Wateringen, gedoopt op 01-03-1810 te Wateringen (getuige(n): Henricus Verbakel en Anna Verbakel). Haar ouders werden Nicolaas S(ch)mines en Gertrudis Tholen genoemd. Overleden op 15-03-1889 te Loosduinen. Hertrouwt na dood Dirk met Adrianus Paalvast, dochter van Nicolai SMINES en Geertrudis HEULEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dina ZUIJDERWIJK, geboren op 05-08-1839 te Wateringen, overleden op 24-08-1839 te Wateringen, 19 dagen oud.
   2.  NN ZUIJDERWIJK, geboren op 13-10-1840 te Wateringen, overleden op 13-10-1840 te Wateringen, 0 dagen oud. Een doodgeboren dochter.
   3.  Nicolaas, geboren op 15-11-1841 te Wateringen, overleden op 08-08-1843 te Wateringen op 1-jarige leeftijd.
   4.  Johannes ZUIJDERWIJK (zie XI.194).
   5.  Dina, geboren op 03-02-1846 te Wateringen, overleden op 15-11-1928 om 3.00 uur te Wateringen op 82-jarige leeftijd. In het bevolkingsregister te Loosduinen van 1880-1915 kwam ik Dina Zuiderwijk ook tegen. Woonde bij haar dood te Wateringen op B-36.
Gehuwd (1) op 48-jarige leeftijd op 20-04-1894 te Loosduinen. Bij het huwelijk woonde Hendrik Loomans te Monster en was weduwnaar van Johanna Maria van Leeuwen. Dina woonde te Loosduinen. Echtgenoot is Hendrik LOOMANS, 54 jaar oud, wagenmaker (1894), geboren op 19-07-1839 te Monster, overleden op 13-01-1897 te Wateringen op 57-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: 57 jaar oud, eerder weduwnaar van Johanna Maria van Leeuwen. Zoon van Johannes LOOMANS en Maria Johanna SARIS.
Gehuwd (2) op 52-jarige leeftijd op 11-11-1898 te Wateringen. In de huwelijksakte stond: weduwe van Hendrik Loomans. Echtgenoot is Pieter Jacobus KORVING, 22 jaar oud, wagenmaker, geboren op 11-07-1876 te Den Haag, overleden in/na 1928, zoon van Joris KORVING, Koopman, en Kniertje ROOS.
   6.  Clazina ZUIJDERWIJK, geboren op 28-07-1849 te Loosduinen, overleden op 08-06-1867 om 8.00 uur te Loosduinen op 17-jarige leeftijd.

XI.194    Johannes ZUIJDERWIJK, tuinder, geboren op 10-02-1843 te Wateringen, overleden op 07-06-1901 te Monster op 58-jarige leeftijd, zoon van Theodorus (Dirk) ZUIDERWIJK (zie X.84) en Antonia SMINES (Antonia Smienes, Sminnes, Smener).
Gehuwd op 51-jarige leeftijd op 07-09-1894 te Loosduinen. Bij het huwelijk woonden beiden in Loosduinen. Omdat Adriana de laatste 6 maanden weer in Wateringen woonde, werd ook aldaar het huwelijk aangekondigd. Echtgenote is Adriana THOEN, geboren 1858 te Wateringen, overleden in/na 1901, dochter van Cornelis THOEN, arbeider, en Maria van ETTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodorus Hendrikus, geboren op 10-09-1895 te Loosduinen. Zuijderwijk stond er in de akte.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 31-07-1926 te Monster met Anna Susanna van DORP, 32 jaar oud, geboren op 04-09-1893 te Monster, dochter van Johannes van DORP en Cornelia BIJLEVELD.
   2.  Cornelis Servatius ZUIDERWIJK, geboren op 22-09-1899 te Loosduinen, overleden op 25-01-1900 te Loosduinen, 125 dagen oud.

X.88    Willem ZUIJDERWIJK, geboren op 23-04-1819 om 11.00 uur te Monster, overleden op 12-09-1866 te Stompwijk op 47-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas (Klaas) ZUIJDERWIJK (zie IX.86) en Geertruida (Gerritje, Gerarda, Grietje) HULSPAS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28-05-1847 te Stompwijk. In de trouwakte werd haar moeder Hendrina Kouwenhoven genoemd. Echtgenote is Alida van SANTEN, 25 jaar oud, geboren op 06-08-1821 te Stompwijk. Ook hier werd haar moeder Hendrina Kouwenhoven genoemd. Overleden op 21-07-1892 te Stompwijk op 70-jarige leeftijd. De weduwe Alida van Santen was bij haar overlijden 70 jaar. Ook Alida van Zanten. Dochter van Teunis van SANTEN en Hendrina KRANENBERG, landbouwster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrarda, geboren op 25-07-1847 te Stompwijk, overleden op 07-12-1870 te Stompwijk op 23-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-08-1870 te Stompwijk met Cornelis van SCHALKWIJK, geboren 1840 te Stompwijk, overleden in/na 1870, zoon van Dirk van SCHALKWIJK en Petronella SPRENGER.
   2.  Antonius ZUIDERWIJK, geboren op 18-05-1849 te Stompwijk, overleden op 06-11-1849 te Stompwijk, 172 dagen oud.
   3.  Antonia Hendrina ZUIDERWIJK, geboren op 19-09-1850 te Stompwijk, overleden op 21-02-1852 te Stompwijk op 1-jarige leeftijd. Bij haar overlijden was zij 1 jaar oud.
   4.  Nicolaas, geboren op 29-09-1851 te Stompwijk, overleden op 21-12-1868 te Stompwijk op 17-jarige leeftijd.
   5.  Antonie Hendrina ZUIDERWIJK, geboren op 17-06-1853 te Stompwijk, overleden op 04-06-1854 te Stompwijk, 352 dagen oud. In de overlijdensakte stond: Antonia Hendrina Zuiderwijk.
   6.  Hendrik, geboren op 21-09-1854 te Stompwijk, overleden op 06-11-1894 te Veenhuizen (Norg) op 40-jarige leeftijd. Hendrik was zonder beroep bij zijn overlijden.
   7.  Antonius, geboren op 09-09-1855 te Stompwijk, overleden op 23-04-1856 te Stompwijk, 227 dagen oud.
   8.  Antonia Hendrina, geboren op 10-09-1856 te Stompwijk, overleden op 14-12-1856 te Stompwijk, 95 dagen oud.
   9.  Antonius (Antonie), geboren op 13-09-1858 te Stompwijk, overleden op 27-12-1870 te Stompwijk op 12-jarige leeftijd.
   10.  Arend, geboren op 20-10-1860 te Stompwijk, overleden op 10-01-1871 te Stompwijk op 10-jarige leeftijd.
   11.  Theodorus, geboren op 26-03-1862 te Stompwijk, overleden op 11-08-1862 te Stompwijk, 138 dagen oud.

X.90    Adolf ZUIDERWIJK (Adolph), arbeider (1848, 1882), geboren op 19-04-1820 om 2.00 uur te Monster, overleden op 14-10-1897 om 3.00 uur te Den Haag op 77-jarige leeftijd. In het overlijdensregister te Loosduinen stond, dat Adolf in Loosduinen woonde en in 's Gravenhage was overleden. Aldaar ook gevonden. Ook Zuijderwijk. Zoon van Nicolaas (Klaas) ZUIJDERWIJK (zie IX.86) en Geertruida (Gerritje, Gerarda, Grietje) HULSPAS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-06-1848 te Loosduinen met Geertruij (Geertruida) SCHOUW, 24 jaar oud, geboren op 01-09-1823 te Zegwaart, overleden op 06-02-1896 te Loosduinen op 72-jarige leeftijd. Ook Geertruy. Dochter van Frederick SCHOUW en Ariaantje van TRIGT. Bij het huwelijk woonden beiden te Loosduinen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas (Zuijderwijk) (zie XI.212).
   2.  Johannes Frederik Cornelis (Zuijderwijk) (zie XI.214).
   3.  Adriana ZUIJDERWIJK, geboren op 12-01-1853 te Loosduinen, overleden op 28-04-1872 om 23.00 uur te Loosduinen op 19-jarige leeftijd.
   4.  Gerarda ZUIJDERWIJK, geboren op 13-06-1855 te Loosduinen, overleden op 13-12-1877 om 8.00 uur te Loosduinen op 22-jarige leeftijd. In index stond Zuurderwijk...
   5.  Johanna ZUIJDERWIJK, geboren op 21-09-1857 te Loosduinen, overleden op 23-09-1857 om 22.30 uur te Loosduinen, 2 dagen oud.
   6.  Johanna ZUIJDERWIJK, geboren op 12-12-1858 te Loosduinen, overleden op 29-06-1880 om 16.00 uur te Loosduinen op 21-jarige leeftijd.
   7.  Geertruida, geboren op 27-03-1864 te Loosduinen. Bij de geboorte-akte stonden als ouders vermeld: Rudolph Zuiderwijk en Geertruida Maria Schouw. Overleden op 13-02-1865 om 20.00 uur te Loosduinen, 323 dagen oud.

XI.212    Nicolaas ZUIDERWIJK (Zuijderwijk), warmoezier (1882), geboren op 23-04-1849 te Loosduinen, overleden op 20-04-1917 om 0.30 uur te Loosduinen op 67-jarige leeftijd. Woont aan de Haagweg te Loosduinen. Zijn kinderen vertrekken rond 1929 naar Den Haag, zoon van Adolf ZUIDERWIJK (Adolph) (zie X.90) en Geertruij (Geertruida) SCHOUW.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 07-06-1882 te Den Haag (getuige(n): o.a. Johannes Frederik Zuiderwijk, koopman, 31 jaar, wonende te Loosduinen, broer van bruidegom). Bij het huwelijk woonde de bruidegom te Loosduinen, alwaar de huwelijksafkondigingen ook plaatsvonden. De bruid woonde in 's-Gravenhage. Zowel de bruidegom als zijn broer tekende met Zuiderwijk. Echtgenote is Maria VROUWENRAAT, 24 jaar oud, geboren op 26-12-1857 te Zoetermeer, overleden op 15-10-1920 te Loosduinen op 62-jarige leeftijd. In de geboorteakte van hun dochter in 1892 stond Bouwenraat. Ook Vrouwenraad. Dochter van Augustinus VROUWENRAAT en Elisabeth SCHENKELS.
Uit dit huwelijk:
   1.  N.N. ZUIJDERWIJK, geboren op 02-09-1890 te Loosduinen, overleden op 02-09-1890 te Loosduinen, 0 dagen oud. Een doodgeboren dochter.
   2.  Elisabeth Adriana ZUIJDERWIJK, boekhoudster (1931), geboren op 11-07-1892 te Loosduinen. Ook Zuiderwijk.
   3.  Adolf Gerardus ZUIJDERWIJK (zie XII.240).
   4.  Geertruida Johanna, geboren op 15-09-1896 te Loosduinen, overleden op 30-09-1896 om 12.30 uur te Loosduinen, 15 dagen oud.
   5.  Augustina Geertruida Cornelia, zonder beroep (1931), geboren op 10-11-1899 te Loosduinen. Staat niet in bevolkingsregister... Zij woonde in 1931 in Den Haag.

XII.240    Adolf Gerardus ZUIJDERWIJK, tuinder (1931), geboren op 16-08-1894 te Loosduinen, overleden op 27-06-1977 te 's-Gravenhage op 82-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas ZUIDERWIJK (Zuijderwijk) (zie XI.212) en Maria VROUWENRAAT.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 30-12-1931 te 's-Gravenhage. De bruidegom woonde in Loosduinen, nu gemeente Den Haag. Hij ondertekende met A.G. Zuiderwijk, evenals zijn twee zussen, Elisabeth Adriana Zuiderwijk en Augustina Zuiderwijk. Echtgenote is Cornelia Helena van den BERGH, 24 jaar oud, dienstbode (1931), geboren op 15-12-1907 te Den Haag, overleden op 26-05-1980 te 's-Gravenhage op 72-jarige leeftijd, dochter van Cornelis van den BERGH, tuinman (1931), en Lena van der WEES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas Maria Augustinus (Klaas), geboren op 05-12-1933 te Den Haag, overleden op 14-07-2007 te Wateringen op 73-jarige leeftijd, begraven te Wateringen.
Gehuwd met Marijke THUNNISSEN, overleden in/na 2007.
   2.  Cornelis Adolf Marie, geboren op 08-11-1935 te Den Haag.
   3.  Maria Bernadette Cornelia Elisabeth, geboren op 11-02-1938 te Den Haag.

XI.214    Johannes Frederik Cornelis ZUIDERWIJK (Zuijderwijk), schipper, winkelier in bier en wijn, tuinder, koopman (1882, 1928), geboren op 30-03-1851 te Loosduinen. In Genlias en in de trouwakte stond: Johannes Frederik Zuiderwijk. Overleden op 21-11-1928 te Loosduinen op 77-jarige leeftijd. De overledene woonde Haagweg 273 te Loosduinen, gemeente Den Haag. In de overlijdensakte stond Johannes Frederik Zuiderwijk. BevReg Loosduinen: veroordeeld wegens mishandeling: f50 of 10 dagen. In 1882 woonde hij te Loosduinen. Zoon van Adolf ZUIDERWIJK (Adolph) (zie X.90) en Geertruij (Geertruida) SCHOUW.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 10-05-1882 te Loosduinen met Cornelia Adriana NEDERPELT, 24 jaar oud, geboren op 28-01-1858 te Loosduinen, overleden op 30-05-1928 te Loosduinen op 70-jarige leeftijd, dochter van Leendert NEDERPELT en Maria van der BOL, Broodbakkerin. Op 28-10-1896 kochten Johannes Frederik Zuiderwijk en Nicolaas Zuiderwijk (zijn broer), beiden wonende te Loosduinen, op een veiling percelen land te Rijswijk voor 2200 gulden. Het waren de percelen, kadaster sectie I. nrs. 53 t/m 57 (notaris Nicolaas Josephus Verkoren, Den Haag, aktenummer 136). Bij dezelfde notaris kocht Johannes Frederik Zuiderwijk op 25-01-1899 op een veiling, aktenummer 661: weiland, kadaster sectie L nr. 39, groot: 1 hectare, 36 a en 39 ca voor 6800 gulden. Verder nog een weiland uit dezelfde sectie groot: 1 hectare, 37 a en 40 ca voor 3100 gulden.
Op 07-11-1900 werd Johannes Frederik Zuidwijk genoemd bij een akte over een "voorloopige toewijzing" bij de Haagse notaris Solko Johannes van den Bergh, invnr 2876, aktenr. 1379. Verder geen gegevens over relaties. In mijn bestand is geen andere relatie te vinden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adolf Adrianus (zie XII.244).
   2.  Maria Helena, geboren op 17-04-1886 te Loosduinen, overleden op 01-06-1886 om 1.00 uur te Loosduinen, 45 dagen oud.
   3.  Leonardus Hendrikus (zie XII.247).
   4.  Nicolaas Gerardus, geboren op 19-09-1889 te Loosduinen, overleden op 21-05-1891 om 17.30 uur te Loosduinen op 1-jarige leeftijd.
   5.  Maria Geertruida, geboren op 09-01-1892 te Loosduinen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-06-1913 te Loosduinen. Beiden woonden bij hun huwelijk te Loosduinen. Echtgenoot is Antonius Marinus HENDRIKS, geboren 1886 te 's-Gravenhage, zoon van Petrus Paulus HENDRIKS en Hendrina Johanna van der HEIJDEN. In 1921 overleed hun 1-jarige zoon te Loosduinen.
   6.  Geertruida Cornelia, geboren op 20-02-1893 te Loosduinen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-07-1917 te Loosduinen. Bij hun huwelijk woonden beiden te Loosduinen. Echtgenoot is Jacobus Petrus STEYN, geboren 1893 te Loosduinen, zoon van Adrianus STEIJN en Maria LELIEVELD. In 1932 hadden zij een doodgeboren tweeling in Loosduinen.
   7.  Cornelia Augustina, geboren op 27-07-1895 te Loosduinen, overleden op 15-09-1895 om 14.00 uur te Loosduinen, 50 dagen oud.
   8.  Cornelia Johanna, geboren op 11-02-1897 te Loosduinen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-08-1919 te Loosduinen. Beiden woonden bij hun huwelijk te Loosduinen. Echtgenoot is Conradus Alosius Josephus van der ZALM, geboren 1890 te Loosduinen, zoon van Cornelis Nicolaas van der ZALM en Katharina Maria STEIJN. In 1920 kregen zij een doodgeboren dochter te Loosduinen.
   9.  N.N., geboren op 08-07-1900 te Loosduinen, overleden op 08-07-1900 te Loosduinen, 0 dagen oud. Een doodgeboren zoon.

XII.244    Adolf Adrianus ZUIDERWIJK, tuinder, geboren op 22-11-1883 om 3.30 uur te Loosduinen. In BevReg 1919-1939 staat een onduidelijke aantekening over de Landstorm. Is geboren wijk A-276, zoon van Johannes Frederik Cornelis ZUIDERWIJK (Zuijderwijk) (zie XI.214) en Cornelia Adriana NEDERPELT.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 06-11-1912 te Loosduinen met Geertruida Johanna STEIJN, 24 jaar oud, geboren op 05-06-1888 te Loosduinen, dochter van Adrianus STEIJN en Maria LELIEVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Johanna, geboren op 30-08-1913 te Loosduinen.

XII.247    Leonardus Hendrikus ZUIDERWIJK, koopman, vrachtrijder (1949), brandstoffenhandelaar (1919), geboren op 01-08-1888 om 7.30 uur te Loosduinen. Geboren in Loosduinen wijk A-276 (gezindte: RK), overleden op 22-08-1949 te 's-Gravenhage op 61-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: wonende in Den Haag, echtgenoot van Maria Jacoba Langen, eerder weduwnaar van Rebekka Susanna van Beusechem. Woont ook aan de Haagweg en daarna in de Gevers Deynootstraat. Vertrekt op 12-5-1944 naar Oudenbosch, zoon van Johannes Frederik Cornelis ZUIDERWIJK (Zuijderwijk) (zie XI.214) en Cornelia Adriana NEDERPELT.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-02-1914 te Loosduinen. Bij hun huwelijk woonde de bruidegom te Loosduinen en de bruid te 's-Gravenhage. Echtgenote is Rebekka Susanna van BEUSICHEM, 22 jaar oud, geboren op 26-07-1891 te Vlissingen (gezindte: RK). Ook Rebecca Susanna. Dochter van Dirk Pieter Frans van BEUSICHEM en Maria Jacoba van ROSEVELT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Adriana, geboren op 20-06-1916 te Den Haag (gezindte: RK).
   2.  Maria Geertruida, geboren op 27-12-1917 te Den Haag (gezindte: RK).
   3.  Johanna Antonia, geboren op 16-01-1919 te Den Haag (gezindte: RK), overleden op 08-03-1919 te 's-Gravenhage, 51 dagen oud.
   4.  Johannes Frederik, geboren op 08-01-1920 te Den Haag (gezindte: RK).
   5.  Geertruida Johanna, geboren op 12-05-1921 te Den Haag (gezindte: RK).
   6.  Willemijntje Johanna, geboren op 09-07-1922 te Den Haag (gezindte: RK).
   7.  Adolf Adrianus (zie XIII.230).
   8.  Thomas Jozef, geboren op 14-04-1925 te Den Haag (gezindte: RK).
   9.  Leonardus Hendrikus (zie XIII.233).

XIII.230    Adolf Adrianus ZUIDERWIJK, verwarmingsmonteur, geboren op 14-02-1924 te Den Haag (gezindte: RK). Adolf is na een ongeluk overleden. Zoon van Leonardus Hendrikus ZUIDERWIJK (zie XII.247) en Rebekka Susanna van BEUSICHEM.
Gehuwd met Ingeburg Ruth WINGBERG, geboren op 04-06-1931 te Duitsland. Vermoedelijk afkomstig uit Gelsenkirchen. Overleden op 10-10-1984 te Den Haag op 53-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rüdiger Rainer (zie XIV.149).
   2.  Diana Ilona Marian (zie XIV.152).

XIV.149    Rüdiger Rainer ZUIDERWIJK, geboren op 01-10-1952 te Den Haag, zoon van Adolf Adrianus ZUIDERWIJK (zie XIII.230) en Ingeburg Ruth WINGBERG.
Gehuwd met Marianne NOLET, geboren op 20-10-1952 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Myrène Elise, geboren op 05-10-1984 te Den Haag.
   2.  Daphne Noëlle, geboren op 18-08-1988 te Den Haag.

XIV.152    Diana Ilona Marian ZUIDERWIJK, geboren op 30-11-1962 te Den Haag, dochter van Adolf Adrianus ZUIDERWIJK (zie XIII.230) en Ingeburg Ruth WINGBERG.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 07-06-1985 te Den Haag, gescheiden na 15 jaar op 20-09-2000 te Den Haag van Peter Maria Cornelis MAAT, geboren op 09-08-1957 te Loosduinen, zoon van Peter Maria Cornelis MAAT.
Samenwonend (2) sinds 25-10-2005 te Den Haag. Sinds deze datum gingen zij een geregistreerd partnerschap aan in Den Haag. Partner is Hans Peter HANNINK, geboren 1963.
Uit de eerste relatie:
   1.  Sander Maurice, geboren op 11-10-1989 te Den Haag.
   2.  Leonie Annemiek, geboren op 15-02-1991 te Den Haag.

XIII.233    Leonardus Hendrikus ZUIDERWIJK, meet- en regeltechnicus, geboren op 08-10-1927 te Loosduinen (Den Haag), overleden op 02-03-1995 te Den Haag op 67-jarige leeftijd, zoon van Leonardus Hendrikus ZUIDERWIJK (zie XII.247) en Rebekka Susanna van BEUSICHEM.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-11-1955 te Den Haag met Aaltje ZWIEP. Dit gezin woonde in Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Patricia Lida Maria, geboren op 29-09-1956 te Den Haag.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-09-1978 te Den Haag, gescheiden april 1994 te Den Haag van Franciskus Antonius SCHOLTZE. Uit dit huwelijk twee zoons:
PascaL Martijn Scholtze, geboren op 07-12-1981 in Den Haag en
Ralph Leander Scholtze, geboren 09-03-1988 in Den Haag.
   2.  Ronald Leonardus Maria, geboren op 11-08-1960 te Den Haag. Ongehuwd en geen kinderen.

X.93    Johannis ZUIJDERWIJK, geboren op 10-03-1824 om 10.00 uur te Monster, overleden op 17-08-1909 te Monster op 85-jarige leeftijd. Ook Johannes Zuiderwijk. Vermoedelijk is deze Johannes Zuiderwijk terug te vinden in de krijgsraadarchieven van Noord-Holland. Inventarisnummer 104, dossiernummer 31, jaar van het vonnis 1846, geboren in 1824 te Monster. Opvragen van dit vonnis via internet bij het noordhollandsarchief.org kost meer dan 16 euro. Zoon van Nicolaas (Klaas) ZUIJDERWIJK (zie IX.86) en Geertruida (Gerritje, Gerarda, Grietje) HULSPAS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-10-1850 te Monster (getuige(n): Hendrikus Zuijderwijk, neef) met Clazina van der MEER, 31 jaar oud, geboren op 01-10-1819 te Monster, overleden op 30-05-1906 te Monster op 86-jarige leeftijd. Ook Clasina, dochter van Jacobus (Jacob) van der MEER en Cornelia RAZENS (RAASENS).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerritje (Zuiderwijk), geboren op 28-09-1851 te Monster, overleden op 06-01-1910 te Delft op 58-jarige leeftijd. Zij woonde te Monster.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-05-1876 te Monster. In de trouwakte stond, dat Johannes Anecletis de Brabander weduwnaar was van Margaretha van der Voort. Echtgenoot is Johannes Annecletis de BRABANDER, 39 jaar oud, geboren op 13-07-1836 te Monster, overleden op 13-10-1876 te Loosduinen op 40-jarige leeftijd. Bij het overlijden van Johannes Anecletis de Brabander stond, dat hij eerder weduwnaar was van Margaretha van der Voort. Zij was op 02-12-1875 te Loosduinen overleden. Zoon van Simon Klaasz. de BRABANDER en Johanna de HAAS.
   2.  Nicolaas, geboren op 21-02-1854 te Monster, overleden op 12-12-1855 te Monster op 1-jarige leeftijd.
   3.  Jacobus (Janus) ZUIDERWIJK (Zuijderwijk) (zie XI.224).
   4.  Clazina, geboren op 06-06-1860 te Monster, overleden op 30-03-1861 te Monster, 297 dagen oud.

XI.224    Jacobus (Janus) ZUIDERWIJK (Zuijderwijk), schippersknecht, schipper (1896), geboren op 27-10-1856 te Monster, overleden op 17-08-1942 te Monster op 85-jarige leeftijd, zoon van Johannis ZUIJDERWIJK (zie X.93) en Clazina van der MEER.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 30-07-1881 te Naaldwijk. In de trouwakte stond: Maria Elizabeth van Tol. Gehuwd voor de kerk op 17-07-1881 te Naaldwijk (rk) met Maria Everdina Elisabeth van TOL, 24 jaar oud, geboren op 15-10-1856 te Naaldwijk, overleden op 13-11-1887 te Naaldwijk op 31-jarige leeftijd, dochter van Adrianus van TOL, Koopman, en Francina van der VALK.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 15-12-1888 te Monster. In de huwelijksakte stond: Jacobus Zuijderwijk, weduwnaar van Maria Elizabeth van Tol. Echtgenote is Maria BAUMANN, 37 jaar oud, geboren op 25-09-1851 te Eisen (Dui.), gedoopt te Parochie Meudt, overleden op 13-01-1944 te Monster op 92-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: Bauwmann. Dochter van Jakob BAUMANN en Margaretha ZIMMERMANN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johannes Adrianus Theodorus ZUIJDERWIJK, geboren op 16-06-1882 te Naaldwijk, overleden op 01-05-1896 te Den Haag op 13-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond alleen: Johannes Zuiderwijk, 13 jaar.
   2.  Adrianus Johannes (Janus) (zie XII.259).
   3.  Nicolaas Gerardus ZUIJDERWIJK, geboren op 06-02-1885 om 23.00 uur te Naaldwijk, overleden op 29-07-1885 te Naaldwijk, 173 dagen oud. In de overlijdensakte stond: Nicolaas Johannes Zuijderwijk, zoon van Johannes Zuijderwijk.
   4.  Nicolaas Arnoldus (Klaas) (zie XII.262).
   5.  Jacobus Johannes ZUIJDERWIJK (zie XII.263).
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Jacobus (Jacob) ZUIJDERWIJK, geboren op 30-09-1889 te Naaldwijk, overleden op 05-12-1889 om 20.00 uur te Naaldwijk, 66 dagen oud.
   7.  Casper ZUIJDERWIJK, geboren op 05-08-1893 te Monster, overleden op 21-03-1937 te Monster op 43-jarige leeftijd. Hij was ongehuwd.

XII.259    Adrianus Johannes (Janus) ZUIDERWIJK, schipper (1909), geboren op 17-10-1883 te Naaldwijk, overleden op 27-08-1976 te Kevelaer (Dui.) op 92-jarige leeftijd, zoon van Jacobus (Janus) ZUIDERWIJK (Zuijderwijk) (zie XI.224) en Maria Everdina Elisabeth van TOL.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-07-1907 te Monster met Allegonda Hendrica (Gon) VIS, 23 jaar oud, geboren op 11-07-1884 te Wateringen, overleden op 27-02-1967 te Rijswijk (ZH) op 82-jarige leeftijd, dochter van Johannis VIS en Aplonia ALSEMGEEST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Elizabeth, geboren op 25-12-1908 te Quintsheul (gem. Wateringen), overleden op 24-07-1909 te Den Haag, 211 dagen oud.
   2.  Johannes Constantius (Jan) ZUIJDERWIJK (zie XIII.236).
   3.  Jacobus Nicolaas (Koos) (zie XIII.238).
   4.  Petrus Johannes (Piet) (zie XIII.240).
   5.  Maria Elizabeth Josephina (zie XIII.243).
   6.  Aplonia Adriana (Ploon), geboren op 21-07-1916 te Wateringen.
   7.  Nicolaas (Niek), geboren op 27-11-1917 te Wateringen, overleden op 30-10-1918 om 23.00 uur te Wateringen, 337 dagen oud. Woonde Wateringen B-41 bij overlijden.
   8.  Adriana Aplonia, geboren op 28-10-1919 te Monster, overleden op 16-02-1937 te Voorburg op 17-jarige leeftijd. In het overlijdensregister van Monster stond. dat Adriana te Voorburg was overleden. Aldaar de overlijdensakte gezien.
   9.  Alida Maria (Lida) (zie XIII.248).
   10.  Arnoldus Hubertus (Nol) (zie XIII.249).
   11.  Nicolaas (Niek (Nico)) (zie XIII.251).
   12.  Marie Elizabeth, geboren op 08-12-1925 te Monster.

XIII.236    Johannes Constantius (Jan) ZUIJDERWIJK, geboren op 11-03-1910 te Wateringen, overleden op 21-01-2001 te Kwintsheul op 90-jarige leeftijd, begraven te Kwintsheul, zoon van Adrianus Johannes (Janus) ZUIDERWIJK (zie XII.259) en Allegonda Hendrica (Gon) VIS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-11-1936 te Wateringen. In de huwelijksakte stond: Johannes Constantinus Z. geboren te Naaldwijk. Echtgenote is Antonia Adriana (Toos) VERBEEK, geboren 1912 te Wateringen, overleden in/na 2001, dochter van Johannes VERBEEK en Gerarda Elisabeth MEIJER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Joannes Maria (Aad) ZUIDERWIJK, geboren op 12-03-1942 te Wateringen, overleden op 01-06-1966 te Maarsen op 24-jarige leeftijd.
   2.  Johannes Petrus Gerardus (Jan) ZUIDERWIJK, geboren op 11-08-1956 te Delft.

XIII.238    Jacobus Nicolaas (Koos) ZUIDERWIJK, geboren op 23-04-1911 te Wateringen, zoon van Adrianus Johannes (Janus) ZUIDERWIJK (zie XII.259) en Allegonda Hendrica (Gon) VIS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-09-1937 te Wateringen met Johanna Maria Elisabeth BOM, geboren 1912 te Wateringen, dochter van Cornelis Nicolaas BOM en Anna Hendrika Maria van HAAGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Hendrikus (zie XIV.159).

XIV.159    Adrianus Hendrikus ZUIDERWIJK, geboren op 03-07-1938 te Wateringen, zoon van Jacobus Nicolaas (Koos) ZUIDERWIJK (zie XIII.238) en Johanna Maria Elisabeth BOM.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-02-1960 te Monster, gehuwd voor de kerk op 04-05-1961 te Poeldijk met Adriana Johanna Bernadina EEKHOUT, 21 jaar oud, geboren op 27-02-1938 te Poeldijk (Monster), dochter van Petrus Johannes Cornelis EEKHOUT en Adriana Sophia KRUIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Monica Johanna Jacoba (Monique) (zie XV.49).
   2.  Franciscus Simon Maria, geboren op 21-04-1965 te Kwintsheul (Wateringen).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 18-12-1998 te Wateringen met Lianne Maatje Maria SCHOT, 28 jaar oud, geboren op 09-10-1970 te Goes.

XV.49    Monica Johanna Jacoba (Monique) ZUIDERWIJK, geboren op 27-02-1962 te Kwintsheul (Wateringen), dochter van Adrianus Hendrikus ZUIDERWIJK (zie XIV.159) en Adriana Johanna Bernadina EEKHOUT.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-09-1988 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 01-09-1988 te Delft (rk) met Benedictus Laurentius Ignatius Antonius KRAMER, 27 jaar oud, geboren op 16-09-1960 te Rotterdam. Heet ook nog Marie, zoon van Antonius Hendrikus KRAMER en Helena WOLBERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Laura Adriana Helena, geboren op 09-10-1990.
   2.  Olivier Anton Adriaan, geboren op 17-03-1993.
   3.  Hugo Diederik, geboren op 24-06-1996.

XIII.240    Petrus Johannes (Piet) ZUIDERWIJK, geboren op 07-09-1912 te Kwintsheul (Wateringen), overleden op 03-05-1989 te Kwintsheul op 76-jarige leeftijd, zoon van Adrianus Johannes (Janus) ZUIDERWIJK (zie XII.259) en Allegonda Hendrica (Gon) VIS.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 06-04-1940 te Monster (rk) met Jozina van EVERDINK, 23 jaar oud, geboren op 24-03-1917 te Den Bommel, overleden op 19-07-1997 te Wateringen op 80-jarige leeftijd, dochter van Theodorus van EVERDINK en Adriana LEGIERSE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Allegonda Adriana Jozina Maria (Gon) (zie XIV.162).
   2.  Adriana Allegonda Petronella Maria (Sjaan) (zie XIV.164).
   3.  Maria Adriana Arnolda (Ria) (zie XIV.166).
   4.  Theodorus Adrianus Petrus (Theo) (zie XIV.167).
   5.  Adrianus Theodorus Johannes (Janus) (Aad) (zie XIV.169).
   6.  Egidius Willibrordus Antonius (Guido), geboren op 10-07-1948 te Monster, overleden op 06-09-1950 te Monster op 2-jarige leeftijd.
   7.  Johannes Antonius Jacobus (Jan) (zie XIV.172).
   8.  Petronella Maria Francisca (Petra), geboren op 10-03-1952 te Monster, overleden op 07-08-1956 te Monster op 4-jarige leeftijd.
   9.  Arnoldus Clemens Maria (Arno), geboren op 20-10-1954 te Monster.
   10.  Willibrordus Egidius Antonius (Wim), geboren op 20-07-1956 te Monster.
   11.  Petronella Maria Francisca (Petra) (zie XIV.178).

XIV.162    Allegonda Adriana Jozina Maria (Gon) ZUIDERWIJK, geboren op 02-02-1942 te Monster, dochter van Petrus Johannes (Piet) ZUIDERWIJK (zie XIII.240) en Jozina van EVERDINK.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 29-12-1962 te Wateringen, gehuwd voor de kerk op 29-12-1962 te Kwintsheul (rk) met Lambertus Franciscus BOETERS, 25 jaar oud, geboren op 08-01-1937 te Wateringen, zoon van Petrus Gerardus BOETERS en Elisabeth Johanna Marie ALSEMGEEST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Josina Elisabeth Petronella (Jose), geboren op 26-10-1964 te Kwintsheul (Wateringen).
   2.  Paulus Henricus Lambertus (Paul), geboren op 04-01-1967 te Kwintsheul (Wateringen).
   3.  Marcel Antonius Theodorus Lambertus, geboren op 26-07-1972 te Kwintsheul (Wateringen).

XIV.164    Adriana Allegonda Petronella Maria (Sjaan) ZUIDERWIJK, geboren op 06-04-1943 te Monster, dochter van Petrus Johannes (Piet) ZUIDERWIJK (zie XIII.240) en Jozina van EVERDINK.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-08-1965 te Wateringen, gehuwd voor de kerk op 20-08-1965 te Kwintsheul (rk) met Henricus Johannes Adrianus Maria DAALMAN, 23 jaar oud, geboren op 19-10-1941 te Poeldijk (Monster), overleden op 29-04-1981 te Den Haag op 39-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Hermanus DAALMAN en Jacoba Johanna AMMERLAAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Angelina Jozina Maria (Angelique), geboren op 02-09-1968 te Poeldijk (Monster).
   2.  Mariska Johanna Maria (zie XV.57).

XV.57    Mariska Johanna Maria DAALMAN, geboren op 02-06-1970 te Poeldijk (Monster), dochter van Henricus Johannes Adrianus Maria DAALMAN en Adriana Allegonda Petronella Maria (Sjaan) ZUIDERWIJK (zie XIV.164).
Kind:
   1.  Sophie, geboren op 09-11-2001 te Rijswijk, dochter van Erik BLOK.

XIV.166    Maria Adriana Arnolda (Ria) ZUIDERWIJK, geboren op 18-07-1944 te Monster, dochter van Petrus Johannes (Piet) ZUIDERWIJK (zie XIII.240) en Jozina van EVERDINK.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-09-1967 te Den Haag, gehuwd voor de kerk op 04-07-1970 te Den Haag (rk) met Alfonsus Leonardus Maria LANDMAN, 20 jaar oud, geboren op 03-09-1947 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nathalia Elizabeth, geboren op 31-03-1973 te Voorburg.
   2.  Giovanni, geboren op 03-05-1977 te Leidschendam.

XIV.167    Theodorus Adrianus Petrus (Theo) ZUIDERWIJK, geboren op 09-03-1946 te Kwintsheul (Monster), zoon van Petrus Johannes (Piet) ZUIDERWIJK (zie XIII.240) en Jozina van EVERDINK.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-06-1973 te Achthuizen met Adriana Maria Catharina (Dian) DEKKERS, 19 jaar oud, geboren op 18-07-1953 te Achthuizen, dochter van Jelier DEKKERS en Maria JANSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marcus (Mark), geboren op 22-05-1976 te Achthuizen.
   2.  Rudolf (Rudi), geboren op 28-10-1979 te Achthuizen.

XIV.169    Adrianus Theodorus Johannes (Janus) ZUIDERWIJK (Aad), geboren op 26-03-1947 te Monster, zoon van Petrus Johannes (Piet) ZUIDERWIJK (zie XIII.240) en Jozina van EVERDINK.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-08-1972 te Wateringen, gehuwd voor de kerk op 04-08-1972 te Wateringen (rk) met Catharina Cornelia Maria van der ENDE, 19 jaar oud, geboren op 22-10-1952 te Wateringen, dochter van Adrianus Hendricus van der ENDE en Cornelia Maria REYGERSBERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Renate Elizabeth Maria, geboren op 10-07-1973 te Honselersdijk (Naaldwijk).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-05-1997 te Naaldwijk met Pieter Frederik (Peet) TANKE, 28 jaar oud, geboren op 08-05-1969 te Naaldwijk.
   2.  Maaike Arnolda Maria, geboren op 18-07-1975 te Honselersdijk (Naaldwijk).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-10-1999 te Naaldwijk met Martin VERKADE, 25 jaar oud, geboren op 03-08-1974.
   3.  Adrianus Johannes (Berry), geboren op 23-01-1980 te Honselersdijk (Naaldwijk).

XIV.172    Johannes Antonius Jacobus (Jan) ZUIDERWIJK, geboren op 17-12-1949 te Kwintsheul (Monster) (gezindte: rk), zoon van Petrus Johannes (Piet) ZUIDERWIJK (zie XIII.240) en Jozina van EVERDINK.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 26-11-1969 te Wateringen, gehuwd voor de kerk op 26-11-1969 te Wateringen (NedHerv) met Elisabeth (Elly) MORET, 18 jaar oud, geboren op 27-09-1951 te Delft, overleden op 14-09-1997 te Kwintsheul (Wateringen) op 45-jarige leeftijd, gecremeerd op 18-09-1997 te Rijswijk (ZH), dochter van Teunis MORET, Veehouder, en Alida van ECK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Iwan (zie XV.67).
   2.  Swen, docent Nederlands, geboren op 29-06-1971 te Kwintsheul, gedoopt (Ned.Herv.) op 05-09-1971 te Wateringen.
   3.  Stephan, geboren op 02-11-1974 te Kwintsheul (Wateringen).
Samenwonend sinds 01-11-1998 te Molenpolder met Judith GROENEWEGEN.
   4.  Kim, geboren op 14-03-1979 te Kwintsheul (Wateringen).
Samenwonend sinds 01-11-1998 te Naaldwijk, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-06-2000 te Naaldwijk met BA Marinus (Marcel) VERBEEK (Buks), 27 jaar oud, Rijksambtenaar, geboren op 16-02-1973 om 17.00 uur te Naaldwijk, zoon van Gerardus Jacobus Johannes (Geert) VERBEEK en Antje Cornelia (An) van GEEST.

XV.67    Iwan ZUIDERWIJK, geboren op 05-06-1970 te Delft, gedoopt (NedHerv) op 06-09-1970 te Wateringen, zoon van Johannes Antonius Jacobus (Jan) ZUIDERWIJK (zie XIV.172) en Elisabeth (Elly) MORET.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-06-1998 te Wateringen (getuige(n): Jan Zuiderwijk, vader, Stephan Zuiderwijk, broer, Judith Smits, zus) met Linda SMITS, 24 jaar oud, geboren op 17-03-1974 te Kwintsheul (Wateringen).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jelle Eliza, geboren op 27-07-1999 te Kwintsheul.
   2.  Niels, geboren op 11-11-2001 te Kwintsheul.

XIV.178    Petronella Maria Francisca (Petra) ZUIDERWIJK, geboren op 28-09-1958 te Wateringen, dochter van Petrus Johannes (Piet) ZUIDERWIJK (zie XIII.240) en Jozina van EVERDINK.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-10-1981 te Den Haag met Jaap VERHEIJ, 22 jaar oud, geboren op 30-05-1959 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martin, geboren op 03-09-1986 te Den Haag.
   2.  Pieter, geboren op 16-10-1987 te Den Haag.

XIII.243    Maria Elizabeth Josephina ZUIDERWIJK, geboren op 03-05-1914 te Wateringen, overleden op 14-03-2006 te Delft op 91-jarige leeftijd, begraven te Den Hoorn (RK begraafplaats), dochter van Adrianus Johannes (Janus) ZUIDERWIJK (zie XII.259) en Allegonda Hendrica (Gon) VIS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-07-1940 te Monster, gehuwd voor de kerk op 06-07-1940 te Monster (rk) met Arnoldus Martinus VERMEULEN, 28 jaar oud, geboren op 04-01-1912 te Vrijenban (Delft), overleden op 06-03-1980 te Schipluiden op 68-jarige leeftijd, zoon van Martinus VERMEULEN en Adriana Petronella LUIJTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martinus Arnoldus, geboren op 28-03-1942 te Schipluiden, overleden op 11-07-1942 te Krimpen aan de Lek, 105 dagen oud.
   2.  Allegonda Hendrica Maria, geboren op 20-04-1943 te Schipluiden, gedoopt (rk) op 20-04-1943 te Schipluiden.
   3.  Adriana Petronella Maria, geboren op 22-11-1944 te Schipluiden, gedoopt (rk) op 22-11-1944 te Schipluiden.
   4.  Anthonia Johanna Maria, geboren op 23-08-1947 te Schipluiden, gedoopt (rk) op 23-08-1947 te Schipluiden.
   5.  Martinus Arnoldus Maria, geboren op 28-07-1949 te Schipluiden, gedoopt (rk) op 29-07-1949 te Schipluiden.
   6.  Johanna Jacoba Maria, geboren op 04-08-1951 te Schipluiden, gedoopt (rk) op 04-08-1951 te Schipluiden.
   7.  Maria Gerarda Catharina, geboren op 19-11-1953 te Schipluiden, gedoopt (rk) op 20-11-1953 te Schipluiden.
   8.  Adrianus Martinus Gerardus (Aad), geboren op 21-07-1956 te Schipluiden, gedoopt (rk) op 21-07-1956 te Schipluiden.

XIII.248    Alida Maria (Lida) ZUIDERWIJK, geboren op 14-07-1921 te Wateringen, dochter van Adrianus Johannes (Janus) ZUIDERWIJK (zie XII.259) en Allegonda Hendrica (Gon) VIS.
Gehuwd met Hermanus Vincent Johannes EGGERS, geboren op 12-01-1926.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Helena, geboren op 03-07-1946.
   2.  Allegonda Hendrika Maria, geboren op 20-12-1949.

XIII.249    Arnoldus Hubertus (Nol) ZUIDERWIJK, geboren op 26-04-1923 te Monster, overleden op 07-04-1988 te ? op 64-jarige leeftijd, begraven te Kwintsheul, zoon van Adrianus Johannes (Janus) ZUIDERWIJK (zie XII.259) en Allegonda Hendrica (Gon) VIS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-10-1949 te ? Echtgenote is Aplonia PERSOON, 25 jaar oud, geboren op 03-08-1924 te Poeldijk (gezindte: RK), overleden op 31-07-1978 te Poeldijk? op 53-jarige leeftijd, begraven te Kwintsheul.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Petrus (Ad) (zie XIV.189).
   2.  Elisabeth Allegonda (Lisette), geboren op 31-01-1952 te ?
   3.  Eugenio Nicolaas (Eugen), geboren op 21-07-1959 te ?

XIV.189    Adrianus Petrus (Ad) ZUIDERWIJK, Managing Director bij Loadcell Supplies, geboren op 26-08-1950 te ? Zoon van Arnoldus Hubertus (Nol) ZUIDERWIJK (zie XIII.249) en Aplonia PERSOON.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 20-06-1980 te ? Gescheiden na 16 jaar op 20-06-1996 van Marieke Christina van RENSELAAR, geboren op 20-06-1980 te Veenendaal. Op 02-05-1982 is AP Zuiderwijk per vliegtuig (Qantas) vertrokken naar Australië (Brisbane) en is daar op 04-05-1982 aangekomen.
Gehuwd (2) op 55-jarige leeftijd op 17-06-2006 te Lapeo Loma (Finland) met Majalissa MAKI, 54 jaar oud, geboren op 28-08-1951 te Pello (Finland).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  David Arnoldus, geboren op 03-03-1985 te ?
   2.  Kirsten, geboren op 13-03-1988 te ?
   3.  Karina Pauline, geboren op 17-03-1991 te ?

XIII.251    Nicolaas (Niek (Nico)) ZUIDERWIJK, geboren op 10-08-1924 te Monster, overleden op 02-12-2001 te Honselersdijk op 77-jarige leeftijd, zoon van Adrianus Johannes (Janus) ZUIDERWIJK (zie XII.259) en Allegonda Hendrica (Gon) VIS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25-08-1951 te Naaldwijk, gehuwd voor de kerk op 05-09-1951 te Naaldwijk (rk). In de AD-Haagsche Courant van 04-11-2005 stond een huwelijksadvertentie met de datum 04-09-1951, Honselersdijk. Echtgenote is Adriana Maria (Sjaan) van der VALK, 21 jaar oud, geboren op 31-10-1929 te Naaldwijk. Ik ben er van uit gegaan, dat deze vrouw Sjaan heet en getrouwd was met deze Nicolaas Zuiderwijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Allegonda Catharina Maria, geboren op 06-12-1952 te Naaldwijk.
   2.  Johannes Nicolaas Maria, geboren op 25-08-1954 te Naaldwijk.
   3.  Adrianus Johannes, geboren op 12-09-1956 te Naaldwijk.
   4.  Nicolaas Petrus Maria (Nico), geboren op 04-03-1958 te Naaldwijk.
   5.  Catharina Johanna Maria, geboren op 16-07-1959 te Delft. Op PK A'dam stond dezelfde naam met geboortejaar 1958.
   6.  Maria Elizabeth, geboren op 26-01-1961 te Naaldwijk.
   7.  Wilhelmus Bernardus Cornelis, geboren op 23-09-1966 te Naaldwijk.

XII.262    Nicolaas Arnoldus (Klaas) ZUIDERWIJK, schipper, arbeider, geboren op 03-05-1886 te Naaldwijk. Klaas was onderschipper bij Jacobus Hendrikus Zuijderwijk. Zoon van Jacobus (Janus) ZUIDERWIJK (Zuijderwijk) (zie XI.224) en Maria Everdina Elisabeth van TOL.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-05-1907 te Monster. De moeder van de bruidegom werd Maria van Tol genoemd. Echtgenote is Anna Petronella ZUIJDERWIJK, 21 jaar oud (zie XII.385). Volgens de stamboom op internet van de familie Van Wijngaarden hadden zij 18 kinderen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Johannes Adrianus (zie XIII.254).
   2.  Adriana Cornelia, geboren op 26-01-1910 te Monster, overleden op 29-12-1999 te Monster op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 03-01-1931 te Monster met Cornelis Andreas BOETERS, geboren 1906 te Wateringen, zoon van Arnoldus BOETERS en Wilhelmina Maria van VEEN.
   3.  Maria Allegonda Hendrika, geboren op 30-05-1911 te Monster, overleden op 15-04-1992 te Delft op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-09-1934 te Monster met Johannes Antonius van VELDHOVEN, 23 jaar oud, geboren op 10-05-1911 te Naaldwijk, overleden op 10-02-2000 te 's-Gravenzande op 88-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Gerardus van VELDHOVEN en Adriana Jacoba van VEEN. In dit gezin 6 kinderen.
   4.  Cornelia Alida Maria, geboren op 12-05-1913 te Monster, overleden op 18-09-2002 te 's-Gravenhage op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd met Cornelis Arnoldus van DIJK. In 2004 leven nog 7 kinderen; 1 kind is op zeer jeugdige leeftijd overleden.
   5.  Adrianus Jacobus (zie XIII.262).
   6.  Alida Petronella, geboren op 11-09-1915 te Monster (Poeldijk), overleden op 15-02-1999 te Naaldwijk op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 16-08-1935 te Monster. In Genlias stond als moeder van de bruidegom Jacobus Johannes van H.: Gijsberta Compeer. Gehuwd voor de kerk op 16-08-1935 te Monster (RK) met Jacobus Joannis van HAASTEREN, 24 jaar oud, geboren op 02-02-1911 te Waddinxveen, overleden op 03-08-1986 te Monster op 75-jarige leeftijd, begraven op 06-08-1986 te Monster. H. Machutuskerk, zoon van Anthonius Adrianus van HAASTEREN en Catharina Elisabeth OKHUIZEN. Zij laten elf kinderen achter.
   7.  Jacoba Theodora, geboren op 12-08-1917 te Monster, overleden op 19-02-2000 te 's-Gravenhage op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd met Gerardus Franciscus BERENDSE. Zij laten zeven kinderen achter.
   8.  Alida Maria, geboren op 02-11-1918 te Monster, overleden op 21-02-2012 te Poeldijk op 93-jarige leeftijd.
Gehuwd 1935--1944 met Jacobus Antonius ZWAARTMAN, overleden in/vr 2004. In 1945 was hun dochter geboren te Monster. Zij was in 1949 in Den Haag overleden.
   9.  Jacobus Theodorus, geboren op 30-12-1919 te Monster, overleden op 31-01-1920 te Monster, 32 dagen oud. Hij was bij zijn overlijden 1 maand oud.
   10.  Wilhelmina Adriana, geboren op 03-02-1921 te Monster, overleden op 07-03-1995 te 's-gravenhage op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd met Johannes Antonius PETERS.
   11.  Jacobus Johannes Maria, geboren op 30-09-1922 te Monster.
Gehuwd met Margaretha Johanna Cecilia KORT.
   12.  Hubertha Theodora, geboren op 24-10-1923 te Monster, overleden op 19-06-1929 te Monster op 5-jarige leeftijd.
   13.  Theodora Maria (Thea), geboren op 25-10-1924 te Monster, overleden op 25-08-2004 te 's-Gravenhage op 79-jarige leeftijd. Ongehuwd. Begraven op 31-08-2004 te Poeldijk (begraafplaats van de H. Bartholomeuskerk). De verdeling van haar nalatenschap bij notaris mr. Laurens Boellaard in Westland opgemaakt op 20-01-2006 leverde vel gegevens op voor deze stamboom. Er waren 54 personen als deelgenoot.
   14.  Petronella Cornelia, geboren op 18-09-1925 te Monster, overleden op 05-05-2001 te 's-Gravenhage op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd met Gerardus MIDDENDORP. Zij laten drie kinderen achter.
   15.  Johanna Maria, geboren op 07-10-1926 te Monster, overleden op 15-02-1927 te Monster, 131 dagen oud. Bij haar overlijden was zij 4 maanden oud.
   16.  Johannes Josephus Maria, geboren op 19-03-1928 te Monster.
Gehuwd met Aplonia Cornelia Alida MIDDELBURG.

XIII.254    Jacobus Johannes Adrianus ZUIDERWIJK, tuinarbeider, geboren op 31-08-1908 te Monster, overleden op 03-03-1982 te Delft op 73-jarige leeftijd, gecremeerd op 08-03-1982 te Rijswijk (Eikelenburg). Woonde op Vredebestlaan 120 te Monster en daarna op Middelbroekweg, eerst Naaldwijk, na 1957 Wateringen. Zoon van Nicolaas Arnoldus (Klaas) ZUIDERWIJK (zie XII.262) en Anna Petronella ZUIJDERWIJK (zie XII.385).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-01-1935 te Wateringen. Dit gegeven komt van de site www.wiewaswie.nl en blijkbaar zijn zij een week eerder (vrijdag 25 januari 1935) voor de wet getrouwd en vervolgens op 30-01-1935 voor de RK-kerk. Het is voor katholieken gewoon om als trouwdag de datum van de kerkelijke huwelijksinzegening te gebruiken. Gehuwd voor de kerk op 30-01-1935 met Adriana Johanna BOETERS, 23 jaar oud, geboren op 10-05-1911 te Monster (gezindte: RK), overleden op 10-01-1983 te Wateringen op 71-jarige leeftijd, gecremeerd op 14-01-1983 te Rijswijk (Eikelenburg), dochter van Arnoldus BOETERS en Wilhelmina Maria van VEEN. Kaart 40-jarig huwelijksfeest gezien.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Adriana Maria (An(nie)), geboren op 24-12-1935 te Naaldwijk (gezindte: RK).
Gehuwd met Cornelis Theodorus (Kees) VIS, geboren op 09-11-1935 te Wateringen, overleden op 12-10-1988 te Honselersdijk op 52-jarige leeftijd, begraven op 15-10-1988 te Kwintsheul (begraafplaats Sint Andreas-Parochie). Uit dit huwelijk:
1. Ruud Vis, gehuwd geweest met Monique en hun kinderen Danny, Stephan en Helen.
2. Eric Vis
3. Anja Vis, op 17-06-1993 te Wateringen getrouwd met Marcel van Bergenhenegouwen. Uit dit huwelijk de kinderen Nancy en Toni. Anja is op 22-06-2008 overleden.
4. Arnold Cornelis (Arold) Vis, geboren op 24-04-1970 te Wateringen. Gehuwd met Petronella Mathilde (Sandra) van Dijk. In dit gezin de kinderen Rianne en Mandy. Sandra is op 28-10-2010 overleden.
   2.  Wilhelmina Helena Maria (Wil(ly)) (zie XIV.204).
   3.  Nicolaas Arnoldus Johannes (Nico) (zie XIV.205).
   4.  Petronella Marthea Helena (Nelly), geboren op 09-11-1941 te Naaldwijk (gezindte: RK).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-11-1963 te Wateringen met Jacobus Johannes Josephus (Koos) DUIVENVOORDEN, 26 jaar oud, geboren op 21-10-1937 te Den Haag. In dit gezin 2 kinderen: Miranda en Marco.
   5.  Arnoldus Cornelius Adrianus (Arnold), geboren op 22-08-1943 te Naaldwijk (gezindte: RK), overleden op 05-08-1962 te Delft op 18-jarige leeftijd. Overleden t.g.v. een ongeval. Begraven op 09-08-1962 te Kwintsheul (RK kerkhof H. Andreas). Geen nakomelingen.
   6.  Adriana Cornelia (Jeanne, Sjaan), geboren op 28-03-1945 te Naaldwijk, overleden op 24-03-1991 te 's-Hertogenbosch op 45-jarige leeftijd, gecremeerd op 28-03-1991 te Rijswijk (Eikelenburg).
Gehuwd met Christianus Jacobus Martinus Maria (Chris) SANDERS, geboren op 08-08-1939, overleden op 30-12-2011 op 72-jarige leeftijd, gecremeerd op 05-01-2012 te Delft (Iepenhof). In dit gezin 3 kinderen, die allen in Delft zijn geboren.
: Yvonne met de kinderen Sélène en Alyssa Brinkhof en zoon Matiss uit een andere relatie.
: Martin
: Edwin met de kinderen Liza en Max.
   7.  Helena Petronella (Leny), geboren op 27-11-1946 te Naaldwijk (gezindte: rk).
Gehuwd met Johannes Cornelis (Hans) RIPSON. In dit gezin 2 kinderen:
1. Monique van Koppen-Ripson met de kinderen Nicole en Rick
2. Robert Ripson met de kinderen Lisa en Yvette.
   8.  Johannes Maria (Jan) (zie XIV.214).
   9.  Adrianus Maria (Aad) (zie XIV.216).

XIV.204    Wilhelmina Helena Maria (Wil(ly)) ZUIDERWIJK, geboren op 08-11-1937 te Naaldwijk (gezindte: RK), overleden op 29-01-2002 te Honselersdijk op 64-jarige leeftijd, begraven op 01-02-2002 te Naaldwijk (Alg. begraafplaats), dochter van Jacobus Johannes Adrianus ZUIDERWIJK (zie XIII.254) en Adriana Johanna BOETERS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-05-1960 met Johannes Antonius Petrus (Jan) GROOTSCHOLTEN, 25 jaar oud, geboren op 24-11-1934, overleden op 24-03-2012 te Poeldijk op 77-jarige leeftijd, begraven op 29-03-2012 te Naaldwijk (Alg. Begraafplaats), zoon van Petrus Wilhelmus Anthonius GROOTSCHOLTEN en Anna Cornelia WAGENAAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arnoldus Cornelis (Arnold) (zie XV.79).
   2.  Carola Wilhelmina Maria, geboren op 03-01-1971 te Delft.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 29-08-2001 te Monster, gescheiden 11-2006 van Franciscus Theodorus Hermanus (Frank) de GRAAF. Uit dit huwelijk:
1. Renzo de Graaf, geboren op 01-02-2003
2. Caprice de Graaf, levenloos geboren op 05-05-2005 na een zwangerschap van 35 weken.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 28-01-2011 te Ter Heijde aan Zee met Abraham Albert (Berry) POEZE. Uit een eerder huwelijk zijn twee kinderen geboren:
1. Sven Jacco (Sven) Poeze, geboren op 06-09-1996
2. Amber Poeze, geboren op 31-03-2000.

XV.79    Arnoldus Cornelis (Arnold) GROOTSCHOLTEN, geboren op 16-01-1963 te Delft, zoon van Johannes Antonius Petrus (Jan) GROOTSCHOLTEN en Wilhelmina Helena Maria (Wil(ly)) ZUIDERWIJK (zie XIV.204).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-09-1986 te Naaldwijk met Josina Helena Maria (José) van ADRICHEM. Zij hebben 3 kinderen: Marvin Wilhelmus, geboren op 08-08-1990. Marvin is op 15-08-2012 getrouwd met Adriana de Almeida Miranda,
: Nandy Carola (Nandy), geboren op 11-07-1992,
: Sonny Leonard (Sonny), geboren op 24-02-1994.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marvin. Marvin heeft een zoon: Levi.

XIV.205    Nicolaas Arnoldus Johannes (Nico) ZUIDERWIJK, geboren op 14-11-1939 te Kwintsheul (Naaldwijk) (gezindte: RK), overleden op 23-09-2015 te Den Haag op 75-jarige leeftijd, gecremeerd op 28-09-2015 te Delft (crematorium Iepenhof), zoon van Jacobus Johannes Adrianus ZUIDERWIJK (zie XIII.254) en Adriana Johanna BOETERS.
Gehuwd met Theodora Gerardina Johanna (Thea) NUIJEN. Dit huwelijk is ontbonden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Carla, geboren op 08-02-1967. Zij heeft twee kinderen: Maarten en Reinier. Zij woont samen met Mario.
   2.  Ronald (zie XV.85).

XV.85    Ronald ZUIDERWIJK, zoon van Nicolaas Arnoldus Johannes (Nico) ZUIDERWIJK (zie XIV.205) en Theodora Gerardina Johanna (Thea) NUIJEN.
Gehuwd met Gillian.
Uit dit huwelijk:
   1.  Benjamin.
   2.  Oliver.

XIV.214    Johannes Maria (Jan) ZUIDERWIJK, geboren op 23-11-1948 te Naaldwijk, zoon van Jacobus Johannes Adrianus ZUIDERWIJK (zie XIII.254) en Adriana Johanna BOETERS.
Gehuwd met Gerritje (Gerry) HERBERT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Richard, geboren op 29-12-1969 te Maasdijk, overleden op 11-12-1977 te Maasdijk op 7-jarige leeftijd, begraven op 15-12-1977 te Maasdijk (Alg. Begraafplaats).
   2.  Bianca, geboren op 20-06-1973.
Gehuwd met Rene HOEZEMA. Uit dit huwelijk: Shannon, geboren op 16-01-2003 en Norah, geboren op 09-08-2007.

XIV.216    Adrianus Maria (Aad) ZUIDERWIJK, geboren op 05-01-1951 te Naaldwijk (gezindte: rk). Ongehuwd. Zoon van Jacobus Johannes Adrianus ZUIDERWIJK (zie XIII.254) en Adriana Johanna BOETERS.
Gehuwd met Hyen LE, geboren op 15-10-1984 te Vietnam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roy.

XIII.262    Adrianus Jacobus ZUIDERWIJK, geboren op 03-06-1914 te Monster, overleden op 02-07-1992 te Amersfoort op 78-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas Arnoldus (Klaas) ZUIDERWIJK (zie XII.262) en Anna Petronella ZUIJDERWIJK (zie XII.385).
Gehuwd met Cornelia Geertruida BOERSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas Hendrikus, geboren op 27-10-1946 te Amersfoort.
Gehuwd met Grietje van DAM.
   2.  Christina Anna, geboren op 23-08-1948 te Amersfoort.
Gehuwd met Franklin Paul KREUPELING, overleden in/vr 2004.
   3.  Adriana Cornelia, geboren op 22-02-1951 te Amersfoort.
   4.  Johannes Adrianus, geboren op 08-02-1953 te Amersfoort. Ongehuwd in 2004.
   5.  Annemieke, geboren op 28-06-1957 te Amersfoort.
Gehuwd met Gerardus van OUWERKERK.
   6.  Hendrika Maria, geboren op 29-09-1958 te Amersfoort. Ongehuwd.

XII.263    Jacobus Johannes ZUIJDERWIJK, tuinarbeider (1938), schipper, geboren op 26-10-1887 te Naaldwijk, overleden op 10-05-1949 te Delft op 61-jarige leeftijd. Hij woonde bij zijn overlijden te Monster. Zoon van Jacobus (Janus) ZUIDERWIJK (Zuijderwijk) (zie XI.224) en Maria Everdina Elisabeth van TOL.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 25-11-1916 te Monster met Alida Maria van LIER, 22 jaar oud, geboren op 13-02-1894 te Naaldwijk, overleden in/na 1949, dochter van Anthonius van LIER en Johanna Alida de BRABANDER. Dit gezin woonde in Kwintsheul, gemeente Wateringen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Adrianus (zie XIII.282).
   2.  Margaretha Cornelia ZUIDERWIJK, geboren 1921 te Wateringen, overleden op 12-10-1921 om 6.00 uur te Wateringen. Zij was 4 maanden oud.
   3.  Wilhelmus Simon, geboren op 24-11-1930 te Wateringen (gezindte: rk).
Gehuwd met Emiliana Maria van DIJK, geboren op 21-03-1929 te Den Haag, dochter van Henricus Marinus van DIJK en Margaretha Adriana van ROOIJEN.
   4.  NN, geboren op 14-12-1933 te Wateringen, overleden op 14-12-1933 te Wateringen, 0 dagen oud. Een levenloos geboren kind.
   5.  Een levenloos kind van, geboren op 01-09-1938 te 's-Gravenhage, overleden op 01-09-1938 te 's-Gravenhage, 0 dagen oud.

XIII.282    Jacobus Adrianus ZUIJDERWIJK, geboren op 27-12-1917 te Monster, zoon van Jacobus Johannes ZUIJDERWIJK (zie XII.263) en Alida Maria van LIER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-09-1939, gescheiden na 4 jaar op 08-05-1944. Als nieuwe echtgenoot van Mien werd genoemd in de genealogie van Bruggeling: Engel Haazebroek. Echtgenote is Wilhelmina (Mien) GROOT, geboren op 29-11-1919 te Amsterdam, overleden op 09-06-2001 te 's-Gravenhage op 81-jarige leeftijd, dochter van Jan GROOT en Johanna Catharina BRUGGELING.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Pieternella Cornelia.
Gehuwd met Dirk HARBERTS.
   2.  Jacobus Adrianus.

X.96    Johanna (Anna) ZUIJDERWIJK, dienstbode (1851), geboren op 07-02-1828 te Monster, overleden op 24-09-1906 te Schiedam op 78-jarige leeftijd. Johanna Zuijderwijk, geboren te Poeldijk, gemeente Monster, woonachtig te Schiedam, weduwe van Johannes Wubbe, dochter van Klaas Zuijderwijk en Gerritje Heulspos, beiden overleden. Ook: Zuiderwijk. Dochter van Nicolaas (Klaas) ZUIJDERWIJK (zie IX.86) en Geertruida (Gerritje, Gerarda, Grietje) HULSPAS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-07-1851 te Den Haag. De huwelijksafkondigingen hadden ook plaats te Leiden. Johanna ondertekende de akte niet; zij verklaarde haar naam niet te kunnen schrijven. Echtgenoot is Johannes WUBBE, melkslijter (1851), arbeider (1863), geboren 1823 te Leiden, overleden op 12-09-1901 te Schiedam. Johannes Wubbe, 68 jaar en 1 maand, geboren te Leiden, echtgenoot van Johanna Zuijderwijk, zoon van Willem Wubbe en Catharina van Roon, beiden overleden. Ook: Webbe. Zoon van Willem WUBBE, melkslijter, en Catharina van ROON. Op 30-09-1853 werd hun dochter Catharina Webben te Overschie geboren (GA-R'dam).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna, geboren op 20-12-1859 te Oud en nieuw Mathenesse, overleden op 21-12-1863 te Oud en Nieuw Mathenesse op 4-jarige leeftijd.
   2.  Gerarda Catharina, geboren op 02-06-1863 te Oud en Nieuw Mathenesse, overleden op 29-10-1863 te Oud en nieuw Mathenesse, 149 dagen oud.

IX.90    Maria Willemsdr. (Marijtje) ZUIJDERWIJK, gedoopt (RK) op 22-06-1777 te Monster (getuige(n): Andries Lambertse van Marrewijk en Maria Joppe de Bruijn). Bij het huwelijk van Marijtje stond: afkomstig van Poeldijk. Overleden op 12-07-1861 te Delft op 84-jarige leeftijd. Ook Zuiderwijk. Dochter van Willem ZUIJDERWIJK (Willem Zuijdwijk) (zie VIII.30) en Johanna (Jannetje Claasse) THOEN.
Ondertrouwd op 11-04-1807 te Delft, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26-04-1807 te Delft, gehuwd voor de kerk op 26-04-1807 te Schipluiden (RK) (getuige(n): Anne Maria Parre en Alida de Does). Maria Willems Suijderwijk trouwde met Dirk Pieterse de Haas. Echtgenoot is Theodorus (Dirk) de HAAS, 30 jaar oud, bouwman (1819), geboren op 19-05-1776 te Nootdorp (gezindte: RK), overleden op 12-12-1851 te Delft op 75-jarige leeftijd, zoon van Pieter de HAAS en Elisabeth RUT. Dirk en Marijtje, jm en jd, woonden bij hun huwelijk in 1807 beiden in Hof van Delft. In 1819 woonde het gezin in de gemeente Ackersdijk. Op 17-09-1840 lieten Maria en Dirk hun testament te Delft opmaken.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus, geboren 1809 te Kethel, overleden op 23-05-1880 te Delft.
   2.  Joanna, geboren te Monster, gedoopt (RK) op 04-11-1809 te Monster (getuige(n): Willebrord Zuijderwijk en Maria Bellekom). Dochter van Dirk Pietersz. de Haas en Maria Willemse Suijderwijk.
   3.  Willem, geboren op 08-03-1812 te Overschie. Volgens het overlijdensregister geboren te Pijnacker. Overleden op 26-11-1815 te Pijnacker op 3-jarige leeftijd.
   4.  Elisabeth, geboren op 26-09-1813 te Pijnacker.
   5.  Willemina, geboren op 17-11-1818 te Akkersdijk en Vrouwenregt (Vrijenban). Zij trouwt te Voorburg.
   6.  NN, geboren op 10-04-1824 te Delft. Een doodgeboren kind. Overleden op 10-04-1824 te Delft, 0 dagen oud.

IX.95    Andreas (Andries) ZUIJDERWIJK, schoenmaker (1819), geboren op 10-09-1782 te Monster, Poeldijk, gedoopt (RK) op 10-09-1782 te Monster (getuige(n): Dirck Dirkse Tetro en Jannetie Claase Zuijderwijk), overleden op 20-06-1837 te Monster op 54-jarige leeftijd. Ook Zuiderwijk. Zoon van Willem ZUIJDERWIJK (Willem Zuijdwijk) (zie VIII.30) en Johanna (Jannetje Claasse) THOEN.
Ondertrouwd (1) op 20-04-1808 te Nootdorp, gehuwd 1808 te Pijnacker met Aaltje BRUINE (Antje, Aatje Bruine, Anna Bruinen en Bruijne), geboren 1788 te Nootdorp, overleden op 06-02-1817 te Loosduinen. Zoon Willem is bij dood moeder opgenomen in huis bij Hendrik Gading. Dochter van Hendrik BRUINE en Maria KAMPERT. Andreas Zuyderwijk, jm, afkomstig van Poeldijk en Anna de Bruijne, jd, afkomstig van Nootdorp.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 15-06-1817 te Rijswijk. Andreas was weduwnaar van Antje Bruijne. Echtgenote is Louisa Maria KOK(s), 25 jaar oud, naaister, gedoopt (RK) op 26-05-1792 te Rijswijk, overleden op 16-10-1857 te 's-Gravenzande op 65-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: 64 jaar. Bij de doop: Ludovica Maria Kokx. In de trouwakte stond Kuks. In de overlijdensakte stond Kocks. Dochter van Leonardus (Leendert Andreas) KOKX en Dorothea KOPPERT.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Joanna, geboren op 07-03-1809 te Pijnacker, begraven op 25-01-1810 te Pijnacker, 324 dagen oud. Op deze datum werd een kind van Andries Zuiderwijk te Pijnacker begraven. Vermoedelijk was dat deze Joanna.
   2.  Maria (zie X.105).
   3.  Willem, geboren op 21-12-1812 om 21.00 uur te Loosduinen, overleden op 25-02-1813 te Loosduinen, 66 dagen oud.
   4.  Hendricus (Hendrik) (zie X.107).
   5.  Willem, geboren op 05-12-1816 om 20.00 uur te Loosduinen (Poeldijk), overleden op 09-03-1817 te Naaldwijk, 94 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Johanna, geboren op 08-04-1818 te Poeldijk (Monster), overleden op 09-07-1885 te Monster op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-06-1840 te Monster met Hendrikus (Hendrik) van der MEER, 33 jaar oud, geboren op 06-05-1807 te Monster, overleden op 03-01-1878 te Monster op 70-jarige leeftijd, zoon van Pieter van der MEER en Caatje van der MAREL. In 1844 was hun dochter Louiza te Zoeterwoude geboren.
   7.  Theodora, dienstbode (1852), geboren op 27-08-1820 om 1.00 uur te Poeldijk (Monster), overleden op 16-09-1883 te 's-Gravenzande op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 11-02-1852 te Den Haag (getuige(n): Hendricus Zuijderwijk (halfbroer van de bruid)). Bij het huwelijk woonde Frank te 's-Gravenzande. Zowel de bruid als haar broer tekende met Zuiderwijk. Echtgenoot is Frank van den BROEK, 34 jaar oud, tuinder (1852), geboren op 24-08-1817 te Vlaardingen, overleden op 08-12-1858 te 's-Gravenzande op 41-jarige leeftijd. Ook: Franciscus van der Broek. Zoon van Dirk van den BROEK, Tuinder, en Maria BRONSWIJK. Dit gezin woonde in 's-Gravenzande. In 1854 was aldaar hun dochter Louiza Maria van der Broek geboren, dochter van Franciscus van der Broek en Th. Z.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 17-11-1860 te Monster. In de trouwakte stond, dat Theodora was geboren in 's-Gravenzande en dat zij weduwe was van Frank van den Broek. Echtgenoot is Martinus Anthonius van BERGENHENEGOUW, 30 jaar oud, geboren op 17-01-1830 te Monster. In de geb. akte stond: van Bergenhenegouwen. Overleden op 07-06-1884 te 's-Gravenzande op 54-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: Martinus Antonius van Bergen Henegouwen, weduwnaar van Dorothea Zuijderwijk; geboren te Loosduinen. Zoon van Martinus van BERGENHENEGOUW en Maria AMMERLAAN.
   8.  Willem (zie X.116).
   9.  Leonardus (Leendert) (Zuiderwijk) (zie X.118).
   10.  Gerarda, geboren op 29-03-1827 te Monster, overleden op 21-12-1884 te Den Haag op 57-jarige leeftijd. Gerarda Zuiderwijk was eerder weduwe van Johannes Elie Huguenin, thans echtgenoote van Joannes van Rijn.
Gehuwd (1) met Johannes Elie HUGUENIN, schipper (1866), geboren op 17-05-1836 te 's-Gravenhage, overleden op 12-06-1866 te 's-Gravenhage op 30-jarige leeftijd. Hij was getrouwd met Gerarda Zuiderwijk. Zoon van Henri Louis HUGUENIN, bediende (1836), en Hendrika Maria Catharina de BONDT. Hun zoon Johannes Elie Huguenin was in 1863 in 's-Gravenhage geboren. Hij trouwde in 1895 te Deventer.
Gehuwd (2) met Joannes van RIJN, asman, aschman (1884), geboren 1823 te Rijswijk, overleden op 18-02-1886 te 's-Gravenhage. Joannes van Rijn was eerder weduwnaar van Hendrika Verbeek en laatst van Gerarda Zuiderwijk. Zoon van Adrianus van RIJN en Adriana LANGERAK.
   11.  Anna, geboren op 27-10-1828 te Monster, overleden op 18-12-1912 te 's-Gravenhage op 84-jarige leeftijd. Anna woonde in Den Haag. Zij was weduwe van Cornelis van der Meer.
Gehuwd 1850--1860. Hun zoon Andries Jacobus, geboren 1863 te Monster, trouwde in 1891 te Naaldwijk. Echtgenoot is Cornelis van der MEER, bloemist (1907), geboren 1834 te Naaldwijk, overleden op 20-08-1907 te 's-Gravenhage, zoon van Pieter Cornelisse van der MEER en Maria van den BERG. Hun zoon Peter Andreas van der Meer overleed in 1893 op 32-jarige leeftijd te Loosduinen. Hij was geboren in 1861 te Monster.
   12.  Petrus (Pieter) (zie X.125).

X.105    Maria ZUIJDERWIJK, geboren op 26-05-1810 te Poeldijk (Monster), gedoopt (RK) op 27-05-1810 te Monster (getuige(n): Hendrik de Bruijn en Maria Kampers). In het doopboek stond als moeder vermeld: Antje Bruijn. Overleden op 02-09-1888 te Naaldwijk op 78-jarige leeftijd. Volgens BevReg Naaldwijk B2-172 geboren in 1805. In 1850 woont ook Hendrika van der Kragt in, een weduwe uit Laten in Gelderland, die geboren is in 1777 en overlijdt te Naaldwijk op 25-9-1857. In 1860 geeft BevReg 27-5-1811 als geboortedatum. Overlijdensregister zegt 20-5-1809 en 79 jaar oud. Genlias geeft 27-05-1810 als geb. datum in de huw. akte. Dochter van Andreas (Andries) ZUIJDERWIJK (zie IX.95) en Aaltje BRUINE (Antje, Aatje Bruine, Anna Bruinen en Bruijne).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-07-1832 te Monster. In de huwelijksakte stond: Jacobus Streepers. Zijn moeder werd Henrica van Kragten genoemd. Echtgenoot is Jacobus (Jacob) STREEP, 22 jaar oud, koopman, nachtwacht, veldwachter, geboren op 28-08-1809 te Naaldwijk, gedoopt op 28-08-1809 te Monster (getuige(n): Joannes van Kragt en Antje Vos.), overleden op 14-01-1880 te Naaldwijk op 70-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: 70 jaar oud en geboren te Naaldwijk op 20-08-1809. In de trouwakte stond: Jacobus Streepers. Woonde Gantel 4a. Zoon van Pieter (Piet) STREEP(ERS) en Henrica van de KRAGT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Andries, geboren 1829 te Honselersdijk.
   2.  Andreas Adrianus, geboren op 17-05-1834 te Naaldwijk (gezindte: rk).
   3.  Ludovikus, geboren op 13-03-1848 te Honselersdijk (Naaldwijk) (gezindte: rk), overleden op 17-07-1925 te Arnhem op 77-jarige leeftijd. Weduwnaar van Arnolda Johanna van Leeuwen.
   4.  Anna, geboren op 24-04-1851 te Honselersdijk.
   5.  Petrus Jacobus, geboren op 05-11-1852 te Honselersdijk.
   6.  Albertus, geboren op 27-05-1855.

X.107    Hendricus (Hendrik) ZUIJDERWIJK, schoenmaker (1852, 1877, 1888, 1893), geboren op 26-01-1814 om 22.00 uur te Loosduinen (Poeldijk), overleden op 27-09-1893 te Den Haag op 79-jarige leeftijd. Hendrikus Zuiderwijk, geboren te Poeldijk, gemeente Monster, aangegeven in Loosduinen, echtgenoot van Alida Zwaartman, eerder weduwnaar van Maria Oliehoek, "overigens niets bekend" stond er in de overlijdensakte. Vertrekt 2-5-1866 naar 's Gravenzande en op 9-3-1887 naar Den Haag, zoon van Andreas (Andries) ZUIJDERWIJK (zie IX.95) en Aaltje BRUINE (Antje, Aatje Bruine, Anna Bruinen en Bruijne).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 10-07-1840 te Zoeterwoude. Hendricus woonde in de Poeldijk te Monster en Maria woonde te Zoeterwoude. Echtgenote is Maria OLIJHOEK, 24 jaar oud, geboren op 14-04-1816 te Loosduinen, overleden op 26-05-1855 te Monster op 39-jarige leeftijd, dochter van Johannes (Jan) OLIJHOEK, metselaar (1840), en Hendrika van MOURIK.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 24-08-1855 te Monster (getuige(n): Willem en Pieter Zuijderwijk, broers). In de huwelijksakte stond: Hendrikus Zuijderwijk, weduwnaar van Maria Olijhoek. Echtgenote is Alida Maria (Aaltje) ZWAARDMAN, 28 jaar oud, geboren op 08-09-1826 te 's-Gravenzande. Aangegeven als Aaltje. Haar vader verklaarde niet te kunnen schrijven bij de aangifte. Overleden in/na 1893, dochter van Bernardus ZWAARDMAN, arbeider (1826), en Grietje HAVIK. Beiden woonden in Den Haag (1888).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Andreas (Andries), metselaar, geboren op 04-11-1841 te Monster, overleden op 19-08-1864 te Zoeterwoude op 22-jarige leeftijd. Andreas Zuiderwijk vertrekt 31-10-1855 van Monster naar Zoeterwoude. Aldaar werd zijn overlijdensakte gemaakt op 20-08-1864.
   2.  Hendrika, geboren op 26-11-1842 te Monster, overleden op 14-09-1843 te Monster, 292 dagen oud.
   3.  Ludovicus (Louis) ZUIDERWIJK (Zuijderwijk) (zie XI.238).
   4.  Johannes, geboren op 07-04-1845 te Monster.
   5.  Johanna, geboren op 06-02-1847 te Monster, overleden op 10-08-1847 te Monster, 185 dagen oud.
   6.  Adriana, geboren op 06-08-1848 te Monster, overleden op 11-09-1848 te Monster, 36 dagen oud.
   7.  Dorothea, geboren op 02-08-1849 te Monster, overleden op 16-03-1850 te Monster, 226 dagen oud.
   8.  Petrus, schipper, geboren op 04-08-1850 te Monster, overleden op 14-06-1874 te Overschie op 23-jarige leeftijd. De overlijdensakte werd opgemaakt te's-Gravenzande en er werd geen partner vermeld. Op 14-06-1874 is het lijk levenloos opgehaald uit de Delftsche Schie onder de gemeente Overschie, stond er in de overlijdensakte te Overschie.
   9.  Wilhelmus, geboren op 19-02-1853 te Monster, overleden op 12-03-1853 te Monster, 21 dagen oud.
   10.  Petrus, geboren op 19-02-1853 te Monster, overleden op 10-03-1853 te Monster, 19 dagen oud.
   11.  Anna, dienstbode (1869-1873), geboren op 01-05-1854 te Monster. Het bevolkingsregister van Nieuwveen gaf aan: Anna Zuiderwijk, geboren op 01-05-1855 (onjuist) te Monster en RK. (gezindte: RK), overleden op 03-08-1895 te Den Haag op 41-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: Anna Zuiderwijk. Ook Zuiderwijk. Op 12-09-1869 kwam zij uit 's-Gravenzande naar Nieuwveen. Op 25-01-1873 vertrok zij weer naar 's-Gravenzande.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-05-1877 te Den Haag. Bij zijn huwelijk woonde de bruidegom in Den Haag; vroeger in Monster. De bruid, Anna Zuiderwijk, woonde te 's-Gravesande. Anna, haar broer Louis en haar vader ondertekenen met Zuiderwijk. Echtgenoot is Petrus Stephanus HESKES, schipper (1877), arbeider (1908), geboren 1854 te Naaldwijk, zoon van Pieter HESKES en Maria MEIJER. Hun zoon: Hendrikus Andreas Heskes, wonende/geb? in Den Haag, 28 jaar, trouwde in 1908 te Zutphen. Zij moeder werd Anna Zuiderwijk genoemd. Een zoon, geb in Den Haag, 1891, trouwde in 1922 in Utrecht. Hun dochter Maria was in 1878 geboren in 's-Gravenhage. In 1884 werd weer een zoon (Johannes) geboren in Den Haag.
   12.  Hendricus, geboren op 25-05-1855 te Monster, overleden op 08-09-1855 te Monster, 106 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   13.  Margaretha Hendrica, geboren op 11-06-1856 te Monster, overleden op 03-09-1892 te Den Haag op 36-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: Margarietha Hendrika Zuiderwijk, echtgenoote van Johannes Voogd. Zij was geboren in 's-Gravenzande.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-11-1878 te 's-Gravenzande met Johannes VOOGD, 23 jaar oud, arbeider, stoker (1893), geboren op 18-09-1855 te Monster. Naam van de moeder: Alida Maria. Zoon van Johannes VOOGD, koetsier (1893), en Maria van WINGERDEN. Een dochter was in 1880 te 's-Gravenzande geboren. In 1893 trouwde Johannes Voogd, weduwnaar van Margariethe Hendrika Zuiderwijk, met Maria Cornelia den Houdijker.
Hun dochter Alida M.P. Voogd, geboren in 1880 te 's-Gravenzande, trouwde in 1918 te Voorburg.
   14.  Maria Helena, geboren op 11-04-1858 te Monster, overleden op 13-11-1858 te Monster, 216 dagen oud.
   15.  Maria Johanna, geboren op 28-05-1860 te Monster, overleden op 29-05-1950 te 's-Gravenhage op 90-jarige leeftijd. Bij haar overlijden woonde zij in Den Haag.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 29-08-1888 te 's-Gravenhage. Beiden woonden in Den Haag. De beide moeders hebben verklaard niet te kunnen schrijven. De bruid ondertekende met M.J. Zuijderwijk en haar vader met H. Zuiderwijk. Echtgenoot is Petrus Wilhelmus van der HARST, 21 jaar oud, arbeider (1888, 1900), zonder beroep (1921), geboren op 19-10-1866 te 's-Gravenhage, overleden op 07-09-1921 te Noordwijkerhout op 54-jarige leeftijd. Op 14-12-1921 werd hij in het overlijdensregister in Den Haag ingeschreven. Zij ontvingen een uittreksel uit het register van overlijden der gemeente Noordwijkerhout. Zoon van Johannes Petrus van der HARST, schoenmaker (1866), zeepzieder (1888), en Johanna Petronella Theodora van de GRAAF. In 1900 werd een zoon in den Haag geboren.
   16.  Bernardus Johannes, arbeider (1891), geboren op 31-08-1863 te Monster, overleden op 09-07-1891 te Den Haag op 27-jarige leeftijd. Ongehuwd. De moeder van Bernardus Zuiderwijk werd Alida Zwaartman genoemd.
   17.  Leonardus ZUIDERWIJK (zie XI.257).

XI.238    Ludovicus (Louis) ZUIDERWIJK (Zuijderwijk), arbeider (1877), schippersknecht, koopman (1897), groentenhandelaar (1903, 1912), geboren op 09-12-1843 te Monster (gezindte: RK), overleden op 07-10-1938 te 's-Gravenhage op 94-jarige leeftijd. Lodovikus woonde in Den Haag. Ook Loduvicus, Lodewicus en Lodovikus. Verhuizen 25-5-1867 van Naaldwijk, de Gantel D-83 naar Monster. Zoon van Hendricus (Hendrik) ZUIJDERWIJK (zie X.107) en Maria OLIJHOEK.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 05-05-1866 te Monster. In de huwelijksakte stond Ludovikus Zuiderwijk. Soms ook Loduvicus Zuijderwijk. Echtgenote is Adriana van der ELST, 27 jaar oud, dienstbode, geboren op 14-07-1838 te Monster, dochter van Anthonie van der ELST en Maria KNOPPERT.
Gehuwd (2) op 68-jarige leeftijd op 27-11-1912 te 's-Gravenhage. Lodovicus was weduwnaar van Adriana van der Elst. Anna woonde bij haar huwelijk in Den Haag en kort daarvoor in Rotterdam, alwaar ook huwelijksafkondigingen hadden plaatsgevonden. Echtgenote is Anna Emma WEIDENER, 50 jaar oud, geboren op 12-04-1862 te Elberfeld (Pruissen), overleden op 18-01-1921 te 's-Gravenhage op 58-jarige leeftijd, dochter van Johann WEIDENER en Emma Juliane RENZING.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Alida ZUIJDERWIJK, geboren op 14-10-1866 te Naaldwijk (gezindte: RK), overleden op 25-04-1873 te Monster op 6-jarige leeftijd.
   2.  Anthonius (zie XII.268).
   3.  Alida ZUIJDERWIJK, geboren op 05-04-1869 te Monster, overleden op 18-04-1870 te Monster op 1-jarige leeftijd.
   4.  Johannes ZUIJDERWIJK (zie XII.272).
   5.  Petrus Hendrikus ZUIJDERWIJK (zie XII.274).
   6.  Alida Margaretha ZUIJDERWIJK, geboren op 05-05-1872 te Monster, overleden op 12-04-1873 te Monster, 342 dagen oud.
   7.  Hendrikus ZUIJDERWIJK, geboren op 05-05-1872 te Monster, overleden op 10-10-1872 te Monster, 158 dagen oud.
   8.  Maria Petronella ZUIJDERWIJK, naaister, geboren op 16-06-1873 te Monster.
   9.  Andreas Petrus ZUIJDERWIJK, geboren op 20-08-1874 te Monster, overleden op 02-04-1877 te Monster op 2-jarige leeftijd.
   10.  Adriana Maria ZUIJDERWIJK, geboren op 03-10-1876 te Monster, overleden op 07-09-1877 te Monster, 339 dagen oud.
   11.  Alida Maria ZUIJDERWIJK, geboren op 04-10-1876 te Monster. Vreemd, 1 dag na haar zus. Overleden te Leerdam.
Gehuwd met Johannes RUIJTERS, geboren op 14-11-1867 te Nijmegen, overleden op 29-04-1947 te Leerdam op 79-jarige leeftijd, zoon van Antonius Martinus RUIJTERS en Antonetta Geertruida VERHOEF. Twee kinderen geboren in Den Haag (1905--1912).
   12.  Hendrikus Petrus ZUIJDERWIJK, geboren op 07-01-1878 te Monster, overleden op 06-02-1878 te Monster, 30 dagen oud.

XII.268    Anthonius ZUIDERWIJK, tuiniersgezel, slotenmaker, glazenwasser (1903, 1906, 1928), bankwerker, grondwerker (bev. reg. R'dam), geboren op 04-10-1867 te Monster, overleden op 17-02-1937 te Heiloo op 69-jarige leeftijd. Weduwnaar van Jacoba Johanna van den Vooren. Dezelfde als PG8571?
Anthonius vertrekt zonder vrouw en kinderen op 26-11-1926 naar Hannover in Duitsland en blijkt 11 jaar later in Heiloo te zijn overleden. Het is niet bekend of hij tussendoor nog bij vrouw en kinderen terugkeerde. Hij was ook niet aanwezig bij het huwelijk van zijn zoon in 1928. Zoon van Ludovicus (Louis) ZUIDERWIJK (Zuijderwijk) (zie XI.238) en Adriana van der ELST, dienstbode.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 10-08-1889 te Monster, gescheiden na 13 jaar op 08-12-1902 te Rotterdam. Bij vonnis van de rechtbank te Rotterdam van 08-12-1902 is dit huwelijk door echtscheiding ontbonden. Echtgenote is Wilhelmina THOEN, dienstbode, geboren op 28-12-1865 te Monster, overleden op 04-07-1947 te Leiden op 81-jarige leeftijd, dochter van Dionizius THOEN en Pieternella AMMERLAAN. Op 16-04-1926 komt hij vanuit Münster (Duitsland) naar Rotterdam. Anthonius vertrekt zonder vrouw en kinderen op 26-11-1926 naar Hannover in Duitsland en blijkt 11 jaar later in Heiloo te zijn overleden. Het is niet bekend of hij tussendoor nog bij vrouw en kinderen is teruggekeerd.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 20-05-1903 te 's-Gravenhage met Jacoba Johanna van den VOOREN, 33 jaar oud, werkvrouw, geboren op 13-09-1869 te Den Haag (gezindte: nedherv), dochter van Jacobus Wilhelmus van de VOOREN en Klazina Pieternella BAKSTEEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Ludovikus Dionisius, adjudant, onderofficier, geboren op 15-09-1889 te Monster, overleden op 16-10-1958 te Soest op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 03-02-1919 te Leiden. Zij waren met de handschoen getrouwd. De bruidegom Ludovikus Deonisius woonde te Soerabaja. Echtgenote is Jannetje de VRIES, 26 jaar oud, geboren op 28-09-1892 te Elburg.
   2.  Pieternella Appolonia, geboren op 03-12-1890 te Monster, overleden op 31-05-1942 te Leiden op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-06-1915 te Leiden met Wijnand van TONGEREN, 31 jaar oud, geboren op 10-07-1883 te Leiden, overleden op 10-08-1934 te Leiden op 51-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren: 20-10-1917 Johannes Dionisius van Tongeren, 20-11-1919 Wilhelmina Maria; 21-06-1921 Johanna Maria en 25-11-1927 Wijnand Alfonsus van Tongeren. Allen geboren te Leiden.
   3.  Dijonisius Joseph Hendrikus Hubertus, geboren op 01-06-1893 te Leiden, overleden op 30-11-1893 te 's-Gravenzande, 182 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Anthonius Pieter (zie XIII.294).
   5.  Nicolaas Johannes, loodgieter, geboren op 21-01-1906 te Den Haag (gezindte: Ned. Herv.).

XIII.294    Anthonius Pieter ZUIDERWIJK, electriciën, wegwerker HTM (1928), geboren op 19-07-1903 te Den Haag (gezindte: nedherv), zoon van Anthonius ZUIDERWIJK (zie XII.268) en Jacoba Johanna van den VOOREN, werkvrouw.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-06-1928 te 's-Gravenhage. Bij het huwelijk was de vader van de bruidegom niet aanwezig. Zijn woon- en verblijfplaats waren onbekend. Voor toestemming om te huwen werd de tussenkomst van de kantonrechter ingeroepen. Echtgenote is Theodora VERHAGEN, 25 jaar oud, geboren op 14-02-1903 te Den Haag (gezindte: nedherv), dochter van Jacob VERHAGEN, arbeider (1928), en Johanna Dorothea MEIJER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antoon Pieter, geboren op 14-09-1930 te Den Haag.
   2.  Johanna Theodora, geboren op 29-04-1936 te Den Haag.

XII.272    Johannes ZUIJDERWIJK, arbeider (1898, 1900), geboren op 06-04-1869 te Monster, zoon van Ludovicus (Louis) ZUIDERWIJK (Zuijderwijk) (zie XI.238) en Adriana van der ELST, dienstbode.
Gehuwd met Catharina KOEVOETS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Catharina, geboren op 18-05-1898 te 's-Gravenhage.
   2.  Johannes Carolus Cornelis, geboren op 24-01-1900 te Monster.

XII.274    Petrus Hendrikus ZUIJDERWIJK, arbeider (1897), groentekoopman, koopman (1899, 1900, 1902), koopman in groenten (1903), groentenhandelaar (1943), geboren op 11-11-1870 te Monster (gezindte: RK), zoon van Ludovicus (Louis) ZUIDERWIJK (Zuijderwijk) (zie XI.238) en Adriana van der ELST, dienstbode.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-07-1897 te Den Haag (getuige(n): o.a. Pieter Jacobus Meershoek, broer bruid, stoker, 29 jaar). De bruidegom ondertekende met Zuijderwijk, zijn vader met L. Zuiderwijk. Echtgenote is Maria MEERSHOEK, 26 jaar oud, dienstbode, geboren op 15-03-1871 te Den Haag, overleden in/na 1943, dochter van Jacobus MEERSHOEK, arbeider (1898), en Aaltje SWAARTMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Loduvicus Antonius Jacobus, geboren op 27-04-1899 te Den Haag.
   2.  Adriana Maria Alida Johanna, geboren op 10-08-1900 te Den Haag.
Gehuwd met Pieter J MEERSHOEK.
   3.  Johannes, geboren op 28-04-1902 te 's-Gravenhage, overleden op 15-06-1903 te 's-Gravenhage op 1-jarige leeftijd.
   4.  Alida Maria, geboren op 12-10-1903 te Den Haag, overleden op 03-11-1943 te 's-Gravenhage op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd met Hendricus Johannes Wilhelmus CLASENER, geboren op 11-10-1901 te 's-Gravenhage, overleden in/na 1943, zoon van Hendricus Johannes Wilhelmus CLASENER, sigarenmaker (1901), en Elisabeth Maria VROUWENVELDER.

XI.257    Leonardus ZUIDERWIJK, incasseerder, depothouder, levensverzekeringsagent, verzekeraar (1916), sigarenhandelaar (1917), sigarenwinkelier (1926), koopman in galanterieën (1934), geboren op 20-02-1867 te 's-Gravenzande (gezindte: RK), overleden op 19-01-1934 te Den Haag op 66-jarige leeftijd. Leonardus' leven is een beetje vaag: hij komt in 1906 vanuit Batavia naar Den Haag, ziet in 1921 zijn vrouw naar het St. Jorisgasthuis in Delft vertrekken, maar ze komt ook weer terug, waarna de beide echtelieden op 24-8-1926 allebei naar het St. Jorisgasthuis vertrekken. De nog levende kinderen vertrekken in 1927 naar Voorschoten. Zoon van Hendricus (Hendrik) ZUIJDERWIJK (zie X.107) en Alida Maria (Aaltje) ZWAARDMAN.
Gehuwd op 48-jarige leeftijd op 19-01-1916 te 's-Gravenhage met Hendrina Maria Johanna MULDER, 21 jaar oud, Winkelierster, geboren op 20-01-1894 te Den Haag (gezindte: rk), overleden in/na 1934, dochter van Johannes MULDER, stukadoor, en Cornelia VERBEEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Maria Leonarda, geboren op 21-10-1916 te Den Haag (gezindte: RK), overleden op 03-09-1917 te Den Haag, 317 dagen oud.
   2.  Leonarda Maria Johanna, geboren op 19-08-1918 te Den Haag (gezindte: RK). Ook op PK A'dam.
   3.  Josepha Hendrina Johanna, geboren op 09-12-1919 te Den Haag (gezindte: rk).
   4.  Ferdinanda Hendrika Helia, geboren op 27-04-1921 te Den Haag (gezindte: rk).
   5.  Hendrikus Petrus Roekus, geboren op 15-06-1923 te Den Haag (gezindte: rk).
   6.  Bernardus Johannes, geboren op 27-12-1925 te Den Haag (gezindte: RK), overleden op 03-04-1926 te Den Haag, 97 dagen oud.

X.116    Willem ZUIJDERWIJK, schoenmaker, geboren op 29-10-1822 te Monster, overleden op 11-12-1896 te Monster op 74-jarige leeftijd, zoon van Andreas (Andries) ZUIJDERWIJK (zie IX.95) en Louisa Maria KOK(s), naaister.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 17-11-1860 te Monster. In de huwelijksakte stond, dat Louisa weduwe was van Arie van Wijngaarde. Echtgenote is Louisa Maria Catharina DICKHOFF, 41 jaar oud, geboren op 20-04-1819 te 's-Gravenhage, overleden op 16-12-1894 te Monster op 75-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: eerder weduwe van Arie van Wijngaarden. Dochter van Franciscus Matthias DECKHOFF en Elizabeth BLEKERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Andreas Jacobus, geboren op 28-11-1862 te Monster, overleden op 29-11-1862 te Monster, 1 dag oud.
   2.  Andreus Jacobus, geboren op 24-05-1870 te Monster, overleden op 29-11-1862 te Monster.

X.118    Leonardus (Leendert) ZUIJDERWIJK (Zuiderwijk), veldarbeider, schippersknecht (1855, 1858), geboren op 22-11-1824 te Poeldijk (Monster). Volgens de overlijdensakte te Delft was Leonardus geboren te Monster. Overleden op 27-09-1893 te Den Haag op 68-jarige leeftijd. Volgens archief Delft al overleden op 2-6-1885 te Vlaardinger Ambacht op 59 jarige leeftijd.!!! Persoonsverwisseling? Misschien is de Haagse Leonardus iemand anders. Zoon van Andreas (Andries) ZUIJDERWIJK (zie IX.95) en Louisa Maria KOK(s), naaister.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-10-1851 te Berkel en Rodenrijs. De moeder van de bruidegom werd Louisa Maria Kops genoemd. Echtgenote is Alida SLUIS, 26 jaar oud, geboren op 08-04-1825 te Berkel. Bij de aangifte gaf de vader aan niet te kunnen schrijven, noch zijn naam te kunnen tekenen. (gezindte: RK), overleden in/na 1885. Ook Alida Sluijs. Dochter van Jacob SLUIS, winkelier (1825), en Alida BIERMAN. Het gezin kwam in 1854 vanuit Delft naar Rijswijk (C23); in 1857: C19. In 1859 vertrokken zij weer naar Delft.
Uit dit huwelijk:
   1.  Andreas (Andries) (zie XI.261).
   2.  Jacobus Bernardus, geboren op 01-04-1855 te Rijswijk, overleden op 07-09-1855 te Rijswijk, 159 dagen oud. In de akte stond: Jacob Bernardus.
   3.  Pieter, geboren op 01-04-1855 te Rijswijk, overleden op 07-09-1855 te Rijswijk, 159 dagen oud.
   4.  Louiza Maria, geboren op 30-03-1857 te Rijswijk, overleden op 22-12-1857 te Rijswijk, 267 dagen oud.
   5.  Hendrikus, geboren op 14-06-1858 te Rijswijk (ZH), overleden op 27-07-1859 te Delft op 1-jarige leeftijd.
   6.  Leonardus, geboren op 27-05-1860 te Delft, overleden op 25-02-1862 te Delft op 1-jarige leeftijd.
   7.  Louisa Maria (Zuiderwijk) (zie XI.269).
   8.  Marinus ZUIDERWIJK (zie XI.270).
   9.  Alida, geboren op 01-01-1869 te Delft, overleden op 04-12-1872 te Delft op 3-jarige leeftijd.

XI.261    Andreas (Andries) ZUIJDERWIJK, politie-agent, geboren op 05-02-1852 te Berkel en Rodenrijs (gezindte: RK), overleden op 19-06-1901 te Delft op 49-jarige leeftijd, zoon van Leonardus (Leendert) ZUIJDERWIJK (Zuiderwijk) (zie X.118) en Alida SLUIS.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 16-10-1889 te Delft met Maria PLATELL, 28 jaar oud, geboren op 22-12-1860 te Delft, overleden op 21-03-1902 te Delft op 41-jarige leeftijd, dochter van Jean Henri PLATELL, korporaal schrijver Artillerie, en Wilhelmina Christina OUWERKERK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jean Henri, geboren op 23-09-1891 te Delft, overleden op 16-09-1891 te Delft. Bij overlijden 7 weken oud. Geboren op 23-9????
   2.  Leonardus Marinus (zie XII.291).
   3.  Christina Wilhelmina Louisa, geboren op 09-07-1894 te Delft, overleden op 03-07-1936 te Delft op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-11-1919 te Delft met Gerardus Antonius Aloysius van der LINDEN, geboren 1888 te Waddinxveen, overleden op 16-08-1942 te Delft, zoon van Cornelis van der LINDEN en Margaretha de FRANKRIJKER.
   4.  Alida Johanna, geboren op 17-07-1895 te Delft. Er stond Zuyderwijk. Overleden op 10-11-1896 te Delft op 1-jarige leeftijd.
   5.  Louisa Maria, geboren op 05-03-1898 te Delft. Als Zuiderwijk ingeschreven. Overleden op 29-11-1898 te Delft, 269 dagen oud.
   6.  Andreas Johannes, geboren op 05-04-1899 te Delft, overleden op 03-06-1899 te Delft, 59 dagen oud.
   7.  Jacobus Johannes, geboren op 15-07-1900 te Delft.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26-10-1927 te Delft met Maria Adriana KRONENBURG, geboren 1905 te Breda, dochter van Nicolaas KRONENBURG en Wouterina van TILBURG.

XII.291    Leonardus Marinus ZUIJDERWIJK, geboren op 07-03-1893 te Delft. Op basis van woonplaats zal hij de man zijn die met Josina Maria Verhagen was getrouwd, zoon van Andreas (Andries) ZUIJDERWIJK (zie XI.261) en Maria PLATELL.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 27-02-1924 te Delft met Josina Maria VERHAGEN, 30 jaar oud, geboren op 21-04-1893 te Maassluis. Is op 73-jarige leeftijd overleden, overleden op 08-11-1966 te Delft op 73-jarige leeftijd. Ook Jorina Maria Verhagen; zo stond het in de geboorteakte. Dochter van Johannes VERHAGEN, pontschipper (1893), en Cornelia van der KOOIJ.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Cornelia ZUI(J)DERWIJK (zie XIII.306).
   2.  Cornelia, geboren op 09-08-1930 te Delft, overleden op 18-10-1930 te Delft, 70 dagen oud. Bij overlijden 2 maanden oud.
   3.  Cornelia (zie XIII.309).

XIII.306    Maria Cornelia ZUI(J)DERWIJK, geboren op 05-12-1924 te Delft, dochter van Leonardus Marinus ZUIJDERWIJK (zie XII.291) en Josina Maria VERHAGEN.
Gehuwd met Bernardus Alphonsus Gerardus M. FRANKEN, geboren op 20-01-1912, overleden op 08-09-2001 op 89-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Frans.
   2.  Lies.

XIII.309    Cornelia ZUIJDERWIJK, geboren op 25-12-1931 te Delft, dochter van Leonardus Marinus ZUIJDERWIJK (zie XII.291) en Josina Maria VERHAGEN.
Gehuwd met C LOOMANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacqueline.
   2.  Ronald.

XI.269    Louisa Maria ZUIJDERWIJK (Zuiderwijk), geboren op 11-09-1862 te Delft, overleden op 07-12-1940 te Delft op 78-jarige leeftijd, dochter van Leonardus (Leendert) ZUIJDERWIJK (Zuiderwijk) (zie X.118) en Alida SLUIS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-05-1889 te Delft met Arie van der ENDE, geboren 1863 te Wateringen, overleden op 05-05-1933 te Delft, zoon van Johannis van der ENDE en Clazina (Clasina) van OS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Clasina Maria, geboren op 15-04-1890 te Hof van Delft, overleden op 09-09-1902 te Hof van Delft op 12-jarige leeftijd.
   2.  Leonardus Johannes Andreas, geboren op 10-12-1891 te Hof van Delft.
   3.  Maria Adriana, geboren op 23-05-1893 te Hof van Delft, overleden op 08-05-1894 te Hof van Delft, 350 dagen oud.
   4.  Andreas Jacobus, geboren op 08-06-1894 te Hof van Delft.
   5.  Johanna Gerarda, geboren op 15-02-1896 te Delft.
   6.  Alida Maria, geboren op 03-03-1897 te Delft, overleden op 16-07-1897 te Delft, 135 dagen oud.
   7.  Johannes Cornelis, geboren op 20-07-1898 te Delft, overleden op 11-04-1900 te Delft op 1-jarige leeftijd.
   8.  Apolonia Maria, geboren op 10-05-1903 te Delft.
   9.  Clazina Maria, geboren op 23-09-1904 te Delft.
   10.  Maria Louisa, geboren op 26-10-1906 te Delft, overleden op 21-04-1908 te Delft op 1-jarige leeftijd.

XI.270    Marinus ZUIDERWIJK, geboren op 15-11-1865 te Delft, overleden op 26-01-1923 te Delft op 57-jarige leeftijd. Ook Marijnus Zuijderwijk. Zoon van Leonardus (Leendert) ZUIJDERWIJK (Zuiderwijk) (zie X.118) en Alida SLUIS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-11-1890 te Vrijenban (Delft) met Maria MIDDELKOOP, 22 jaar oud, geboren op 26-07-1868 te Vrijenban (Delft), overleden op 11-02-1934 te Delft op 65-jarige leeftijd, dochter van Willem MIDDELKOOP en Anthonia (Tonia) van STAMME(N).
Uit dit huwelijk:
   1.  Alida Cornelia Maria, geboren op 13-08-1891 te Vrijenban, overleden in/na 1949.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 15-11-1911 te Delft met Louis KERKHOF, geboren 1885--1886 te Schiedam, overleden op 09-11-1949 te Delft, zoon van Lodewijk KERKHOF en Polonia SLOOTWEG.
   2.  Anthonia Geertruida, geboren op 15-12-1893 te Hof van Delft, overleden op 22-09-1907 te Delft op 13-jarige leeftijd.
   3.  Leonardus Andreas Jacobus, geboren op 07-02-1895 te Hof van Delft, overleden op 26-11-1896 te Delft op 1-jarige leeftijd.
   4.  Wilhelmus Johannes Marinus (zie XII.314).
   5.  Maria (zie XII.317).
   6.  Hubertus Cornelis Anthonius, geboren op 09-10-1900 te Delft, overleden op 20-11-1945 te Delft op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-11-1926 te Delft met Anna Catharina DERWORT, 20 jaar oud, geboren op 12-10-1906 te Hof van Delft, overleden in/na 1945, dochter van Frederikus Hendrikus DERWORT en Bartha DRABBE.
   7.  Louise Maria, geboren op 23-02-1903 te Delft, overleden op 09-02-1904 te Delft, 351 dagen oud. In de overlijdensakte stond: Louisa Maria.
   8.  Arie, geboren op 24-04-1905 te Delft.
   9.  Helena Johanna, geboren op 15-04-1907 te Delft, overleden op 21-01-1908 te Delft, 281 dagen oud. Bij overlijden was zij 9 maanden oud.

XII.314    Wilhelmus Johannes Marinus ZUIDERWIJK, geboren op 07-07-1896 te Delft, overleden 1975 te Den Haag. Bij zijn overlijden was hij 79 jaar oud. Zoon van Marinus ZUIDERWIJK (zie XI.270) en Maria MIDDELKOOP.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 31-12-1919 te Delft met Anna Maria van de WIJNGAARD, geboren 1891 te Goes, dochter van Johannes van de WIJNGAARD, houtzager (1893), en Josina Clasina de BRANDT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Johannes Marinus (Willem) (zie XIII.310).
   2.  Josina Clasina, geboren 1931 te Delft, overleden op 22-10-1931 te Delft. Er stond Zuijderwijk in de overlijdensakte.
   3.  Joost, geboren te Delft.
   4.  Jan, geboren te Delft.
   5.  Riet, geboren te Delft.
   6.  Koos, geboren te Delft.
   7.  Joop, geboren 05-07-19?2 te Delft, overleden op 02-02-2000.

XIII.310    Wilhelmus Johannes Marinus (Willem) ZUIDERWIJK, elektromonteur, geboren op 05-10-1929 te Delft, gedoopt (RK) te Delft, overleden op 06-12-1992 te Den Haag op 63-jarige leeftijd, begraven op 12-12-1992 te Eibergen, zoon van Wilhelmus Johannes Marinus ZUIDERWIJK (zie XII.314) en Anna Maria van de WIJNGAARD.
Gehuwd met Wilhelmina Cornelia (Hermien) HOOYMAYERS, huisvrouw, geboren op 16-05-1929 te Rotterdam, gedoopt (RK) te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arnoldus Johannes John, geboren op 19-07-1957 te Rotterdam.
Gehuwd met Yvette PAARDEKOPER, geboren op 22-02-1952 te Den Haag.
   2.  Wilhelmus Johannes Marinus (Willem), systeembeheerder, geboren op 25-05-1965 te Den Haag, gedoopt (RK) op 03-08-1965 te Den Haag.
Gehuwd met Vera Simone SIMONS, geboren op 26-10-1960 te Biak.
   3.  John, geboren op 11-09-1966.
   4.  Ronald, geboren op 06-08-1970 te Den Haag.

XII.317    Maria ZUIDERWIJK, dienstbode te Rijswijk (1918), Wassenaar (1919), Delft (1919), geboren op 30-08-1897 te Delft (gezindte: RK), dochter van Marinus ZUIDERWIJK (zie XI.270) en Maria MIDDELKOOP.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-07-1920 te Delft met Petrus Jacobus ZANDBERGEN, geboren 1896 te Hillegom, zoon van Johannes ZANDBERGEN en Anna Thresia WAGEMANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Alida Louisa, geboren op 25-05-1922 te Delft, overleden op 21-07-1922 te Delft, 57 dagen oud.
   2.  Johannes Marinus Louis, geboren op 19-05-1923 te Delft, overleden op 17-05-1945 te Delft op 21-jarige leeftijd. Overleden te Ludwigslust, Duitsland op 22-jarige leeftijd. Aangifte op 28-10-1950.
   3.  Louis, geboren op 16-08-1933 te Delft, overleden op 10-03-1934 te Delft, 206 dagen oud.

X.125    Petrus (Pieter) ZUIJDERWIJK, schoenmaker, geboren op 28-02-1831 te Monster, overleden op 03-02-1910 te Monster op 78-jarige leeftijd. Ook Zuiderwijk. Zoon van Andreas (Andries) ZUIJDERWIJK (zie IX.95) en Louisa Maria KOK(s), naaister.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 07-05-1869 te 's-Gravenzande met Maria van den BERG, 38 jaar oud, geboren op 13-03-1831 te 's-Gravenzande, overleden op 30-01-1907 te 's-Gravenzande op 75-jarige leeftijd, dochter van Hendrik van den BERG en Cornelia van den BERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Andreas ZUIDERWIJK (zie XI.273).
   2.  Cornelia ZUIDERWIJK, geboren op 05-05-1871 te 's-Gravenzande, overleden op 02-11-1871 te 's-Gravenzande, 181 dagen oud.

XI.273    Andreas ZUIDERWIJK, arbeider (1924), geboren op 24-05-1870 te 's-Gravenzande, overleden op 15-06-1948 te 's-Gravenhage op 78-jarige leeftijd. In de overlijdensakte te Monster stond: overleden te 's Gravenhage. In die van Den Haag stond: wonende te Poeldijk, gemeente Monster. Zoon van Petrus (Pieter) ZUIJDERWIJK (zie X.125) en Maria van den BERG.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 01-06-1907 te 's-Gravenzande met Johanna Catharina de BRABANDER, 21 jaar oud, geboren op 18-11-1885 te Monster, overleden op 15-06-1927 te Monster op 41-jarige leeftijd, dochter van Hendrikus de BRABANDER en Catharina Maria van der BOL. Dit gezin woonde in Poeldijk, gemeente Monster (1923).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus Johannes (Henk), geboren 1906 te Leiden, overleden op 23-03-1937 te Monster. Bij zijn overlijden 30 jaar oud.
Gehuwd op 21-05-1929 te Monster. Als zijn moeder stond vermeld: Johanna de Brabander. Echtgenote is Cornelia Mathilda (Cor) NEDERPELT, 23 jaar oud, geboren op 12-05-1906 te Poeldijk (Monster), overleden in/na 1937 te Delft. Na het overlijden van Henk Zuiderwijk trouwde Cornelia Nederpelt met Petrus (Piet) Taffijn. Dochter van Jacobus Adrianus NEDERPELT en Hendrika Cornelia RAASSENS.
   2.  Petrus Cornelis Hendricus (zie XII.325).
   3.  Gerardus Cornelis, geboren 00-05-1909 te Monster, overleden op 21-09-1909 te Monster.
   4.  Gerardus Cornelis, geboren 00-08-1910 te Monster, overleden op 05-11-1910 te Monster.
   5.  Cornelis Leonardus, tuindersknecht, geboren op 09-08-1911 te Monster, overleden op 29-12-1973 te 's-Gravenhage op 62-jarige leeftijd. In mijn aantekeningen kwam ik Cornelis Leonardus Zuiderwijk tegen, geboren op 9-8-1911 te Monster, als broer van Petrus Cornelis Hendricus Zuiderwijk. Daarom heb ik hem als extra kind hier vermeld.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 24-11-1948 te Monster met Gerritje LOOIJEN, 36 jaar oud, geboren op 31-10-1912 te Monster, overleden op 19-05-1991 te 's-Gravenzande op 78-jarige leeftijd, dochter van Johannes LOOIJEN, arbeider, en Cornelia ZEEMAN.
   6.  Maria Catharina, geboren 00-09-1912 te Monster, overleden op 03-10-1912 te Monster. Bij haar overlijden was zij 25 dagen oud en werd Maria Catharina Margaretha Zuiderwijk genoemd.
   7.  Christianus Wilhelmus, geboren 1913--1914 te Monster, overleden op 14-02-1914 te Monster. Bij zijn overlijden was hij 6 weken oud.
   8.  Maria Catharina Wilhelmina, geboren op 14-01-1918 te Monster, overleden op 15-01-1918 te Monster, 1 dag oud.
   9.  Catharina Maria, geboren 1919 te Monster, overleden op 26-10-1919 te Monster. Zij was 7 maanden oud.
   10.  Johannis Laurentius, geboren 1919--1920 te Poeldijk, overleden op 30-05-1924 te Den Haag. Bij overlijden 4 jaar oud; er stond in de akte: Johannes Laurentius Marie Zuiderwijk, geboren en wonende te Poeldijk, gemeente Monster.
   11.  Hendrika Johanna, geboren op 23-01-1922 te Monster, overleden op 24-01-1922 te Monster, 1 dag oud.
   12.  Laurens, geboren juni-1925 te 's-Gravenhage, overleden op 30-07-1925 te Monster. Laurens was bij zijn overlijden 7 weken oud.

XII.325    Petrus Cornelis Hendricus ZUIDERWIJK, tuinarbeider, fabrieksarbeider, wasserijbediende, geboren op 15-03-1908 te Monster (gezindte: RK), overleden op 15-09-1975 te 's-Gravenhage op 67-jarige leeftijd, zoon van Andreas ZUIDERWIJK (zie XI.273) en Johanna Catharina de BRABANDER.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22-04-1936 te 's-Gravenhage (Loosduinen) met Petronella Maria van DIJK, 21 jaar oud, geboren op 05-11-1914 te Loosduinen (gezindte: RK), overleden in 2001. Na zijn huwelijk met Petronella Maria van Dijk verhuisde Petrus Zuiderwijk van Monster naar 's-Gravenhage (Loosduinen). Bij alle kinderen op de persoonskaart van Petrus Zuiderwijk stond RK vermeld. Na het overlijden van Petrus Zuiderwijk verhuisde Petronella van Dijk met de kinderen Carolina en Andreas op 15-09-1975 naar een ander adres in Loosduinen. Later verhuisde zij naar Lage Zwaluwe.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Gerarda Juliana, geboren op 07-01-1937 te Loosduinen ('s-Gravenhage), overleden in/vr 2011. Op 07-03-1959 vertrekt Johanna uit Den Haag. (3 kinderen).
   2.  Gerarda Maria, geboren op 11-04-1938 te 's-Gravenhage (Loosduinen).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-08-1963 te 's-Gravenhage met H.E.M. STRIK. Uit dit huwelijk 2 kinderen.
   3.  Wilhelmina Maria, geboren op 13-09-1939 te 's-Gravenhage (Loosduinen).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 17-07-1959 te Den Haag met A.J. van BAARLE.
   4.  Petrus Theodorus Maria, geboren op 26-08-1941 te 's-Gravenhage (Loosduinen). Op 16-08-1973 vertrekt Petrus uit Den Haag.
   5.  Petronella Antonia Maria, geboren op 04-02-1943 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-12-1967 met R.C. KAFFA.
   6.  Hendricus Andreas Maria, geboren op 24-06-1944 te 's-Gravenhage. Hendricus vertrekt naar Alphen aan den Rijn. (2 kinderen).
   7.  Johannes Hendrikus Maria (zie XIII.330).
   8.  Gerardus Johannes Maria, geboren op 29-06-1947 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-10-1969 te Kruiningen met J.G. SAARLOOS. Uit dit huwelijk 2 kinderen.
   9.  Antonius Hendricus Maria (zie XIII.334).
   10.  Theodora Adriana Maria, geboren op 22-04-1950 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 13-08-1969 te 's-Gravenhage met R.A. SMIT. Uit dit huwelijk 3 dochters.
   11.  Alida Maria, geboren op 02-09-1951 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-02-1975 met C. RUINARD. Uit dit huwelijk 1 kind. Zij wonen te 's Gravenzande.
   12.  Carolina Johanna Maria, geboren op 13-08-1953 te 's-Gravenhage. Carolina verhuist op 15-09-1975 met haar moeder Petronella M. van Dijk en broertje Andreas naar een ander adres in Loosduinen.
   13.  Andreas Martinus Maria, geboren op 30-01-1955 te 's-Gravenhage. Andreas vertrekt 15-09-1975 met zijn moeder Petronella M. van Dijk en zus Carolina naar een ander adres in Loosduinen.

XIII.330    Johannes Hendrikus Maria ZUIDERWIJK, geboren op 17-03-1946 te 's-Gravenhage, zoon van Petrus Cornelis Hendricus ZUIDERWIJK (zie XII.325) en Petronella Maria van DIJK.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-09-1969 te Den Haag met Maria Elisabeth G. M. van TIGGELEN, 20 jaar oud, geboren op 15-02-1949 te Den Haag, dochter van Christiaan Cornelis Andreas van TIGGELEN en Wieske BONTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Robert (zie XIV.242).

XIV.242    Robert ZUIDERWIJK, geboren op 14-03-1972 te Den Haag. Robert is in 1973 verhuisd naar Zoetermeer. Zoon van Johannes Hendrikus Maria ZUIDERWIJK (zie XIII.330) en Maria Elisabeth G. M. van TIGGELEN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28-06-2002 te Rotterdam met Chantal Gabrielle KOCK, 24 jaar oud, geboren op 25-10-1977 te Rotterdam, dochter van John KOCK en Linda van der SPOEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Larissa, geboren op 02-09-2003 te Zoetermeer.
   2.  Youri, geboren op 20-07-2007 te Zoetermeer.

XIII.334    Antonius Hendricus Maria ZUIDERWIJK, ambtenaar bij de gemeente 's Gravenhage, geboren op 29-10-1948 te 's-Gravenhage, zoon van Petrus Cornelis Hendricus ZUIDERWIJK (zie XII.325) en Petronella Maria van DIJK.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-12-1971 te Zoeterwoude met T.H.M. WASSENBURG, 19 jaar oud, geboren op 25-09-1952 te Leiderdorp. Zij wonen in Den Haag (Loosduinen).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannus Petrus Cornelus (Dennis) (zie XIV.244).
   2.  Michaëla, geboren op 30-08-1974 te Loosduinen, gedoopt te Zoeterwoude.

XIV.244    Johannus Petrus Cornelus (Dennis) ZUIDERWIJK, ambtenaar in de gemeente Oldebroek (Gld)(vanaf 2008), geboren op 24-06-1973 te Loosduinen, gedoopt te Zoeterwoude, zoon van Antonius Hendricus Maria ZUIDERWIJK (zie XIII.334) en T.H.M. WASSENBURG.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 04-07-2004 te Heerde (Gld) met Alida Geertruida Evelien de GRAAF, 26 jaar oud, geboren op 07-07-1977 te Heerde, dochter van Geerard de GRAAF en Mientje STIJF. Dennis is 18-09-2000 in Heerde gaan wonen.
Gehuwd (2) met N. N-ESP.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Naomy, geboren op 07-08-1994. In 2000 emigreert Naomy met haar moeder naar Girona (Spanje).
Uit het eerste huwelijk:
   2.  Mart Geerard Anton, geboren op 20-01-2005 te Zwolle.
   3.  Mare Maria Jasmien, geboren op 08-10-2007 te Zwolle. Mare was de eerste van de tweeling.
   4.  Job Gerrit Willem, geboren op 08-10-2007 te Zwolle.

IX.99    Adrianus (Arie, Arij) ZUIDERWIJK, bouwman, schipper, arbeider (1819, 1824-1826), tuinman of tuinier (1827-1840, 1876), particulier (1869), timmerman (1876), geboren op 12-10-1787 te Poeldijk (Monster), gedoopt (RK) op 12-10-1787 te Monster (getuige(n): Jan Thoen en Gerretie Verbeek), overleden op 11-03-1878 te Monster op 90-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: weduwnaar van Jannetje Kruik, 90 jaar. Het blijft erg vreemd, dat in alle akten te Numansdorp een leeftijd wordt genoemd, die aangeeft, dat Adrianus was geboren in 1799. Zoon van Willem ZUIJDERWIJK (Willem Zuijdwijk) (zie VIII.30) en Johanna (Jannetje Claasse) THOEN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24-05-1817 te Naaldwijk met Johanna (Jannetje) KRUIJK, 21 jaar oud, geboren te Naaldwijk. Volgens overlijdensakte was Johanna Kruik geboren te Hondsholredijk (gem. Monster). (Zij heeft gewoond te Hondsholredijk, gemeente Naaldwijk.) Haar ouders werden genoemd: Antonius Zuijderwijk en Gernarda van der Vin. Gedoopt (RK) op 13-12-1795 te Monster (getuige(n): Pieter van de Ven en Adriana Grootegoed), overleden op 11-12-1874 te Numansdorp op 78-jarige leeftijd. Bij haar overlijden was Johanna 78 jaar oud en was woonachtig in Poeldijk. Dochter van Antonie Lambertusse KRUIJK en Gerarda (Gerritje Jacobse) van der VEN. Aldaar kregen beiden het geboortejaar 1799 mee, dat dus misschien niet juist was.
Het gezin kwam vanuit Monster (-) en woonde van 1826-1826 in Strijensas. Vanaf 1827 woonde het gezin te Numansdorp. Bij de geboorte-aangifte van zijn kinderen tekende Arie met A. Zuijderwijk. In 1832 werd Arie Zuijderwijk, wonende op A 41a, arbeider, ingeschreven voor de landstorm. Hij was toen gehuwd en had 5 kinderen (Pieter, Gerritje, Dina, Kornelis en ?.
Arie Zuiderwijk leverde verschillende keren groente aan de diaconie van de Nederlands Hervormde kerk te Numansdorp (in 1845 kool, in 1848 kool, knollen en peen, in 1849 o.a. peren, in 1853 vroege aardappelen.
Op 22-04-1857 vertrok het gezin (met Gerritje) naar Rhoon. Op 03-05-1857 keren de ouders terug naar Numansdorp. In 1869 tot 1874 woonden Arie en Johanna in Poeldijk. Aldaar woonde Arie minstens tot 1876.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem, geboren op 03-05-1818 om 0.00 uur te Monster, overleden op 27-03-1871 te Anna Paulowna op 52-jarige leeftijd. Er stond: bij overlijden 59 jaar.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 23-06-1849 te Monster (getuige(n): Hendrikus Zuijderwijk). In de huwelijksakte stond: Willem Zuijderwijk. Echtgenote is Cornelia van LUIJK, 46 jaar oud, dienstbode, geboren op 06-02-1803 te Wateringen, overleden op 09-05-1875 te Monster op 72-jarige leeftijd, dochter van Lourentius van LUIJK en Adriana TETTERO.
   2.  Anthonie ZUIJDERWIJK (zie X.129).
   3.  Johanna (Jannetje), geboren op 31-07-1821 om 3.00 uur te Monster. Geboren te Poeldijk, gemeente Monster. Overleden op 12-01-1894 te Den Haag op 72-jarige leeftijd. De moeder van Johanna Zuiderwijk werd Jannetje van der Kruik genoemd. Het overlijden werd aangegeven door haar man Cornelis Duijndam. Hij ondertekent met C. Duindam. Ook Zuijderwijk.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-04-1845 te Monster met Cornelis DUIJNDAM, 22 jaar oud, arbeider (1894), geboren op 23-02-1823 te Monster, overleden op 24-03-1897 te Monster op 74-jarige leeftijd, zoon van Arie DUIJNDAM en Alida (Aaltje) BRUGGELING. Hun dochter Adriana werd in 1846 te Monster geboren. In 1894 woonden beiden (Cornelis en Johanna) in Scheveningen.
   4.  Pieter (zie X.133).
   5.  Cornelis, geboren op 11-04-1826 te Strijensas. In de geboorte-akte ondertekende de vader (26 jaar) met: A. Zuijderwijk. Overleden op 21-12-1827 te Numansdorp op 1-jarige leeftijd. De moeder werd Johanna Kraak genoemd. Begraven op 24-12-1827 te Numansdorp. Voor het begraven van Cornelis werd 1 gulden betaald.
   6.  Kornelis ZUIJDERWIJK, geboren op 25-02-1828 te Numansdorp, overleden op 27-03-1840 te Numansdorp op 12-jarige leeftijd. Bij zijn overlijden was Kornelis 12 jaar.
   7.  Gerritje ZUIJDERWIJK (zie X.138).
   8.  Johanna ZUIJDERWIJK, geboren op 08-06-1831 te Numansdorp. Vermoedelijk is deze Johanna Zuijderwijk overleden op 05-04-1878 te Rhoon.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 06-07-1854 te Oud-Beijerland. Johannis Hendrika Josee was 33 jaar en weduwnaar van Adriana Kornelia Wagenaar. Johanna Zuijderwijk was 23 jaar. Echtgenoot is Johannis Hendrika JOSEE, geboren 1821 te Rhoon, overleden op 30-10-1854 te Oud-Beijerland. Johannes Hendrikus Josee was echtgenoot van Johanna Zuijderwijk en eerder weduwnaar van Adriana Kornelia Hagenaar. Zoon van Pieter JOSEE en Johanna MEEUWIS.
Gehuwd (2) op 24-jarige leeftijd op 03-01-1856 te Oud-Beijerland. Pieter was 36 jaar en weduwnaar van Johanna Maria. Johanna Zuijderwijk was 24 jaar en weduwe van Johannes Hendrikus Josee. Echtgenoot is Petrus (Pieter) van ROSMALEN, 36 jaar oud, geboren op 25-06-1819 te Rhoon, overleden op 11-01-1884 te Poortugaal op 64-jarige leeftijd. Petrus van Rosmalen was weduwnaar van ene Johanna Maria (zijn eerste vrouw). Zoon van Pieter van ROSMALEN en Macheltje van der HEIDEN. Hun dochter Johanna Pieternella van Rosmalen, geboren te Rhoon in 1870, trouwde te Rotterdam in 1894. Een ander kind was (1868) ook in Rhoon geboren.
   9.  Lammerdina (Dina) ZUIJDERWIJK, geboren op 15-09-1832 te Numansdorp. In de geboorteakte stond Dina. Overleden op 12-04-1876 te Numansdorp op 43-jarige leeftijd. Dina woonde wijk B nr. 94. Ook Zuiderwijk.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-03-1860 te Numansdorp met Marijn KOSTERMANS, dagloner (1876), geboren 1827 te Oud- en Nieuw-Gastel, overleden in/na 1876. Op 31-01-1892 werd in een overlijdensakte te Dinteloord Dina Zuijderwijk genoemd, die een relatie met de overledene had. (Vermoedelijk: Marijn Kostermans). Zoon van Johannis KOSTERMANS en Maria van DORST. In 1862 overleed hun 0-jarige zoon Jan te Oud-Beijerland. Hun dochter Jannigje trouwde in 1888 te Dinteloord. Zij was circa 1864 geboren te Numansdorp. Hun zoon Jan was ook in Numansdorp geboren en trouwde in 1896 te Dinteloord. Idem voor zoon Pieter, die in 1897 trouwde. Hun moeder werd ook Dina Zuijderwijk genoemd (in 1864 Lena Z.). De vader ook wel Marinus Kosterman.
   10.  Lena ZUIJDERWIJK, geboren op 15-06-1834 te Numansdorp, overleden op 01-04-1835 te Numansdorp, 290 dagen oud. Lena overleed in wijk B nr.41a.
   11.  Antonie ZUIJDERWIJK, geboren op 15-06-1834 te Numansdorp, overleden op 19-11-1834 te Numansdorp, 157 dagen oud. Bij zijn overlijden was Antonie 5 maanden oud.
   12.  Lena ZUIJDERWIJK, geboren op 25-05-1838 te Numansdorp, overleden op 23-01-1869 te Numansdorp op 30-jarige leeftijd. Lena Zuijderwijk was bij haar overlijden 30 jaar en 8 maanden. Zij woonde in wijk B nr. 64. Zij werd door haar man Jan aangegeven en er stond, dat hij in Numansdorp was geboren. Lena overleed een week na de geboorte van haar dochter Maria de Jong, die op 16-01-1869 te Numansdorp was geboren. (Maria de Jong overleed weer een week later op 02-02-1869. Verder stond in de akte: Arie Zuijderwijk woont te Poeldijk en Johanna Kruijk woont te Numansdorp.).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-04-1863 te Oud-Beijerland met Jan de JONG, arbeider (1869), werkman (1892), geboren 1832 te Steenbergen, overleden in/na 1869, zoon van Pieter de JONG en Anna Maria van HEEL. In 1864 werd zoon Pieter geboren te Nieuw-Beijerland.
In 1866 werd hun dochter Jannigje geboren te Numansdorp. In 1869 woonden zij te Numansdorp.
   13.  Teunis (Teunis, Teun) ZUIJDERWIJK (zie X.148).

X.129    Anthonie ZUIJDERWIJK, schipper, geboren op 12-10-1819 om 20.00 uur te Monster, overleden op 21-06-1900 te Monster op 80-jarige leeftijd. Bij het huwelijk van zijn zoon Petrus tekent Anthonie met A. Zuiderweik. Zoon van Adrianus (Arie, Arij) ZUIDERWIJK (zie IX.99) en Johanna (Jannetje) KRUIJK.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-08-1847 te Naaldwijk met Sophia BARNHOORN, 23 jaar oud, winkelierster, geboren op 27-07-1824 te Voorschoten, overleden op 19-12-1902 te Monster op 78-jarige leeftijd. Ook Bornhoorn. Dochter van Pieter BARNHOORN en Hendrika RENS, winkelierster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana, geboren op 19-01-1849 te Monster, overleden op 27-02-1849 te Monster, 39 dagen oud.
   2.  Petrus ZUIDERWIJK (zie XI.277).
   3.  Arie, geboren op 21-05-1852 te Monster, overleden op 20-06-1852 te Monster, 30 dagen oud.
   4.  Adriana, geboren op 19-09-1855 te Monster, overleden op 30-12-1855 te Monster, 102 dagen oud.
   5.  Adriana, geboren op 19-09-1856 te Monster, overleden op 31-12-1856 te Monster, 103 dagen oud.
   6.  Hendrica, geboren op 21-05-1857 te Monster, overleden op 06-08-1858 te Monster op 1-jarige leeftijd.
   7.  Hendrika, geboren op 10-08-1858 te Monster, overleden op 05-01-1916 te Monster op 57-jarige leeftijd. Ongehuwd gebleven.
   8.  Adriana, geboren op 27-03-1861 te Monster, overleden op 13-09-1861 te Monster, 170 dagen oud.

XI.277    Petrus ZUIDERWIJK, schipper, geboren op 26-04-1851 te Monster (gezindte: RK), overleden op 26-10-1920 te Monster op 69-jarige leeftijd. Handtekening P. Zuyderwijk (1877). Zoon van Anthonie ZUIJDERWIJK (zie X.129) en Sophia BARNHOORN, winkelierster.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-05-1877 te Rijswijk. Vader Anthonie ondertekende met: A. Zuiderweik en de bruidegom met: P. Zuijderwijk. Echtgenote is Martina (Martijntje) van LEEUWEN, 21 jaar oud, geboren op 12-01-1856 te Rijswijk (ZH), overleden op 28-04-1927 te Monster op 71-jarige leeftijd, dochter van Gerrit van LEEUWEN, arbeider, en Johanna (Antje) VOERMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anthonie Adrianus (Teun, Toon) ZUIJDERWIJK (Lange Toon de veldwachter) (zie XII.338).
   2.  Gerardus Franciscus (Gerrit) ZUIJDERWIJK (zie XII.340).
   3.  Petrus Cornelis ZUIJDERWIJK, geboren op 29-12-1880 te Monster, overleden op 27-04-1881 te Monster, 119 dagen oud.
   4.  Petrus Cornelis ZUIJDERWIJK, geboren op 29-10-1881 te Monster (gezindte: rk), overleden op 27-04-1882 te Monster, 180 dagen oud.
   5.  Petrus Cornelis ZUIJDERWIJK, geboren op 14-04-1882 te Monster (gezindte: rk), overleden op 23-07-1883 te Monster op 1-jarige leeftijd.
   6.  Anna Margaretha, geboren op 20-02-1884 te Monster (gezindte: RK), overleden op 09-03-1885 te Monster op 1-jarige leeftijd.
   7.  Hendrik Cornelis (Henk) (Zuiderwijk) (zie XII.346).
   8.  Jacobus ZUIJDERWIJK, geboren op 02-06-1886 te Monster (gezindte: rk), overleden op 09-11-1886 te Monster, 160 dagen oud.
   9.  Cornelis (Cees) (zie XII.350).
   10.  Johanna Cornelia, geboren op 04-06-1890 te Monster (gezindte: rk).
   11.  Johannis Anthonius (Jan) ZUIJDERWIJK (zie XII.353).
   12.  Petrus Jacobus (Piet) ZUIJDERWIJK (zie XII.355).

XII.338    Anthonie Adrianus (Teun, Toon) ZUIJDERWIJK (Lange Toon de veldwachter), geboren op 15-03-1878 te Monster (gezindte: RK), overleden op 26-01-1958 te Delft op 79-jarige leeftijd. Doopnaam Anthonius???. Woonden Poeldijk Leuningjes 31 en daarna (1938) Nieuwstraat 21. Hij woonde bij zijn overlijden in Monster. Zoon van Petrus ZUIDERWIJK (zie XI.277) en Martina (Martijntje) van LEEUWEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-04-1901 te Monster met Hendrika Maria (Riek) THOEN, 21 jaar oud, geboren op 29-07-1879 te Monster, overleden op 04-02-1941 te Den Haag op 61-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus Hendrikus THOEN, schipper, en Wilhelmina TANGEL. De familie Zuiderwijk (Lange Toon) met zijn gezin, heeft ook nog op de Vaart gewoond, een straatje dat liep van de Voorstraat naar de Gantel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martina, geboren op 16-04-1901 te Monster (gezindte: RK), overleden in/na 1949. Vernoemd naar opoe Zuiderwijk.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 30-04-1927 te Monster met Hendricus VIJFTIGSCHILD, 26 jaar oud, geboren op 18-09-1900 te Poeldijk (Monster) (gezindte: RK), overleden op 11-11-1949 te Den Haag op 49-jarige leeftijd, zoon van Johannes Cornelis VIJFTIGSCHILD en Maria van DIJK.
Gehuwd (2) met Theodorus Nicolaas van LUIJK, geboren op 07-05-1891 te Monster, overleden op 20-10-1965 te Poeldijk op 74-jarige leeftijd, zoon van Corstianus van LUIJK en Adriana DUIJNISVELD.
   2.  Wilhelmus Hendrikus ZUIDERWIJK (zie XIII.345).
   3.  Gerardus Petrus (zie XIII.348).
   4.  Jacobus Wilhelmus (zie XIII.350).
   5.  Wilhelmina Hendrika Cornelia, geboren op 26-09-1906 te Monster (gezindte: rk), overleden op 15-07-1914 te Monster op 7-jarige leeftijd.
   6.  Wilhelmus Johannes (zie XIII.353).
   7.  Anna Gerarda Maria (zie XIII.356).
   8.  Alida Hendrika (zie XIII.358).
   9.  Cornelia Petronella Hendrika (zie XIII.360).
   10.  Adrianus Franciscus, vrachtbode, molenaar, kok, geboren op 27-03-1913 te Monster (gezindte: rk), overleden op 12-09-1992 te Wateringen op 79-jarige leeftijd. Geen nageslacht.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-08-1941 te Wateringen met Alida KNIJNENBURG, 24 jaar oud, geboren op 19-03-1917 te Wateringen, dochter van Johannes M KNIJNENBURG en Cornelia Elisabeth van LIER.
   11.  Cornelis Wilhelmus Marie, kassenbeglazer, geboren op 08-08-1914 te Monster (gezindte: rk), overleden op 02-03-1986 te Naaldwijk op 71-jarige leeftijd. Geen nageslacht.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 27-08-1947 met Aplonia Josephina KNIJNENBURG, 27 jaar oud, geboren op 16-03-1920 te Wateringen.
   12.  Wilhelmina Klazina Cornelia, geboren op 26-09-1915 te Monster, overleden op 27-04-1916 te Monster, 214 dagen oud.
   13.  Gerardus Franciscus Johannes, geboren op 26-09-1915 te Monster (gezindte: rk), overleden op 07-10-1918 te Monster op 3-jarige leeftijd.
   14.  Anthonius Adrianus Jacobus (zie XIII.367).
   15.  Johanna Petronella Maria (zie XIII.370).
   16.  Gerardus Franciscus Johannes (zie XIII.371).
   17.  Wilhelmina Martina Hendrika, geboren op 17-04-1921 te Monster (gezindte: RK).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-12-1949 met Jacobus Martinus van ZEIJL.
   18.  Elisabeth Ida Hendrika (zie XIII.376).

XIII.345    Wilhelmus Hendrikus ZUIDERWIJK, chauffeur gemeentereiniging, geboren op 22-06-1902 te Monster (gezindte: RK), overleden op 07-01-1992 te Monster? op 89-jarige leeftijd, zoon van Anthonie Adrianus (Teun, Toon) ZUIJDERWIJK (Lange Toon de veldwachter) (zie XII.338) en Hendrika Maria (Riek) THOEN.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 11-04-1928 te Naaldwijk. In de trouwakte stond: Zuyderwijk. Echtgenote is Willemina van der BEEK, 22 jaar oud, geboren op 22-07-1905 te Rotterdam, overleden op 22-12-1944 te Den Haag op 39-jarige leeftijd, dochter van Willem van der BEEK en Heiltje Wilhelmina KARREMAN.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 26-10-1945 te Monster met Sophia DESSING, 31 jaar oud, geboren op 16-04-1914 te Monster, overleden op 07-10-2005 te Naaldwijk op 91-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrika Maria Anthonia (Riek) (zie XIV.248).
   2.  Adriana Maria (Sjaan), geboren op 07-02-1930 te Monster (gezindte: rk).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-12-1955 te Monster met Piet van der KNAAP, Drankenhandelaar.
   3.  Anthonius Adrianus Hendrikus (Ton), geboren op 20-05-1931 te Monster (gezindte: RK).
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 16-09-1963 te Den Haag met J A M GROOT.
Samenwonend (2) te Wateringen met Wil GELAUF.
   4.  Willem Albertus Maria (Wilhelmus), geboren op 21-09-1932 te Monster.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07-08-1954 te Monster met Riet REIJGERSBERG.
   5.  Cornelia Engelina Maria (Cock), geboren op 11-02-1934 te Monster.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21-09-1962 te Monster met A H M (Arnold) ZUIDERWIJK.
   6.  Cornelis Petrus Maria (Cees) (zie XIV.258).
   7.  Jacobus Wilhelmus Johannes (Sjaak), geboren op 17-12-1937 te Monster. Ongehuwd. Vertrokken op 15-4-1963 met onbekende bestemming.
   8.  Helena Wilhelmina Maria (Wil), geboren op 09-10-1939 te Monster.
   9.  Gerardus Johannes Jacobus (Gerard), geboren op 06-01-1942 te Monster.
   10.  Simon Wilhelmus Adrianus Maria (Siem), geboren op 04-08-1944 te Monster.
Uit het tweede huwelijk:
   11.  Johannes Jacobus Maria (Jan), geboren op 07-04-1947 te Monster.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-12-1968 te Monster met F J M (Ineke) OLIEROOK.
   12.  Petrus Gerardus Maria (Peter), geboren op 17-04-1948 te Monster.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04-07-1975 te Monster met L M A M (Ineke) LAURENSE.
   13.  Bernardus Hendrikus Maria (Ben), geboren op 08-07-1949 te Monster.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-01-1975 te Monster met M STORM.
   14.  Johanna Sophia Maria (Ank), geboren op 27-01-1951 te Monster.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 09-01-1970 te Den Haag met J T F DEKKERS.

XIV.248    Hendrika Maria Anthonia (Riek) ZUIDERWIJK, geboren op 31-08-1928 te Monster, overleden op 12-07-2006 te Monster op 77-jarige leeftijd, begraven te Poeldijk (parochiebegraafplaats), dochter van Wilhelmus Hendrikus ZUIDERWIJK (zie XIII.345) en Willemina van der BEEK.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-08-1952 te Monster met Petrus Marinus ZUIJDERWIJK, 26 jaar oud (zie XIII.148).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder XIII.148).
 
XIV.258    Cornelis Petrus Maria (Cees) ZUIDERWIJK, geboren op 13-08-1936 te Monster. Zijn zoon heet Zuijderwijk. Zoon van Wilhelmus Hendrikus ZUIDERWIJK (zie XIII.345) en Willemina van der BEEK.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-07-1960 te Den Haag met M W J (Wil) 't HOEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Hendrikus Maria (Erik) ZUIJDERWIJK, registeraccountant bij Ernst en Young, geboren op 19-01-1961. Erik woont in Monster.

XIII.348    Gerardus Petrus ZUIJDERWIJK, controleur SPC, terreinchef, geboren op 15-11-1903 te Poeldijk (Monster) (gezindte: RK), overleden op 13-06-1970 te Baarle-Nassau op 66-jarige leeftijd, zoon van Anthonie Adrianus (Teun, Toon) ZUIJDERWIJK (Lange Toon de veldwachter) (zie XII.338) en Hendrika Maria (Riek) THOEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-11-1928 te Monster (Naaldwijk) met Cornelia Engelina Maria GARDIEN, 24 jaar oud, geboren op 12-03-1904 te Wateringen. Geboren in 1903 te Monster?? Overleden op 19-06-1990 te Schiedam op 86-jarige leeftijd, dochter van Lourens GARDIEN en Maria Lamberdina van den ELZEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anthonie Lourens Maria (Antoon) (zie XIV.272).
   2.  Lamberdina Theodora (Dien) (zie XIV.275).
   3.  Hendrikus Martinus (Henk) (zie XIV.276).
   4.  Laurentius Adrianus Maria (Lou) (zie XIV.278).
   5.  Wilhelmina Hendrika Maria (Miep) (zie XIV.281).
   6.  Adriana Apolonia Maria (Jeanne) (zie XIV.283).
   7.  Jacobus (Jacques) (zie XIV.284).
   8.  Wilhelmina Engelina Maria (zie XIV.287).
   9.  Hendrika Gerarda (Henny) (zie XIV.289).
   10.  Petrus Johannes (Peter) (zie XIV.290).
   11.  Adrianus Johannes (Aad) (zie XIV.292).
   12.  Cornelius Anthonius Wilhelmus (Cor) (zie XIV.294).

XIV.272    Anthonie Lourens Maria (Antoon) ZUIJDERWIJK, geboren op 17-10-1929 te Den Haag, overleden op 10-07-1981 te Oosterhout op 51-jarige leeftijd, zoon van Gerardus Petrus ZUIJDERWIJK (zie XIII.348) en Cornelia Engelina Maria GARDIEN.
Gehuwd met Wilhelmina M J (Mien) SCHIPPERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Peter (zie XV.98).
   2.  Marja (zie XV.101).

XV.98    Peter ZUIJDERWIJK, geboren op 09-04-1958 te Schiedam, zoon van Anthonie Lourens Maria (Antoon) ZUIJDERWIJK (zie XIV.272) en Wilhelmina M J (Mien) SCHIPPERS.
Gehuwd met Martha de MUNNIK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Linda, geboren op 30-11-1989.

XV.101    Marja ZUIJDERWIJK, geboren op 16-10-1959 te Schiedam, dochter van Anthonie Lourens Maria (Antoon) ZUIJDERWIJK (zie XIV.272) en Wilhelmina M J (Mien) SCHIPPERS.
Gehuwd met Ton DAMEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michel, geboren op 16-01-1981.
   2.  Daisy, geboren op 28-07-1987.
   3.  Jeffrey.

XIV.275    Lamberdina Theodora (Dien) ZUIJDERWIJK, geboren op 26-11-1930 te Den Haag, dochter van Gerardus Petrus ZUIJDERWIJK (zie XIII.348) en Cornelia Engelina Maria GARDIEN.
Gehuwd met Jacobus (Koos) HEESBEEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ingrid, geboren op 08-07-1962 te Schiedam.
   2.  Ruus, geboren op 28-08-1965 te Schiedam.

XIV.276    Hendrikus Martinus (Henk) ZUIJDERWIJK, geboren op 05-02-1932 te Den Haag, zoon van Gerardus Petrus ZUIJDERWIJK (zie XIII.348) en Cornelia Engelina Maria GARDIEN.
Gehuwd met Maria (Riet) LUKACEVICH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Renate (zie XV.105).
   2.  Eric (zie XV.106).

XV.105    Renate ZUIJDERWIJK, geboren op 18-12-1962 te Schiedam, dochter van Hendrikus Martinus (Henk) ZUIJDERWIJK (zie XIV.276) en Maria (Riet) LUKACEVICH.
Gehuwd met Dick SCHRIEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Daisy, geboren op 08-07-1988.
   2.  Jim, geboren op 18-11-1993.
   3.  Glenn, geboren op 28-11-1998.
   4.  Vince, geboren op 28-11-1998.

XV.106    Eric ZUIJDERWIJK, geboren op 06-11-1965 te Schiedam, zoon van Hendrikus Martinus (Henk) ZUIJDERWIJK (zie XIV.276) en Maria (Riet) LUKACEVICH.
Gehuwd met Karin BERKHOUT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jesper, geboren op 13-09-1995.

XIV.278    Laurentius Adrianus Maria (Lou) ZUIJDERWIJK, geboren op 26-05-1933 te Den Haag, zoon van Gerardus Petrus ZUIJDERWIJK (zie XIII.348) en Cornelia Engelina Maria GARDIEN.
Gehuwd met Lenie KOSTENSE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Edward (zie XV.108).
   2.  Evelien, geboren op 08-09-1961 te Schiedam.
Gehuwd met Peter van de VEN.
   3.  Ron (zie XV.112).

XV.108    Edward ZUIJDERWIJK, geboren op 26-07-1960 te Schiedam, zoon van Laurentius Adrianus Maria (Lou) ZUIJDERWIJK (zie XIV.278) en Lenie KOSTENSE.
Gehuwd met Inge SUTTORP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Luuk, geboren op 09-04-1993.
   2.  Marloes, geboren op 07-05-1995.

XV.112    Ron ZUIJDERWIJK, geboren op 15-03-1964 te Schiedam, zoon van Laurentius Adrianus Maria (Lou) ZUIJDERWIJK (zie XIV.278) en Lenie KOSTENSE.
Gehuwd met Anja SLUYMERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Vincent, geboren op 13-01-1992.

XIV.281    Wilhelmina Hendrika Maria (Miep) ZUIJDERWIJK, geboren op 04-11-1934 te Den Haag, dochter van Gerardus Petrus ZUIJDERWIJK (zie XIII.348) en Cornelia Engelina Maria GARDIEN.
Gehuwd met Willem B (Wim) KERKLAAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ellen, geboren op 29-03-1961 te Schiedam.
Gehuwd met Rick WARBOUT.
   2.  John, geboren op 29-03-1961 te Schiedam.
Gehuwd met Roos MOOKHOEK.
   3.  Rob, geboren op 31-03-1964 te Schiedam.
Gehuwd met Ineke FORTUIN.
   4.  Perry, geboren op 31-03-1964 te Schiedam.
Gehuwd met Monique GEERDERS.

XIV.283    Adriana Apolonia Maria (Jeanne) ZUIJDERWIJK, geboren op 04-12-1936 te Den Haag, dochter van Gerardus Petrus ZUIJDERWIJK (zie XIII.348) en Cornelia Engelina Maria GARDIEN.
Gehuwd met Jacques VERSPEEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Yvonne, geboren op 02-10-1962 te Schiedam.
   2.  Maurice, geboren op 21-05-1966 te Schiedam.
   3.  Sandra, geboren op 11-04-1970 te Schiedam.

XIV.284    Jacobus (Jacques) ZUIJDERWIJK, geboren op 04-10-1938 te Den Haag, zoon van Gerardus Petrus ZUIJDERWIJK (zie XIII.348) en Cornelia Engelina Maria GARDIEN.
Gehuwd met Luduina (Luud) SCIARONE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Patrick, geboren op 27-12-1970 te Dubbeldam.
Gehuwd met Astrid van KOOTEN.
   2.  Jeroen, geboren op 11-02-1973 te Dubbeldam.
Gehuwd met Gaby WIENER.

XIV.287    Wilhelmina Engelina Maria ZUIJDERWIJK, geboren op 05-07-1940 te Schiedam, dochter van Gerardus Petrus ZUIJDERWIJK (zie XIII.348) en Cornelia Engelina Maria GARDIEN.
Gehuwd met Wim SPARLA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marjolein, geboren op 18-04-1966 te Schiedam.

XIV.289    Hendrika Gerarda (Henny) ZUIJDERWIJK, geboren op 26-12-1942 te Schiedam, dochter van Gerardus Petrus ZUIJDERWIJK (zie XIII.348) en Cornelia Engelina Maria GARDIEN.
Gehuwd met Theo van der TUYN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Oscar, geboren op 28-04-1967 te Schiedam.
   2.  Sonja, geboren op 28-10-1970 te Schiedam.

XIV.290    Petrus Johannes (Peter) ZUIJDERWIJK, geboren op 13-10-1945 te Schiedam, zoon van Gerardus Petrus ZUIJDERWIJK (zie XIII.348) en Cornelia Engelina Maria GARDIEN.
Gehuwd met Maria A J (Marianne) METAAL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hans (zie XV.132).
   2.  Miranda (zie XV.134).
   3.  Gerard, geboren op 13-01-1971 te Schiedam.

XV.132    Hans ZUIJDERWIJK, geboren op 21-03-1966 te Schiedam, zoon van Petrus Johannes (Peter) ZUIJDERWIJK (zie XIV.290) en Maria A J (Marianne) METAAL.
Gehuwd met Karin van GOOL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bram Raymond, geboren op 28-09-1999 te Rotterdam.
   2.  Ben Peter, geboren op 28-09-1999 te Rotterdam.

XV.134    Miranda ZUIJDERWIJK, geboren op 01-04-1969 te Schiedam, dochter van Petrus Johannes (Peter) ZUIJDERWIJK (zie XIV.290) en Maria A J (Marianne) METAAL.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Luuk SOMMER, geboren op 11-12-1998 te Schiedam.
   2.  Tom SOMMER, geboren op 16-06-2002 te Vlaardingen.

XIV.292    Adrianus Johannes (Aad) ZUIJDERWIJK, geboren op 18-03-1948 te Schiedam, zoon van Gerardus Petrus ZUIJDERWIJK (zie XIII.348) en Cornelia Engelina Maria GARDIEN.
Gehuwd met Marjan BOLLER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tanja, geboren op 30-10-1974 te Schiedam.
   2.  Roel, geboren op 06-06-1976 te Schiedam.

XIV.294    Cornelius Anthonius Wilhelmus (Cor) ZUIJDERWIJK, geboren op 11-12-1953 te Schiedam, zoon van Gerardus Petrus ZUIJDERWIJK (zie XIII.348) en Cornelia Engelina Maria GARDIEN.
Gehuwd met Johanna (Joke) ROEST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pascal, geboren op 13-09-1977 te Vlaardingen.
   2.  Michel, geboren op 16-09-1981 te Burghaamstede.

XIII.350    Jacobus Wilhelmus ZUIJDERWIJK, kassenbeglazer, inpakker groente en fruit, veilingknecht, geboren op 29-06-1905 te Monster (gezindte: RK), overleden op 16-02-1991 te Monster op 85-jarige leeftijd, zoon van Anthonie Adrianus (Teun, Toon) ZUIJDERWIJK (Lange Toon de veldwachter) (zie XII.338) en Hendrika Maria (Riek) THOEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-04-1931 te Reeuwijk met Johanna BALLERING, 25 jaar oud, geboren op 17-04-1906 te Reeuwijk (gezindte: RK), overleden op 25-12-1983 te Poeldijk op 77-jarige leeftijd, dochter van Hermanus BALLERING, schoenmaker, en Maria VERBIJ.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Maria Anthonia, geboren op 31-01-1932 te Monster (gezindte: rk).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-11-1957 te Monster met C PAAUW.
   2.  Hermanus Maria, geboren op 18-02-1933 te Monster (gezindte: rk).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-12-1959 te Monster met E E M VERBEEK.
   3.  Anthonie Martinus Henricus (Ton), geboren op 24-02-1934 te Monster (gezindte: RK), overleden op 21-01-2010 te Poeldijk op 75-jarige leeftijd, gecremeerd te Rijswijk ZH.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 28-11-1963 te Monster met A G M BRABANDER.
   4.  Henricus Wilhelmus (Henk) (zie XIV.302).
   5.  Maria Wilhelmina Henrika (zr. Lucia), geboren op 15-07-1936 te Monster (gezindte: rk).
   6.  Petrus Cornelis Maria, geboren op 10-01-1938 te Monster (gezindte: rk), 10-8-1959 vertrokken naar Wageningen.
   7.  Elisabeth Maria (zie XIV.307).
   8.  Wilhelmus Jacobus, geboren op 03-02-1941 te Monster (gezindte: rk).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-12-1965 te Monster met H A M PERSOON.
   9.  Gerardus Leonardus, geboren op 30-08-1942 te Monster (gezindte: rk), vertrokken naar Rotterdam.
   10.  Johanna Alida Maria, geboren op 05-07-1944 te Monster (gezindte: rk).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-12-1967 te Monster met L N J den ELZEN.
   11.  Mathilda Jacoba Maria, geboren op 02-06-1946 te Monster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-10-1969 te Monster met P M G BRONSWIJK.
   12.  Jacobus Wilhelmus Maria, geboren op 25-12-1947 te Monster (gezindte: rk).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-12-1971 te Monster met F M FLATON.
   13.  Johanna Bernarda Maria, geboren op 02-06-1949 te Monster (gezindte: rk).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-10-1974 te Monster met C P van den BEUKEL.

XIV.302    Henricus Wilhelmus (Henk) ZUIJDERWIJK, geboren op 22-04-1935 te Monster (gezindte: rk), overleden op 29-03-2001 te Poeldijk op 65-jarige leeftijd, begraven op 03-04-2001 te Poeldijk, H. Bartholomeuskerk, zoon van Jacobus Wilhelmus ZUIJDERWIJK (zie XIII.350) en Johanna BALLERING.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-10-1960 te Monster met G Th A (Trudy) HESKES, overleden in/na 2001.
Uit dit huwelijk:
   1.  John (zie XV.140).
   2.  Ingrid (zie XV.142).
   3.  Yvonne (zie XV.144).

XV.140    John ZUIJDERWIJK, zoon van Henricus Wilhelmus (Henk) ZUIJDERWIJK (zie XIV.302) en G Th A (Trudy) HESKES.
Gehuwd met Helene.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rebecca.
   2.  Paul.

XV.142    Ingrid ZUIJDERWIJK, dochter van Henricus Wilhelmus (Henk) ZUIJDERWIJK (zie XIV.302) en G Th A (Trudy) HESKES.
Kind:
   1.  Jackie.

XV.144    Yvonne ZUIJDERWIJK, dochter van Henricus Wilhelmus (Henk) ZUIJDERWIJK (zie XIV.302) en G Th A (Trudy) HESKES.
Gehuwd met Mart.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mark.
   2.  Sonja.
   3.  Ted.

XIV.307    Elisabeth Maria ZUIJDERWIJK, geboren op 02-08-1939 te Monster, dochter van Jacobus Wilhelmus ZUIJDERWIJK (zie XIII.350) en Johanna BALLERING.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-05-1962 te Monster met Adrianus Jacobus Marie van PAASSEN, 25 jaar oud, geboren op 10-12-1936 te Rijswijk (gezindte: rk), zoon van Jacobus Johannes Cornelis van PAASSEN en Martina Johanna Leonarda MOOIJMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lucien Martina Jacoba, geboren op 08-03-1963 te Rijswijk (ZH) (gezindte: rk).
   2.  Adrianus Jacobus Johannes, geboren op 16-05-1964 te Rijswijk (ZH) (gezindte: rk).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-03-1992 te Delft met Irene SEVENHOVEN, 25 jaar oud, geboren op 18-05-1966 te Den Haag (gezindte: rk), dochter van Cornelis Adrianus (Cor) SEVENHOVEN en Anja den HERTOG.
   3.  Frederik Johanna Antonius, geboren op 26-08-1965 te Rijswijk (ZH) (gezindte: rk).
   4.  John Petrus Elisabeth, geboren op 15-10-1969 te Rijswijk (ZH) (gezindte: rk).

XIII.353    Wilhelmus Johannes ZUIJDERWIJK, vrachtrijder, bloemenkoopman en grossier, geboren op 08-05-1908 te Monster. Het gezin woonde eerst Leuningjes 31, daarna 1932 Naaldwijk Duiventorenstraat 5 en Frederik Hendrikstraat 10. Per 10-4-1939 naar Den Haag: Van Ostadestraat 128-119-132, uiteindelijk 93. Zoon van Anthonie Adrianus (Teun, Toon) ZUIJDERWIJK (Lange Toon de veldwachter) (zie XII.338) en Hendrika Maria (Riek) THOEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-01-1932 te Naaldwijk met Gerarda Johanna Maria TETTEROO, 24 jaar oud, geboren op 26-10-1907 te Naaldwijk, dochter van Jacobus Egideus TETTEROO en Eva HILVERSUM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Antonia Maria, geboren op 20-12-1933 te Naaldwijk (gezindte: rk).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-05-1958 te Naaldwijk met C BERKHOUT.
   2.  Jacobus Everardus Simon, geboren op 19-02-1935 te Naaldwijk (gezindte: rk).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-09-1958 te Naaldwijk met C B RIMMELZWAAN.
   3.  Antonius Hendricus Martinus, geboren op 01-07-1936 te Naaldwijk.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-06-1960 te Naaldwijk met J M C MULLER.
   4.  Johannes Everardus Anna, geboren op 24-09-1940 te Monster.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-04-1966 te Den Haag met H M IVENS.

XIII.356    Anna Gerarda Maria ZUIJDERWIJK, geboren op 09-09-1909 te Monster (gezindte: RK), overleden op 01-05-1998 te Naaldwijk op 88-jarige leeftijd, dochter van Anthonie Adrianus (Teun, Toon) ZUIJDERWIJK (Lange Toon de veldwachter) (zie XII.338) en Hendrika Maria (Riek) THOEN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-11-1937 te Monster met Gerardus Leonardus BALLERING, 40 jaar oud, boterhandelaar, geboren op 15-08-1897 te Reeuwijk, overleden op 25-10-1954 te Naaldwijk op 57-jarige leeftijd. Bij zijn overlijden was Gerardus Leonardus echtgenoot van Anna Gerarda Zuijderwijk. Hij was weduwnaar van Johanna Joanna Schrijver. Zoon van Hermanus BALLERING en Maria VERBIJ. {Hij was eerder gehuwd 1925--1935 met Johanna Joanna SCHRIJVER, geboren op 21-10-1895 om 5.00 uur te Monster, overleden op 19-10-1936 te Den Haag op 40-jarige leeftijd. De overlijdensakte werd opgemaakt in Naaldwijk. Dochter van Willem SCHRIJVER en Wilhelmina TANGEL.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Anthonius Hendrikus Martinus (Ton), geboren op 04-09-1938 te Naaldwijk (gezindte: RK).
   2.  Hendrikus Hermanus Gerardus, geboren op 03-11-1939 te Naaldwijk (gezindte: rk).
   3.  Jacobus Wilhelmus, geboren op 27-09-1940 te Naaldwijk (gezindte: rk).
   4.  Gerardus Leonardus, geboren op 25-06-1943 te Naaldwijk (gezindte: rk).
   5.  Hendrika Cornelia Petronella, geboren op 23-06-1944 te Naaldwijk.
   6.  Adrianus Franciscus, geboren op 19-11-1945 te Naaldwijk (gezindte: RK), overleden op 24-01-1946 te Den Haag, 66 dagen oud.
   7.  Adrianus Franciscus, geboren op 11-05-1947 te Naaldwijk.
   8.  Johannes Leonardus, geboren op 13-07-1948 te Naaldwijk.
   9.  Alida, geboren op 10-10-1949 te Naaldwijk.

XIII.358    Alida Hendrika ZUIJDERWIJK, dienstbode, geboren op 19-12-1910 te Monster (gezindte: rk), overleden op 06-08-2005 te 's-Gravenzande op 94-jarige leeftijd, gecremeerd te Den Haag (Ockenburgh). Zij had van 6-3-1936 tot en met 27-4-1736 in Naaldwijk gewerkt als dienstbode. Dochter van Anthonie Adrianus (Teun, Toon) ZUIJDERWIJK (Lange Toon de veldwachter) (zie XII.338) en Hendrika Maria (Riek) THOEN.
Gehuwd met Simon Petrus Theodorus SCHALKE, geboren op 14-06-1906 te Monster, overleden op 05-08-1981 te Monster op 75-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Alida Carolina, geboren op 29-07-1940 te Monster (gezindte: rk).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-04-1962 te Monster met H J I MANSVELD.
   2.  Athonie Adrianus Hendrikus, geboren op 25-07-1944 te Monster (gezindte: rk).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 19-07-1974 te Monster met W M C de GEUS.
   3.  Louise Johanna Hendrika, geboren op 14-06-1946 te Monster (gezindte: rk), overleden op 05-12-1948 te Den Haag op 2-jarige leeftijd.
   4.  Wilhelmus Bernardus Gerardus, geboren op 20-08-1948 te Monster (gezindte: rk).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-09-1971 te Lisse met W van HOVEN.
   5.  Adrianus Maria Antonius, geboren op 07-01-1951 te Monster (gezindte: rk). Vertrekt op 2-7-1971 naar Bergen op Zoom.

XIII.360    Cornelia Petronella Hendrika ZUIJDERWIJK, geboren op 27-03-1913 te Monster (gezindte: RK), overleden op 02-05-2001 te Poeldijk op 88-jarige leeftijd, begraven te Poeldijk, dochter van Anthonie Adrianus (Teun, Toon) ZUIJDERWIJK (Lange Toon de veldwachter) (zie XII.338) en Hendrika Maria (Riek) THOEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-10-1937 met Leonardus Johannes BOL, 25 jaar oud, geboren op 07-11-1911, overleden 1969.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leonardus Anthonius, geboren op 07-03-1942 te Poeldijk.
   2.  Martina Hendrica Maria, geboren op 23-03-1946 te Poeldijk.

XIII.367    Anthonius Adrianus Jacobus ZUIJDERWIJK, bode op Den Haag, chauffeur, geboren op 03-02-1917 te Poeldijk, overleden op 03-08-1986 te Poeldijk op 69-jarige leeftijd. Wonen in Poeldijk, Leuningjes 31, daarna(1935) Naaldwijk, Duiventorenstraat 5, daarna weer oude adres in Poeldijk (1936), in 1938 Poeldijk Nieuwstraat 21, in 1943 Gouda PC Bothstraat 45, in 1946 Poeldijk Nieuwstraat 21 en in 1959 Jan Barendselaan 131, zoon van Anthonie Adrianus (Teun, Toon) ZUIJDERWIJK (Lange Toon de veldwachter) (zie XII.338) en Hendrika Maria (Riek) THOEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-09-1943 te Gouda met Wilhelmina Cornelia KASBERGEN, 28 jaar oud, geboren op 30-11-1914 te Gouda, overleden op 15-01-1999 te Poeldijk op 84-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Alida Maria (Marry), geboren op 28-02-1948 te Den Haag.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12-12-1969 te Den Haag met Wout A van der VET.
   2.  Jacobus Everardus Cornelis (Joep) (zie XIV.348).
   3.  Anthonius Jacobus Johannes (Hans), geboren op 17-08-1951 te Den Haag.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 06-03-1972 te Den Haag met A M N de BRABANDER.
   4.  Cornelia Maria (Annemieke) (zie XIV.353).

XIV.348    Jacobus Everardus Cornelis (Joep) ZUIJDERWIJK, automatiseringsdeskundige, geboren op 21-07-1949 te Den Haag, zoon van Anthonius Adrianus Jacobus ZUIJDERWIJK (zie XIII.367) en Wilhelmina Cornelia KASBERGEN.
Gehuwd met Anna Christina (Ans) RUIMERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arthur, journalist, geboren op 20-07-1974 te Gouda.
   2.  Sander, geboren op 29-08-1977 te Den Haag.

XIV.353    Cornelia Maria (Annemieke) ZUIJDERWIJK, geboren op 04-03-1953 te Poeldijk, dochter van Anthonius Adrianus Jacobus ZUIJDERWIJK (zie XIII.367) en Wilhelmina Cornelia KASBERGEN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-03-1975 te Den Haag met Theo A.H.M. de BRABANDER, 22 jaar oud, geboren op 18-09-1952 te Poeldijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  E.W. (Esther) (zie XV.153).
   2.  S.A.M. (Sonja), geboren op 05-09-1981 te `s-Gravenzande.

XV.153    E.W. (Esther) de BRABANDER, geboren op 15-01-1980 te s-Gravenzande, dochter van Theo A.H.M. de BRABANDER en Cornelia Maria (Annemieke) ZUIJDERWIJK (zie XIV.353).
Gehuwd met R.C.J. (Richard) KORT, geboren op 06-07-1977 te `s-Gravenzande. Zij zijn gescheiden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Vince de BRABANDER, geboren op 24-10-2010 te Naaldwijk.
   2.  Rosalie de BRABANDER, geboren op 26-11-2012 te Delft.

XIII.370    Johanna Petronella Maria ZUIJDERWIJK, geboren op 18-05-1918 te Monster (gezindte: RK), overleden op 05-12-2001 te Monster op 83-jarige leeftijd, begraven te Poeldijk (RK begraafplaats), dochter van Anthonie Adrianus (Teun, Toon) ZUIJDERWIJK (Lange Toon de veldwachter) (zie XII.338) en Hendrika Maria (Riek) THOEN.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 07-05-1938 met Andreas Maria van der LAAN, 21 jaar oud, geboren op 26-09-1916, overleden op 09-10-1996 te Poeldijk op 80-jarige leeftijd, zoon van Jacobus van der LAAN en Anna Theodora Maria van WIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijsbertus Andreas, geboren op 03-02-1948 te Monster.

XIII.371    Gerardus Franciscus Johannes ZUIJDERWIJK, geboren op 22-09-1919 te Monster (gezindte: rk), overleden op 30-11-1997 te Amsterdam op 78-jarige leeftijd, zoon van Anthonie Adrianus (Teun, Toon) ZUIJDERWIJK (Lange Toon de veldwachter) (zie XII.338) en Hendrika Maria (Riek) THOEN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-03-1947 te Monster met Maria Adriana BOL, 28 jaar oud, geboren op 10-05-1918 te Monster (gezindte: rk).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Apolonia Maria, geboren op 07-02-1948 te Amsterdam (gezindte: rk).
   2.  Adrianus Leonardus Maria, geboren op 10-02-1950 te Amsterdam (gezindte: rk).
   3.  Elisabeth Maria, geboren op 21-01-1952 te Amsterdam (gezindte: rk).
   4.  Johanna Maria, geboren op 17-12-1953 te Amsterdam (gezindte: RK).
   5.  Alida Maria, geboren op 21-12-1955 te Amsterdam (gezindte: RK).

XIII.376    Elisabeth Ida Hendrika ZUIJDERWIJK, geboren op 13-04-1922 te Monster (gezindte: rk), dochter van Anthonie Adrianus (Teun, Toon) ZUIJDERWIJK (Lange Toon de veldwachter) (zie XII.338) en Hendrika Maria (Riek) THOEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-03-1948 met Diamanus Johannes Bernardus BOL, 27 jaar oud, schipper, inkoper, groentehandelaar, geboren op 28-12-1920 te Monster (gezindte: rk), overleden op 28-03-1994 te Amsterdam op 73-jarige leeftijd, zoon van Damianus Aegidius BOL en Wilhelmina Johanna KOENEKOOP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Diamanus Antonius Leonardus, geboren op 12-04-1949 te Amsterdam. Vertrok op 17-4-1974 uit Amsterdam.
   2.  Hendrika Wilhelmina Maria, geboren op 02-07-1950 te Amsterdam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-05-1974 te Amsterdam met G M DIJKMAN DULKES.
   3.  Wilhelmina Maria, geboren op 15-11-1951 te Amsterdam. Vertrokken 15-7-1977.
   4.  Maria Adriana, geboren op 05-09-1956 te Amsterdam.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27-04-1977 te Amsterdam? Echtgenoot is P W V MICHELS.

XII.340    Gerardus Franciscus (Gerrit) ZUIJDERWIJK, binnenvaartschipper, geboren op 11-05-1879 te Monster (gezindte: RK), overleden op 23-07-1970 te Monster op 91-jarige leeftijd, zoon van Petrus ZUIDERWIJK (zie XI.277) en Martina (Martijntje) van LEEUWEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-04-1904 te Monster. Volgens Cor Sevenhoven waren zij getrouwd op 01-05-1904. Echtgenote is Anna Christina Gerharda de BRABANDER, 21 jaar oud, geboren op 23-12-1882 te Monster, overleden op 10-03-1963 te Poeldijk (Monster) op 80-jarige leeftijd, dochter van Hendrikus de BRABANDER en Catharina Maria van der BOL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martina Petronella Catharina, geboren op 13-04-1905 te Monster (gezindte: RK), overleden op 20-07-1994 te Gouda op 89-jarige leeftijd, begraven op 25-07-1994 te Gouda. Vertrokken 20-1-1923.
Gehuwd met Antonius Michael KRAAN, tuinder, geboren op 24-10-1890 te Gouda, overleden op 30-11-1977 te Gouda op 87-jarige leeftijd, zoon van Gerardus KRAAN, tuinder, en Dorothea NEDERHOFF. Uit de stamboom van de familie Kraan op internet volgde: Antonius Michael Kraan was eerst getrouwd geweest met Maria Johanna van de Kroeg, geboren 1893, overleden 1929.
   2.  Hendrikus Petrus, geboren op 29-05-1906 te Monster (gezindte: RK), overleden op 29-06-1925 te Monster op 19-jarige leeftijd.
   3.  Petronella Hendrika Maria, geboren op 18-05-1907 te Monster. Vertrokken naar Naaldwijk op 27-8-1927. Ook Zuiderwijk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-08-1931 te Monster met Wilhelmus van der SALM, geboren 1906 te 's-Gravenhage, overleden op 24-05-1944 te 's-Gravenhage, zoon van Jacobus van der SALM en Catharina Johanna PARLEVLIET.
   4.  Catharina Johanna Cornelia, geboren op 12-10-1908 te Monster (gezindte: rk). Vertrokken naar Delft op 17-1-1939.
   5.  Antonius Hendricus (zie XIII.383).
   6.  Johanna Margaretha Cornelia, geboren op 18-06-1911 te Monster, overleden op 27-09-1911 te Monster, 101 dagen oud.
   7.  Cornelia Hendrica Maria, religeuse, kinderverzorgster, geboren op 23-03-1913 te Monster. Een persoon, C.H.M. Zuijderwijk, geboren 23-03-1913, werd vermeld op een gezinskaart in Amsterdam. Dezelfde, ja. Op 12-06-1936 vertrok zij vanuit MOnster naar Amsterdam.
Op 24-06-1947 keerde zij vanuit Amsterdam terug naar Monster.
   8.  Cornelis Josephus (Kees), geboren op 10-03-1914 te Monster (gezindte: RK), overleden op 30-03-2007 te Poeldijk op 93-jarige leeftijd, begraven te Poeldijk. In de overlijdensadvertentie wordt geen melding gemaakt van een relatie.
   9.  Alida Cornelia Maria, geboren op 25-03-1915 te Monster, overleden op 05-05-1915 te Monster, 41 dagen oud.
   10.  Petrus Johannes, geboren op 09-05-1916 te Monster (gezindte: rk).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-01-1941 te Monster met C M KORTEKAAS.
   11.  Helena Johanna Maria, geboren op 28-10-1917 te Monster.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-08-1945 te Monster met W CH R STEENVOORT.
   12.  Johanna Petronella Maria, geboren op 07-12-1918 te Monster (gezindte: rk), overleden op 01-10-2001 te Gouda op 82-jarige leeftijd, begraven op 05-10-2001 te Gouda.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-11-1942 te Monster met Gerardus Adrianus KRAAN.
   13.  Gerardus Franciscus Hendricus, geboren op 15-02-1920 te Monster, overleden op 02-03-1921 te Monster op 1-jarige leeftijd.
   14.  Gerardus Fransiscus Cornelis, geboren op 11-04-1921 te Monster (gezindte: rk).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-10-1946 te Monster met E C TIMMERS.
   15.  Johannes Jacobus Josephus, geboren op 06-03-1923 te Monster (Poeldijk), overleden op 17-11-2000 te Vancouver (Canada) op 77-jarige leeftijd, gecremeerd te Langley (Canada). Vertrokken naar Gemert, 15-9-1954. Volgens de ovedrlijdensadvertentie was hij ongehuwd overleden in Canada.
   16.  Anna Huberta Johanna, geboren op 30-03-1924 te Monster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-04-1947 te Monster met F van HOORN.
   17.  Hendrikus Petrus Anthonius, geboren op 04-06-1926 te Monster.
   18.  Hendricus Laurentius, geboren op 22-07-1927 te Monster. Vertrokken naar Leidschendam op 8-1-1952.

XIII.383    Antonius Hendricus ZUIJDERWIJK, geboren op 22-01-1910 te Monster (gezindte: RK), overleden op 12-02-1963 te Poeldijk op 53-jarige leeftijd. Ook Anthonius Hendricus. Zoon van Gerardus Franciscus (Gerrit) ZUIJDERWIJK (zie XII.340) en Anna Christina Gerharda de BRABANDER.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 21-07-1934 te Monster. De moeder van de bruidegom werd Christina Gerharda de Brabander genoemd. Echtgenote is Margaretha Johanna Maria LUDOVICI, geboren 1914 te Naaldwijk, overleden op 11-04-1939 te 's-Gravenhage, dochter van Josef Franciscus Gabriel LUDOVICI en Maria Theodora VEERKAMP.
Gehuwd (2) met Gerarda Johanna SCHOUTEN.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Gerard, geboren 1935-1945.
   2.  Frans, geboren 1935-1945.
   3.  Ton.
   4.  Theo.
   5.  Anita.
   6.  Jan.
   7.  Wim.
   8.  Paultje.

XII.346    Hendrik Cornelis (Henk) ZUIDERWIJK (Zuiderwijk), schipper, koopman, geboren op 12-02-1885 te Monster (gezindte: RK), overleden op 05-03-1982 te Naaldwijk op 97-jarige leeftijd. Bij getuigenis op huwelijk staat Cornelis te boek als koopman te Monster. Alleen Henk heet Zuiderwijk en de rest van het gezin Zuijderwijk. Zoon van Petrus ZUIDERWIJK (zie XI.277) en Martina (Martijntje) van LEEUWEN.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 04-04-1913 te Wateringen met Cornelia Petronella van der KNAAP, 23 jaar oud, geboren op 07-07-1889 te Wateringen, overleden op 17-07-1915 te Monster op 26-jarige leeftijd. Overlijdt aan een ernstige kwaal, dochter van Willem van der KNAAP en Cornelia KOENE.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 21-06-1917 te Stompwijk. De bruidegom was weduwnaar van Cornelia Petronella van der Knaap. Echtgenote is Elisabeth Ida van SANTEN, 33 jaar oud, geboren op 26-06-1883 te Stompwijk (gem. Leidschendam), overleden op 31-03-1950 te Poeldijk (Monster) op 66-jarige leeftijd, dochter van Hendrik van SANTEN en Johanna van HEIJNINGEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Petrus Martinus, geboren op 10-02-1914 te Monster (gezindte: rk).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-11-1937 te Monster met H L E van MAREN.
   2.  Een doodgeboren dochter van, geboren op 25-06-1915 te Monster, overleden op 25-06-1915 te Monster, 0 dagen oud. Een andere bron gaf: 25-06-1915.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Wilhelmus Cornelis (Willem) (zie XIII.407).
   4.  NN, geboren op 31-05-1919 te Monster, overleden op 31-05-1919 te Monster, 0 dagen oud. Een doodgeboren dochter.
   5.  Hendrikus Johannes, geboren op 22-09-1920 te Monster (gezindte: rk). Vertrokken naar Wateringen 1945.
   6.  Cornelia Hendrika Martina, geboren op 22-11-1921 te Monster (gezindte: rk).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-05-1950 te Monster met W P P LANGELAAN.
   7.  Martinus Leonardus Maria, geboren op 12-07-1923 te Monster.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-10-1947 te Monster met J DEKKERS.
   8.  Johanna Gerarda, geboren op 11-04-1925 te Monster.
   9.  Maria Cornelia, geboren op 08-03-1927 te Poeldijk (Monster), overleden op 27-05-1991 te Leeuwarden op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-12-1949 te Monster met Johannes Henderikus Maria VOS, geboren op 10-04-1952 te Leeuwarden.

XIII.407    Wilhelmus Cornelis (Willem) ZUIDERWIJK, Commissionair, geboren op 06-05-1918 te Monster (gezindte: rk), zoon van Hendrik Cornelis (Henk) ZUIDERWIJK (Zuiderwijk) (zie XII.346) en Elisabeth Ida van SANTEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-03-1943 te Monster. Had zelf 1-7-1943 staan... Echtgenote is Antoinetta Adriana Hendrika WITKAMP, 24 jaar oud, geboren op 22-01-1919 te Poeldijk (Monster).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Nicolaas Maria, geboren op 14-02-1945 te Monster.
   2.  Elisabeth Hendrika Maria, geboren 1947 te Monster, overleden op 27-12-1949 te Monster. In de overlijdensakte stond als naam voor haar moeder: Antonia A.H. Witkamp.

XII.350    Cornelis (Cees) ZUIDERWIJK, schipper (1915), winkelier in groente en fruit, kruidenier, geboren op 28-04-1889 te Monster, 24 jaar bij huwelijk (gezindte: RK), overleden op 09-02-1973 te Monster op 83-jarige leeftijd. Woonde eerst Sutoriusstraat 20, Poeldijk, per 30-1-1931 Dahliastraat 4 Poeldijk. Zoon van Petrus ZUIDERWIJK (zie XI.277) en Martina (Martijntje) van LEEUWEN.
Ondertrouwd op 11-03-1914 te Monster, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-04-1914 te Monster (getuige(n): Hendricus Zuiderwijk, 29 jaar koopman te Monster, broer en Hendricus Hulspas, tuinarbeider, broer). In de trouwakte stond: Cornelis Zuiderwijk. Echtgenote is Alida Maria HULSPAS, 24 jaar oud, geboren op 23-09-1889 te Naaldwijk, overleden 1970 te Delft, dochter van Dominicus Petrus HULSPAS, arbeider, en Cornelia Lamberdina van DIJK. Dit gezin woonde in Poeldijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Martinus Maria (Piet) (zie XIII.418).
   2.  Dominicus Cornelis Maria (Dook) (zie XIII.420).
   3.  Anthonius Hendricus Maria (Toon) ZUYDERWIJK (zie XIII.422).
   4.  Cornelia Johanna Maria (Cor), geboren op 14-11-1918 te Monster.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 21-11-1952 met L.L. (Loek) JANSEN.
   5.  Gerardus Johannes Maria (Gerard) ZUIJDERWIJK (zie XIII.426).
   6.  Martina Hendrika Maria (Tiny), geboren op 04-12-1921 te Monster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-10-1945 met D J (Dick) ABBENHUIS.
   7.  Elizabeth Hendrika Maria (Bep), geboren op 23-02-1923 te Monster. Bep was betrokken bij de oprichting van de gidsen. Zij doet veel vrijwilligerswerk voor de Zonnebloem. Zij zingt in het kerkkoor te Poeldijk. Zij is ongehuwd. Leeft nog in 2008.
   8.  Arnoldus Cornelis Maria (Nol, Arnold), geboren op 01-09-1924 te Monster.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 12-12-1957 met M M Th (Riet) van der BERG. O.a een zoon Ferry.
   9.  Johannes Cornelis Maria (Jan), geboren op 20-10-1925 te Monster, overleden 1998 te Poeldijk. Jan was ongehuwd.
   10.  Petronella Cornelia Maria (Nelly), geboren op 26-06-1928 te Monster.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-02-1955 met Johannes Hubertus Maria (Jan) DROST, 26 jaar oud, geboren op 04-07-1928 te Den Haag.

XIII.418    Petrus Martinus Maria (Piet) ZUIDERWIJK, groentehandelaar, geboren op 01-04-1915 te Poeldijk (Monster), gedoopt (rk) te Poeldijk, overleden op 13-08-1998 te Den Haag op 83-jarige leeftijd, begraven op 18-08-1998 te R.K. begraafplaats St. Jozef, Den Haag. Drager van de Pauselijke onderscheiding 'Pro Ecclesia et Pontifice' (uitgereikt 29 mei 1981) en drager van de eremedaille van 'St. Gregorius' (uitgereikt 22 november 1981). Zoon van Cornelis (Cees) ZUIDERWIJK (zie XII.350) en Alida Maria HULSPAS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-08-1941 te Loosduinen (Den Haag) met Jacoba Lamberta (Coba) PERSOON, 24 jaar oud, coupeuse-lerares, huisvrouw, geboren op 07-11-1916 te Loosduinen, gedoopt (rk) te Loosduinen, overleden op 18-03-1990 te Den Haag op 73-jarige leeftijd, begraven op 22-03-1990 te R.K. Begraafplaats St. Jozef, Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Martinus Maria (Piet) (zie XIV.376).

XIV.376    Petrus Martinus Maria (Piet) ZUIDERWIJK, financieel-administrateur, geboren op 03-08-1945 te Loosduinen, gedoopt (RK) 8-1945 te Loosduinen, zoon van Petrus Martinus Maria (Piet) ZUIDERWIJK (zie XIII.418) en Jacoba Lamberta (Coba) PERSOON, coupeuse-lerares, huisvrouw.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 31-08-1972 te Loosduinen (Den Haag), gehuwd voor de kerk op 31-08-1972 te H. Theresia van het kindje Jezus, Den Haag (r.k) met Geertruida Petronella Maria (Trudy) HENDRIKS, 22 jaar oud, geboren op 11-09-1949 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Raymundus Petrus Marinus (Raymond), geboren op 07-11-1974 te Den Haag.
   2.  Maurice Petrus Maria, geboren op 16-06-1977 te Den Haag.

XIII.420    Dominicus Cornelis Maria (Dook) ZUIDERWIJK, geboren op 06-05-1916 te Monster, overleden op 04-12-2002 te Leerdam op 86-jarige leeftijd, zoon van Cornelis (Cees) ZUIDERWIJK (zie XII.350) en Alida Maria HULSPAS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-04-1942 te Loosduinen met Adriana Johanna (Adrie) BUIJENS, 21 jaar oud, geboren op 03-09-1920 te Wouw (NB). Haar vader was boer in Moerstraten, een dorp bij Wouw, ten westen van Roosendaal in Noord-Brabant. Het gezin woonde in Poeldijk. De laatste vijf kinderen waren in het ziekenhuis in Den Haag geboren.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Hendrikus Maria (Cees) ZUIJDERWIJK (zie XIV.378).
   2.  Catharina Johanna Maria (Ineke) ZUIJDERWIJK, geboren op 20-09-1943 te Poeldijk.
   3.  Alida Jacoba Maria (Aletta) ZUIJDERWIJK, geboren op 27-01-1945 te Poeldijk.
   4.  Elizabeth Adriana Maria (Bep) ZUIJDERWIJK (zie XIV.383).
   5.  Cornelia Adriana Maria ZUIJDERWIJK, geboren op 23-01-1948 te Poeldijk.
   6.  Maria Adriana Theresia ZUIJDERWIJK, geboren op 03-05-1949 te 's-Gravenhage.
   7.  Adrianus Dominicus Maria (Aad) ZUIJDERWIJK, geboren op 28-11-1950 te 's-Gravenhage, overleden op 21-09-1995 te Oudenbosch op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd met Nanny FOESENEK. In de overlijdensadvertentie van Aad stond: partner van Nanny Foesenek.
   8.  Dominicus Gerardus Maria (Dick) ZUIJDERWIJK, geboren op 22-05-1954 te 's-Gravenhage. DGM Zuijderwijk is naar Australië (Sydney) geëmigreerd.
   9.  Franciscus Arnoldus Maria (Frans) ZUIJDERWIJK (zie XIV.389).
   10.  Astrid Adriana Maria ZUIJDERWIJK, geboren op 23-12-1960 te 's-Gravenhage.

XIV.378    Cornelis Hendrikus Maria (Cees) ZUIJDERWIJK, ondernemer in onroerend goed, geboren op 03-10-1942 te Loosduinen, zoon van Dominicus Cornelis Maria (Dook) ZUIDERWIJK (zie XIII.420) en Adriana Johanna (Adrie) BUIJENS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-01-1965 te 's-Gravenhage, gehuwd voor de kerk op 25-02-1965 te 's-Gravenhage (RK) met Edmée KRAMER, 21 jaar oud, een balletopleiding gevolgd in Djakarta en in Utrecht bij Anneke Goud (1958-1965), geboren op 22-03-1943 te Malang (Indonesië), dochter van Hessel KRAMER, directeur bij Loyd Nederland in Azië en Australië; gestationeerd in Djakarta, en Georgine Jeanette LUCARDI. Cees heeft een opleiding aan het Haags Conservatorium gevolgd. In 1966 zijn Cees en Edmée geëmigreerd naar Australië. Op 16-03-1966 met de KLM vertrokken en aangekomen op 18-03-1966 in Brisbane.
De vader van Edmée, Hessel Kramer was op 02-08-1903 geboren. Haar moeder was op 26-09-1910 geboren in Djombong (Oost Java). Zij is in april 1980 in Den Haag overleden.
De opa van Edmée heette George Lucardi. Hij was eigenaar van een boerderij en een landgoed in Djombong op Oost-Java. Haar opa was van Italiaanse afkomst. Haar oma was Sjaan Ditricht van Winkelhagen, dochter van een Duitse vader en een Chinese moeder.
Uit dit huwelijk:
   1.  Julia Georgina Adriana (zie XV.158).
   2.  Michael Dominicus Hessel (zie XV.159).
   3.  Rodney Emanuel ZUYDERWIJK (zie XV.161).

XV.158    Julia Georgina Adriana ZUIJDERWIJK, apotheker, geboren op 10-08-1966 te Sydney (Autralië), dochter van Cornelis Hendrikus Maria (Cees) ZUIJDERWIJK (zie XIV.378) en Edmée KRAMER, een balletopleiding gevolgd in Djakarta en in Utrecht bij Anneke Goud (1958-1965).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-01-1990 te Toowoomba (Queensland), gescheiden 2010 van Craig BLACKBURN, geboren op 01-10-1968 te Toowoomba (Queensland).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cameron David, geboren op 06-12-1995 te Toowoomba (Queensland, Australië).
   2.  Shaun Nicholas, geboren op 09-12-1998 te Toowoomba (Queensland, Australië).
   3.  Stuart Christopher, geboren op 07-08-2000 te Toowoomba (Queensland, Australië).

XV.159    Michael Dominicus Hessel ZUIJDERWIJK, apotheker, geboren op 23-03-1968 te Sydney (Australië), zoon van Cornelis Hendrikus Maria (Cees) ZUIJDERWIJK (zie XIV.378) en Edmée KRAMER, een balletopleiding gevolgd in Djakarta en in Utrecht bij Anneke Goud (1958-1965).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27-05-1995 te Brisbane (Queensland) met Roslyn Delma Joyce HINCKSMAN, 25 jaar oud, geboren op 20-09-1969 te Brisbane.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jasmine Amara (Jassy), geboren op 15-04-1999 te Brisbane (Queensland, Australië).
   2.  Timothy Ethan (Timmy), geboren op 01-09-2000 te Brisbane (Queensland, Australië).
   3.  Jeremy Travis, geboren op 04-06-2005 te Brisbane (Queensland, Australië).

XV.161    Rodney Emanuel ZUYDERWIJK, atletiekleraar, geboren op 30-03-1971 te Sydney (Australia). Rodney koos voor de achternaam Zuyderwijk in de USA omdat men daar de ij niet kan uitspreken of niet kent. Zoon van Cornelis Hendrikus Maria (Cees) ZUIJDERWIJK (zie XIV.378) en Edmée KRAMER, een balletopleiding gevolgd in Djakarta en in Utrecht bij Anneke Goud (1958-1965).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-07-1994 te Spokane-Washington (USA) met Jill Noel ATKINS, 22 jaar oud, docent op een Lagere School, geboren op 12-05-1972 te Washington State (USA). In 2006 wonen zij in Purdue in de USA, waar Rodney atletiektrainer is.
Uit dit huwelijk:
   1.  Brock Aaron, geboren op 06-08-2002 te Lafayette (State of Indiana, USA).
   2.  Tristan Joshua, geboren op 06-02-2005 te Lafayette (State of Indiana, USA).

XIV.383    Elizabeth Adriana Maria (Bep) ZUIJDERWIJK, geboren op 12-07-1946 te Poeldijk (Monster). Zij woont in Nieuw-Zeeland. Dochter van Dominicus Cornelis Maria (Dook) ZUIDERWIJK (zie XIII.420) en Adriana Johanna (Adrie) BUIJENS.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 30-06-1967 te Poeldijk met Adrianus Maria EIJGERMANS, 27 jaar oud, geboren op 30-05-1940 te Monster, zoon van Laurens Bernardus EIJGERMANS en Maria Geertruida van den HUIJSEN. Dit gezin is op 28-05-1981 naar New Zealand geëmigreerd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Freddy Johannes Adrianus, geboren op 06-12-1968 te Zuidelijke IJsselmeerpolders.
   2.  Richard Cornelis Adrianus Maria, geboren op 15-12-1969 te Zuidelijke IJsselmeerpolders.
   3.  Adriana Elizabeth Maria Dominicus (Patricia) (zie XV.166).

XV.166    Adriana Elizabeth Maria Dominicus (Patricia) EIJGERMANS, geboren op 30-08-1971 te Zuidelijke IJsselmeerpolders, dochter van Adrianus Maria EIJGERMANS en Elizabeth Adriana Maria (Bep) ZUIJDERWIJK (zie XIV.383).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-02-1997 te Drury (Auckland, New Zealand) met Mark Raymond THODEY, 28 jaar oud, geboren op 30-09-1968 te Hastings (N.Z.), zoon van Raymond Douglas THODEY en Susan CRAIG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Brooke Elizabeth Suzanne, geboren op 10-07-1994 te Takapuna (Auckland, N.Z.).
   2.  Anthony Mark, geboren op 05-10-1995 te Takapuna (Auckland, N.Z.).
   3.  Kristina Adriana, geboren op 21-02-1998 te Takapuna (Auckland, N.Z.).

XIV.389    Franciscus Arnoldus Maria (Frans) ZUIJDERWIJK, geboren op 26-04-1957 te 's-Gravenhage, zoon van Dominicus Cornelis Maria (Dook) ZUIDERWIJK (zie XIII.420) en Adriana Johanna (Adrie) BUIJENS.
Gehuwd 1982 te Dronten (Flevoland) met Astrid BRAND, geboren op 06-09-1957 te Noord-Holland. Op 23-09-1981 is FAM Zuijderwijk vertrokken naar Australië. Hij kwam daar met de KLM aan op 25-09-1981 te Brisbane.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wesley, geboren op 24-03-1979 te Flevopolder (Nederland).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 19-07-2008 te Townsville (Queensland, Australië) met Breanne-Lee STEWARD, geboren te Townsville (North Queensland, Australië).
   2.  Joyce Jacklyn, geboren op 20-01-1982 te Brisbane (Australië).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 08-07-2002 met Douglas Charles MANSELL, 24 jaar oud, geboren op 22-02-1978 te Lithgow (State of New South Wales, Australië). Hun kind Emma Jane Mansell is geboren op 26-12-2003 in Townsville, North Queensland.
   3.  Stephany Patricia, geboren op 02-05-1983 te Brisbane (Australië).

XIII.422    Anthonius Hendricus Maria (Toon) ZUYDERWIJK, groentenhandelaar (1956), geboren op 29-07-1917 te Monster, overleden op 28-12-1990 te Loosduinen op 73-jarige leeftijd. Volgens Cok Zuyderwijk worden de achternamen van alle kinderen en kleinkinderen van Toon Zuiderwijk en Agaat Persoon als volgt geschreven: Zuyderwijk. Dit blijkt niet juist te zijn. Alleen Cok heeft nog de achternaam Zuyderwijk. Zoon van Cornelis (Cees) ZUIDERWIJK (zie XII.350) en Alida Maria HULSPAS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-07-1942 te Loosduinen met Agatha (Agaat) PERSOON, overleden op 23-12-1984 te Loosduinen, dochter van Theodorus Jacobus PERSOON en Wilhelmina SCHOUTEN. In 1956 woonde dit gezin in Loosduinen (Den Haag). In 1923 werd het voormalig tuindersdorp Loosduinen geannexeerd door Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Antonius Gerardus Maria (Cok) (zie XIV.392).
   2.  Theodorus Petrus Gerardus Maria (Ted), geboren op 12-09-1945 te Loosduinen (gem. Den Haag). Zuyderwijk i.p.v. Zuijderwijk.
   3.  Anthonius Gerardus Maria (Ton) ZUIJDERWIJK, geboren op 08-08-1946 te Loosduinen (Den Haag).
   4.  Wilhelmina Alida Maria ZUIJDERWIJK, geboren op 28-08-1947 te Loosduinen.
   5.  Petrus Wilhelmus Gerardus Maria ZUIJDERWIJK, geboren op 20-11-1949 te Loosduinen.
   6.  Francisca Maria ZUIJDERWIJK, geboren op 14-02-1956 te 's-Gravenhage, overleden op 14-02-1956 te 's-Gravenhage, 0 dagen oud. Een doodgeboren kind. In de overlijdensakte stond de achternaam Zuijderwijk bij de vader.
   7.  Mathilda Francisca Maria ZUIJDERWIJK, geboren op 21-04-1957 te Loosduinen.
   8.  Johannes Gerardus Maria ZUIJDERWIJK, geboren op 06-02-1961 te Loosduinen.
   9.  Gerardus Jacobus Maria (Michel) ZUIJDERWIJK (zie XIV.401).
   10.  Wilhelmus Aloysius Maria ZUIJDERWIJK, geboren op 19-09-1964 te Loosduinen.

XIV.392    Cornelis Antonius Gerardus Maria (Cok) ZUYDERWIJK, bedrijfsleider Supermarkt, groentenhandelaar, onderhoudsmonteur, geboren op 11-07-1944 te Loosduinen (gem. Den Haag), zoon van Anthonius Hendricus Maria (Toon) ZUYDERWIJK (zie XIII.422) en Agatha (Agaat) PERSOON.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-05-1967 te Loosduinen (gem. Den Haag) met Elisabeth (Els) van der LOO, 19 jaar oud, geboren op 22-12-1947 te Eindhoven, dochter van Leonardus van der LOO en Rosaline SWARTS. In 1923 werd het voormalige tuindersdorp Loosduinen door de gemeente Den Haag geannexeerd. Dit gezin woont sinds 1967 in Poeldijk (gem. Monster).
Uit dit huwelijk:
   1.  Monique Agatha Maria (zie XV.173).
   2.  Anthonius Cornelis Maria (zie XV.175).

XV.173    Monique Agatha Maria ZUYDERWIJK, geboren op 18-04-1968 te Den Haag, dochter van Cornelis Antonius Gerardus Maria (Cok) ZUYDERWIJK (zie XIV.392) en Elisabeth (Els) van der LOO.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 18-04-1989 te Monster, gescheiden 2000 van John GREEVE, geboren op 17-02-1965 te Monster, zoon van Albertus GREEVE en Paulina van VEEN.
Samenwonend (2) 2001 met Marco KESSELAAR.
Uit de eerste relatie:
   1.  Jimmy Antonius, geboren op 01-07-1990 te Delft.
   2.  Jessy Ferdinand, geboren op 06-07-1993 te Monster.
Uit de tweede relatie:
   3.  Noya, geboren op 26-05-2003.

XV.175    Anthonius Cornelis Maria ZUYDERWIJK, timmerman, politieagent, geboren op 29-04-1972 te Monster, zoon van Cornelis Antonius Gerardus Maria (Cok) ZUYDERWIJK (zie XIV.392) en Elisabeth (Els) van der LOO.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-03-1995 te Naaldwijk met Christel VEENMAN, dochter van Gerardus VEENMAN en Cornelia GEENE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Natalya Stefanie, geboren op 09-10-2000 te Delft.
   2.  Anthonius Cornelus Gerardus, geboren op 18-05-2004 te Delft.

XIV.401    Gerardus Jacobus Maria (Michel) ZUIJDERWIJK, dienstplicht 1984-1985, ambtenaar (douanier) der invoerrechten en accijnsen 1985-1988, assistent accountant bij de gemeente Den Haag (1988-heden), geboren op 06-04-1963 te Loosduinen ('s-Gravenhage) (gezindte: RK), zoon van Anthonius Hendricus Maria (Toon) ZUYDERWIJK (zie XIII.422) en Agatha (Agaat) PERSOON.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-09-1988 te Monster (Westland), gehuwd voor de kerk op 16-09-1988 te Monster (H. Machutus) met Corinne SCHERMER, 24 jaar oud, doktersassistente (1986-1988), geboren op 17-11-1963 te Den Haag, dochter van Dirk (Dick) SCHERMER en Mathilda Magdalena Pieternella (Tilly) STAL. Dit gezin woont te Monster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sven Michaël, elektromonteur (2008), geboren op 15-12-1989 te Den Haag.
   2.  Amy Clarissa, geboren op 01-10-1991 te Den Haag.
   3.  Sanne Elvira, geboren op 03-08-1994 te Den Haag.

XIII.426    Gerardus Johannes Maria (Gerard) ZUIJDERWIJK, geboren op 16-09-1920 te Monster, overleden op 13-11-1999 te Poeldijk op 79-jarige leeftijd. In de rouwadvertentie stond ook: lieve vriend en dan wordt aan het eind Jo Zuiderwijk-Dekkers genoemd... Zoon van Cornelis (Cees) ZUIDERWIJK (zie XII.350) en Alida Maria HULSPAS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-11-1945 te Monster, gehuwd voor de kerk op 23-05-1946 te Poeldijk (RK) met Johanna Maria (Riet) van der STEEN, 22 jaar oud, geboren op 28-12-1922 te Brielle (Den Briel), overleden op 12-09-1985 te Delft op 62-jarige leeftijd, begraven op 17-09-1985.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alida Cornelia Maria (Letty) (zie XIV.405).
   2.  Petronella Johanna Maria (Nel) (zie XIV.407).
   3.  Martina Cornelia Maria (Tieneke) (zie XIV.409).
   4.  Alfonsus Cornelis Gerardus Maria (Fons) (zie XIV.410).
   5.  Maria Agatha Johanna (Rio) (zie XIV.413).
   6.  Cornelis Hendrikus Maria (Kees), geboren op 09-06-1956 te Poeldijk. Kees is een tweelingbroer van Gerardus.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-04-1979 te Monster met Johanna Aplonia Maria (Joke) VEERKAMP, 25 jaar oud, geboren op 19-07-1953 te Rijswijk.
   7.  Gerardus Johannus Maria (Gerard) (zie XIV.416).
   8.  Veronica Johanna Petronella (Vera), geboren op 04-09-1959 te Poeldijk (gemeente Monster).
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 30-05-2007 te Rhoon (gemeente Albrandswaard) met Nicolaas (Nico) van WILLIGEN, 49 jaar oud, geboren op 18-02-1958 te Schiedam. Uit het eerdere huwelijk van Nico was op 31-10-1986 geboren te Schiedam: Daisy van Willigen.
   9.  Ronaldus Gustaaf Johannes Maria (Ron) (zie XIV.420).
   10.  Richard Petrus Maria (zie XIV.422).

XIV.405    Alida Cornelia Maria (Letty) ZUIJDERWIJK, geboren op 07-04-1947 te Monster, dochter van Gerardus Johannes Maria (Gerard) ZUIJDERWIJK (zie XIII.426) en Johanna Maria (Riet) van der STEEN.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18-05-1967 te Monster, gehuwd voor de kerk op 17-09-1968 te Poeldijk (RK) met Petrus Hendricus Andreas (Peter) van de TOGT, 20 jaar oud, geboren op 25-07-1946 te Den Haag, zoon van Anthonius Andreas (Toon) van de TOGT en Petronella (Nel) van CALSTEREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marco Peter (Marc) van der TOGT, geboren op 18-06-1970 te Den Helder.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 27-05-2002 te Rijnsburg met Yung Sun Ester van EGMOND, 29 jaar oud, geboren op 10-05-1973 te Seoel (Zuid Korea). Uit dit huwelijk: Luc Marc, geboren op 19-06-2002 te Leiden en Eva Sun, geboren op 16-06-2005 te Rijnsburg.
   2.  Walter Patrick van der TOGT, geboren op 06-07-1973 te Rijnsburg.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 31-08-2000 te Oegstgeest met Jolanda STOUTEN, 25 jaar oud, geboren op 30-04-1975 te Leiden. Uit dit huwelijk: Sten, geboren op 10-05-2004 te Oegstgeest en Cas, geboren op 17-02-2008 te Voorhout.

XIV.407    Petronella Johanna Maria (Nel) ZUIJDERWIJK, geboren op 20-09-1948 te Monster, dochter van Gerardus Johannes Maria (Gerard) ZUIJDERWIJK (zie XIII.426) en Johanna Maria (Riet) van der STEEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-12-1971 te Monster met Cornelis Arie (Cok) van GAALEN, 24 jaar oud, geboren op 19-01-1947 te Monster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Gerardus (Carlo), geboren op 06-05-1974 te Monster.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-04-2004 met Karin van DIJK, 31 jaar oud, geboren op 18-04-1973 te Den Haag. Uit dit huwelijk: Britt, geboren op 25-07-2004 te Delft.
   2.  Dennis Cornelis, geboren op 05-04-1977 te Monster.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 15-06-2008. Gehuwd volgens Hindoestaanse ritus. Echtgenote is Radhana Koemarie MANGAL, 22 jaar oud, geboren op 07-04-1986 te Voorburg.

XIV.409    Martina Cornelia Maria (Tieneke) ZUIJDERWIJK, geboren op 11-02-1950 te Monster, dochter van Gerardus Johannes Maria (Gerard) ZUIJDERWIJK (zie XIII.426) en Johanna Maria (Riet) van der STEEN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-09-1972 te Monster met Johannes Petrus Carolina (Jan) SCHOUTEN, 23 jaar oud, geboren op 30-11-1948 te Goirle.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jean-Pierre Gerard, geboren op 27-06-1974 te Wassenaar, overleden op 30-01-1979 te Leiden op 4-jarige leeftijd.
   2.  NN, geboren 1976.
   3.  Raimond Pieter Gerard, geboren op 13-02-1984 te Leiden.
   4.  Chantal Jantine, geboren op 22-06-1985 te Leiden.

XIV.410    Alfonsus Cornelis Gerardus Maria (Fons) ZUIJDERWIJK, geboren op 22-06-1951 te Monster, zoon van Gerardus Johannes Maria (Gerard) ZUIJDERWIJK (zie XIII.426) en Johanna Maria (Riet) van der STEEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-10-1976 te Naaldwijk met Elisabeth Maria Theresia (Ellen) van den BERG, 23 jaar oud, geboren op 23-02-1953 te Naaldwijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Thierry Gerardus Bernardus Maria, geboren op 26-04-1980 te Naaldwijk.
   2.  Purdey Elisabeth Maria, geboren op 17-06-1984 te Naaldwijk.

XIV.413    Maria Agatha Johanna (Rio) ZUIJDERWIJK, geboren op 09-08-1953 te Poeldijk (Monster), dochter van Gerardus Johannes Maria (Gerard) ZUIJDERWIJK (zie XIII.426) en Johanna Maria (Riet) van der STEEN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-12-1975 te Monster met Adrianus Gerardus Maria (Aad) van DIJK, 24 jaar oud, medewerker bij F.F.P. plant, geboren op 29-08-1951 te Poeldijk (Monster), zoon van Laurentius Cornelis van DIJK en Elisabeth Francina van DIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Fenny Francisca Catharina, medewerkster op een kinderdagverblijf, geboren op 23-11-1978 te Delft.
   2.  Cindy Johanna Maria, politieagente, geboren op 19-03-1981 te Delft.
Samenwonend 2008 met Wesley WEIJERS, werkzaam bij de politie, geboren op 18-11-1983 te Veenendaal.

XIV.416    Gerardus Johannus Maria (Gerard) ZUIJDERWIJK, geboren op 09-06-1956 te Poeldijk, zoon van Gerardus Johannes Maria (Gerard) ZUIJDERWIJK (zie XIII.426) en Johanna Maria (Riet) van der STEEN.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 21-09-1976 te Monster met Agatha Mathilda Maria (Ada) van der KNAAP, 20 jaar oud, geboren op 26-02-1956 te Poeldijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jolien Maria, geboren op 05-06-1982 te Delft.
   2.  Merel Johanna, geboren op 14-03-1986 te Delft.
   3.  Manon Petronella, geboren op 07-06-1988 te Delft.

XIV.420    Ronaldus Gustaaf Johannes Maria (Ron) ZUIJDERWIJK, geboren op 19-01-1963 te Poeldijk, zoon van Gerardus Johannes Maria (Gerard) ZUIJDERWIJK (zie XIII.426) en Johanna Maria (Riet) van der STEEN.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 28-12-1983 te Monster, gehuwd voor de kerk op 20-01-1984 te Poeldijk (RK), gescheiden na 23 jaar op 15-04-2007 van Johanna Gerarda Josephina (Jolanda) van RUITEN, geboren op 20-06-1963 te Leiden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Johanna Maria (Wendy), geboren op 01-03-1987 te Poeldijk.
   2.  Denise Johanna Maria, geboren op 13-10-1988 te Poeldijk.
   3.  Brandon Jacoba Gerardus, geboren op 04-11-1994 te Monster.

XIV.422    Richard Petrus Maria ZUIJDERWIJK, geboren op 11-05-1965 te Delft, zoon van Gerardus Johannes Maria (Gerard) ZUIJDERWIJK (zie XIII.426) en Johanna Maria (Riet) van der STEEN.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 03-10-1997 te Delft met Maria Johanna Wilhelmina (Mariëtte) SCHOUW, 28 jaar oud, geboren op 09-05-1969 te Delft.
Uit dit huwelijk:
   1.  Luna Renee, geboren op 19-03-1999 te Delft.
   2.  Morris Jip, geboren op 04-04-2001 te Delft.

XII.353    Johannis Anthonius (Jan) ZUIJDERWIJK, geboren op 04-06-1890 om 01.00 uur te Monster, zoon van Petrus ZUIDERWIJK (zie XI.277) en Martina (Martijntje) van LEEUWEN.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 14-01-1922 te Monster met Bertha Helena HULSPAS, 22 jaar oud, geboren op 19-07-1899 te Naaldwijk, dochter van Dominicus Petrus HULSPAS, arbeider, en Cornelia Lamberdina van DIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arnoldus Cornelis Maria (Nol, Arnold) (zie XIII.436).

XIII.436    Arnoldus Cornelis Maria (Nol, Arnold) ZUIJDERWIJK, bankmedewerker (interne controle), geboren op 17-04-1933 te Monster, overleden op 04-07-2008 op 75-jarige leeftijd, zoon van Johannis Anthonius (Jan) ZUIJDERWIJK (zie XII.353) en Bertha Helena HULSPAS.
Gehuwd met Riet van den BERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ferdinand J.M. (Ferry), geboren op 16-07-1959.
   2.  Monica E.M. (Monique), geboren op 07-07-1962. Monique was op 01-09-1991 gehuwd te Lissabon en is in 1997 gescheiden. Zij heeft een zoon: Michael, geboren op 06-01-1997.
   3.  Gabrielle M.M. (Gabry), geboren op 05-06-1964.

XII.355    Petrus Jacobus (Piet) ZUIJDERWIJK, tuinarbeider, geboren op 13-04-1892 te Monster, wordt ook gezegd 14-4, trouwboekje geeft aan 13-4, overleden op 06-12-1975 te Naaldwijk op 83-jarige leeftijd, zoon van Petrus ZUIDERWIJK (zie XI.277) en Martina (Martijntje) van LEEUWEN.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 02-02-1918 te Monster met Johanna Petronella de BRABANDER, 24 jaar oud, geboren op 07-10-1893 te Monster (gezindte: RK), overleden op 01-11-1920 te Monster op 27-jarige leeftijd, dochter van Theodorus Cornelis de BRABANDER en Petronella SCHENKELS.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 19-11-1921 te Monster. In de huwelijksakte stond: weduwnaar van Johanna Petronella de Brabander. Echtgenote is Petronella Cornelia Gerarda (Pietje) MIDDELBURG, 19 jaar oud, geboren op 19-01-1902 te Monster, overleden op 24-08-1982 te Den Haag op 80-jarige leeftijd, dochter van Albertus MIDDELBURG en Cornelia van ZWET.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Martina Petronella Maria (Tina), geboren op 09-04-1919 te Monster (gezindte: RK).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-12-1942 te Monster met Hendrikus Marinus LELIEVELD, 25 jaar oud, geboren op 03-04-1917 te Monster, overleden op 26-09-1992 te Delft op 75-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus Hendrikus LELIEVELD en Maria Theodora van ELSWIJK. Uit dit huwelijk 8 kinderen, allen geboren te Monster (1943-1954).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Johanna Alida Maria (Jo) (zie XIII.441).
   3.  Albertus Petrus Maria (Albert), geboren op 19-06-1924 te Monster (gezindte: rk), overleden op 22-05-1986 te Monster op 61-jarige leeftijd.
   4.  Cornelia Leonarda Maria (Corry), geboren op 25-08-1925 te Monster.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-06-1951 met H M van der VALK.
   5.  Hendrica Maria Anthonia (Riek) ZUIDERWIJK, dienstbode, geboren op 13-12-1926 te Den Haag.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-10-1952 met A H van der ZEIJDEN.
   6.  Anna Christina Gerarda (Annie), geboren op 26-11-1929 te Monster (gezindte: RK), overleden op 11-09-2007 te Naaldwijk op 77-jarige leeftijd, begraven te Naaldwijk (alg. begraafplaats).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 04-10-1958 met C G HOGERVORST, overleden in/na 2007.
   7.  Engelbertha Hendrika Maria (Bep), geboren op 07-10-1931 te Poeldijk (Monster).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-11-1957 met Leonardus Petrus Franciscus NEDERPELT, 29 jaar oud, geboren op 08-10-1928 te Poeldijk.
   8.  Petrus Cornelia Maria (Piet), geboren op 06-09-1933 te Monster, overleden op 06-08-2007 te Wateringen? op 73-jarige leeftijd. Is de genoemde overlijdensdatum de datum van de courant? Begraven te Naaldwijk (alg. begraafplaats). Op 12-4-1973 vertrokken naar Rotterdam. In de overlijdensadvertentie stonden verder geen gegevens.
   9.  Maria Jacoba Josepha (Riet), geboren op 27-03-1935 te Monster.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-10-1956 met Theodorus van der MEER.
   10.  Helena Elisabeth Maria (Lenie) ZUIDERWIJK, geboren op 11-01-1937 te Monster (gezindte: rk).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-11-1963 te Monster met Nicolaas Johannes GREGOIRE, 31 jaar oud, geboren op 29-10-1932 te Den Haag.
   11.  Johannes Albertus Maria (Jan) (zie XIII.456).
   12.  Hendrikus Martinus Maria (Henk), geboren op 11-07-1941 te Monster, overleden op 25-08-1972 te Prinsenbeek op 31-jarige leeftijd.

XIII.441    Johanna Alida Maria (Jo) ZUIJDERWIJK, geboren op 24-10-1922 te Monster (gezindte: RK), overleden op 06-01-2010 te Naaldwijk op 87-jarige leeftijd, begraven te Naaldwijk, dochter van Petrus Jacobus (Piet) ZUIJDERWIJK (zie XII.355) en Petronella Cornelia Gerarda (Pietje) MIDDELBURG.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-10-1946 te Monster met Cornelius Georgius van DIJK, 28 jaar oud, geboren op 01-01-1918 te Den Haag (gezindte: RK), overleden in/na 2010, zoon van Henricus Marinus van DIJK en Margaretha Adriana van ROOIJEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henricus Adrianus Maria, geboren op 10-07-1948 te Monster (gezindte: rk).
Gehuwd op 51-jarige leeftijd op 23-10-1999 te Den Haag met Linda SEVENHOVEN, 31 jaar oud, geboren op 24-06-1968 te Voorburg (gezindte: rk), dochter van Cornelis Adrianus (Cor) SEVENHOVEN en Anja den HERTOG.
   2.  Petrus Gerardus Maria, geboren op 30-09-1949 te Monster (gezindte: rk).
   3.  Gerardus Gijsbertus Maria, geboren op 22-03-1951 te Monster (gezindte: rk).
   4.  Petronella Cornelia Maria, geboren op 07-11-1952 te Monster (gezindte: rk).
   5.  Wilhelmus Cornelius Maria, geboren op 22-11-1955 te Den Haag (gezindte: rk).

XIII.456    Johannes Albertus Maria (Jan) ZUIJDERWIJK, geboren op 27-10-1939 te Monster, zoon van Petrus Jacobus (Piet) ZUIJDERWIJK (zie XII.355) en Petronella Cornelia Gerarda (Pietje) MIDDELBURG.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-02-1965 met J M P A VERBEEK. Of JPMA Verbeek?
Uit dit huwelijk:
   1.  Monique ZUIDERWIJK, geboren op 08-05-1967 te Poeldijk (Monster).

X.133    Pieter ZUIDERWIJK, arbeider (1861), schaapherder (1861), dagloner (1874), tuinman (1894), geboren op 11-04-1824 te Strijensas. In de geboorte-akte ondertekende de vader (24 jaar) met: Arie Zuiderwijk. (gezindte: RK), overleden op 30-12-1894 te Numansdorp op 70-jarige leeftijd. Bij zijn overlijden woonde Pieter: wijk B nr. 58. Zoon van Adrianus (Arie, Arij) ZUIDERWIJK (zie IX.99) en Johanna (Jannetje) KRUIJK.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 09-06-1854 te Numansdorp met Johanna ROMMERS, 24 jaar oud, geboren op 16-01-1830 te Rucphen (gezindte: RK), overleden op 23-03-1904 te Numansdorp op 74-jarige leeftijd, dochter van Adrianus ROMMERS en Johanna SAAIJ. In 1861 woonde het gezin te Numansdorp, wijk B nr. 58.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie Pieter, geboren op 17-04-1861 te Numansdorp. Bij de geboorte-aangifte ondertekende Pieter met: P. Zuiderwijk. De moeder werd Johanna Remmers genoemd. Overleden op 21-05-1861 te Numansdorp, 34 dagen oud.

X.138    Gerritje ZUIJDERWIJK, kasteleines, geboren op 04-12-1829 te Numansdorp, overleden op 15-06-1895 te Schiedam op 65-jarige leeftijd. Bij haar overlijden was Gerritje 65 jaar en woonde te Schiedam, weduwe van Kornelis Denies. Gerritje beviel op 06-02-1872 van een zoon: Pieter. Gerritje vertok op 22-04-1857 met haar ouders naar Rhoon. Ook Zuiderwijk. Dochter van Adrianus (Arie, Arij) ZUIDERWIJK (zie IX.99) en Johanna (Jannetje) KRUIJK.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 31-07-1857 te Numansdorp. Gerritje Zuijderwijk, geboren en wonende te Numansdorp verklaarde geen schrijven of naamteekenen te hebben geleerd. Kornelis Denies was weduwnaar van Theodora van 't Hof. Echtgenoot is Kornelis DENIES, arbeider (1857), geboren 1816 te Mijnsheerenland (van Moerkerken), overleden op 27-08-1887 te Schiedam. Cornelis Denies, echtgenoot van Gerritje Zuiderwijk. Zoon van Johannes Denies en Anna de Craene, beiden overleden. Ook Cornelis. Zoon van Jan DENIES en Ariaantje SESTIGH. Dit gezin woonde te Numansdorp (1858, 1865, 1866). {Hij was eerder gehuwd in/vr 1856 met Theodora van 't HOF.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannigje, geboren op 24-08-1868 te Numansdorp, overleden op 26-08-1898 te Schiedam op 30-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 07-09-1887 te Schiedam (getuige(n): Jacobus Mulder, 68 jr, schilder, vader, Johannes David Aloijsius Mulder, 39 jr, schilder, broeder van de bruidegom, Krijn Reeuwijk, 40 jr, tapper, zwager van de bruid en Hendrik Wesseling, 38 jr, kleermaker, allen wonende te Schiedam). Beiden woonden in Schiedam. Echtgenoot is Gerardus Johannes Aloysius MULDER, 28 jaar oud, schilder (1887), geboren op 14-06-1859 te Schiedam. Wegens broederdienst vrijgesteld van dienstplicht. Zoon van Jacobus MULDER, schilder (1887), en Catharina Jacoba MEIJER.

X.148    Teunis (Teunis, Teun) ZUIJDERWIJK, arbeider (1860), tuinier of tuinman (1869-1905), geboren op 13-03-1840 te Numansdorp. Teunis was geboren in wijk B op nummer 51. Zijn vader ondertekende met: A. Zuijderwijk. Overleden op 13-09-1922 te Numansdorp op 82-jarige leeftijd. Vreemd, dat er in de akte stond: echtgenoot van Wilhelmina Maria van Overbeek. Alle kinderen zijn geboren in Numansdorp in wijk B nummer 60. Steeds ondertekende Teunis in de geboorte-akten van zijn kinderen met: Teunis Zuiderwijk.
Tijdens het huwelijk van zijn zoon in 1901 woonde Teunis met zijn vrouw in Numansdorp. Vermoedelijk is Anthonius de doopnaam van Teunis. In de geboorte-akte stond Teunis. Zoon van Adrianus (Arie, Arij) ZUIDERWIJK (zie IX.99) en Johanna (Jannetje) KRUIJK.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08-05-1868 te Rhoon met Wilhelmina van OVERBEEK, 23 jaar oud, geboren op 05-03-1845 te Rhoon, overleden op 18-03-1915 te Numansdorp op 70-jarige leeftijd, dochter van Theodorus van OVERBEEK en Petronella van der MEIJDEN. Volgens Toon (1908) waren Kees en Piet (onderwijzer) ook uit dit gezin.
Misschien was Adrianus Zuijderwijk een broer van opa Teunis.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodorus (Dorus) ZUIDERWIJK (zie XI.288).
   2.  Petrus (Piet) ZUIDERWIJK, geboren op 20-10-1870 te Numansdorp. In 1901 trad Pieter als getuige op bij het huwelijk van zijn zus Johanna Pieternella Zuijderwijk. Hij woonde te Numansdorp en was tuinier.
Dezelfde als 1337? Zo ja, dan getrouwd met M.C. Hendriks (1338).
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 03-02-1916 te Oud-Beijerland. Petrus Zuijderwijk stond er in de trouwakte. Echtgenote is Maria Cornelia HENDRIKS, geboren 1893 te Zuid-Beijerland, dochter van Adrianus HENDRIKS en Maria van GILS.
   3.  Johanna Pieternella ZUIDERWIJK, geboren op 10-12-1871 te Numansdorp. In de geboorteakte stond: Zuijderwijk. Overleden op 25-08-1913 te Oud-Beijerland op 41-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: Zuijderwijk.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 08-11-1901 te Numansdorp (getuige(n): Cornelis Franciscus Timmermans, broeder van de bruidegom en Petrus Zuijderwijk, 31 jaar, tuinier, broeder van de bruid, wonende te Numansdorp.). De bruidegom woonde te Oud Beijerland. In de huwelijksakte stond: Zuijderwijk. Allen tekenden met: Zuiderwijk. Echtgenoot is Bernardus Arnoldus TIMMERMANS, klompenmaker (1901), geboren 1864--1865 te Dussen, zoon van Peter TIMMERMANS en Clasina FRANÇOIS. {Hij is later gehuwd op 15-01-1920 te Oud-Beijerland met Pieternella Johanna ZUIDERWIJK, 41 jaar oud, geboren op 30-11-1878 te Numansdorp, dochter van Teunis (Teunis, Teun) ZUIJDERWIJK (zie X.148) en Wilhelmina van OVERBEEK.}
   4.  Johannes Franciscus ZUIDERWIJK, geboren op 25-03-1873 te Numansdorp. Geboren in wijk B op nummer 59. Overleden op 12-07-1873 te Numansdorp, 109 dagen oud. Bij zijn overlijden 3 maanden oud. Overleden in wijk B nr. 59.
   5.  Johannes Franciscus ZUIDERWIJK, geboren op 30-08-1874 te Numansdorp, overleden op 28-03-1875 te Numansdorp, 210 dagen oud. Bij zijn overlijden 7 maanden oud. Wijk B nr. 60.
   6.  Kornelis ZUIDERWIJK, geboren op 06-01-1876 te Numansdorp, overleden op 15-02-1876 te Numansdorp, 40 dagen oud. Kornelis was bij zijn overlijden 1 maand oud.
   7.  Johannes Franciscus ZUIDERWIJK, geboren op 31-07-1877 te Numansdorp, overleden op 18-03-1878 te Numansdorp, 230 dagen oud. Bij zijn overlijden 7 maanden oud.
   8.  Pieternella Johanna ZUIDERWIJK, geboren op 30-11-1878 te Numansdorp.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 15-01-1920 te Oud-Beijerland met Bernardus Arnoldus TIMMERMANS, klompenmaker (1901), geboren 1864--1865 te Dussen, zoon van Peter TIMMERMANS en Clasina FRANÇOIS. {Hij was eerder gehuwd op 08-11-1901 te Numansdorp (getuige(n): Cornelis Franciscus Timmermans, broeder van de bruidegom en Petrus Zuijderwijk, 31 jaar, tuinier, broeder van de bruid, wonende te Numansdorp.). De bruidegom woonde te Oud Beijerland. In de huwelijksakte stond: Zuijderwijk. Allen tekenden met: Zuiderwijk. Echtgenote is Johanna Pieternella ZUIDERWIJK, 29 jaar oud, geboren op 10-12-1871 te Numansdorp. In de geboorteakte stond: Zuijderwijk. Overleden op 25-08-1913 te Oud-Beijerland op 41-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: Zuijderwijk. Dochter van Teunis (Teunis, Teun) ZUIJDERWIJK (zie X.148) en Wilhelmina van OVERBEEK.}
   9.  Cornelis Franciscus (Kees) ZUIDERWIJK, onderwijzer (1908), geboren op 15-03-1881 te Numansdorp, overleden op 13-04-1908 te Numansdorp op 27-jarige leeftijd. Cornelis Franciscus was ongehuwd en was onderwijzer te Schiedam. Hij woonde wijk B nr. 60. Ook te Schiedam werd het overlijden geregistreerd (aktenr. 133).
   10.  Franciscus Gerardus ZUIDERWIJK, geboren op 02-06-1882 te Numansdorp, overleden op 06-10-1882 te Numansdorp, 126 dagen oud. Bij zijn overlijden 4 maanden oud.
   11.  Lammerdina Helena ZUIDERWIJK, geboren op 12-11-1883 te Numansdorp.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 20-09-1917 te Oud-Beijerland met Abraham van POPPEL, 36 jaar oud, geboren op 27-08-1881 te Etten-Leur, overleden op 21-06-1970 te Oudenbosch op 88-jarige leeftijd, zoon van Adriaan van POPPEL en Adriana BOUDEWIJNS.
   12.  Een kind, geboren op 25-12-1884 te Numansdorp, overleden op 25-12-1884 te Numansdorp, 0 dagen oud. Een levenloos geboren vrouwelijk kind.
   13.  Franciscus Gerardus ZUIDERWIJK (zie XI.304).

XI.288    Theodorus (Dorus) ZUIDERWIJK, tuinder, groentenhandelaar, groentenventer, geboren op 17-11-1869 te Numansdorp, overleden op 07-11-1956 te Rhoon op 86-jarige leeftijd, zoon van Teunis (Teunis, Teun) ZUIJDERWIJK (zie X.148) en Wilhelmina van OVERBEEK.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 14-02-1901 te Numansdorp met Jacoba Johanna BROUWER, 31 jaar oud, geboren op 21-10-1869 te Rhoon, overleden op 23-05-1945 te Rhoon op 75-jarige leeftijd, dochter van Augustinus BROUWER en Arnolda van OVERBEEK. Het gezin woonde aan de Zantelweg in Rhoon en had daar hun tuin, waar de groente werd verbouwd. In de beginjaren werd de groente uitgevent met een hondenkar. Alle gegevens van de kinderen uit dit gezin komen uit het trouwboekje.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arnolda Wilhelmina ZUIJDERWIJK, geboren op 05-01-1901 te Poortugaal, overleden op 23-08-1902 te Poortugaal op 1-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: Zuiderwijk.
   2.  Wilhelmina Johanna (Willemien) ZUIJDERWIJK, geboren op 11-08-1902 te Poortugaal.
   3.  Arnolda Maria ZUIJDERWIJK, geboren op 30-01-1904 te Poortugaal. Ook: Zuiderwijk.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 02-05-1923 te Poortugaal met Leonardus van AKEN, 24 jaar oud, geboren op 19-11-1898 te Buren, overleden op 06-07-1954 te Rhoon op 55-jarige leeftijd, zoon van Wouter van AKEN, klompenmaker (1898), en Johanna LIESVELD (LIESVELT).
   4.  Anthonia Johanna (Toos) ZUIJDERWIJK, geboren op 13-05-1905 te Rhoon. De moeder van Koos van Heijningen.
Gehuwd met NN van HEIJNINGEN. Koos van Heijningen heeft nog een foto van zijn moeder Anthonia Johanna Zuijderwijk.
   5.  Johanna Petronella (Anna) ZUIJDERWIJK, geboren op 16-11-1906 te Poortugaal (gezindte: RK).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-08-1930 te Rhoon met Guiseppe Johannes LAFRANCA, 22 jaar oud, metselaar (bev. reg. R'dam), geboren op 19-11-1907 te Rotterdam (gezindte: RK). Hij kwam op 23-08-1930 vanuit Rhoon naar Rotterdam. In 1932 en 1934 zijn twee kinderen te Rotterdam geboren. Hun vader heeft de Zwitserse nationaliteit, evenals zijzelf. Voor naturalisatie is de vader overleden. Genaturaliseerd bij de raet van 1 juli 1938 (Staatsblad 1239 JJ).
   6.  Anthonius Augustinus (Toon) ZUIJDERWIJK (zie XII.366).
   7.  Louisa Anna Regina (Wies) ZUIJDERWIJK, geboren op 28-04-1909 te Poortugaal.
   8.  Augustinus Anthonius ZUIJDERWIJK, geboren op 22-01-1911 te Poortugaal, overleden op 06-03-1911 te Poortugaal, 43 dagen oud. In de overlijdensakte stond: Augustinus Anthonie Zuiderwijk.

XII.366    Anthonius Augustinus (Toon) ZUIJDERWIJK, groentenhandelaar en groentenventer, de laatste 15 jaar bij de Shell gewerkt, geboren op 12-02-1908 te Poortugaal, overleden op 20-03-2008 te Rhoon op 100-jarige leeftijd. Toon woont begin 2007 nog zelfstandig te Rhoon. Begraven te Rhoon, zoon van Theodorus (Dorus) ZUIDERWIJK (zie XI.288) en Jacoba Johanna BROUWER.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 20-04-1938 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 20-04-1938 te Rotterdam (RK St. Hildegardis) met Joanna Catharina Maria (Annie) GEENEN, 26 jaar oud, geboren op 15-07-1911 te Rotterdam, overleden in/vr 2008, dochter van Johannes GEENEN en Rosalia Maria van der ZIJDEN. Dit gezin woonde in Rhoon op de Dorpsdijk (114, 182 en 184). Toon had zijn tuin aan de Zantelweg te Rhoon. Toon had ook een ventvergunning voor Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba Rosalia (Coby), geboren op 09-02-1939 te Rhoon. Coby is de oudste en woont in Poortugaal.
Gehuwd met Henk LUIJTEN. Zij hebben twee zoons: Ron en Jan.
   2.  Rosalia Jacoba (Roos), geboren op 03-10-1940 te Rhoon.
Gehuwd met Hendricus Bernardus BRESSER, hoofduitvoerder, geboren op 16-07-1936. Zij hebben twee dochters. Bianca Johanna Maria Bresser is geboren op 22-07-1967 te . Desiree Rosalia is geboren op 26-09-1971 te ?
   3.  Theodorus Johannes (Theo), smid, geboren op 31-07-1942 te Rhoon. Theo woonde eerst in Poortugaal en woont in 2007 in Delta. Theo is ongehuwd.
   4.  Johanna Maria (Joke), geboren op 03-02-1948 te Rhoon.
Gehuwd met Jan van den TOL. Jan en Joke hebben een dochter: Judith Ester van den Tol, geboren op 21-11-1966 te ? Jan en Joke zijn gescheiden.
   5.  Johannes Adrianus (Jan) (zie XIII.466).

XIII.466    Johannes Adrianus (Jan) ZUIJDERWIJK, geboren op 25-12-1955 te Rhoon, zoon van Anthonius Augustinus (Toon) ZUIJDERWIJK (zie XII.366) en Joanna Catharina Maria (Annie) GEENEN.
Gehuwd met Nitay TONG PENG. Jan en Nitay zijn gescheiden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adam, geboren op 05-08-1988.
   2.  Andy, geboren op 25-07-1991.
   3.  Art (Nerout). Een aangenomen zoon.

XI.304    Franciscus Gerardus ZUIDERWIJK, landbouwer (1924), geboren op 20-12-1886 te Numansdorp, zoon van Teunis (Teunis, Teun) ZUIJDERWIJK (zie X.148) en Wilhelmina van OVERBEEK.
Gehuwd 1910--1920 met Arnolda Anna Sandrina BROUWER. De kinderen, die aan dit echtpaar zijn verbonden, horen daar vermoedelijk ook thuis. Alleen de vroeg overleden Cornelis J.M. is bewezen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Augustinus Antonius Franciscus, geboren op 13-09-1916 te Numansdorp. Let op, dit is de aktedatum.
   2.  Anthonius Cornelis Henricus, geboren op 24-01-1918 te Numansdorp. Let op: aktedatum! Overleden op 11-10-2001 te Numansdorp op 83-jarige leeftijd. Bij zijn overlijden: 83 jaar oud. Begraven op 16-10-2001 te Numansdorp.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-12-1940 te Numansdorp. Volgens een advertentie waren zij op 05-01-1966 25 jaar getrouwd. Echtgenote is Maria LIEFTING, geboren 1917, overleden op 20-09-1981 te Numansdorp. Bij haar overlijden bijna 64 jaar. Begraven op 24-09-1981 te Numansdorp.
   3.  Louisa Anna Regina, geboren op 25-06-1919 te Numansdorp. Let op, dit is de aktedatum.
   4.  Wilhelmina Maria Johanna, geboren op 11-12-1920 te Numansdorp. Let op, dit is de aktedatum!
   5.  Maria Hendrika Petronella, geboren op 18-10-1922 te Numansdorp. Let op, dit is de aktedatum!
   6.  Cornelis Johannis Marie, geboren op 23-05-1924 te Numansdorp. Let op: dit is de aktedatum. Vermoedelijk staat er in de geboorte-akte C. Johannes M.. Overleden op 30-08-1924 te Numansdorp, 99 dagen oud. Dit kind, Cornelis Johannis Marie, was bij zijn overlijden 3 maanden oud en woonde in wijk B nr. 125.
   7.  Petronella Lamberdina Johanna, geboren op 05-10-1925 te Numansdorp. Let op, dit is de aktedatum!
   8.  Henricus Augustinus, geboren op 07-03-1927 te Numansdorp. Let op, dit is de aktedatum!

VIII.33    Johanna (Jannetje) SUIJDWIJCK, geboren te Monster, gedoopt (RK) op 09-06-1744 te Monster (getuige(n): Jacob Janse Middelburg en Jannetie Joppe de Bruijn). Geboren aan de Holle Watering. Overleden op 24-05-1823 te Monster op 78-jarige leeftijd. Ook Jannetie Klaasse Zuijderwijk, Jannetje Klaasze Zuiderwijk en Zuijdwijk. Dochter van Claas Jansz. SUIJDWIJCK (zie VII.23) en Maria Joppesdr (Marij Joppen) de BRUIJN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16-04-1774 te Monster. Jannetje Claasdr. Zuijdwijk en Dirk Dirksz. Tetteroo.
Dirck Tetterode was weduwnaar van Wilhelmina Cornelisdr. Touw toen hij trouwde met Johanna Claesdr. Zuijderwijk.
Hun zoon Cornelis Tetroode was in 1783 geboren in Quintshuul (gem. Loosduinen) en hij trouwde in 1814 te Wateringen. Hun dochter Maria was in 1785 geboren in Kwintsheul. Echtgenoot is Theodorus (Dirk) TETROODE. Ook Derk Derkse Tettero(o) en Dirck Dirkse Tetro(ode). Zoon van Dirck Jansz. TETTERODE en Jannetje Gerritsdr. van der STRIBBE (STROBBE). Hun zoon Cornelis was geboren in Quintshuul (gemeente Loosduinen) in 1783 en trouwde in 1814 te Wateringen. Bij zijn overlijden werden zijn ouders Theodorus Tetteroo en Jannetje Klaasje Zuijderwijk genoemd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas TETTEROO, geboren 1780 te Monster, overleden op 09-11-1868 te Monster.
   2.  Cornelis TETTEROO, geboren op 11-01-1783 te Wateringen, overleden op 07-01-1858 te Monster op 74-jarige leeftijd.
   3.  Maria Dirksze TETTERO, geboren 1785 te Kwintsheul, overleden op 25-08-1812 te Loosduinen.
   4.  Johanna (Jannetje) TETTERODE, geboren 1788 te Wateringen, overleden op 29-08-1846 te Schiedam. Ouders: Theodorus Tetterode en Johanna Zuiderwijk.
Gehuwd met David WAARDELO.

VII.28    Jacob Jansz (Japik) SUIJDWIJCK, gedoopt (RK) op 28-03-1722 te Monster (getuige(n): Arie Claesse van der Voort en Aegje Cornelis van Nierop), begraven op 23-12-1799 te Naaldwijk op 77-jarige leeftijd. Jacob Zuiderwijk (protestant). Ook Japik Jansz. Z(S)uijderwijk en Jacobus Zuiderwijk (1832). Zoon van Jan Willemsz. ZUIJDWIJK (zie VI.29) en Lid(u)wina van RIJN.
Ondertrouwd op 01-04-1746 te Monster, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-04-1746 te Monster. Jacob Janse Zuijtwijk en Anna Cornelia van Es, jm en jd, beiden van Poeldijk. Gehuwd voor de kerk op 17-04-1746 te Monster (RK) met Anna Cornelisse (Antje) van ES, 23 jaar oud, geboren op 07-08-1722 te Poeldijk, begraven op 27-08-1802 te Naaldwijk op 80-jarige leeftijd. Antje van Es, weduwe van Jacob Zuiderwijk. Dochter van Cornelis Willebrordse van ES en Catharina PITERS. Vermoedelijk zijn enkele kinderen uit dit gezin te Naaldwijk begraven. Op 16-05-1758 (N-111), 18-08-1762 (N-125) en 07-10-1762 (N10-125) werden 3 kinderen van Jacob(us) Zuiderwijk te Naaldwijk begraven.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria SUIJDWIJCK/ZUIJDERWIJK, geboren te Naaldwijk, gedoopt (RK) op 04-01-1747 te Monster (getuige(n): Jan Willemse Suijdwijck en Luduina van Rijn). Geboren te Honselersdijk, overleden op 01-06-1813 te Naaldwijk op 66-jarige leeftijd. In de overlijdensakte werd zij Maria Zuijderwijk genoemd en was Maria 61 jaar. Begraven op 04-06-1813 te Naaldwijk. Maria Zuiderwijk, de vrouw van Jost Brabander. Info over man en en sterfdatum op basis van zeer slecht leesbare, slecht gekopieerde overlijdensakte Naaldwijk 1813-47. In andere beter leesbare akte is naam Antje van Es wel goed te lezen in combinatie met Jacobus Zuijderwijk.
Gehuwd op 57-jarige leeftijd op 18-11-1804 te Naaldwijk. Maria Zuijderwijk en Joseph de Brabander. Gehuwd voor de kerk op 18-11-1804 te Monster (RK). Joost Brabander en Maria Zuijdewijk. Echtgenoot is Joost (de) BRABANDER, 68 jaar oud, gedoopt (RK) op 21-01-1736 te Monster. Deze gegevens van internet: stamboom van Van Dijk. Overleden op 02-08-1822 te Monster op 86-jarige leeftijd. Weduwnaar van Huijbertje Zwanenburg, gewoonde hebbende te Poeldijk. Als geboortedatum stond in de overlijdensacte vermeld: 15-06-1754. Zoon van Arij (de) BRABANDER. {Hij was eerder gehuwd 1755-1765 met Huibertje Cornelisdr. SWANENBURG. Jozef de Brabander was weduwnaar van Huibertje, toen hij trouwde met Maria Zuiderwijk.}
   2.  Helena, gedoopt (RK) op 06-03-1749 te Monster (getuige(n): Cornelis Willebrordse van Es en Catharina Piters (van de Valk)). Geboren te Honselersdijk.
   3.  Elisabeth (Lijpie), gedoopt (RK) op 14-05-1750 te Monster (getuige(n): Cornelis Jansz Suijdwijk en Trijntie Janse Suijdwijck). De doopdatum klopt. Geboren te Honselersdijk. Volgens overlijdensakte geboren op 15-6-1750 te Naaldwijk. Overleden op 03-10-1832 om 01.00 uur te Naaldwijk op 82-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: Elisabeth Zuiderwijk, dochter van Jacobus Zuiderwijk. Zij was weduwe van Joris Mulder. In 1802 was Lijpie Zuijderwijk doopgetuige bij een kind van haar zus Cornelia.
Ondertrouwd op 07-06-1805 te Naaldwijk. Beiden geboren en wonende te Hondsholredijk en beiden prodeo. (scan 508/615), gehuwd op 55-jarige leeftijd op 23-06-1805 te Naaldwijk. Elizabeth Zuijderwijk en Joris Jorisz. Mulder. Gehuwd voor de kerk op 23-06-1805 te Monster (RK). Lijpie Zuijdewijk en Joris Mulder. Echtgenoot is Joris MULDER, 52 jaar oud, geboren op 02-12-1752 te Naaldwijk, overleden op 07-12-1828 te Naaldwijk op 76-jarige leeftijd, zoon van Joris MULDER.
   4.  Catharina, gedoopt (RK) op 24-01-1752 te Monster (getuige(n): Cornelis Huybregtse van Bruynswijck en Petronella van Es). Geboren te Honselersdijk.
   5.  Joanna, gedoopt (RK) op 29-08-1754 te Monster (getuige(n): Wilhelmus Janse Zuijdwijck en Maria Janse Zuijdwijck). In het doopboek (W7-123) stond tweemaal een doop van Johanna op 29-08-1754. Een tweeling of een vergissing? Nogeens natrekken. Als doopgetuigen stonden bij de andere Johanna: Adrianus Gerrits Buijs en Hether Gerritse Buijs. Geboren te Honselersdijk.
   6.  Cornelis, gedoopt (RK) op 22-08-1758 te Monster (getuige(n): Cornelius Huybregtse van Bruynswijck en Pieternel Corn. van Es). Geboren te Honsholredijk (Honselersdijk).
   7.  Cornelius, gedoopt (RK) op 02-01-1760 te Monster (getuige(n): Cornelius Huybregtse van Bruynswijck en Pieternellitje Corn. van Es). Suyderwijk, geboren te Honselersdijk.
   8.  Jan, gedoopt (RK) op 09-06-1762 te Monster (getuige(n): Willem Janse Suijderwijk en Lidewij van Rijn). Geboren te Honselersdijk. In 1802 en 1804 was Jan Zuijderwijk doopgetuige bij een kind van zijn zus Cornelia.
   9.  Cornelia (Ceetje) (zie VIII.46).

VIII.46    Cornelia (Ceetje) SUIJDWIJCK, gedoopt (RK) op 26-05-1765 te Monster (getuige(n): Cornelius Huybregtse van Bruynswijck en Petronella van Es). Geboren te Honselersdijk als Cornelia Suijdewijk, begraven op 18-02-1804 te Naaldwijk op 38-jarige leeftijd. Cornelia Zuiderwijk, vrouw van Willem Brabander. Ook Zui(j)derwijk. Cornelia Zuijdewijk en Henrica de Brabander waren op 26-01-1800 getuige bij het RK-huwelijk van Bartholomeus Gerritse de Bruijn en Gerarda Sijmisse de Brabander. Dochter van Jacob Jansz (Japik) SUIJDWIJCK (zie VII.28) en Anna Cornelisse (Antje) van ES.
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 30-05-1790 te Monster (RK). Frans van der Meer en Cornelia Zuijdewijk, in facie ecclesiae. Echtgenoot is Frans van der MEER, 32 jaar oud, gedoopt op 31-08-1757 te Monster. Zijn moeder werd ook Cooijman genoemd. Overleden in/vr 1833, zoon van Glijn Fransz. van der MEER en Maria Ariens KOOIJMAN. Bij de doop van hun kinderen wordt de vader steeds Frans Glijnen van der Meer genoemd. Hun dochter Maria was in 1798 geboren te Naaldwijk en overleed aldaar in 1832.
Hun dochter Anna van der Meer trouwde in 1833 te Loosduinen op 21-jarige leeftijd. Zij was geboren te Poeldijk. (Vreemd, dat Anna in 1833 21 jaar is. Zij kan niet in 1812 zijn geboren, omdat haar moeder al in 1804 stierf.).
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 18-11-1798 te Naaldwijk. Er was ook een akte opgemaakt te Monster. Gehuwd voor de kerk op 18-11-1798 te Monster (RK). Cornelia Japikse Zuijdewijk, wonende te Naaldwijk, weduwe van Frans van der Meer en Willem Sijmisse de Brabander, jm, wonende te Naaldwijk. Echtgenoot is Willem Simonsz. (de) BRABANDER, 33 jaar oud, geboren op 09-05-1765 te Wateringen, overleden op 09-11-1819 te Naaldwijk op 54-jarige leeftijd, zoon van Symon Willemsz. (de) BRABANDER en Catharina Klaasse (Catrijna, Kaatje) THOEN. Hun vier kinderen waren geboren (1799-1804) te Naaldwijk en gedoopt te Monster. In 1802 waren de doopgetuigen: Jan Zuijderwijk en Lijpje Zuiderwijk. In 1804 waren de doopgetuigen: Jan Zuijderwijk en Marijke van de Dorp.
Cornelia stierf bij haar vierde kind, Cornelia de Brabander, gedoopt op 15-02-1804 te Monster, in het kraambed.
Op 01-07-1804 hertrouwde Willem te Naaldwijk (ook een akte te Monster) met Cornelia Gijsbertsdr. (Neeltje) van den Berg.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria, gedoopt op 16-04-1791 te Monster (getuige(n): Glijn van der Meer en Marijtje Kooijman).
   2.  Anna, gedoopt (RK) op 16-03-1792 te Monster/Poeldijk (getuige(n): Jacob Zuijderwijk en Antje Cornelisse van Es).
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 14-12-1833 te Loosduinen. JM en JDr. Vader en moeder Ceetje Zuijderwijk zijn al overleden. Echtgenoot is Arie van SPRONSEN, 37 jaar oud, arbeider (1833), geboren op 20-11-1796 te 's-Gravenzande. Informatie uit de huwelijksakte, doopregister van de Hervormde kerk aldaar. Hij woonde te Loosduinen. Gedoopt 1796, zoon van Pieter van SPRONSEN, arbeider (1833), en Maartje van den BOS.
   3.  Gislenus (Glijn), klederbleeker (1837), gedoopt op 26-02-1793 te Monster (getuige(n): Glijn van der Meer en Marijtje Arisse Kooijman).
Gehuwd met Neeltje van der STAR.
   4.  Anna, gedoopt op 19-06-1794 te Monster (getuige(n): Jacob Zuijdewijk en Anna Cornelisse van Es).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Franciscus de BRABANDER, gedoopt op 01-09-1799 te Monster (getuige(n): Bart de Bruijn en Gerritje de Brabander).
   6.  Catharina de BRABANDER, gedoopt op 03-02-1801 te Monster (getuige(n): Sijme de Brabander en Caatje Claasse Thoen). Moeder: Cornelia Zuijderwijk.
   7.  Jacobus de BRABANDER, gedoopt op 20-09-1802 te Monster (getuige(n): Jan Zuijderwijk en Lijpie Zuijderwijk).
   8.  Cornelia de BRABANDER, gedoopt op 14-02-1804 te Monster (getuige(n): Jan Zuijderwijk en Marijke van de Dorp).

VII.32    Catharina (Trijntje) SUIJTWIJCK, gedoopt (RK) op 22-02-1725 te Monster (getuige(n): Piter Cornelisse van Rijn en Marie Piters van Geest), begraven op 10-02-1765 te Wateringen op 39-jarige leeftijd. Catharina Jans Zuijdwijk werd begraven. Vermoedelijk dezelfde persoon. Ook Trijntje Jans Zuijdwijk. Dochter van Jan Willemsz. ZUIJDWIJK (zie VI.29) en Lid(u)wina van RIJN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-10-1751 te Monster. Catharina Jansdr. Zuijtwijk. Gehuwd voor de kerk op 07-11-1751 te Monster (RK) (getuige(n): In facie Ecclesiae). Christianus Zegerse van Bommel en Catharina Jansse Zuijdwijk. Echtgenoot is Corstiaan Zegers (Kors) van BOMMEL. Ouders van Genealogieonline van Petra Schoenmaker. Zijn tweede huwelijk kon ik niet vinden. Internet gaf aan, dat hij hertrouwde met Grietje Janse van der Spek op 01-11-1765 te Monster. Verder heb ik de RK doop te Monster (Statie Poeldijk) doorgekeken vanaf 1765 t/m 1774 (scan 35 t/m 70). Geen enkel aanknopingspunt gevonden. Zoon van Segert Huijbregtse van BOMMEL en Jannitje Corse SOLLEVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Seger, gedoopt (RK) op 09-06-1754 te Monster (getuige(n): Gerardus Cornelisse van Dijck). Doopnaam: Segerus.
   2.  Jan, gedoopt (RK) op 10-10-1755 te Monster (Poeldijk) (getuige(n): Willem Janse Zuijdwijk en Lidewij Cornelis van Rijn). Kors van Bommel en Trijntje Jans Zuijdwijk.
   3.  Seger, gedoopt (RK) op 22-11-1756 te Monster (statie Poeldijk) (getuige(n): Gerrit van Dijk en Pieternellitje Segers van Bommel (een echtpaar)).
   4.  Seger, gedoopt (RK) op 24-03-1758 te Monster (Statie Poeldijk) (getuige(n): Gerrit Corn. van Dijk en Pieternellitje van Bommel).

VII.36    Cornelis Jansz ZUIJDWIJCK, gedoopt (RK) op 07-08-1731 te Monster (getuige(n): Arie Cornelis en Marie Jans), overleden op 30-10-1779 te Wateringen op 48-jarige leeftijd. Obiit: Cornelis Zuijdwijk. Ook Zuijderwijk. Zoon van Jan Willemsz. ZUIJDWIJK (zie VI.29) en Lid(u)wina van RIJN.
Ondertrouwd op 04-04-1755 te Loosduinen. In ondertrouw te Monster op 19-04-1755 (pro deo). (DTB Monster-18 scan 12). In 's-Gravenhage is het verzoek aan de "Heeren Commissarissen van de Huwelijkszaeken voor de drie Huwelijks Proclamatien van de puije van het Raedhuis der zelver stede ingewilligt" aan Cornelis Jansse Zuitwijk, jm, geboren in de Poeldijk en wonende onder Monster, met Ariaantje Ariensdr de Winter, jd, geboren te Voorburg en wonende onder Haeg Ambagt. Deze acte was van 12-04-1755 (DTB Monster-18 scan 13). Op 27-04-1755 bevestigt men vanuit s-Gravenhage dat de derde proclamatie zonder eenige verhindering heeft plaats gehad, en kunnen mitsdien in den Huwelijken Staet bevestigt worden de naergenoemde persoonen. (Opgenomen in DTB Monster-18-scan 13), gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-04-1755 te Den Haag (getuige(n): Petrus de Winter, Susanna Pontsioen en Elisabeth Benninck). Op 04-05-1755 trouwden Cornelis Jansz. Zuijtwijk, jm, geboren en wonende "ontrent de Poeldijk in Monster Ambaght" met Ariaantie Ariensdr. de Winter, jd, geboren te Voorburg en woonachtig in Eikenduijnen onder de jurisdictie van 's Hage (Schravenhage). (DTB Monster-12 f61, scan 15), gehuwd voor de kerk op 19-04-1755 te Monster (rk). Dit huwelijk niet te Monster gevonden in het RK-trouwboek. Echtgenote is Arentje (A(d)riaantje) de WINTER, 22 jaar oud, gedoopt (RK) op 11-04-1733 te Voorburg onder Haegsambagt (getuige(n): Krijn de Winter en Joanne de Winter). Ouders: Arie de Winter en Marijtje Dircks. Overleden op 02-02-1788 te Wateringen op 54-jarige leeftijd. Overleden: Ariaantje de Winter. Ook Adriana de Weinten. Ook Adriana Arisse de Winter.Niet duidelijk of dit een meisje of een jongen was. Het doopboek geeft geen uitsluitsel. Op 25-05-1739 wordt RK-gedoopt: Ariaentje, dochter van Cnelis Vergouw en Marijtje de Winter met als doopgetuigen: Krijn de Winter en Grietje de Winter. Op 26-10-1739 wordt Symen gedoopt, zoon van Krijn de Winter en Grietje Ammerlaan, met als getuigen: Job de Winter en Marijtje Sonnevelt. Dochter van Arie de WINTER en Maria Dircks (Marijtie) SONNEVELT. Vermoedelijk zijn de data 04-04 en 09-04 ondertrouwdata. Bij de trouwdatum In 1760 compareerden Cornelis Zuiderwijk en Ariaantje de Winter te Vlaardingen voor notaris Pieter de Vooght vanwege een boedelafwikkeling van een familie Sollevelt en De Winter.
Op 30-03-1761 lieten Cornelis en Ariaantje hun testament in Den Haag opmaken (ONA 3825.56); beiden wonende te Wateringen. (Nog eens nauwkeurig het orineel bekijken!)
In 1776 waren Cornelis en Ariaantje Arisse getuigen bij een doop. Verder kwam ik nog de volgende twee huwelijken tegen: Ariaantje Ariens de Winter trouwde op 24-04-1773 te Monster met Lourens van de Klugt. Verder: Ariaantje Arientse de Winter trouwde op 04-05-1781 te Wateringen (W8-27) voor het gerecht met Leendert van Leeuwen. Dat dit tweede huwelijk wel van toepassing is, blijkt uit het volgende. Uit het ONA in Den Haag volgde, dat op 02-06-1783 het testament van Ariaantje de Winter (weduwe van Cornelis Zuijderwijk) en Leendert van Leeuwen werd opgesteld (4277.404). Haar voorkinderen werden vermeld: Johanna, Ary, Johannes, Maria, Derk, Catharina, Ariaantje en Jacobus.
Overlijden RK te Wateringen doorgenomen van scan 11 (1777) t/m 20 (1790). {Zij is later ondertrouwd op 04-05-1781 te Wateringen. Leendert van Leeuwen, jm, geboren onder Haagambaght en wonende te Wassenaer, met Ariaantje Arientse de Winter, weduwe van Cornelis Zuijdwijk, wonende te Wateringen. In Wassenaar werd melding gemaakt van de acte opgemaakt in Wateringen dd 04-05-1781 en vervolgens werd op 05-05-1781 de ondertrouwacte opgemaakt te Wassenaar. (DTB-Trouwen-scan 11 en 12), gehuwd op 48-jarige leeftijd op 20-05-1781 te Wateringen met Leendert van LEEUWEN.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Cornelisdr. (Jannetje) ZUIJDERWIJK (zie VIII.53).
   2.  Arij (zie VIII.54).
   3.  Johannes Cornelisse (Jan) ZUIJDERWIJK (zie VIII.56).
   4.  Maria ZUIJDERWIJK (zie VIII.59).
   5.  Theodorus (Dirk) ZUIJDWIJK (zie VIII.60).
   6.  Catharina, geboren 1765--1767, overleden op 17-11-1784 te Wateringen. Vermoedelijk de juiste: Catharina Cornelisze Zuijdwijk.
   7.  Adriana (Ariaantje/Adrienne/Anna) ZUIDERWIJK (zie VIII.65).
   8.  Jacobus, geboren 1768--1770, overleden op 22-01-1795 te Wateringen. Er stond: Jacobus Zuijderwijk. Jacobus Suiderwijk en zijn zus Joanna S waren op 04-10-1791 getuigen bij de doop van Cornelis, zoon van zijn broer Dirk Zuijdwijk.

VIII.53    Johanna Cornelisdr. (Jannetje) ZUIJDERWIJK, gedoopt (RK) op 19-02-1756 te Monster (van Poeldijk) (getuige(n): Willem Janse Zuijdwijk en Lidewijn Cornelisse van Rijn). In de doopakte stond: Jannitje Zuijdwijk. Vermoedelijk waren de doopgetuigen een broer van haar moeder (Willem Jansz.) en de oma (Lidewijn van Rijn). Overleden op 20-07-1819 te Hof van Delft op 63-jarige leeftijd. Volgens overlijdensregister was Johanna Cornelisdr. Zuiderwijk geboren in Hof van Delft. Vermoedelijk was deze Jannetje toch dezelfde en was zij dus getrouwd met Nicolaas Schilperoord. Ik weet het bijna zeker en heb deze Johanna Cornelisdr. Zuiderwijk daarom ook als kind aan dit gezin verbonden. Dochter van Cornelis Jansz ZUIJDWIJCK (zie VII.36) en Arentje (A(d)riaantje) de WINTER.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 31-08-1792 te Wateringen. Jannetje Zuijdwijk en Nicolaas Schilperoort.
In 1819 trouwde hun 22-jarige zoon Cornelis Schilperoord te Wateringen en was daar ook geboren. Bij zijn tweede huwelijk, in 1822, te Wateringen, werd zijn moeder Johanna Cornelisdr. Zuijderwijk genoemd. Eerst ging ik twijfelen aan het deel: Cornelisdr.. Hoewel, volgens mij klopt het wel. Zie verderop bij deze persoon. Echtgenoot is Nicolaas SCHILPEROORD, 33 jaar oud, tuinder (1821), geboren te Delft, gedoopt (RK) op 04-10-1758 te Delft (getuige(n): Anna Maria Schilperoort), overleden te Rijswijk? Ook Schilperoort. Zoon van Marcellus SCHILPEROORT en Petronella OVERVEEN. Verschillende kinderen waren geboren en overleden te Wateringen (omstreeks 1830-1835). In 1795 traden Nicolaas Schilperoord en Joanne Zuijderwijk (vermoedelijk ditzelfde echtpaar) op als getuige bij de doop van Pieter, zoon van Willem Jansz. Zuijderwijk en Francina van Es te Wateringen. Als eerste gedachte komt op: misschien zijn Willem Jansz. en Joanne uit hetzelfde gezin. Toch lijkt mij dit niet juist. Ik denk dat deze Joanne Cornelisdr. een nicht is van Willem Jansz.. Dit denk ik ook, omdat Jan Cornelissen Z., neef van Willem Jansz. Z., in 1808 optrad als voogd van de zes kinderen van Willem Jansz. Z. uit zijn eerste en tweede huwelijk. (Francina van Es wilde weer hertrouwen.) Mede door de doopgetuigen bij de kinderen van Nicolaas Schilperoord en Jannetje Zuijdwijk veronderstel ik, dat er een gezin is met als vader Cornelis Z. met o.a. de drie kinderen: Jan, Johanna (Jannetje) en Maria. Na zoeken in mijn archief leverde dit het echtpaar Cornelis Z. en Adriana de Winter op. Deze Cornelis Z. was weer een zoon van Jan Willemsz. Z. en Lidwina van Rijn. Hypothese 1: In dit gezin waren twee kinderen, die Johannes heten, geboren 1726 en 1736. Eén van deze twee kinderen Johannes moet de gezochte vader van Willem Jansz. Zuijderwijk zijn. (Ik verwachtte, dat Willem Jansz. Zuijderwijk was geboren rond 1750-1755.)
Hypothese 2: Willem Jansz. is pas op latere leeftijd getrouwd. In 1734 was een Willem gedoopt in het gezin van Jan Wz. Zuiderwijk en Liduwijn van Rijn. Deze Willem was dan op circa 41-jarige leeftijd getrouwd met Maria Jansdr. van Leeuwen. (De twee Willems, die eerder in dit huwelijk waren geboren, uit 1720 en 1723, laat ik hier buiten beschouwing.)
Voor mijn gevoel ligt hypothese 2 meer voor de hand. Meer onderzoek moet uitwijzen welke hypothese juist is. {Hij is later gehuwd op 63-jarige leeftijd op 28-11-1821 te Delft. Nicolaus Schilperoort, weduwnaar van Johanna Cornelisdochter Zuiderwijk, 63 jaar, wonende te Rijswijk en Joanna Catharina Ponsard, 52 jaar, wonende te Delft, weduwe van Johannes van Rutten, die te Heeze op 02-10-1819 was overleden. Joannes van Rutten was een zoon van Joannes van Rutten en Johanna Maria Joannis Canters.
Zowel te Rijswijk als in Delft vonden de huwelijksproclamaties (11 en 18-11-1821) plaats. Op 14-03-1807 werd te Delft dochter Petronilla gedoopt, dochter van Joanna Catharina Ponsard en Joannes van Ruth. Getuigen: Joannes en Anne Maria van Ruth. Echtgenote is Joanna Catharina (Anna) PONSARD, 52 jaar oud, naaister (1821), geboren te Delft, gedoopt (RK) op 26-11-1769 te Delft (getuige(n): Gerardus Visser en Maria van der Werve), dochter van Gerard Cornelis PONSARD en Johanna van der WERFF.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina, gedoopt (RK) op 20-11-1794 te Wateringen (getuige(n): Adrianus van de Ende en Magdalena van de Knaap). Arij van de Ende was op 21-04-1780 te Wateringen voor het gerecht getrouwd met Lena van der Knaap.
   2.  Adrian, gedoopt (RK) op 27-08-1795 te Wateringen (getuige(n): Gerardus van de Ende en Maria Zuijderwijk). Misschien was Adrian wel een dochter?
   3.  Cornelius, gedoopt (RK) op 26-01-1797 te Wateringen (getuige(n): Joannes Zuijderwijk en Cornelia van Leeuwen).

VIII.54    Arij ZUIJDWIJCK, geboren 1757-1759. Op grond van de volgorde in het testament van zijn moeder en stiefvader is het geboortejaar geschat. Geen doop in het RK-boek van Monster te vinden tussen 1757 t/m 1760. Misschien te Wateringen? Overleden op 04-11-1786 te Kwintsheul. Er stond: Obiit prope Kwintsheul. Begraven op 10-11-1786 te Wateringen. Bij het huwelijk van zijn zoon Arij in 1812 in Loosduinen werd hijzelf Arij Zuijderwijk genoemd.
Gezien de plaats van begraven (Wateringen) van de genoemde Ary Zuijderwijk, is het zeer waarschijnlijk dat het om dezelfde Ary gaat. Het toekennen van de zoon Arie aan deze Arie heeft te maken met het feit dat zoon Arie geboren wordt precies 9 maanden na de dood van zijn mogelijke vader. Arie wordt bij de doop nog wel genoemd als vader, een uitzonderlijke situatie omdat niet-legitieme kinderen meestal de naam van de moeder krijgen toebedeeld, zonder dat de vader ook maar genoemd wordt (hij zal ook vaak niet bekend zijn geweest). Het feit dat zoon Arie vaak optreedt als getuige bij geboorten van andere Zuiderwijken in deze tak geeft aan dat hij waarschijnlijk gewoon bij de familie hoorde. Voor de goede orde: de overledene wordt Arij Cornelisse Zuijderwijk genoemd. Zoon van Cornelis Jansz ZUIJDWIJCK (zie VII.36) en Arentje (A(d)riaantje) de WINTER.
Samenwonend 1786. Natuurlijk niet echt samenwonen, maar wel een relarie aangegaan. Partner is Neeltje Janse van PUTTEN, geboren 1764 te Wateringen, overleden op 08-05-1841 te Monster. Weduwe van Jan van der Spek. Neeltje van Putten, dochter van Jan van Putten en Neeltje van Dijk. Ook Neeltje Jansze van Putten. Dochter van Johannes van PUTTEN en Neeltje van DIJK. In de (onder)trouwakte van hun zoon Ary met Johanna van Veen stond, dat Ary een onwettige zoon was van Ary Zuiderwijk en Neeltje van Putten. In 1812 woonde Neeltje te Loosduinen. Precies negen maanden na het overlijden van vader Ary Zuiderwijk werd zoon Ary Zuiderwijk geboren. Elf jaar later trouwde Neeltje van Putten met Jan van der Spek. {Zij is later ondertrouwd op 13-04-1798 te Naaldwijk en Honsholredijk. De bruid woonde onder den Bailliuwschappe van Naaltwijk. Gehuwd op 06-05-1798 te Naaldwijk. Jan van der Spek, weduwnaar van Cornelia Warmenhoven, geboren te Loosduinen, wonende onder Haagambagt met Neeltje Jansdr van Putten, jd, geboren te Wateringen en wonende onder Honshoredijk. Gehuwd voor de kerk op 06-05-1798 te Monster (RK) (getuige(n): Daniel van Putte en Geertie van Putte). Jan van der Spek en Neeltie Jansse van Putte. Echtgenoot is Johannes van der SPEK, geboren 1757 te Loosduinen, gedoopt (RK) op 08-11-1756 te Monster (getuige(n): Jan van de Leeuw en Mary van der Spek). Zoon van Cornelis Jansz van der Spek en Johanna Pieterse van Veen. Overleden op 29-08-1833 te Loosduinen. Echtgenoot van Neeltje van Putten. Zoon van Cornelis van der Spek en Johanna van Veen.}
Uit deze relatie:
   1.  Adrianus (Arie, Arij) ZUIJDERWIJK (zie IX.119).

IX.119    Adrianus (Arie, Arij) ZUIJDERWIJK, tuiniersknecht (1812), arbeider, schoenmaker, geboren op 04-08-1787 te Monster, gedoopt (RK) op 07-08-1787 te Monster (getuige(n): Willem Janse van Putte en Geertie Pieterse van der Valk). In het doopregister van Monster stonden twee dopen:
Adrianus, zoon van Arie Zuijderwijk (niet gehuwd) en Neeltje Jans van Putte (niet gehuwd). Gedoopt op 07-08-1787 met dezelfde doopgetuigen als de volgende doop. Beide dopen stonden in doopboek M8 pagina 114.
En nogmaals: Adrianus, zoon van Arie Zuijderwijk (niet gehuwd) en Neeltje Jans van Jutte (niet gehuwd). Gedoopt op 07-04-1787. Wel vreemd, maar het lijkt mij wel dezelfde persoon. Overleden op 20-09-1831 te Monster op 44-jarige leeftijd. Ook Zuiderwijk. Hij woonde aan de Poeldijk in de gemeente Loosduinen (au Poeldijk à Loosduinen stond er in de Franse Akte). Zoon van Arij ZUIJDWIJCK (zie VIII.54) en Neeltje Janse van PUTTEN.
Ondertrouwd op 03-05-1812 te Loosduinen. Op 3 en 10 mei 1812 waren de (Franse) huwelijksafkondigingen in de gemeente Loosduinen, kanton Naaldwijk, arrondissement Rotterdam. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-05-1812 te Loosduinen. Genlias geeft als trouwdatum 03-05-1812, en 10-05-1812 te Loosduinen met de juiste namen van zijn ouders. Bij het huwelijk woonde de bruidegom te Poeldijk en de bruid te Loosduinen. Echtgenote is Johanna (Jannetje Derkse) van VEEN, 28 jaar oud, geboren op 19-08-1783 te Poeldijk/Loosduinen, overleden op 22-03-1871 te Monster op 87-jarige leeftijd. Ook Johanna Dirkse van Veen. Dochter van Dirk van VEEN en Martijntje van LEEUWEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes, geboren op 07-06-1813 om 12.00 uur te Loosduinen (Poeldijk), overleden op 09-09-1813 te Loosduinen, 94 dagen oud. Bij overlijden woont vader in Poeldijk, bij Loosduinen.
   2.  Maria (zie X.152).
   3.  Johannes (Jan) (zie X.153).
   4.  Dirk, geboren op 21-06-1817 om 18.00 uur te Loosduinen. Is geboren in Poeldijk.
   5.  Petrus (Pieter) (zie X.156).
   6.  Theodorus, geboren op 18-02-1820 om 3.00 uur te Monster, overleden op 30-04-1894 te Monster op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 28-04-1849 te Monster met Johanna RUILING, 23 jaar oud, geboren op 28-02-1826 te Naaldwijk. Volgens BevReg Naaldwijk 5-622 geboren in 1828, overleden op 02-09-1883 te Monster op 57-jarige leeftijd, dochter van Arend RUILING en Wilhelmina WITKAMP.
   7.  Neeltje, geboren op 28-04-1821 om 3.30 uur te Monster (Poeldijk), overleden op 21-07-1821 te Monster, 84 dagen oud.
   8.  Helena, geboren op 05-11-1823 te Monster, overleden op 16-04-1824 te Monster, 163 dagen oud.

X.152    Maria ZUIJDERWIJK, landbouwster, geboren op 02-09-1814 om 06.00 uur te Loosduinen (Poeldijk), overleden op 19-11-1894 om 15.30 uur te Loosduinen op 80-jarige leeftijd. Ook Zuiderwijk. Dochter van Adrianus (Arie, Arij) ZUIJDERWIJK (zie IX.119) en Johanna (Jannetje Derkse) van VEEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-05-1839 te Loosduinen. Bij het huwelijk woonde de bruidegom te Loosduinen en de bruid te Monster. Echtgenoot is Theodorus (Dooris) van ZIJL, watermolenaar, geboren 1817 te Loosduinen, overleden op 30-06-1865 te Loosduinen, zoon van Jan van ZIJL en Alida AMMERLAAN. Hun kinderen werden tussen 1841 en 1856 geboren te Loosduinen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alida, geboren op 30-04-1841 te Loosduinen, overleden op 21-12-1905 te Rijswijk (ZH) op 64-jarige leeftijd.
   2.  Johanna, geboren op 10-07-1842 te Loosduinen, overleden op 21-04-1919 te Monster op 76-jarige leeftijd.
   3.  Johannes, geboren op 10-07-1842 te Loosduinen, overleden op 22-02-1914 te Loosduinen op 71-jarige leeftijd.
   4.  Adrianus, geboren op 20-10-1845 te Loosduinen.
   5.  Adriana, geboren op 22-12-1851 te Loosduinen, overleden op 04-04-1918 te Den Haag op 66-jarige leeftijd.
   6.  Maria, geboren op 22-12-1851 te Loosduinen, overleden op 24-06-1927 te Den Haag op 75-jarige leeftijd.
   7.  Theodorus, geboren op 04-01-1855 te Loosduinen, overleden op 14-05-1908 te Den Haag op 53-jarige leeftijd.

X.153    Johannes (Jan) ZUIJDERWIJK, arbeider (1841-1846) (1874), geboren op 24-06-1816 om 08.00 uur te Loosduinen (Poeldijk) (gezindte: RK), overleden op 22-09-1901 te Rijswijk op 85-jarige leeftijd. Bij overlijden van Johannes Zuiderwrijk werd als geboorteplaats Monster vermeld. In 1841 tekent Johannis met Zuiderwijk. Zoon van Adrianus (Arie, Arij) ZUIJDERWIJK (zie IX.119) en Johanna (Jannetje Derkse) van VEEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-05-1841 te Rijswijk (getuige(n): O.a. Theodoris van Zijl, 24 jaar, watermolenaar, wonende te Loosduinen, zwager van de bruidegom.). Johannes Zuijderwijk woonde in 1841 in Poeldijk. Volgens de trouwakte geboren in Loosduinen. Zij ondertekenden met: Johannis Zuiderwijk en Aalida Braamkamp.: met Alida Bastiana BRAAMKAMP, 36 jaar oud, gedoopt op 25-08-1804 te Rijswijk, overleden op 27-12-1859 te Rijswijk op 55-jarige leeftijd, dochter van Jan BRAAMKAMP en Jannetje AMMERLAAN. Dit gezin woonde te Rijswijk, wijk B nummer 23; in 1859 B23b.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna (Jannetje, Jansje) ZUIDERWIJK, naaister, geboren op 03-09-1842 te Rijswijk, overleden op 30-04-1921 te Rijswijk op 78-jarige leeftijd. Op haar bidprentje stond: Joanna Zuiderwijk. Begraven op 03-05-1921 te Rijswijk (RK kerkhof). Ook Jannetje Zuidwijk.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 05-06-1874 te Rijswijk met Gerardus van LEEUWEN, 36 jaar oud, slachter (1873), vleeschhouwer (1874), slagter (1876), slager (1910), geboren op 10-10-1837 te Naaldwijk (gezindte: RK), overleden op 16-02-1924 te Rijswijk op 86-jarige leeftijd, zoon van Antonius (Anthonie) van LEEUWEN, vleeschhouwer (1874), en Maria SCHOLTE. Kinderen geboren in Rijswijk in 1875 en 1883. Hun dochter, Alida Sebastiana van Leeuwen overleed in 1924 te Monster, maar was geboren en wonende in Rijswijk.
   2.  Joanna ZUIDERWIJK, geboren op 27-03-1844 te Rijswijk, overleden op 23-04-1844 te Rijswijk, 27 dagen oud.
   3.  Joanna ZUIDERWIJK, geboren op 19-03-1846 te Rijswijk, overleden op 02-05-1846 te Rijswijk, 44 dagen oud. In de akte: Johanna Zuiderwijk.

X.156    Petrus (Pieter) ZUIJDERWIJK, arbeider, geboren op 29-10-1818 om 5.00 uur te Monster, overleden op 24-03-1901 te Monster op 82-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: weduwnaar van Adriana van der Kraan; eerder weduwnaar van Maria Nederpelt. Zoon van Adrianus (Arie, Arij) ZUIJDERWIJK (zie IX.119) en Johanna (Jannetje Derkse) van VEEN.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 03-08-1850 te Monster (getuige(n): Hendrikus Zuijderwijk, schoenmaker) met Maria (Marie) NEDERPELT, 27 jaar oud, dienstbode, geboren op 19-01-1823 te Monster, overleden op 26-07-1863 op 40-jarige leeftijd, dochter van Jacobus Adrianus (Jacob) NEDERPELT en Cornelia TETTERO(O).
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 21-11-1863 te Monster. In de huwelijksakte stond: weduwnaar van Maria Nederpelt. Echtgenote is Beatrix van der KRAAN, 40 jaar oud, geboren op 16-06-1823 te Wateringen, overleden op 19-01-1895 te Monster op 71-jarige leeftijd. Ook Adriana van der Kraan genoemd. Dochter van Cornelis van der KRAAN en Catharina van der VALK.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  NN, geboren op 31-07-1851 te Monster, overleden op 31-07-1851 te Monster, 0 dagen oud. Een doodgeboren dochter. Vreemd, dat een doodgeboren kind er twee maanden na komt.
   2.  NN, geboren op 01-10-1851 te Monster, overleden op 01-10-1851 te Monster, 0 dagen oud. Een levenloos kind.
   3.  Jacobus Hendrikus (zie XI.319).
   4.  Johanna Maria, geboren op 05-07-1855 te Monster. In geboorteakte: Zuiderwijk. Overleden op 15-05-1868 te Monster op 12-jarige leeftijd.
   5.  Adrianus Johannes (Adriaan) ZUIDERWIJK (zie XI.323).
   6.  Leonardus Martinus (zie XI.325).
   7.  NN, geboren op 15-11-1859 te Monster, overleden op 15-11-1859 te Monster, 0 dagen oud. Een levenloos kind.
   8.  Petrus Johannes, geboren op 16-03-1861 te Monster. In geboorteakte: Zuiderwijk. Overleden op 05-07-1861 te Monster, 111 dagen oud.
   9.  Cornelia Johanna, geboren op 07-06-1862 te Monster. In geboorteakte: Zuiderwijk. Overleden op 14-07-1862 te Monster, 37 dagen oud.
   10.  NN, geboren op 26-07-1863 te Monster, overleden op 26-07-1863 te Monster, 0 dagen oud.

XI.319    Jacobus Hendrikus ZUIJDERWIJK, binnenschipper (cement, stenen), geboren op 24-07-1852 te Poeldijk (Monster). In geboorteakte: Zuiderwijk. Overleden op 31-08-1910 te Poeldijk (Monster) op 58-jarige leeftijd. Ook Zuiderwijk. Zoon van Petrus (Pieter) ZUIJDERWIJK (zie X.156) en Maria (Marie) NEDERPELT, dienstbode.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 01-06-1878 te Monster met Adriana (Anna) van ZIJL, 23 jaar oud, geboren op 25-08-1854 te Wateringen, overleden op 16-09-1890 te Monster op 36-jarige leeftijd, dochter van Theodorus van ZIJL en Anna RASENS. Woonde in 1880 in Naaldwijk B-401.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 05-11-1892 te Monster. Jacobus Hendrikus was weduwnaar van Adriana van Zijl. Echtgenote is Cornelia NOWÉE, 32 jaar oud, dienstbode, geboren op 25-02-1860 te Monster, overleden op 10-02-1949 te Monster op 88-jarige leeftijd. Ook Nowé. Dochter van Dirk NOWÉE en Angenes de SWART.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Petrus Theodorus ZUIDERWIJK (zie XII.379).
   2.  Theodorus Jacobus (Dorus) (Zuiderwijk) (zie XII.381).
   3.  Adrianus, geboren op 24-02-1883 te Monster, overleden op 29-03-1889 te Monster op 6-jarige leeftijd.
   4.  Jacobus, geboren op 09-09-1884 te Monster, overleden op 10-09-1884 te Monster, 1 dag oud.
   5.  Anna Petronella (zie XII.385).
   6.  Maria Adriana, geboren op 26-01-1887 te Monster, overleden op 27-05-1887 te Monster, 121 dagen oud.
   7.  Theodorus, geboren op 03-09-1888 te Monster, overleden in/na 1942.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-11-1913 te Monster. De vader van de bruidegom: Hendrikus Zuijderwijk. Echtgenote is Huberta Alida TOUSSAINT, 33 jaar oud, geboren op 03-02-1880 te Monster. Zij vormde met haar zus Jacoba Wilhelmina (overleden op 18-02-1880) een tweeling. Overleden op 01-03-1942 te Monster op 62-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Theodorus TOUSSAINT en Gerharda van der HAAR.
   8.  Leonardus ZUIDERWIJK, geboren op 28-08-1890 te Monster, overleden op 10-09-1890 te Monster, 13 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   9.  Cornelia Catharina, geboren op 24-11-1893 te Monster. Deze Cornelia Catharina Zuiderwijk is niet te vinden op de CD-rom van het Westland en ook niet in Genlias. Vermoedelijk is hier een fout gemaakt. Dezelfde dag is met dezelfde naam geboren: een dochter van Adrianus Johannes Zuiderwijk en Adriana Hulspas.
   10.  Adriana Maria ZUIDERWIJK, geboren op 28-10-1894 te Monster.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-11-1918 te Monster met Wilhelmus Antonius VEERKAMP, 24 jaar oud, geboren op 15-03-1894 te Monster, zoon van Willem VEERKAMP en Hendrika BOUZAK.
   11.  Theodorus ZUIDERWIJK, geboren op 25-09-1895 te Monster, overleden op 20-10-1895 te Monster, 25 dagen oud.
   12.  Maria Catharina ZUIDERWIJK, geboren op 20-11-1896 te Monster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-07-1920 te Monster. In de huwelijksakte stond: Zuiderwijk. Echtgenoot is Johannes Hendrikus van der VOET, geboren 1896 te Lisse, zoon van Floris van der VOET en Geertje van der ZWET.
   13.  Agnes Catharina ZUIDERWIJK, geboren op 08-08-1898 te Monster, overleden op 22-09-1898 te Monster, 45 dagen oud.
   14.  Petrus Theodorus ZUIDERWIJK, geboren op 20-06-1899 te Monster, overleden op 20-07-1899 te Monster, 30 dagen oud.
   15.  Petrus Theodorus (Piet) ZUIDERWIJK (zie XII.398).
   16.  NN, geboren op 20-07-1905 te Monster, overleden op 20-07-1905 te Monster, 0 dagen oud. Een doodgeboren zoon.

XII.379    Petrus Theodorus ZUIDERWIJK, geboren op 17-05-1879 te Monster, overleden op 07-02-1967 op 87-jarige leeftijd. Hij was bekend als "Piet uit de polder". Zoon van Jacobus Hendrikus ZUIJDERWIJK (zie XI.319) en Adriana (Anna) van ZIJL.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-04-1904 te Monster met Alida TOUSSAINT, 26 jaar oud, geboren op 20-08-1877 te Capelle aan de IJssel. In de huwelijksakte stond: geboren: Cappelle op d'IJssel. Overleden op 14-03-1945 te Monster op 67-jarige leeftijd, dochter van Johannes Adam TOUSSAINT en Maria ONINGS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Cornelis Johannes (zie XIII.468).
   2.  Johannes Gregorius (zie XIII.470).
   3.  Adriana Maria Cornelia, geboren op 22-08-1907 te Monster, overleden op 09-07-1989 op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-09-1929 te Monster met Anthonius Nicolaas van LIER, 22 jaar oud, geboren op 06-08-1907 te Delft, overleden op 04-06-1990 op 82-jarige leeftijd, zoon van Anthonius van LIER en Johanna Alida de BRABANDER.
   4.  Petrus Johannes, geboren op 14-10-1908 te Monster.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 03-12-1943 te Monster met A.A. de BRABANDER.
   5.  Nicolaas Arnoldus (zie XIII.476).
   6.  Maria Johanna, geboren op 01-08-1911 te Monster.
   7.  Theodorus Jacobus (zie XIII.479).
   8.  Johannes Hubertus (zie XIII.481).
   9.  Cornelis Petrus, geboren op 17-02-1915 te Monster.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-08-1940 te Wateringen. In de trouwakte stond: Rutte i.p.v. van Rutte. Echtgenote is Anna Johanna van RUTTE, geboren 1914 te Wateringen, dochter van Johannes Bartholomeus van RUTTE en Wilhelmina Catharina KNIJNENBURG.
   10.  Gerardus Leonardus, geboren op 20-04-1916 te Monster, overleden op 22-07-1933 te Monster op 17-jarige leeftijd.
   11.  Hubertha Theodora, geboren op 18-01-1918 te Monster.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-04-1943 te Monster met Jacobus WITKAMP, 30 jaar oud, geboren op 30-09-1912 te Den Haag (gezindte: rk), zoon van Gerardus WITKAMP en Anna Clasina van der ENDEN.
   12.  Bernarda Elisabeth Cornelia, geboren op 29-11-1919 te Monster, overleden op 30-01-1921 te Monster op 1-jarige leeftijd.
   13.  Maria Adriana, geboren op 07-11-1921 te Monster, overleden op 28-11-1921 te Monster, 21 dagen oud. In de overlijdensakte stond Wilhelmina Adriana Zuiderwijk.
   14.  Bernardus Martinus, geboren op 25-12-1922 te Monster.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-06-1952 te Monster met C.J. BUZING.

XIII.468    Jacobus Cornelis Johannes ZUIDERWIJK, kassenbeglazer, tuinder, geboren op 09-02-1905 te Monster, zoon van Petrus Theodorus ZUIDERWIJK (zie XII.379) en Alida TOUSSAINT.
Gehuwd met Catharina WITKAM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Adrianus (Piet) (zie XIV.437).

XIV.437    Petrus Adrianus (Piet) ZUIDERWIJK, tuinder, geboren op 29-05-1939 te Heinkenszand, gedoopt (rk) te Heinkenszand, zoon van Jacobus Cornelis Johannes ZUIDERWIJK (zie XIII.468) en Catharina WITKAM.
Gehuwd met Apolonia (Lenie) van den DRIES, geboren op 26-04-1940 te Borssele, gedoopt (rk) te 's Heerenhoek.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Wilhelmus (Sjaak), geboren op 08-06-1967 te 's-Heerenhoek, gedoopt te 's-Heerenhoek.
   2.  Diana Catharina (Dianka), geboren op 23-09-1968 te 's Heerenhoek, gedoopt (RK) te 's Heerenhoek.
Samenwonend te 's-Heerenhoek met Tonnis van der TUIN, geboren op 11-12-1962 te Goes.
   3.  Catharina Diana Apolonia (Karin), geboren op 07-11-1969 te 's-Heerenhoek, gedoopt te 's-Heerenhoek.

XIII.470    Johannes Gregorius ZUIDERWIJK, huisschilder (1943) te Monster, geboren op 06-05-1906 te Monster, zoon van Petrus Theodorus ZUIDERWIJK (zie XII.379) en Alida TOUSSAINT.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 11-09-1937 te Monster met Sophia Catharina SLIEKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Johannes Maria, geboren 1942 te Monster, overleden op 15-12-1943 te 's-Gravenhage. Bij overlijden 15 maanden oud. Geboren en wonende te Monster. De moeder werd Sophia Catharina Maria Slieker genoemd.

XIII.476    Nicolaas Arnoldus ZUIDERWIJK, tuinder (1940), geboren op 20-04-1910 te Monster, zoon van Petrus Theodorus ZUIDERWIJK (zie XII.379) en Alida TOUSSAINT.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 25-11-1939 te Monster met Bertha (Bep) KOHL, geboren 1912, overleden op 28-11-2000 te Poeldijk. In de Westlandsche Courant stond: Bertha Zuiderwijk-Kohl (Bep), weduwe van Arnoldus Z.; zij stierf op 28-11-2000, 88-jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Theodorus Maria Frans Xaver, geboren op 21-08-1940 te Poeldijk (gem. Monster), overleden op 24-08-1940 te 's-Gravenhage, 3 dagen oud. Bij zijn overlijden 3 dagen oud. Hij woonde te Poeldijk.
   2.  NN, geboren op 09-11-1948 te Monster, overleden op 09-11-1948 te Monster, 0 dagen oud. Een doodgeboren zoon.
   3.  N.N., geboren op 08-03-1950 te Monster, overleden op 08-03-1950 te Monster, 0 dagen oud. Een doodgeboren zoon.

XIII.479    Theodorus Jacobus ZUIDERWIJK, tuinder (1947), geboren op 31-12-1912 te Monster, zoon van Petrus Theodorus ZUIDERWIJK (zie XII.379) en Alida TOUSSAINT.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-04-1939 te Monster met Cornelia Wilhelmina KUIJPERS, geboren 1917 te Wateringen, dochter van Petrus Cornelis KUIJPERS en Gerarda Johanna Maria van der KNAAP.
Uit dit huwelijk:
   1.  NN, geboren op 02-06-1943 te Naaldwijk, overleden op 02-06-1943 te Naaldwijk, 0 dagen oud. Een doodgeboren kind.

XIII.481    Johannes Hubertus ZUIDERWIJK, geboren op 17-03-1914 te Monster, zoon van Petrus Theodorus ZUIDERWIJK (zie XII.379) en Alida TOUSSAINT.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 03-07-1943 te Monster met Anna Adriana van DIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Petrus, geboren op 11-06-1946 te Monster, overleden op 14-06-1944 te Monster.

XII.381    Theodorus Jacobus (Dorus) ZUIJDERWIJK (Zuiderwijk), arbeider, geboren op 08-10-1880 om 06.00 uur te Monster. Is 38 jaar bij aangifte overlijden Jacoba Alida. Overleden op 30-10-1948 te 's-Gravenhage op 68-jarige leeftijd. Tekent zelf met Zuiderwijk. Er waren twee Dorussen: Grote Dorus trouwde met Mie Hogervorst. Kleine Dorus was schipper en telde vaak rijksdaalders. Was kleine Dorus: Theodorus Zuijderwijk, geboren op 03-09-1888 of geboren 25-09-1895? Volgens Jacques Zuiderwijk uit Leidschendam. Zoon van Jacobus Hendrikus ZUIJDERWIJK (zie XI.319) en Adriana (Anna) van ZIJL.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-06-1905 te Monster met Maria Margaretha (Mie) HOGERVORST, 23 jaar oud, geboren op 24-12-1881 te Monster, overleden op 17-12-1958 te Poeldijk (Monster) op 76-jarige leeftijd, dochter van Johannes HOGERVORST en Johanna van der BEEK. In 1948 woonden zij te Monster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ariana Johanna Cornelia (zie XIII.493).
   2.  Johanna Jacoba Cornelia, geboren 1907 te Monster.
Gehuwd op 27-10-1928 te Monster met Simon Adolf van SCHEIJNDEL, 22 jaar oud, geboren op 12-07-1906 te Hof van Delft. Ook: van Schijndel. Zoon van Martinus van SCHEIJNDEL en Antonia Hendrika van der STAP. Bij het overlijden in 1936 van hun zoontje van 7 maanden (in Delft) woonden zij in Schipluiden.
   3.  Jacobus Petrus (zie XIII.496).
   4.  Jacoba Alida, geboren 1909--1910, overleden op 18-10-1918 te Monster. Bij haar overlijden was zij 8 jaar.
   5.  Cornelia Johanna Clasina, geboren 1912 te Monster.
Gehuwd op 10-02-1934 te Monster met Petrus van KOPPEN, geboren 1914 te Wateringen, zoon van Cornelis van der KOPPEN en Adriana Wilhelmina van LEEUWEN.
   6.  Jacoba Alida Petronella, geboren 1919 te Monster, overleden op 07-07-1935 te Monster.
   7.  Nicolaas Johannes (zie XIII.502).
   8.  Hubertha Alida Theodora, geboren op 13-01-1925 te Monster, overleden op 08-10-2000 te Poeldijk op 75-jarige leeftijd, begraven te Poeldijk (R.K. begraafplaats). Op grond van betrokken adres op 6-2-1952 moet dit de dochter zijn van Maria Hogervorst, die toen ook nog op dat adres woonde.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-07-1951 te Monster met Georgius Johannes MIDDENDORP, 27 jaar oud, tuinarbeider, geboren op 07-09-1923 te Naaldwijk (gezindte: RK), overleden in/na 2000, zoon van Hermanis Bernardus MIDDENDORP en Catharina Martina HARING.

XIII.493    Ariana Johanna Cornelia ZUIJDERWIJK, geboren op 16-03-1906 te Monster (gezindte: rk), overleden op 04-10-1964 te Stekene (Belgie) op 58-jarige leeftijd, dochter van Theodorus Jacobus (Dorus) ZUIJDERWIJK (Zuiderwijk) (zie XII.381) en Maria Margaretha (Mie) HOGERVORST.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04-05-1935 te Monster met Adrianus Petrus Cornelis BRONSWIJK, 26 jaar oud, geboren op 07-08-1908 te Naaldwijk, zoon van Johannes Leonardus BRONSWIJK en Catharina Maria van PAASSEN. Uit dit huwelijk drie kinderen, geboren te Naaldwijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Leonardus Theodorys, geboren op 15-03-1936 te Naaldwijk.
   2.  Maria Catrina Theodora, geboren op 02-06-1937 te Naaldwijk.
   3.  Catharina Maria, geboren op 17-12-1938 te Naaldwijk.

XIII.496    Jacobus Petrus ZUIJDERWIJK, geboren op 22-10-1908 te Monster, overleden op 24-09-1987 te Poeldijk op 78-jarige leeftijd, zoon van Theodorus Jacobus (Dorus) ZUIJDERWIJK (Zuiderwijk) (zie XII.381) en Maria Margaretha (Mie) HOGERVORST.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-08-1932 te Monster met Wilhelmina Anthonia BRUGGELING, 21 jaar oud, geboren op 17-07-1911 te Monster, overleden op 09-10-1994 te Poeldijk op 83-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Johannes (Kees) BRUGGELING en Wilhelmina van der HOEVEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Wilhelmina Theodora, geboren op 01-06-1933 te Monster.
   2.  NN, geboren op 01-04-1941 te Monster, overleden op 01-04-1941 te Monster, 0 dagen oud. Een doodgeboren dochter.
   3.  Theodora Adriana Wilhelmina.
Gehuwd met Johannes BOM.

XIII.502    Nicolaas Johannes ZUIJDERWIJK, geboren op 05-03-1921 te Monster, zoon van Theodorus Jacobus (Dorus) ZUIJDERWIJK (Zuiderwijk) (zie XII.381) en Maria Margaretha (Mie) HOGERVORST.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-02-1950 te Wateringen, gehuwd voor de kerk op 09-08-1950 te Wateringen, St. Jan de Doper (rk) met Theodora Maria DOBBE, 22 jaar oud, geboren op 22-05-1927 te Wateringen, dochter van Cornelis Petrus DOBBE en Anna Petronella Catharina van HAGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeanette, geboren 1954 te Wateringen.
   2.  Johannes Marinus Theodorus (John) ZUYDERWIJK (zie XIV.453).
   3.  Cora, overleden 1954 te Wateringen.

XIV.453    Johannes Marinus Theodorus (John) ZUYDERWIJK, timmerman, geboren op 06-10-1964 te Wateringen, zoon van Nicolaas Johannes ZUIJDERWIJK (zie XIII.502) en Theodora Maria DOBBE.
Gehuwd met Adriana Neeltje (Diane) MORET, geboren op 22-05-1968 te Wateringen, dochter van Adrianus (Aad) MORET, Transportplanner, en Neeltje Andrina (Nel) van EYK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ritchie, geboren op 23-12-1991 te Delft.
   2.  Charity, geboren op 16-03-1994 te Kwintsheul.
   3.  Nigel, geboren op 04-02-1997 te Kwintsheul.

XII.385    Anna Petronella ZUIJDERWIJK, dienstbode, geboren op 02-11-1885 te Monster, dochter van Jacobus Hendrikus ZUIJDERWIJK (zie XI.319) en Adriana (Anna) van ZIJL.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-05-1907 te Monster. De moeder van de bruidegom werd Maria van Tol genoemd. Echtgenoot is Nicolaas Arnoldus (Klaas) ZUIDERWIJK, 21 jaar oud (zie XII.262). Volgens de stamboom op internet van de familie Van Wijngaarden hadden zij 18 kinderen.
Uit dit huwelijk: 16 kinderen (zie onder XII.262).
 
XII.398    Petrus Theodorus (Piet) ZUIDERWIJK, tuinarbeider tot 1926, kruidenier tot 1947, geboren op 06-10-1901 te Poeldijk (gemeente Monster), overleden op 11-02-1989 te Delft op 87-jarige leeftijd, zoon van Jacobus Hendrikus ZUIJDERWIJK (zie XI.319) en Cornelia NOWÉE, dienstbode.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-08-1926 te Delft met Apolonia Hendrika Cornelia (Plonie, Ploon) NEDERPELT, 21 jaar oud, huisvrouw, kruidenierster, geboren op 24-02-1905 te Monster, overleden op 12-10-1983 te Delft op 78-jarige leeftijd, dochter van Jacobus Adrianus NEDERPELT en Hendrika Cornelia RAASSENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Wilhelmus (Jacques) (zie XIII.506).
   2.  Hendrika Jacoba (Riek) (zie XIII.509).
   3.  Cornelia Johanna Maria (Lia) (zie XIII.511).
   4.  Jacobus Hendrikus (Koos) (zie XIII.512).
   5.  Adriana Wilhelmina (Jeanne/Jeannet) (zie XIII.515).
   6.  NN, geboren op 19-01-1933 te Delft, overleden op 19-01-1933 te Delft, 0 dagen oud. Een doodgeboren kind.
   7.  Hendrikus Cornelis (Henk) (zie XIII.517).
   8.  Johannes Petrus (Jan) (zie XIII.519).
   9.  Alida Jacoba Maria (Lydia) (zie XIII.522).
   10.  Petrus Maria (Piet) (zie XIII.523).
   11.  Apolonia Cornelia Maria (Plony) (zie XIII.526).
   12.  Wilhelmus Adrianus (Wim) (zie XIII.527).
   13.  Augustinus Jacobus Hendrikus Maria (Guus) (zie XIII.529).

XIII.506    Jacobus Wilhelmus (Jacques) ZUIDERWIJK, archivaris, hoofd interne dienst, geboren op 23-06-1927 te Delft, overleden op 22-09-2003 te Delft op 76-jarige leeftijd, zoon van Petrus Theodorus (Piet) ZUIDERWIJK (zie XII.398) en Apolonia Hendrika Cornelia (Plonie, Ploon) NEDERPELT, huisvrouw, kruidenierster.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-06-1955 te Delft, gehuwd voor de kerk op 01-06-1955 met Petronella Maria (Nel) van der HULST, 30 jaar oud, geboren op 12-05-1925 te Delft, dochter van Johannes Franciscus (Frans) van der HULST en Adriana Maria van KOPPEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Franciscus Hendricus Maria (Piet), geboren op 04-03-1956 te Delft. Vrijgezel gebleven.
   2.  Adriana Appolonia Francisca Maria (Jeannet) (zie XIV.458).
   3.  Jacobus Henricus Adrianus Maria (Jacques) (zie XIV.459).
   4.  Maria Adriana (Mary) (zie XIV.462).
   5.  Petronella Helena Francisca Maria (Nel) (zie XIV.464).
   6.  Alida (Lida) (zie XIV.466).
   7.  Roza Jacoba Hendrica Maria (zie XIV.468).
   8.  Hendrika Johanna Maria (Rita), geboren op 02-09-1965 te Delft.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 10-10-1990 te Hoogvliet met Hendricus Gerardus (Henri) van MILL, 32 jaar oud, geboren op 28-05-1958 te Rotterdam. Of Appeltern (Gld.)? Henri, die was getrouwd met Rita Zuiderwijk, was de broer van Jan van Mill, die was getrouwd met Roza Zuiderwijk.
Gehuwd (2) met Jeffrey MEENG.

XIV.458    Adriana Appolonia Francisca Maria (Jeannet) ZUIDERWIJK, geboren op 17-03-1957 te Delft, dochter van Jacobus Wilhelmus (Jacques) ZUIDERWIJK (zie XIII.506) en Petronella Maria (Nel) van der HULST.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 25-11-1986 te Delft met Chiel BLOKS, 30 jaar oud, geboren op 22-03-1956 te Den Haag. Uit dit huwelijk twee kinderen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Judith, geboren op 26-07-1987 te Delft.
   2.  Thomas, geboren op 08-09-1988 te Den Haag.

XIV.459    Jacobus Henricus Adrianus Maria (Jacques) ZUIDERWIJK, huisman, leraar Nederlands en huishoudkunde, geboren op 22-07-1958 te Delft, gedoopt (RK) op 22-07-1958 te Delft, zoon van Jacobus Wilhelmus (Jacques) ZUIDERWIJK (zie XIII.506) en Petronella Maria (Nel) van der HULST.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07-11-1979 te Rijswijk (ZH) met Margaretha Lucia Maria (Marloes) de GRAAF, 22 jaar oud, lerares Basisonderwijs, geboren op 04-07-1957 te Rijswijk (ZH), dochter van Johannes Petrus de GRAAF en Theadora Johanna LAUSBERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Stephanus Jonathan Maria (Stefan), student, geboren op 22-12-1984 te Voorburg.
   2.  Elisabeth Fedorah Maria (Eline), geboren op 30-11-1987 te Voorburg.

XIV.462    Maria Adriana (Mary) ZUIDERWIJK, geboren op 25-10-1959 te Delft, dochter van Jacobus Wilhelmus (Jacques) ZUIDERWIJK (zie XIII.506) en Petronella Maria (Nel) van der HULST.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 03-07-1980 te Delft met Maarten WARFFEMIUS, 21 jaar oud, geboren op 06-12-1958 te Delft. Uit dit huwelijk twee kinderen, geboren te Delft.
Uit dit huwelijk:
   1.  Frank, geboren op 04-10-1989 te Delft.
   2.  Peter, geboren op 23-08-1991 te Delft.

XIV.464    Petronella Helena Francisca Maria (Nel) ZUIDERWIJK, geboren op 26-01-1961 te Delft, dochter van Jacobus Wilhelmus (Jacques) ZUIDERWIJK (zie XIII.506) en Petronella Maria (Nel) van der HULST.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 24-04-1981 te Delft met André KRUL, 22 jaar oud, geboren op 09-11-1958 te Delft. Uit dit huwelijk drie kinderen, geboren te Delft.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jack, geboren op 11-06-1982 te Delft.
   2.  John, geboren op 17-01-1984 te Delft.
   3.  Danny (Dave), geboren op 22-03-1987 te Delft.

XIV.466    Alida (Lida) ZUIDERWIJK, geboren op 26-01-1961 te Delft, dochter van Jacobus Wilhelmus (Jacques) ZUIDERWIJK (zie XIII.506) en Petronella Maria (Nel) van der HULST.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09-09-1989 te Doesburg, gescheiden 05-1999 van Tjeerd DIJKSMAN, geboren op 30-04-1958 te Leiden. Uit dit huwelijk twee kinderen, geboren te Doesburg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Shanne, geboren op 02-08-1990 te Doesburg.
   2.  Amber, geboren op 14-10-1992 te Doesburg.

XIV.468    Roza Jacoba Hendrica Maria ZUIDERWIJK, geboren op 22-03-1963 te Delft, dochter van Jacobus Wilhelmus (Jacques) ZUIDERWIJK (zie XIII.506) en Petronella Maria (Nel) van der HULST.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 13-05-1985, gescheiden na 8 jaar op 04-10-1993 van J.J. (Jan) van MILL, geboren op 31-10-1947.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 12-03-1998 te Delft met Hendrik (Henk) van DRONGELEN, 37 jaar oud, geboren op 07-07-1960 te Delft. Uit dit huwelijk één kind, geboren te Delft.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Nancy, geboren op 29-12-1995 te Delft.

XIII.509    Hendrika Jacoba (Riek) ZUIDERWIJK, geboren op 26-06-1928 te Delft, dochter van Petrus Theodorus (Piet) ZUIDERWIJK (zie XII.398) en Apolonia Hendrika Cornelia (Plonie, Ploon) NEDERPELT, huisvrouw, kruidenierster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-09-1951 te Delft met Henricus J.P. (Henk) van HOUTEN, 30 jaar oud, geboren op 03-01-1921 te Delft. Uit dit huwelijk 5 kinderen, geboren te Delft.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rosa, geboren op 06-09-1952 te Delft.
   2.  Sjaak, geboren op 04-01-1954 te Delft.
   3.  Ilona, geboren op 07-10-1956 te Delft.
   4.  Eric, geboren op 11-07-1961 te Delft.
   5.  Angela, geboren op 15-04-1965 te Delft.

XIII.511    Cornelia Johanna Maria (Lia) ZUIDERWIJK, geboren op 03-07-1929 te Delft, dochter van Petrus Theodorus (Piet) ZUIDERWIJK (zie XII.398) en Apolonia Hendrika Cornelia (Plonie, Ploon) NEDERPELT, huisvrouw, kruidenierster.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-06-1957 te Delft met Johannes H.A. (Jan) van de HEIJDEN, 26 jaar oud, geboren op 04-11-1930 te Delft. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen, geboren te Delft.
Uit dit huwelijk:
   1.  T.C.M. (Tom), geboren op 23-03-1958 te Delft.
   2.  A.P.M. (Paula), geboren op 21-10-1959 te Delft.
   3.  J.M. (Hannie), geboren op 25-02-1961 te Delft.

XIII.512    Jacobus Hendrikus (Koos) ZUIDERWIJK, geboren op 05-07-1930 te Delft, overleden op 05-08-1979 te Delft op 49-jarige leeftijd, zoon van Petrus Theodorus (Piet) ZUIDERWIJK (zie XII.398) en Apolonia Hendrika Cornelia (Plonie, Ploon) NEDERPELT, huisvrouw, kruidenierster.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 07-08-1963 te Delft met Maria Th. ZIMMERMANN, 30 jaar oud, geboren op 21-06-1933 te Delft.
Uit dit huwelijk:
   1.  Richard, geboren op 28-05-1964 te Delft.
   2.  Frank, geboren op 16-05-1965 te Delft.
   3.  Sylvia, geboren op 18-01-1967 te Delft.
   4.  Marja, geboren op 13-03-1970 te Delft.
   5.  Bernadette, geboren op 18-02-1975 te Delft.

XIII.515    Adriana Wilhelmina (Jeanne/Jeannet) ZUIDERWIJK, dienstbode, geboren op 26-11-1931 te Delft, dochter van Petrus Theodorus (Piet) ZUIDERWIJK (zie XII.398) en Apolonia Hendrika Cornelia (Plonie, Ploon) NEDERPELT, huisvrouw, kruidenierster.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-05-1956 te Delft met Henk de BRUIN, 28 jaar oud, geboren op 26-03-1928 te Delft, overleden op 24-01-1974 te Delft op 45-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk twee kinderen, geboren te Delft.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ylon, geboren op 08-03-1957 te Delft.
   2.  Piet, geboren op 02-11-1958 te Delft.

XIII.517    Hendrikus Cornelis (Henk) ZUIDERWIJK, geboren op 30-04-1934 te Delft, overleden op 03-09-1979 te Delft op 45-jarige leeftijd, zoon van Petrus Theodorus (Piet) ZUIDERWIJK (zie XII.398) en Apolonia Hendrika Cornelia (Plonie, Ploon) NEDERPELT, huisvrouw, kruidenierster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-04-1958 te Delft met D.W. (Thea) VISSENBERG, 22 jaar oud, geboren op 31-01-1936 te Delft.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pauline, geboren op 07-01-1959 te Delft.
   2.  Matthieu, geboren op 10-07-1960 te Delft.
   3.  Pedro, geboren op 04-10-1961 te Delft.
   4.  Henk, geboren op 01-04-1965 te Delft.
   5.  Paul, geboren op 01-04-1965 te Delft.

XIII.519    Johannes Petrus (Jan) ZUIDERWIJK, geboren op 19-10-1935 te Delft, zoon van Petrus Theodorus (Piet) ZUIDERWIJK (zie XII.398) en Apolonia Hendrika Cornelia (Plonie, Ploon) NEDERPELT, huisvrouw, kruidenierster.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 27-12-1963 te Delft met Hermina Elisabeth (Hennie) van der LINDEN, 22 jaar oud, geboren op 03-07-1941 te Delft.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerold, geboren op 24-10-1964 te Delft.
   2.  Jeroen, geboren op 15-12-1966 te Delft.
   3.  Ewout (Wim) (zie XIV.495).

XIV.495    Ewout (Wim) ZUIDERWIJK, geboren op 23-01-1970 te Delft, zoon van Johannes Petrus (Jan) ZUIDERWIJK (zie XIII.519) en Hermina Elisabeth (Hennie) van der LINDEN.
Gehuwd te Delft met Connie Jeannette GERRITSEN, geboren te Delft, dochter van Albert Willem GERRITSEN en Maria A. JORRITSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Odine, geboren te Rotterdam.
   2.  Lieke Eli, geboren te Rotterdam.

XIII.522    Alida Jacoba Maria (Lydia) ZUIDERWIJK, geboren op 18-07-1937 te Delft, dochter van Petrus Theodorus (Piet) ZUIDERWIJK (zie XII.398) en Apolonia Hendrika Cornelia (Plonie, Ploon) NEDERPELT, huisvrouw, kruidenierster.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-07-1961 te Delft met M.M. (Thijs) VISSENBERG, 23 jaar oud, geboren op 24-07-1937 te Delfgauw. Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren.
Uit dit huwelijk:
   1.  Erica, geboren op 24-08-1963 te Larvik (Noorwegen).
   2.  Harald, geboren op 29-06-1966 te Larvik (Noorwegen).
   3.  Astrid, geboren op 20-06-1970 te Haarzuilens.
   4.  Johan, geboren op 07-08-1971 te Haarzuilens.

XIII.523    Petrus Maria (Piet) ZUIDERWIJK, geboren op 28-05-1939 te Delft, zoon van Petrus Theodorus (Piet) ZUIDERWIJK (zie XII.398) en Apolonia Hendrika Cornelia (Plonie, Ploon) NEDERPELT, huisvrouw, kruidenierster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-05-1963 te Finland met Leena Maria KAUPPINNEN, 25 jaar oud, geboren op 22-01-1938 te Kuvola (Finland).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aleksander Jacobus (Allan), geboren op 28-06-1964 te Delft.
   2.  Lucia, geboren op 20-05-1966 te Delft.
   3.  Matti, geboren op 04-01-1970 te Delft.

XIII.526    Apolonia Cornelia Maria (Plony) ZUIDERWIJK, geboren op 26-03-1941 te Delft, dochter van Petrus Theodorus (Piet) ZUIDERWIJK (zie XII.398) en Apolonia Hendrika Cornelia (Plonie, Ploon) NEDERPELT, huisvrouw, kruidenierster.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-09-1963 te Delft met Adrianus P. (Aad) BELLEKOM, 22 jaar oud, geboren op 04-03-1941 te Zweth. Uit dit huwelijk 3 kinderen, geboren te Delft.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan, geboren op 09-06-1962 te Delft.
   2.  Agnes, geboren op 03-08-1964 te Delft.
   3.  Hélène, geboren op 19-06-1971 te Delft.

XIII.527    Wilhelmus Adrianus (Wim) ZUIDERWIJK, geboren op 17-05-1942 te Delft, zoon van Petrus Theodorus (Piet) ZUIDERWIJK (zie XII.398) en Apolonia Hendrika Cornelia (Plonie, Ploon) NEDERPELT, huisvrouw, kruidenierster.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 31-07-1971 te Delft met T.M.A. (Tresja) van der ENDE, 22 jaar oud, geboren op 23-09-1948 te Schipluiden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mecheline, geboren op 28-08-1972 te Delft.
   2.  Liselotte, geboren op 10-02-1976 te Delft.
   3.  Bert, geboren op 16-05-1980 te Delft.

XIII.529    Augustinus Jacobus Hendrikus Maria (Guus) ZUIDERWIJK, geboren op 15-04-1943 te Delft. Guus Zuiderwijk, wonende te Delft, ontving in 2010 een Koninklijke onderscheiding: benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zoon van Petrus Theodorus (Piet) ZUIDERWIJK (zie XII.398) en Apolonia Hendrika Cornelia (Plonie, Ploon) NEDERPELT, huisvrouw, kruidenierster.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-10-1968 te Delft, gescheiden 1993 te Delft van E.L.J. (Bettie) MIDDELKOOP, geboren op 26-08-1949 te Delft.
Uit dit huwelijk:
   1.  B.L.M. (Babette), geboren op 20-03-1971 te Delft.
   2.  F.Th.E. (Femke), geboren op 28-01-1974 te Delft.
   3.  J.P.A. (Jacob), geboren op 14-08-1979 te Delft.

XI.323    Adrianus Johannes (Adriaan) ZUIDERWIJK, arbeider, geboren op 19-01-1857 te Monster. In geboorteakte: Zuiderwijk. Overleden op 06-01-1944 te Poeldijk (Monster) op 86-jarige leeftijd. Heeft een tijdje in Naaldwijk gewerkt op de Mariendijk 71, van 3-3-1871 tot 2-5-1873. Zoon van Petrus (Pieter) ZUIJDERWIJK (zie X.156) en Maria (Marie) NEDERPELT, dienstbode.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-05-1882 te Naaldwijk met Adriana HULSPAS, 22 jaar oud, geboren op 22-02-1860 te Naaldwijk, overleden op 27-03-1945 te Voorburg op 85-jarige leeftijd, dochter van Hendrik HULSPAS en Maria van der VEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Adriana, geboren op 18-04-1883 te Monster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-05-1906 te Monster met Arnoldus VEERKAMP, 24 jaar oud, geboren op 15-03-1882 te Monster, zoon van Willem VEERKAMP en Hendrika BOUZAK.
   2.  Maria Johanna (zie XII.404).
   3.  Adriana, geboren op 31-12-1885 te Monster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-05-1909 te Monster met Cornelis Gerardus BRABANDER, 26 jaar oud, geboren op 11-03-1883 te Monster, zoon van Willem Simon BRABANDER en Catharina van der VELDE.
   4.  Hendrika Johanna, religieuze, geboren op 20-08-1887 te Monster (gezindte: RK), overleden op 02-05-1935 te Oudenbosch op 47-jarige leeftijd. Hendrica Johanna woonde in Oudenbosch.
   5.  Petrus (Piet) (zie XII.408).
   6.  Cornelia, dienstbode, geboren op 22-08-1891 te Monster (gezindte: rk).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04-01-1919 te Monster met Nicolaas BUIJS, 28 jaar oud, geboren op 03-10-1890 te Monster, overleden op 10-01-1960 te Wateringen op 69-jarige leeftijd, zoon van Johannes Hermanus BUIJS en Adriana SCHATS.
   7.  Anna Adriana, geboren op 10-10-1892 te Monster, overleden op 28-04-1893 te Monster, 200 dagen oud.
   8.  Cornelia Catharina, geboren op 24-11-1893 te Monster, overleden op 06-12-1893 te Monster, 12 dagen oud.
   9.