Parenteel van Jan (NN) ZUIJDERWIJK
 
I.1
Jan (NN) ZUIJDERWIJK. Vermoedelijk heet deze Zuijderwijk gewoon Jan. Bij verder onderzoek zal blijken, dat deze Jan bijna zeker dezelfde persoon is als Jan Willemsz. Zuijderwijk, die getrouwd was met Lidwina van Rijn. Zie bij Willem Jansz. Zuijderwijk voor uitleg. Of zie in de derde parenteel voor dezelfde uitleg bij het paar Nicolaas Schilperoord en Jannetje Zuijdwijk.
Kind:

II.1
Willem Jansz. ZUIJDERWIJK (Willem Zuijdwijk), geboren 1750‑‑1755 te Wateringen? (gezindte: RK), overleden op 08‑09‑1806 te Wateringen. Uit het DTB Wateringen 6b, het overlijdensregister, RK, fol 20, blijkt dat datum 08-09-1806 de inschrijving van overlijden is. Uit het archief van de Jezuïeten te Nijmegen bleek dat Willem op deze datum overleed. Dit werd verder bevestigd door de huwelijksbijlage bij het trouwen van zijn zoon Petrus in 1824.
In het oud-notarieel werd als overlijdensdatum voor Willem vermeld: 10-09-1806. Hierbij werd ook vermeld, dat zijn eerste echtgenote Marijtje Jansdr. van Leeuwen was (in plaats van Maria Pieterse van Leeuwen).
Begraven op 12‑09‑1806 te Wateringen. In 1795 traden Nicolaas Schilperoord en Joanne Zuijderwijk op als getuige bij de doop van Pieter, zoon van Willem Jansz. Zuijderwijk en Francina van Es te Wateringen. Als eerste gedachte komt op: misschien zijn Willem Jansz. en Joanne uit hetzelfde gezin. Toch lijkt mij dit niet juist. Ik denk dat deze Joanne Cornelisdr. een nicht is van Willem Jansz.. Dit denk ik ook, omdat Jan Cornelissen Z., neef van Willem Jansz. Z., in 1808 optrad als voogd van de zes kinderen van Willem Jansz. Z. uit zijn eerste en tweede huwelijk. (Francina van Es wilde weer hertrouwen.) Mede door de doopgetuigen bij de kinderen van Nicolaas Schilperoord en Jannetje Zuijdwijk veronderstel ik, dat er een gezin is met als vader Cornelis Z. met o.a. de drie kinderen: Jan, Johanna (Jannetje) en Maria. Na zoeken in mijn archief leverde dit het echtpaar Cornelis Z. en Adriana de Winter op. Deze Cornelis Z. was weer een zoon van Jan Willemsz. Z. en Lidwina van Rijn. Hypothese 1: In dit gezin waren twee kinderen, die Johannes heten, geboren 1726 en 1736. Eén van deze twee kinderen Johannes moet de gezochte vader van Willem Jansz. Zuijderwijk zijn. (Ik verwachtte, dat Willem Jansz. Zuijderwijk was geboren rond 1750-1755.) Deze doop heb ik echter nooit kunnen vinden.
Hypothese 2: Willem Jansz. is pas op latere leeftijd getrouwd. In 1734 was een Willem gedoopt in het gezin van Jan Wz. Zuiderwijk en Liduwijn van Rijn. Deze Willem was dan op circa 41-jarige leeftijd getrouwd met Maria Jansdr. van Leeuwen. (De twee Willems, die eerder in dit huwelijk waren geboren, uit 1720 en 1723, laat ik hier buiten beschouwing.)
Voor mijn gevoel ligt hypothese 2 meer voor de hand. Meer onderzoek moet uitwijzen welke hypothese juist is.
Zoon van Jan (NN) ZUIJDERWIJK (zie I.1).
Ondertrouwd (1) op 28‑04‑1770 te Wateringen. Uit het Gaarder Wateringen 1, het register van ontvangst van impost op trouwen, (ORA 64, Wateringen fol 258), was 28-04-1770 de datum van aangifte van het voorgenomen huwelijk van Willem Jansz. Zuidwijk, jm van Watering en Maria Jans van Leeuwen, jd van Watering. Zij betaalden beiden f 6.-.- (vierde classe). Gehuwd mei‑1770 met Maria Jansdr. van LEEUWEN, geboren 1745‑‑1748, overleden op 14‑01‑1788 te Wateringen. Deze datum is de inschrijving van het overlijden van Maria Jansze van Leeuwen in het overlijdensregister, RK, van Wateringen. (DTB W 6b, fol. 9). (Bron: archief Jezuïeten in Nijmegen.). Deze Maria Jansdr. van Leeuwen was niet dezelfde als de Maria van Leeuwen, die met een andere Wilhelmus van Zuidwijk was getrouwd. Dochter van Jan Arisz. van LEEUWEN, herbergier te Wateringen, en Agie Albregtsdr. (Agatha) van RIJN. Op 23-03-1776 lieten Willem Jansz. Zuiderwijk en Maritje Jansdr. van Leeuwen, beiden wonende onder Wateringen, hun mutueel (wederzijds) testament te Delft bij notaris Jacobus van Koetsveld opmaken (Delft NA 3193 fol. 16). Daarin lezen wij o.a.: De langstlevende zal gehouden zijn om eventuele kinderen, die in dit huwelijk verwekt worden, "eerlijk en na de staat des boedels hun te laten Leere, leesen, schrijven en voorts sodanige kunst, handwerk of exercitie, als waartoe de selve bij de langstlevende bequaamt zullen werden geoordeelt te zijn." Als het kind/de kinderen gekomen zijn tot hunner mondigen dagen of eerder huwelijk, ontvangen zij hun legitieme portie van 3 gulden en 3 stuivers.
Verder was er sprake van een legaat van 6 gulden en 6 stuivers aan Maria's ouders, als Willem en Marijtje beiden eerder zouden overlijden. Hierbij werd de onderhoudsplicht aan een eventueel minderjarig kind(eren) vastgelegd. Hiermee werd de weeskamer uitgesloten. Zij stelden elkaar tot enige en absolute voogd of voogdesse over hunne minderjarige na te laten kinderen en erfgenamen. Als laatste verklaarden de testateurs beneden de 2000 gulden gegoed te zijn. De akte werd door Willem ondertekend met: Willem Janse Suijwijk (zonder d) en Marijtje zette eigenhandig een kruis als merk.

Ondertrouwd (2) op 31‑10‑1788 te Wateringen, gehuwd op 16‑11‑1788 te Wateringen. Uit de toevoegingen in het trouwboek voor het gerecht bleek, dat Willem weduwnaar was en Francina j(onge d(ochter). Bij het trouwen van de weduwnaar moet er ook in het weeskamerarchief iets te vinden zijn i.v.m. de twee kinderen van Maria van Leeuwen. Ook het gaardersarchief kan nog informatie geven. (RK) met Francina (Francijntje) van ES, geboren 1762 (gezindte: RK), overleden op 13‑10‑1819 te Wateringen. Francijntje woonde bij haar overlijden te Wateringen in het huis A 87. De aangifte was op 16-10-1819. Haar geboorteplaats stond niet in de overlijdensakte. Op 20-09-1792 werd voor notaris Jacobus van Koetsveld te Delft haar testament opgemaakt.
Omdat Francina, wonende in het Oosteinde te Wateringen, weer wilde hertrouwen (met Ary van der Zijden), werd op 12-08-1808 een Bewijs van legitieme portie opgesteld, waarbij zij beneden de 4000 gulden werd geschat en werden de voogden over haar kinderen aangesteld. (Notaris Jan Denick Patijn)
De twee kinderen uit het eerste huwelijk van Willem en Marijtje waren Jan en Elizabeth Zuijderwijk. De eerste vrouw van Willem Zuijderwijk werd Marijtje Jansdr. van Leeuwen genoemd. Uit het huwelijk van Willem met Francina werden als erfgenamen de volgende vier kinderen genoemd: Marijtie, Willem, Pieter en Cornelis Zuijderwijk. Als voogden werden genoemd: Jan Cornelis Zuijderwijk, wonende te Wateringen, neef van Willem Zuijderwijk en Nicolaas Blok, wonende te Wateringen, zwager. (Nicolaas Blok was in 1807 getrouwd met Maria van Esch.)
In 1808 stelde Ary van der Zijden, wonende te Wateringen, zich borg voor een schuld, die Francina had aan haar kinderen wegens een legitieme portie van 240 gulden.
In 1814, bij het huwelijk van haar zoon Willem, ondertekende zij met Fransina van Es.
Dochter van Willem Fransz. van ES en Antje Ariensdr. SPRENKHUISEN. Bijna een jaar na het overlijden van zijn eerste vrouw, Maria Jansze van Leeuwen, hertrouwde Willem met Francina van Es. In 1789 waren Willem Zuijderwijk en Francijntje van Es te Schipluiden getuigen bij de doop van Antje, dochter van Gerrit Leendertsz. Zuidgeest en Jannetje Willemse van Es. Op 26-12-1802 waren Wilhelmus Zuijdwijk en Francijna van Es getuigen bij de doop te Delft van Wilhelmus Stephanus Alsemgeest. Hij was een zoon van Jacobus Alsemgeest en Adriana (Ariaantje) van Es. Ariaantje was afkomstig van Wateringen en was vermoedelijk een zus van Francijna van Es.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Cornelia, geboren 1771‑‑1775. Misschien Cornelia Zuidwijk, PG ongehuwd en een zoon Adrianus.
Uit het tweede huwelijk:
4.
Maria (Marijtie), geboren 1789‑‑1790. Deze Marijtie Zuijderwijk werd in 1808 als eerste erfgename (dus vermoedelijk de oudste) genoemd van haar vader Willem Zuijderwijk.
6.
Petrus (Pieter), gedoopt (RK) op 14‑02‑1793 te Wateringen (getuige(n): Joannes van Straaten en Maria van Es), begraven op 02‑12‑1794 te Wateringen op 1-jarige leeftijd. Een kind van Zuijdewijk werd begraven, vermoedelijk deze Pieter. Later werd weer een kind Pieter genoemd.
7.
Johannes, gedoopt (RK) op 04‑01‑1794 te Wateringen (getuige(n): Gerardus Zuydgeest en Joanna van Es). Gerrit Leendertsz. Zuidgeest en Jannetje Willemse van Es waren met elkaar getrouwd. Begraven op 14‑02‑1794 te Wateringen, 41 dagen oud.
9.
NN, geboren 1796, begraven op 19‑11‑1796 te Wateringen. Nog zoeken naar kinderen tussen 1796 en 1801.
10.
NN, geboren 1797‑‑1801, begraven op 25‑02‑1801 te Wateringen.
11.
Cornelius (Cornelis), gedoopt (RK) op 18‑04‑1802 te Wateringen (getuige(n): Joannes van der Zijde en Cornelia van Esch), overleden op 19‑01‑1822 te Naaldwijk op 19-jarige leeftijd, begraven op 25‑01‑1822 te Naaldwijk. Cornelis Zuiderwijk.

III.2
Johannes Willemsz. (Jan) ZUIJDERWIJK (Zuiderwijk), tuinier, koopman, tuinder (1813), arbeider (bev. reg. 1825-1829), geboren op 11‑06‑1776 te Wateringen. Jan Willemsz. Zuijderwijk stond op de lijst voor de Nationale garde van Wateringen, opgemaakt in april 1813. Hij was tuinder, gehuwd en had drie kinderen stond erbij en dat klopt met de rest van de gegevens. Op de lijst van kiesgerechtigden te Wateringen, opgemaakt in juli 1811, stond bij Jan Willemsz. Zuijderwijk als geboortedatum 10-06-1774.
Volgens het bev. reg. van Delft woonde hij in wijk 4 nummer 373 blz. , later w2-192.
(gezindte: RK), overleden op 02‑03‑1835 te Delft op 58-jarige leeftijd. Het bev. reg. vermeldde dezelfde datum. Zoon van Willem Jansz. ZUIJDERWIJK (Willem Zuijdwijk) (zie II.1) en Maria Jansdr. van LEEUWEN.
Ondertrouwd op 19‑01‑1805 te Maassluis, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03‑02‑1805 te Maassluis. Jan Willemsz. Zuijderwijk, jm, geboren en wonende in Wateringen en Maria van Uden, jd, geboren en wonende in Maassluis. Haar drie huwelijkse proclamaties zijn te Maassluis geschied. De bruidegom betaalde f 3. en de bruid pro deo. Gehuwd voor de kerk op 03‑02‑1805 te Maassluis (RK) met Maria van UDEN, winkelierster, geboren 1780 te Maassluis. Geen doop gevonden te Maassluis; het RK-doopboek start in 1787. (gezindte: RK), overleden op 13‑06‑1853 te Delft. Ook Maria Jansse van Uden. Dochter van Joannes (Jan) van UDEN en Maria van (der) ROER. Het gezin woonde volgens het bev. reg. van Delft in wijk 4, nummer 373; later wijk 2 nummer 132. Vermoedelijk is Barendina Zuijderwijk, geboren volgens het bev. reg. van Delft (1825-1829) op 22-08-1805 te Maassluis, dienstbode een voorkind van dit stel. (Bewijs moet nog volgen.).
Uit dit huwelijk:
1.
Maria (zie IV.2).
3.
Johannis (Johannes, Jan), geboren op 01‑05‑1812 te Wateringen, overleden op 16‑05‑1837 te Delft op 25-jarige leeftijd. Johannes was ongehuwd.
4.
Willem ZUIDERWIJK, geboren op 06‑12‑1814 te Wateringen.
5.
Pieter Janse, geboren op 02‑02‑1817 te Wateringen.
6.
Pieter (zie IV.8).
7.
Maria (Zuiderwijk), geboren op 18‑11‑1821 te Wateringen, overleden op 03‑07‑1823 te Delft op 1-jarige leeftijd.
8.
Leena Maria, geboren op 12‑05‑1827 te Delft, overleden op 19‑03‑1856 te Delft op 28-jarige leeftijd. Leena Maria was ongehuwd.

IV.2
Maria ZUIJDERWIJK, geboren op 31‑01‑1807 te Wateringen, gedoopt (RK) op 31‑01‑1807 te Wateringen (getuige(n): Cornelius van der Spek en Cornelia van der Hoeven), overleden op 29‑12‑1872 te Delft op 65-jarige leeftijd, dochter van Johannes Willemsz. (Jan) ZUIJDERWIJK (Zuiderwijk) (zie III.2) en Maria van UDEN, winkelierster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12‑01‑1831 te Delft met Henricus (Hendrik) KARIS, geboren 1778‑‑1779 te Delft, gedoopt (rk) op 12‑08‑1778 te Delft, overleden op 20‑04‑1860 te Delft. Ook Hendrikus Karis. Zoon van Pieter KARIS en Geertruda OTTEN. Op 10-03-1832 lieten zij hun testament te Delft opmaken. Zij hadden negen kinderen, die allen te Delft waren geboren tussen 1831 en 1847.
Uit dit huwelijk:
1.
Geertruida Hendrika, geboren op 26‑10‑1831 te Delft, overleden op 19‑09‑1853 te Delft op 21-jarige leeftijd.
2.
Johannes Hendricus, geboren op 09‑02‑1833 te Delft, overleden op 10‑05‑1865 te Delft op 32-jarige leeftijd.
3.
Petrus Hendrikus, geboren op 15‑01‑1835 te Delft, overleden op 17‑06‑1836 te Delft op 1-jarige leeftijd.
4.
Hendrikus Marinus, geboren op 23‑11‑1836 te Delft.
5.
Johanna Jacoba, geboren op 20‑10‑1838 te Delft, overleden op 24‑08‑1911 te Rotterdam op 72-jarige leeftijd. In de overlijdensakte werd haar moeder Jacoba Zuiderwijk genoemd.
Gehuwd met Gerardus Hendricus PETERS, overleden in/vr 1911.
6.
Maria Pieternella, geboren op 16‑01‑1841 te Delft.
7.
Petrus Johannes, geboren op 23‑03‑1843 te Delft.
8.
Wilhelmina Johanna, geboren op 07‑05‑1845 te Delft.
Gehuwd 1872 te Delft met Henricus (Hendrik) PAS, koopman, geboren op 09‑01‑1840 te Tiel, overleden op 09‑11‑1895 te Amsterdam op 55-jarige leeftijd.
9.
Wilhelmus Woutherus, geboren op 19‑10‑1847 te Delft.

IV.3
Everardus Petrus (Evert) ZUIJDERWIJK, waterkopersknecht, koopman (1847, 1853, 1856), geboren op 11‑01‑1809 te Wateringen, gedoopt (RK) op 11‑01‑1809 te Wateringen (getuige(n): Everardus Petrus van der AA (pastoor) en Rosalia van Hulst), overleden op 07‑01‑1856 te 's-Gravenhage op 46-jarige leeftijd. Het overlijden werd aangegeven door de directeur van het Verbeterhuis in Den Haag. Zoon van Johannes Willemsz. (Jan) ZUIJDERWIJK (Zuiderwijk) (zie III.2) en Maria van UDEN, winkelierster.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20‑05‑1835 te Delft met Geertruida (Geertrui(j)) (van) MAANE (van Ma(a)nen en Zaane), 22 jaar oud, groenteverkoopster (1870), geboren op 08‑02‑1813 te Delft, overleden op 07‑06‑1893 te 's-Gravenhage op 80-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: Geertruida Maane. Dochter van Coenraad MAANE en Geertruida (Geertruy) van den AKKER.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, geboren op 07‑04‑1836 te Delft, overleden op 27‑01‑1837 te Delft, 295 dagen oud.
2.
Andries, schippersknecht (1891), geboren op 08‑04‑1837 te Delft, overleden op 02‑01‑1891 te Den Haag op 53-jarige leeftijd. Ook Zuiderwijk. Was ongehuwd bij overlijden. Vader was toen al overleden, moeder woonde in Den Haag.
3.
Johannes, geboren op 01‑04‑1839 te Delft, overleden op 19‑07‑1839 te Delft, 109 dagen oud.
5.
Helena Geertruida ZUIDERWIJK, geboren op 21‑10‑1848 te Den Haag, overleden op 13‑12‑1913 om 8.00 uur te Loosduinen op 65-jarige leeftijd. Omdat Geertruida in Den Haag woonde werd haar overlijden ook daar geregistreerd. Ongehuwd gebleven.
6.
Johanna ZUIDERWIJK, geboren op 07‑09‑1850 te Den Haag, overleden op 19‑03‑1929 te Delft op 78-jarige leeftijd. Johanna woonde in Den Haag en werd ook aldaar in het overlijdensregister opgenomen. Zij was ongehuwd. Ongehuwd.
7.
Johannes ZUIDERWIJK, geboren op 23‑01‑1853 te Den Haag, overleden op 10‑01‑1854 te 's-Gravenhage, 352 dagen oud.

V.15
Everardus Petrus ZUIDERWIJK, metselaar (1870, 1871), aschman (1872), arbeider (1872), geboren op 14‑05‑1847 te Den Haag, overleden op 18‑10‑1872 te 's-Gravenhage op 25-jarige leeftijd. Zijn moeder werd Geertruida Maane genoemd. Zoon van Everardus Petrus (Evert) ZUIJDERWIJK (zie IV.3) en Geertruida (Geertrui(j)) (van) MAANE (van Ma(a)nen en Zaane), groenteverkoopster (1870).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02‑11‑1870 te Den Haag. Everardus Petrus Zuiderwijk diende als "loteling?" in het derde Regiment Infanterie. (Een loteling is iemand, die moest loten voor de militaire dienst. Blijkbaar was hij ingeloot.)
De moeder van de bruidegom verklaarde haar naam niet te kunnen schrijven.
Echtgenote is Catharina Charlotta BERLOTH, 24 jaar oud, dienstbode (1870), geboren op 02‑03‑1846 te Den Haag, dochter van Abraham BERLOTH, schoenmaker (1870), en Catharina TOULOUSE. {Zij is later gehuwd op 30-jarige leeftijd op 31‑01‑1877 te 's-Gravenhage met Johannes Nicolaas PERLOT, geboren 1853 te Amsterdam, zoon van Johan Adam PERLOT en Jacoba de JONG.}
Uit dit huwelijk:
1.
Everardus Petrus, geboren op 17‑06‑1871 te 's-Gravenhage, overleden op 02‑11‑1871 te 's-Gravenhage, 138 dagen oud. In de overlijdensakte stond de volgende naam voor de moeder: Catharina Christina Helena Berloth.
2.
Everardus Petrus, geboren op 31‑07‑1872 te 's-Gravenhage, overleden op 16‑09‑1872 te 's-Gravenhage, 47 dagen oud. De moeder werd in de overlijdensakte Catharina Charlotte genoemd.

IV.8
Pieter ZUIJDERWIJK, koopman, geboren op 17‑05‑1819 te Wateringen, gedoopt (rk) op 17‑05‑1819 te Wateringen, overleden op 09‑06‑1849 te Stompwijk op 30-jarige leeftijd. In het bev. reg. te Delft stond: Petrus Zuiderwijk. Zoon van Johannes Willemsz. (Jan) ZUIJDERWIJK (Zuiderwijk) (zie III.2) en Maria van UDEN, winkelierster.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06‑08‑1843 te Voorburg met Apolonia van VEEN, 28 jaar oud, geboren op 14‑03‑1815 te Voorburg, gedoopt (RK) op 14‑03‑1815 te Voorburg, overleden op 21‑02‑1881 te Stompwijk op 65-jarige leeftijd, dochter van Tielemanus van VEEN (Timotheus) en Maria van de VEN. Na het overlijden van Pieter Zuijderwijk is Apolonia van Veen hertrouwd met Johannes Franciscus de Niet.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, bierhuishoudster, geboren op 08‑05‑1844 te Voorburg. In de geboorteakte stond: Zuiderwijk. Gedoopt (RK) op 08‑05‑1844 te Voorburg. Vertrekt 13-4-1908 naar Moers (Duitsland). In dit gezin 6 kinderen.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 03‑05‑1876 te Den Haag. Jacobus Westerhout was weduwnaar van Antje Buys. Echtgenoot is Jacobus WESTERHOUT, 30 jaar oud, trambeambte (1870), tuinman (1871), geboren op 05‑07‑1845 te Voorburg. Bij de geboorte te Voorburg werd Jacobus ingeschreven onder zijn moeders naam: Jacobus de Koning. (gezindte: RK), overleden op 27‑06‑1899 te Den Haag op 53-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Paulus WESTERHOUT, huiswerker (1845), marinier (t/m 1863), en Johanna de KONING, winkelierster (1850). Uit dit huwelijk 2 kinderen: Johannes Wilhelmus Westerhout, geboren 21-06-1878 in Den Haag en Gerarda Apolonia Westerhout, geboren 21-08-1880 in Den Haag. Maria Zuiderwijk vertrok op 13-04-1908 naar Moers (Duitsland). {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03‑05‑1871 te Den Haag. In de huwelijksakte stond, dat Jacobus Westerhout diende als plaatsvervanger in het Regiment Grenadiers en Jagers. Bij hun huwelijk woonden beiden in Voorburg. Echtgenote is Antje BUIS, 29 jaar oud, dienstbode (1871), geboren op 19‑06‑1841 te Enkhuizen, overleden op 28‑03‑1875 te Voorburg op 33-jarige leeftijd, dochter van Klaas Willemsz BUIS en Aaltje OUTMAN. Uit dit huwelijk 2 kinderen: Johanna Cornelia Westerhout, geboren 13-03-1872 in Voorburg en Wilhelmus Johannes Westerhout, geboren 12-02-1874 in Voorburg.}
2.
Johannes Wilhelmus ZUIDERWIJK, geboren op 24‑12‑1845 te Voorburg. In de geboorteakte stond: Zuiderwijk. Overleden 1845‑‑1846. Vermoedelijk.
4.
Peter Hermanus ZUIDERWIJK, geboren ‑06‑1849, overleden op 23‑01‑1850 te Stompwijk. Bij zijn overlijden was hij 5 maanden oud.

V.23
Johannes Wilhelmus ZUIDERWIJK (Zuidwijk), timmerman (1874, 1875, 1876, 1877, 1878), geboren op 13‑12‑1846 te Voorburg, overleden op 07‑06‑1878 te 's-Gravenhage op 31-jarige leeftijd. Weduwnaar van Cornelia Maria van Kampen. Zoon van Pieter ZUIJDERWIJK (zie IV.8) en Apolonia van VEEN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16‑09‑1874 te Den Haag. De bruidegom woonde te Stompwijk, alwaar de huwelijksafkondigingen ook plaatsvonden. Hij ondertekende met: J.W. Zuiderwijk. Echtgenote is Cornelia Maria van KAMPEN, 20 jaar oud, geboren op 17‑05‑1854 te Den Haag, overleden op 21‑05‑1876 te 's-Gravenhage op 22-jarige leeftijd. Huisvrouw van Johannes Wilhelmus Zuiderwijk. Dochter van Johannes van KAMPEN, metselaar (1874, 1876), en Hendrika van LOCHEM.
Uit dit huwelijk:
1.
Petrus Maria Gerardus, geboren op 25‑01‑1875 te 's-Gravenhage, overleden op 21‑06‑1875 te 's-Gravenhage, 147 dagen oud. In de overlijdensakte stond: Petrus Marie Gerardus Zuiderwijk.
2.
Hendrika Apolonia, geboren op 24‑04‑1876 te 's-Gravenhage, overleden op 16‑06‑1877 te 's-Gravenhage op 1-jarige leeftijd.

III.5
Elizabeth (Lijpie) ZUIDERWIJK (Zuijderwijk), tuinierster, kasteleinesse, geboren op 14‑02‑1782 te Wateringen. Genlias. (gezindte: RK), overleden op 30‑09‑1858 te Monster op 76-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: Zuijdwijk. Na de dood van haar man neemt Elisabeth de tuin over, samen met haar zoon, de twee beroepen staan beide gelijktijdig vermeld. Trekt op 6-6-1855 van Naaldwijk weg, met dochter Maria van Paassen. Omdat Pieter getuige is bij huwelijk zwager, moet Elizabeth wel dezelfde ouders hebben als Willem!
Ook Elisabeth Willems Zuijdwijk.
Dochter van Willem Jansz. ZUIJDERWIJK (Willem Zuijdwijk) (zie II.1) en Maria Jansdr. van LEEUWEN.
Ondertrouwd op 03‑05‑1805 te Naaldwijk. Pieter Servaasz van Paaschen, JM, geboren en wonende te Hondsholredijk, met Elizabeth Willemsdr Zuijderwijk, JDr, geboren te Wateringen en wonende in de Poeldijk. De bruidegom betaalde 3 gulden.(scan 507/615), gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19‑05‑1805 te Monster, gehuwd voor de kerk op 19‑05‑1805 te Monster (RK) (getuige(n): Ariaantje van Paassen). Pieter Servaasse van Paassen en Elizabeth Zuijdewijk. Echtgenoot is Pieter Servaasz. van PAASSEN, 22 jaar oud, tuijner (1814),tapper, geboren te Honselersdijk, gedoopt op 19‑10‑1782 te Monster, overleden op 07‑05‑1836 te Ter Heide (Monster) op 53-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: geboren te Hontsholredijk op 19-10-1782. Zoon van Servaas Jansz. van PAASSEN en Marijtie Willemse van KESTER. Zij woonden in Naaldwijk C-35, dat was in Hontsholredijk (Honselersdijk). Na de dood van haar man nam Elizabeth, samen met haar zoon, de tuin over. Zij vertrok in juni 1855 met haar dochter Maria van Paassen uit Naaldwijk.
Zij hadden negen kinderen, waarvan de gegevens niet alle zijn opgenomen.

Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus, geboren 1810 te Honselersdijk.
2.
Willemina, geboren op 06‑09‑1812 te Hontsholredijk.
3.
Maria, geboren op 25‑01‑1814 te Honselersdijk.
4.
Wilhelmina, geboren op 06‑09‑1814 te Honselersdijk.
5.
Willem, geboren op 12‑10‑1815 te Honselersdijk.
6.
Johanna, geboren op 07‑02‑1818 te Hontsholredijk.
7.
Johannes, geboren op 03‑11‑1819 te Hontsholredijk (Naaldwijk).
8.
Cornelis, geboren op 01‑07‑1822 te Honselersdijk.
9.
Johannes, geboren op 05‑10‑1824 te Honselersdijk.

III.7
Willibrordus (Willem) ZUIJDERWIJK (Willem Willemse), bouwmansknecht, schipper, arbeider (1814, 1819, 1849, 1851), geboren op 15‑10‑1791 te Wateringen. Staat niet in index bij broers, die wel in een kerk gedoopt zijn. Geboortedatum is vermoedelijk, kan ook 1792 zijn. Overleden op 30‑03‑1855 te Den Haag op 63-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: Willem Zuiderwijk, weduwnaar van Martina Bellekom. Ook Zuiderwijk. Zoon van Willem Jansz. ZUIJDERWIJK (Willem Zuijdwijk) (zie II.1) en Francina (Francijntje) van ES.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21‑04‑1814 te Naaldwijk (getuige(n): Dirk Hulspas, 39 jaar, bouwman, oom van bruid, Adolf Hulspas, oudoom van de bruid, Pieter van Paassen, 32 jaar zwager van de bruidegom, Jan van Rijn, 60 jaar? zwager van de bruidegom) met Martijntje (Marijtje, Maria) BELLEKOM, 21 jaar oud, dienstmaagd, geboren op 02‑08‑1792 te Honselersdijk. In de trouwakte stond: geboren in Naaldwijk. Gedoopt (RK) op 03‑08‑1792 te Monster (getuige(n): Govert Hulspas en Martijntje van Keulen), overleden op 19‑04‑1854 te Den Haag op 61-jarige leeftijd, dochter van Jacobus BELLEKOM en Johanna Govertse HULSPAS. Uit dit huwelijk waren in 1828 vermoedelijk nog 3 kinderen (Jacobus, Frans en Jan) in leven.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem, husaar, geboren op 17‑08‑1814 te Naaldwijk, overleden op 03‑09‑1838 om 01.00 uur te Maastricht op 24-jarige leeftijd. Uit het doodextrakt uit de registers van den Burgelijke Stand der stad Maastricht, Provincie Limburg over den jare 1838 bleek, dat Willem Zuijderwijk husaar was bij de achtste kompagnie, vierde eskadron van het regiment husaren. Hij was ongehuwd.
2.
Jacobus ZUIDERWIJK (zie IV.22).
3.
Willem ZUIDERWIJK, geboren 1816‑‑1817, overleden op 09‑03‑1817 te Poeldijk (Naaldwijk). Willem Zuiderwijk is geboren in de Poeldijk, wonende in het huis A:nr.13; overleden drie maanden oud; gewoond hebbende ten huisen van Hendrik Guding, welke het zelve kind had aangenomen na het overlijden desselfs moeder. Het kind werd aangegeven door Nicolaas Dijkhuisen, 40 jr, schipper en Willem kuivenhoven, 21 jr, tuinier; beiden wonende te Naaldwijk. Begraven op 12‑03‑1817 te Naaldwijk. Willem Zuiderwijk, een kind van Willem Zuidewijk (N45-71). Zeer waarschijnlijk hoort dit kind tot dit gezin. Nog eens na trekken.
4.
Franciscus (zie IV.26).
5.
Gerritje, geboren op 31‑01‑1821 om 10.30 uur te Naaldwijk, overleden op 23‑04‑1821 te Naaldwijk, 82 dagen oud, begraven op 27‑04‑1821 te Naaldwijk. Gerritje Zuiderwijk, een kind van ??? Zuiderwijk. Nog even nazoeken bij welke Willem deze dan eigenlijk hoort, ook al is Maria Bellekom de oudste wel erg oud nu...
6.
Cornelis, geboren op 10‑03‑1822 om 02.00 uur te Naaldwijk, overleden op 13‑05‑1822 te Naaldwijk, 64 dagen oud, begraven op 15‑05‑1822 te Naaldwijk. Cornelis Zuiderwijk, een kind van Willem Zuiderwijk. Niet zeker dat het hier om de juiste ouders gaat!
7.
Johannes, (gepensioneerd) militair (1881), geboren op 16‑05‑1823 om 21.30 uur te Naaldwijk, gedoopt (RK) op 17‑05‑1823 te Naaldwijk, overleden op 19‑06‑1881 te Wijchen op 58-jarige leeftijd. Bij het overlijden werd geen partner vermeld.
8.
Cornelis, geboren op 14‑10‑1825 om 09.00 uur te Naaldwijk, overleden op 18‑11‑1825 te Naaldwijk, 35 dagen oud, begraven op 22‑11‑1825 te Naaldwijk. Cornelis Zuiderwijk, een kind van Willem Zuiderwijk. Niet zeker dat het hier om de juiste ouders gaat!
9.
Johanna, naaister (1851), geboren op 06‑03‑1828 te Naaldwijk, overleden op 17‑11‑1892 te Den Haag op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07‑05‑1851 te Den Haag. Johanna tekende met J. Zuiderwijk en haar vader met W. Zuiderwijk. Echtgenoot is Adrianus van der WANSEM, 22 jaar oud, wildjager (1851), geboren op 31‑08‑1828 te Den Haag, overleden op 01‑01‑1909 te Den Haag op 80-jarige leeftijd, zoon van Teunis van der WANSEM, arbeider (1851), en Willemina WACK. Uit dit huwelijk 7 kinderen:
Wilhelmina Anthonia, geb. 09-11-1851 te Den Haag,
Marina, geb 04-02-1854 te Den Haag,
Beatriks Johanna, geb. 04-05-1856 in Den Haag,
Wilhelmus Jacobus, geb. 23-03-1859 in Den Haag,
Johannes Cornelis, geb. 07-02-1862 in Den Haag,
Johanna Margaretha, geb 29-07-1864 in Den Haag, overleden 22-10-1864 in DH.
Anna Margaretha van der Wansem, geb. 05-11-1866 in Wassenaar.

10.
N.N., geboren op 06‑11‑1830 te Naaldwijk, overleden op 06‑11‑1830 te Naaldwijk, 0 dagen oud. Een doodgeboren dochter.

IV.22
Jacobus ZUIDERWIJK, arbeider (1843, 1847, 1849, 1854, 1857, 1858, 1864), as(ch)man (1843, 1844, 1855), tapper (1864, 1867), geboren op 06‑11‑1816 te Naaldwijk, overleden op 15‑06‑1867 te Den Haag op 50-jarige leeftijd. Jacobus geboren te Poeldijk. Zoon van Willibrordus (Willem) ZUIJDERWIJK (Willem Willemse) (zie III.7) en Martijntje (Marijtje, Maria) BELLEKOM, dienstmaagd.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 20‑02‑1843 te Loosduinen met Wilhelmina (Willemina, Mijntje) van LOOK, 25 jaar oud, geboren op 30‑04‑1817 te Rijswijk (ZH). Volgens de trouwakte was Wilhelmina in 1843 24 jaar en dus geboren in 1819. Overleden op 01‑05‑1864 te 's-Gravenhage op 47-jarige leeftijd, dochter van Jacobus van LOOK en Neeltje van der STAR. Bij hun huwelijk woonden beiden te Loosduinen. Op 01-05-1864 was Mijntje 's-avonds om 6 uur bevallen van een levenloos kind. Diezelfde avond nog overleed zij om half twaalf.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 07‑12‑1864 te Den Haag. Jacobus Zuiderwijk was weduwnaar van Mijntje van Look. Hij tekende met J. Zuiderwijk. Na het overlijden van Jacobus hertrouwde Johanna op 06-05-1868 in Den Haag met Petrus Johannes Swieters (geboren 1832). Echtgenote is Johanna Catharina van der KLEIJ, 28 jaar oud, dienstbode (1864), tapster (1867), geboren op 15‑11‑1836 te Den Haag, overleden op 04‑06‑1888 te Den Haag op 51-jarige leeftijd, dochter van Pieter van der KLEIJ, spekslager (1864), en Pieternella LELIJVELT.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Martina, geboren op 30‑05‑1843 te Den Haag, overleden op 02‑06‑1843 om 19.00 uur te Den Haag, 3 dagen oud.
2.
Willem Jacobus, geboren op 17‑10‑1844 te Den Haag, overleden op 26‑11‑1844 om 17.00 uur te Den Haag, 40 dagen oud.
3.
Willem Jacobus, geboren op 07‑11‑1845 te Den Haag. In de geboorte-akte stond als moeders naam: van Loo.
4.
Cornelia, geboren op 08‑01‑1847 te Den Haag, overleden op 28‑04‑1847 om 6.30 uur te Den Haag, 110 dagen oud.
5.
Jacobus, geboren op 12‑03‑1848 te Den Haag, overleden op 30‑03‑1848 te Den Haag, 18 dagen oud.
6.
Johanna, geboren op 26‑04‑1849 te Den Haag. Handtekening: Jakobus Zuiderwijk. Overleden op 10‑08‑1849 om 13.00 uur te Den Haag, 106 dagen oud.
7.
Cornelia Bonifacia, geboren op 06‑07‑1850 te Den Haag, overleden op 24‑09‑1850 te 's-Gravenhage, 80 dagen oud.
8.
Johanna, geboren op 29‑10‑1851 te Den Haag, overleden op 21‑04‑1942 te Wassenaar op 90-jarige leeftijd. Johanna was ongehuwd.
9.
Wilhelmina Cornelia, geboren op 27‑03‑1854 te Den Haag, overleden op 17‑08‑1854 te 's-Gravenhage, 143 dagen oud. In de akte werd zij Willemina Cornelia genoemd.
10.
Cornelia, geboren op 14‑10‑1855 te Den Haag, overleden op 15‑10‑1855 te 's-Gravenhage, 1 dag oud. Misschien is deze Cornelia getrouwd met Pieter Batist. Nee dus!
11.
Jacobus, geboren op 03‑01‑1857 te Den Haag, overleden op 13‑03‑1857 te Den Haag, 69 dagen oud.
12.
Maria, geboren op 03‑11‑1858 te Den Haag, overleden op 04‑11‑1858 te 's-Gravenhage, 1 dag oud. Het kind werd aangegeven door een bidder.
13.
Maria Wilhelmina, dienstbode (1904), geboren op 17‑03‑1861 te Den Haag, overleden op 11‑10‑1904 te 's-Gravenhage op 43-jarige leeftijd. Maria Wilhelmina Zuiderwijk was ongehuwd.
14.
Een levenloos kind van, geboren op 13‑07‑1862 te 's-Gravenhage, overleden op 13‑07‑1862 te 's-Gravenhage, 0 dagen oud. Door de declaranten werd het kind levenloos voorgesteld.
15.
Een levenloos kind van, geboren op 01‑05‑1864 te 's-Gravenhage, overleden op 01‑05‑1864 te 's-Gravenhage, 0 dagen oud. In de overlijdensakte stond: door de declaranten voorgesteld: een levenloos kind van nu wijle Mijntje van Look en Jakobus Zuiderwijk.
Uit het tweede huwelijk:
16.
Jacoba Petronella Adriana, geboren op 04‑06‑1867 te Den Haag. Niet gevonden in het geboorteregister van Den Haag. Vreemd! Vermoedelijk dus fout.
17.
Jacobus Petrus Adrianus, geboren op 04‑06‑1867 te 's-Gravenhage, overleden op 06‑09‑1867 te 's-Gravenhage, 94 dagen oud.

IV.26
Franciscus ZUIJDERWIJK, arbeider (1849), winkelier (1866), asman (1855, 1856), geboren op 03‑03‑1819 te Naaldwijk, overleden op 07‑06‑1866 te Den Haag op 47-jarige leeftijd. In 1856 tekende ook Frans met F. Zuiderwijk. Zoon van Willibrordus (Willem) ZUIJDERWIJK (Willem Willemse) (zie III.7) en Martijntje (Marijtje, Maria) BELLEKOM, dienstmaagd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 14‑11‑1849 te Den Haag. Frans tekende met F. Zuiderwijk. Echtgenote is Maria REMMERSWAAL, 35 jaar oud, dienstbode (1849), geboren op 23‑04‑1814 te Delft, overleden op 24‑01‑1887 te 's-Gravenhage op 72-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: weduwe van Franciscus Zuijderwijk, eerder weduwe van Godefridus Verhallen. Dochter van Johannes (Jan Jansz.) REMMERSWAAL en Apolonia Lourensdr. BROUWER. {Zij was eerder gehuwd 1840‑‑1848 met Godefridus VERHALLEN.}
Uit dit huwelijk:
1.
Martijntje ZUIDERWIJK, geboren op 13‑06‑1851 te Den Haag, overleden op 13‑03‑1887 te Den Haag op 35-jarige leeftijd. Martijntje was echtgenoote van Arie van der Kleij.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 26‑11‑1884 te Den Haag met Arie van der KLEIJ, koetsier (1887), korenmolenaar, zoon van Martinus van der KLEIJ en Fijtje TOLEDO. Uit dit huwelijk: een levenloos kind, geboren, overleden 18-01-1886. Een dochter: Helena Sophia van der Kleij, geboren op 18-01-1886 en overleden op 19-01-1886 in Den Haag.
2.
Apolona Johanna, geboren op 16‑12‑1852 te Den Haag, overleden op 07‑06‑1866 te Den Haag op 13-jarige leeftijd. Zowel vader Franciscus als dochter Apolonia Johanna waren 's-middags om drie uur overleden.
3.
Adrianus Franciscus ZUIDERWIJK, gedoopt op 13‑12‑1854 te Den Haag, overleden op 08‑02‑1855 te Den Haag, 57 dagen oud.

V.47
Johannes Franciscus ZUIDERWIJK, winkelier (1885), koopman (1879, 1883, 1886), kleerbleeker (1887, 1889, 1890, 1891, 1892, 1894, 1902), vrachtrijder, melkverkoper (1879, 1881, 1882, 1884), waterstoker (1908), arbeider (1915), vrachtrijder (1923), geboren op 05‑07‑1856 te Den Haag, overleden op 30‑07‑1923 te Den Haag op 67-jarige leeftijd, begraven op 02‑08‑1923 te Rk St. Barbara Den Haag. Woonde onder meer te Den Haag: Heemraadstraat 10, d'Aumerestraat 6, Benoordenhout 12d, enz. Heet in GeneaNet (gebruiker: pas) Johannes ipv Adrianus.. Johannes F. woonde in 1908 in Scheveningen. Zoon van Franciscus ZUIJDERWIJK (zie IV.26) en Maria REMMERSWAAL, dienstbode (1849).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07‑05‑1879 te Den Haag. De bruid woonde bij het huwelijk te Scheveningen en onlangs nog in Haarlem, waar de huwelijksafkondigingen ook plaatsvonden. De bruidegom tekende met: J.F. Zuiderwijk. Echtgenote is Adriana HEIJSTEK, 22 jaar oud, dienstbode (1879), geboren op 04‑08‑1856 te Katwijk, overleden op 22‑11‑1938 te Den Haag op 82-jarige leeftijd. Ook: Adriana (van) Heystek. Dochter van Jacob HEIJSTEK en Maria RUIJGROK.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Martina Adriana, geboren op 04‑08‑1879 te Den Haag (gezindte: RK), overleden op 10‑02‑1941 te Delft op 61-jarige leeftijd, begraven te Rk Begraafplaats Delft.
Gehuwd (1) <1934 met Petrus Johannes van den AKKER, geboren op 26‑10‑1862 te Delft, overleden op 05‑02‑1933 te Delft op 70-jarige leeftijd, 70 jaar, zoon van Petrus van den AKKER en Antonia VERHEGGE.
Gehuwd (2) op 54-jarige leeftijd op 30‑03‑1934 te Delft met Johannes Wilhelmus GROENEWEGEN, 69 jaar oud, geboren op 12‑03‑1865 te Vrijenban, overleden op 18‑09‑1947 te Delft op 82-jarige leeftijd, zoon van Theodorus GROENEWEGEN, bouwman, en Catharina van der ZALM. {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16‑04‑1890 te Hof van Delft met Ludewina van der MAAREL.}
3.
Adrianus Marinus, geboren op 24‑05‑1882 te 's-Gravenhage, overleden op 25‑06‑1883 te 's-Gravenhage op 1-jarige leeftijd.
4.
Jacobus Marinus Leonardus, geboren op 15‑07‑1884 te Den Haag, overleden op 04‑08‑1885 te Den Haag op 1-jarige leeftijd.
5.
Franciscus Jacobus Johannes, geboren op 25‑12‑1885 te Den Haag, overleden op 19‑09‑1886 te Den Haag, 268 dagen oud.
6.
Martina Maria Johanna, geboren op 04‑12‑1887 te Den Haag, overleden op 04‑01‑1968 te Wassenaar op 80-jarige leeftijd, begraven te RK begraafplaats In loco Pascuae in Wassenaar.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22‑01‑1913 te Den Haag met Jacobus Pieter Johannes van WISSEN, 27 jaar oud, geboren op 21‑05‑1885 te Wassenaar, overleden op 02‑09‑1933 te Wassenaar op 48-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond de naam: Jacobus Pieter Johannes van Wissen. Zoon van Hermanus van WISSEN en Cornelia WESTGEEST. Uit dit huwelijk vijf kinderen, die tussen 1913 en 1921 te Wassenaar waren geboren.
7.
Jacobus Hendricus (zie VI.17).
8.
Apolonia Cornelia Jacoba, geboren op 26‑09‑1890 te Den Haag, overleden op 18‑03‑1950 te Den Haag op 59-jarige leeftijd. Bij haar overlijden woonde zij in Den Haag. Begraven op 22‑03‑1950 te RK begraafplaats St. Barbara te Den Haag.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15‑09‑1915 te Den Haag met Philippus van WISSEN, 27 jaar oud, geboren op 23‑06‑1888 te Wassenaar, overleden op 11‑06‑1945 te Den Haag op 56-jarige leeftijd, zoon van Hermanus van WISSEN en Cornelia WESTGEEST. Uit dit huwelijk drie kinderen geboren te Wassenaar. In 1915 een tweeling en nog een kind in 1924. De volgende twee kinderen zijn geboren in Den Haag in 1927 en 1930.
9.
Franciscus Leonardus, geboren op 27‑12‑1891 te Den Haag, overleden op 12‑03‑1892 te Den Haag, 76 dagen oud.

VI.8
Johannes Jacobus Franciscus ZUIDERWIJK, kleerbleker (1902), groentenhandelaar (1908, 1911, 1927), bleeker (1903, 1904), groentenboer (1941), geboren op 22‑03‑1881 te Den Haag, overleden op 29‑09‑1956 te Den Haag op 75-jarige leeftijd, begraven te R.K. begraafplaats St. Barbara, Den Haag. In 1908 woonde Johannes te Scheveningen. Zoon van Johannes Franciscus ZUIDERWIJK (zie V.47) en Adriana HEIJSTEK, dienstbode (1879).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 31‑12‑1902 te Den Haag met Catharina Maria ADRIAANS, 19 jaar oud, geboren op 30‑08‑1883 te Wassenaar, overleden op 10‑07‑1906 te Den Haag op 22-jarige leeftijd, dochter van Peter Josephus ADRIAANS, kleerbleker (1902), en Johanna Wilhelmina van AKKERE.
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 29‑01‑1908 te Den Haag. Johannes was weduwnaar van Catharina Maria Adriaans. Echtgenote is Catharina Geertruida JUTTE, 34 jaar oud, geboren op 28‑07‑1873 te Delft, overleden op 22‑05‑1913 te Den Haag op 39-jarige leeftijd. Catharina woonde in 1908 te Scheveningen. Dochter van Adrianus JUTTE en Johanna NIEUWPOORT. In 1911 woonde dit gezin in Scheveningen (gem. Den Haag).
Gehuwd (3) op 68-jarige leeftijd op 02‑11‑1949 te Den Haag met Catharina Petronella SWILLENS, 45 jaar oud, geboren op 09‑03‑1904 te Den Haag, overleden op 04‑11‑1988 te Den Haag op 84-jarige leeftijd, dochter van Arnoldus SWILLENS en Jacoba Maria GUIT.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Johannes Franciscus Jacobus, groentehandelaar (1927), groentenboer (1941), geboren op 18‑03‑1903 te Den Haag, overleden op 27‑09‑1941 te Wassenaar op 38-jarige leeftijd. Hij woonde in Den Haag. Op 03-10-1941 werd zijn overlijden in het register in Den Haag ingeschreven na ontvangst van een uittreksel uit het overlijdensregister der gemeente Wassenaar. Begraven op 01‑10‑1941 te Rk St. Barbara Den Haag. Johannes was ongehuwd.
2.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Adriana Johanna Maria (Sjaan), hulp in huishouding, geboren op 09‑04‑1909 te Den Haag, overleden op 29‑04‑1993 te Den Haag op 84-jarige leeftijd, begraven te Rk begraafplaats St. Barbara, Den Haag.
Gehuwd op 54-jarige leeftijd op 11‑10‑1963 te Den Haag, gescheiden na 13 jaar op 12‑07‑1977 te Den Haag van Lodewijk (Louis) BERRIER, geboren op 27‑09‑1918 te Den Haag.
4.
Johanna Jacoba, geboren op 22‑08‑1911 te Den Haag, overleden op 23‑08‑1911 te Den Haag, 1 dag oud. Zij was bij haar overlijden 21 uur oud.

VII.2
Peter Josephus Johannes ZUIDERWIJK, groentehandelaar (1927, 1929), huisknecht Rk-kerk, huisknecht (1936), melkbezorger, bode Raad van Arbeid, geboren op 28‑06‑1904 te Den Haag, overleden op 02‑09‑1972 te Noordwijkerhout op 68-jarige leeftijd, begraven te St. Bavo Noordwijkerhout, zoon van Johannes Jacobus Franciscus ZUIDERWIJK (zie VI.8) en Catharina Maria ADRIAANS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01‑06‑1927 te Den Haag (getuige(n): Jacobus Hendricus Zuiderwijk, oom en Johannes Fransiscus Jacobus, broer) met Everdina TOLBOOM, 23 jaar oud, dienstbode (1927), geboren op 29‑10‑1903 te Den Haag, overleden op 18‑05‑1985 te Uden op 81-jarige leeftijd, dochter van Henricus Bernardus Ignatius TOLBOOM, postconducteur (1927), en Geertruida MARKUS. R461. In dit gezin waren 11 kinderen, waarvan de eerste twee jong zijn overleden. Op verzoek van zoon Henk Zuiderwijk (P1644) zijn de gegevens van de volgende 9 kinderen in dit gezin door mij losgekoppeld op 20-10-2016. Wilt u als kind uit dit gezin toch weer gekoppeld worden, dan kunt u dat kenbaar maken via zuidwi@telfort.nl . (Respectievelijk P1681, 1682, 1683, 1692, 1698, 1697, 1700, 1702 en 1644).
Uit dit huwelijk:
1.
Catharina Maria Johanna Adriana, geboren op 06‑08‑1928 te Den Haag, overleden op 29‑12‑1936 te Den Haag op 8-jarige leeftijd, begraven op 02‑01‑1937 te Rk St. Barbara Den Haag.
2.
Henricus Everardus Jacobus, geboren op 16‑10‑1929 te Den Haag, overleden op 16‑12‑1929 te Den Haag, 61 dagen oud.

VI.17
Jacobus Hendricus ZUIDERWIJK, koetsier (1915, 1927), vrachtrijder (1915, 1929), geboren op 09‑04‑1889 te Den Haag, overleden op 20‑02‑1967 te Den Haag op 77-jarige leeftijd, zoon van Johannes Franciscus ZUIDERWIJK (zie V.47) en Adriana HEIJSTEK, dienstbode (1879).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27‑01‑1915 te Den Haag, gescheiden na 21 jaar op 28‑08‑1936 te Den Haag. Op 11-01-1937 werd het vonnis van de arrondissementsrechtbank te Den Haag in het trouwregister in de kantlijn erbij geschreven. Echtgenote is Cecilia Magdalena HARING, geboren op 08‑02‑1891 te Delft, dochter van Jacobus Adrianus Hendricus HARING, koffiehuishouder (1915), en Gijsberta Johanna MEIJSTER.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Petrus Marie, geboren op 11‑08‑1915 te Den Haag (gezindte: RK), overleden op 22‑12‑1915 te Den Haag, 133 dagen oud.
2.
Gijsbertha Johanna, geboren op 27‑09‑1916 te Den Haag, overleden op 07‑10‑1995 te Den Haag op 79-jarige leeftijd. Vermoedelijk twee zoons en een dochter!
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22‑05‑1940 te Den Haag met Antonius DIJKSMAN, 23 jaar oud, geboren op 12‑06‑1916 te Den Haag, overleden op 10‑02‑1989 te Den Haag op 72-jarige leeftijd.
3.
Jacobus Petrus Marie (zie VII.10).
4.
5.
Neeltje Jacoba (zie VII.15).

VII.10
Jacobus Petrus Marie ZUIDERWIJK, geboren op 05‑01‑1918 te Den Haag (gezindte: RK), zoon van Jacobus Hendricus ZUIDERWIJK (zie VI.17) en Cecilia Magdalena HARING.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 30‑03‑1949 te Den Haag met Johanna Elizabeth KLOOSTERMAN, 26 jaar oud, geboren op 21‑06‑1922 te Den Haag, overleden op 12‑12‑2007 te Den Haag op 85-jarige leeftijd, gecremeerd op 17‑12‑2007 te crematorium "Eikelenburg" te Rijswijk. Dochter van Andries KLOOSTERMAN en Johanna Frederika SCHLEICHER.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus Andries (zie VIII.3).
2.
Cecilia Magdalena (Lia), geboren op 26‑04‑1955 te Den Haag.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 03‑06‑1977 met Paul Johannes van DORST, overleden op 22‑11‑2002. Uit dit huwelijk twee kinderen: Ninotschka Cecilia Magdalena, geboren op 12-11-1977 en Paul Johannes Jacobus van Dorst, geboren op 11-09-1979.
Gehuwd (2) op 53-jarige leeftijd op 06‑06‑2008 met Karel Lucas VALKENBURGH.

VIII.3
Jacobus Andries ZUIDERWIJK, geboren op 26‑03‑1952 te Den Haag, zoon van Jacobus Petrus Marie ZUIDERWIJK (zie VII.10) en Johanna Elizabeth KLOOSTERMAN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26‑11‑1980 te Den Haag met Jolanda AKKERS, 25 jaar oud, geboren op 20‑07‑1955 te Amsterdam, overleden ‑4‑1997, dochter van A.G. AKKERS en Catharina Eleonora RODERMOND.
Uit dit huwelijk:
1.
Danielle, geboren op 04‑04‑1983 te Leidschendam.
2.
Sandra, geboren op 20‑11‑1985 te Leidschendam.
3.
Jerry, geboren op 02‑05‑1990 te Leidschendam.

VII.12
Andreas Petrus Johannes ZUIDERWIJK, geboren op 17‑01‑1920 te Den Haag (gezindte: RK), overleden op 22‑04‑2012 te Leidschendam op 92-jarige leeftijd, zoon van Jacobus Hendricus ZUIDERWIJK (zie VI.17) en Cecilia Magdalena HARING.
Gehuwd te Rotterdam met Theodora Johanna (Doortje) van der VEGT, geboren op 13‑08‑1922 te Den Haag, overleden op 08‑02‑1997 te Zoetermeer op 74-jarige leeftijd, dochter van Pieter Johannes Dirk van der VEGT en Helena Francina van RHEE.
Uit dit huwelijk:
2.
Theo (zie VIII.10).
3.
Rob (zie VIII.12).
4.
Hans (zie VIII.14).

VIII.8
Andreas Gijsbertus Antonius (André) ZUIDERWIJK, geboren op 16‑01‑1949 te Den Haag, overleden op 04‑04‑2011 te Rhenen op 62-jarige leeftijd. André Zuiderwijk was buschauffeur bij Connexion, vestiging Wageningen. Hij zou net met pensioen gaan. Zoon van Andreas Petrus Johannes ZUIDERWIJK (zie VII.12) en Theodora Johanna (Doortje) van der VEGT.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30‑03‑1973 te Den Haag met Esselien Etna BOERLIJDER, 18 jaar oud, geboren op 22‑10‑1954 te Paramaribo (Suriname), dochter van L M BOERLIJDER.
Uit dit huwelijk:
1.
Marlon Michael, geboren op 24‑09‑1975 te Gouda.
2.
Dwight Allard, geboren op 20‑08‑1977 te Harderwijk.
3.
Vincent Mervin, geboren op 20‑08‑1977 te Harderwijk.

VIII.10
Theo ZUIDERWIJK, geboren op 16‑10‑1949 te Den Haag, zoon van Andreas Petrus Johannes ZUIDERWIJK (zie VII.12) en Theodora Johanna (Doortje) van der VEGT.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27‑04‑1979 met Jolanda Bianca BLANK, 19 jaar oud, geboren op 24‑02‑1960.
Uit dit huwelijk:
1.
Denise, geboren op 23‑05‑1983.
2.
Mandy (zie IX.9).

IX.9
Mandy ZUIDERWIJK, geboren op 25‑02‑1986, dochter van Theo ZUIDERWIJK (zie VIII.10) en Jolanda Bianca BLANK.
Samenwonend sinds ? Partner is Johnny BOON.
Uit deze relatie:
1.
Lieve, geboren op 19‑03‑2008.
2.
Jinthe, geboren op 31‑01‑2010.

VIII.12
Rob ZUIDERWIJK, geboren op 20‑11‑1952 te Den Haag, zoon van Andreas Petrus Johannes ZUIDERWIJK (zie VII.12) en Theodora Johanna (Doortje) van der VEGT.
Gehuwd met Sjaan HAAGEN, geboren op 04‑05‑1952.
Uit dit huwelijk:
1.
Remko (zie IX.10).
2.
Yvonne (zie IX.13).

IX.10
Remko ZUIDERWIJK, geboren op 03‑07‑1979, zoon van Rob ZUIDERWIJK (zie VIII.12) en Sjaan HAAGEN.
Samenwonend sinds ? Partner is Mandy WIEKAMP, geboren op 18‑04‑1984.
Uit deze relatie:
1.
Elisa Aimee, geboren op 06‑02‑2005.

IX.13
Yvonne ZUIDERWIJK, geboren op 31‑03‑1981, dochter van Rob ZUIDERWIJK (zie VIII.12) en Sjaan HAAGEN.
Samenwonend sinds 2003 met Barry van der AART, geboren op 27‑10‑1980.
Uit deze relatie:
1.
Esmée, geboren op 15‑06‑2007 te Den Haag.
2.
Sanne, geboren op 21‑05‑2011 te Delft.

VIII.14
Hans ZUIDERWIJK, geboren op 11‑03‑1955, overleden op 22‑03‑2015 te Zoetermeer op 60-jarige leeftijd, zoon van Andreas Petrus Johannes ZUIDERWIJK (zie VII.12) en Theodora Johanna (Doortje) van der VEGT.
Gehuwd (1) circa 1978, gescheiden 1986 van Corrie van VELTHOVEN.
Gehuwd (2) op 53-jarige leeftijd op 03‑02‑2009 met Yolanda ROOS, 44 jaar oud, geboren op 18‑03‑1964.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Mark (zie IX.14).
2.
Rudy (zie IX.16).
3.
Sander (zie IX.19).

IX.14
Mark ZUIDERWIJK, geboren op 29‑10‑1979 te Den Haag, zoon van Hans ZUIDERWIJK (zie VIII.14) en Corrie van VELTHOVEN.
Samenwonend 2000 te Den Haag met Claudia de ZWART, geboren op 22‑08‑1979 te Den Haag.
Uit deze relatie:
1.
Thijmen Lucas, geboren op 16‑11‑2002 te Den Haag.
2.
Joost Marijn, geboren op 26‑09‑2005 te Den Haag.

IX.16
Rudy ZUIDERWIJK, geboren op 20‑11‑1981, zoon van Hans ZUIDERWIJK (zie VIII.14) en Corrie van VELTHOVEN.
Samenwonend (1) sinds 01‑07‑2007 te Den Haag met Sabrina KRANS, 22 jaar oud, geboren op 03‑11‑1984 te Den Haag. Rudy woont niet meer samen met Sabrina Krans (2014).
Samenwonend (2) 2014 met Lisa MC HUGH.
Uit de eerste relatie:
1.
Desley, geboren op 23‑03‑2009 te Den Haag.
Uit de tweede relatie:
2.
Kaylee, geboren op 19‑02‑2016.

IX.19
Sander ZUIDERWIJK, geboren op 11‑07‑1984, zoon van Hans ZUIDERWIJK (zie VIII.14) en Corrie van VELTHOVEN.
Kind:
1.
Liz, geboren op 07‑05‑2013.

VIII.17
Lodevicus Augustinus (Loek) ZUIDERWIJK, geboren op 13‑03‑1959 te Den Haag, overleden op 05‑06‑2016 op 57-jarige leeftijd, zoon van Andreas Petrus Johannes ZUIDERWIJK (zie VII.12) en Theodora Johanna (Doortje) van der VEGT.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20‑06‑1980 met Vera BOGAARDS, 19 jaar oud, geboren op 29‑10‑1960 te Biak (Nieuw-Guinea).
Uit dit huwelijk:
1.
Linda (zie IX.21).
2.
Tamara, geboren op 06‑01‑1992 te Hoofddorp.

IX.21
Linda ZUIDERWIJK, geboren op 13‑06‑1984 te Den Haag, dochter van Lodevicus Augustinus (Loek) ZUIDERWIJK (zie VIII.17) en Vera BOGAARDS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11‑05‑2007 te Den Haag met Niki van den BERG.
Uit dit huwelijk:
1.
Jason, geboren op 04‑10‑2007 te Den Haag.
2.
Dave, geboren op 29‑08‑2011 te Den Haag.

VII.15
Neeltje Jacoba ZUIDERWIJK, geboren op 20‑06‑1926 te Den Haag (gezindte: RK), dochter van Jacobus Hendricus ZUIDERWIJK (zie VI.17) en Cecilia Magdalena HARING.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 22‑10‑1947 te Den Haag met Jacobus Johannes van LANGE, 28 jaar oud, geboren op 31‑05‑1919 te Den Haag.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 13‑04‑1960 te Den Haag met Ludovicus Antonius Richardus WEIMAR, 53 jaar oud, geboren op 25‑01‑1907 te Den Haag, overleden op 16‑03‑1976 te Den Haag op 69-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Cecilia Nieske (Lia), geboren op 17‑04‑1948 te Den Haag.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Ludovicus Antonius Richardus (Loek), geboren op 06‑10‑1960 te Den Haag.

VI.22
Leonardus Franciscus Johannes ZUIDERWIJK, vrachtrijder (1931), geboren op 19‑06‑1894 te Den Haag, overleden op 03‑04‑1987 te Den Haag op 92-jarige leeftijd, zoon van Johannes Franciscus ZUIDERWIJK (zie V.47) en Adriana HEIJSTEK, dienstbode (1879).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 29‑04‑1931 te Den Haag. In de trouwakte stond: Antoinette Sophia Bierens. Echtgenote is Antoinetta Sophia BIERENS, 33 jaar oud, boekhoudster (1931), geboren op 21‑09‑1897 te Den Haag, overleden op 28‑05‑1980 te Den Haag op 82-jarige leeftijd, dochter van Petrus Johannes Martinus BIERENS, rijtuigschilder (1931), en Maria Helena van GILS.
Uit dit huwelijk:

VII.17
Johannes Fransiscus Hendrikus Ignatius ZUIDERWIJK, geboren op 07‑11‑1932 te Den Haag, overleden op 28‑03‑1998 te Den Haag op 65-jarige leeftijd, zoon van Leonardus Franciscus Johannes ZUIDERWIJK (zie VI.22) en Antoinetta Sophia BIERENS, boekhoudster (1931).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16‑11‑1960 te Den Haag met Louise Maria Cornelia KOOT, 25 jaar oud, geboren op 15‑03‑1935 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
1.
Leonarda Francisca Johanna (Lenie), geboren op 27‑04‑1962 te Den Haag.
2.
Johannes Franciscus (John), geboren op 09‑03‑1965 te Den Haag.

III.11
Petrus (Pieter) ZUIJDERWIJK (Zuiderwijk), arbeider, tuinier, gedoopt (RK) op 19‑08‑1795 te Wateringen (getuige(n): Nicolaus Schilperoord en Joanne Zuijderwijk). Nicolaus Schilperoord en Joanna Zuijderwijk waren met elkaar getrouwd. Hun zoon was te Wateringen in 1797 geboren. Het is aannemelijk dat Joanna Zuijderwijk familie is van Pieter Zuijderwijk. Als zus was ik Joanna nog niet tegen gekomen of misschien was zij een nicht van Pieter. Verder onderzoek is nodig. Overleden op 03‑09‑1847 te Wateringen op 52-jarige leeftijd, zoon van Willem Jansz. ZUIJDERWIJK (Willem Zuijdwijk) (zie II.1) en Francina (Francijntje) van ES.
Ondertrouwd op 20‑06‑1824 te Wateringen, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02‑07‑1824 te Wateringen met Jo(h)anna (Anna, Antje) van der MEER, 23 jaar oud, geboren op 05‑07‑1800 te Wateringen, overleden op 20‑05‑1836 te Wateringen op 35-jarige leeftijd, dochter van Simon van der MEER en Adriana SCHILPEROORT.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem (zie IV.35).
2.
Adriana, dienstbode, geboren op 07‑07‑1826 om 9.30 uur te Wateringen, overleden op 11‑12‑1861 te Wateringen op 35-jarige leeftijd. Op 29-11-1861 was er een doodgeboren zoon. Twee weken later was de moeder gestorven.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05‑05‑1854 te Wateringen met Nicolaas van LEEUWEN, arbeider, geboren 1829 te Rijswijk (ZH), overleden op 24‑04‑1919 te Wateringen, zoon van Willem van LEEUWEN en Alida van PUTTEN. Zij hadden vijf kinderen: allen geboren te Wateringen.
1)een doodgeboren kindje op 20-08-1855.
2)Wilhelmus Petrus van Leeuwen geboren op 18-01-1857.
3)Johanna Maria van Leeuwen geboren op 18-10-1858.
4)Petrus Wilhelmus van Leeuwen geboren op 09-01-1861.
5)een doodgeboren zoon op 29-11-1861.

3.
Frans, geboren op 08‑09‑1827 om 5.00 uur te Wateringen, overleden op 29‑11‑1827 om 0.30 uur te Wateringen, 82 dagen oud.
4.
Hendrik, geboren op 27‑10‑1828 te Wateringen, overleden op 20‑12‑1836 te Wateringen op 8-jarige leeftijd. Declarant: Hendrik Rasens, oom.
5.
Frans, geboren op 16‑01‑1830 om 14.00 uur te Wateringen, overleden op 22‑02‑1830 om 2.30 uur te Wateringen, 37 dagen oud.
6.
Johannes (Zuiderwijk), geboren op 25‑02‑1831 te Woud en Hoog-Harnasch (of Hoog en Woud Harnasch), overleden op 08‑07‑1833 te Hof van Delft op 2-jarige leeftijd.
7.
Maria, geboren op 28‑02‑1833 te Hof van Delft, overleden op 30‑12‑1890 te Hof van Delft op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 12‑11‑1875 te Wateringen. In de huwelijkakte stond, dat de bruid was geboren te Wateringen. Echtgenoot is Cornelis van der SPEK, 42 jaar oud, geboren op 15‑05‑1833 te Wateringen, overleden op 08‑10‑1910 te Hof van Delft op 77-jarige leeftijd. Bij het overlijden van Cornelis van der Spek stond, dat hij echtgenoot was van Johanna van den Akker. (Zij was geboren te Delft en op 13-05-1891 te Delft met Cornelis getrouwd.), zoon van Cornelis van der SPEK en Johanna van NOORT.
8.
Jannetje, geboren op 08‑06‑1834 te Wateringen, overleden op 07‑09‑1834 te Wateringen, 91 dagen oud.
9.
Geertruida, geboren op 19‑07‑1835 te Wateringen.

IV.35
Willem ZUIJDERWIJK, schipper (1890), geboren op 17‑05‑1825 om 5.00 uur te Wateringen, overleden op 24‑10‑1907 om 2.00 uur te Wateringen op 82-jarige leeftijd. Ook Wilhelmus Zuiderwijk. Zoon van Petrus (Pieter) ZUIJDERWIJK (Zuiderwijk) (zie III.11) en Jo(h)anna (Anna, Antje) van der MEER.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 03‑05‑1850 te Wateringen met Anna ZWITS, 24 jaar oud, geboren op 22‑10‑1825 te Schipluiden, overleden op 20‑10‑1853 te Wateringen op 27-jarige leeftijd. In de overlijdensakte werd haar moeder Maria Hensbroek genoemd. Dochter van Thomas ZWITS, watermolenaar, en Maria HEINSBROEK.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 16‑02‑1855 te Wateringen. In hun trouwakte stond, dat Willem weduwnaar was van Anna Zwiers. Echtgenote is Maria BAKKER, 28 jaar oud, geboren op 30‑11‑1826 te Hof van Delft, overleden op 22‑07‑1911 te Wateringen op 84-jarige leeftijd, dochter van Pieter BAKKER en Anna Maria BENTVELZEN. Bij de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage vond op 14-05-1860 een "teregtzitting" plaats, waarbij de Ambtenaar van de Burgelijke Stand beweerde, dat Willem Zuiderwijk, 34 jaar, geboren en wonende te Wateringen, arbeider, verzuimd had om de geboorte van zijn zoon Petrus op tijd aan te geven. Petrus Zuiderwijk was geboren op 06-04-1860. Willem Zuiderwijk had zijn zoon uiterlijk 09-04-1860 moeten aangeven bij de B.S..Hij gaf zijn zoon pas aan op 11-04-1860. Door de Burgemeester werd hiervan een proces-verbaal opgesteld. De eis voor de rechter luidde: veroordeling tot eene gevangenis-straf van zes dagen en eene boete van 8 gulden, en in de proceskosten, met de boete, invorderbaar bij lijfsdwang. Het verweer van Willem was als volgt: "Op den derden dag (2den Paaschdag) had hij niet kunnen aangeven en dacht dat op de daaraan volgenden dag (Dingsdag), het bureau voor de aangiften niet geopend was."
Uiteindelijk werd de gedaagde Willem Zuiderwijk vrijgesproken mede omdat het bewijs dat Petrus op 06-04-1860 werd geboren niet voldoende was geleverd. (De bekentenis van de beklaagde leverde geen genoegzaam bewijs op. De rechter verklaart de schuld des gedaagden aan het hem ten laste gelegde wanbedrijf niet bewezen, en spreekt hem, W. Zuiderwijk, mitsdien vrij; de kosten te dragen door den Staat.)
.
Uit het eerste huwelijk:
1.
NN, geboren op 23‑02‑1851 te Wateringen, overleden op 23‑02‑1851 te Wateringen, 0 dagen oud. Een doodgeboren kind. De moeder werd Anna Zedits genoemd.
2.
Maria, geboren op 23‑02‑1852 te Wateringen, overleden op 17‑04‑1852 te Wateringen, 54 dagen oud.
3.
Johanna Adriana (Anna), geboren op 17‑03‑1853 te Wateringen, overleden op 29‑04‑1853 te Wateringen, 43 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
4.
Johannes (zie V.52).
5.
Johanna (Anna), dienstbode, geboren op 18‑12‑1856 te Wateringen, overleden op 05‑06‑1907 om 11.00 uur te Wateringen op 50-jarige leeftijd. Ook Anna Zuiderwijk. In 1875 kwam Anna vanuit Wateringen naar Rijswijk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12‑09‑1879 te Wateringen met Johannes Laurentius MOOIJMAN, 24 jaar oud, metselaar, geboren op 02‑11‑1854 te Wateringen, overleden op 19‑09‑1942 te Wateringen op 87-jarige leeftijd. Ook Johannes Lourens Mooi(j)man. Zoon van Johannes Wilhelmus MOOIJMAN en Cornelia van der ELST. Hun zoon Leonardus Mooiman trouwde in 1915 te Delft. Hij was geboren te Wateringen in 1892.
Na het overlijden van Johanna Zuijderwijk is Johannes Laurentius Mooijman op 06-09-1907 te Wateringen getrouwd met Johanna Zaat.
Uit het eerste huwelijk negen kinderen, die allen te Wateringen zijn geboren.
1)Johannes Dominicus Mooijman geboren op 28-06-1880.
2)Wilhelmus Johannes Mooijman geboren op 17-02-1882.
3)Cornelis Franciscus Mooijman geboren op 25-05-1884.
4)Petrus Maria Mooijman geboren op 09-04-1886.
5)Cornelia Petronella Mooijman geboren op 03-04-1888.
6)Maria Wilhelmina Mooijman geboren op 06-12-1889.
7)Leonardus Mooijman geboren op 13-11-1891.
8)Johannes Mooijman geboren op 28-01-1894.
9)Cornelia Petronella Mooijman geboren op 24-11-1899.

6.
Anna Adriana, geboren op 29‑06‑1858 te Wateringen, overleden op 20‑02‑1860 te Wateringen op 1-jarige leeftijd.
7.
Petrus, geboren op 06‑04‑1860 te Wateringen, overleden op 14‑03‑1861 te Wateringen, 342 dagen oud.
8.
Pieternella Adriana, geboren op 02‑07‑1861 om 18.00 uur te Wateringen, overleden op 24‑09‑1863 te Wateringen op 2-jarige leeftijd.
9.
N.N., geboren op 31‑03‑1864 te Wateringen, overleden op 31‑03‑1864 te Wateringen, 0 dagen oud. Een doodgeboren zoon.
10.
Catharina, geboren op 17‑08‑1865 te Wateringen, overleden op 21‑12‑1947 te Wateringen op 82-jarige leeftijd. Catharina was ongehuwd.
11.
N.N., geboren op 24‑02‑1867 te Wateringen, overleden op 24‑02‑1867 te Wateringen, 0 dagen oud. Een doodgeboren kindje.
12.
Petrus (Pieter) (zie V.62).
13.
Maria, geboren op 14‑08‑1870 te Wateringen, overleden op 08‑08‑1955 te 's-Gravenhage op 84-jarige leeftijd. Soms vermeld als Zuiderwijk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03‑06‑1896 te Delft met Theodorus Willem van POMEREN, 23 jaar oud, geboren op 23‑04‑1873 te Delft, overleden in/na 1955, zoon van Willem van POMEREN en Sara Cornelia van ZWANENBURG. Zij hadden de kinderen, Sara Cornelia Maria van Pomeren, geboren in Delft op 10-03-1897 en Theodora Wilhelmina Francisca van Pomeren, geboren in Hof van Delft op 10-11-1901. En Willem Gerrit, geboren op 30-03-1906 te Hof van Delft. De ouders woonden in 1955 in Den Haag.
14.
Wilhelmus Petrus, geboren op 11‑08‑1872 te Wateringen, overleden op 10‑12‑1872 te Wateringen, 121 dagen oud.
15.
Petrus Wilhelmus, geboren op 17‑03‑1875 te Wateringen, overleden op 15‑06‑1875 te Wateringen, 90 dagen oud.

V.52
Johannes ZUIJDERWIJK, schipper (1890), geboren op 29‑09‑1855 te Wateringen, overleden in/na 1933, zoon van Willem ZUIJDERWIJK (zie IV.35) en Maria BAKKER.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 12‑02‑1890 te 's-Gravenhage. Bij zijn huwelijk woonde Johannes te Wateringen, alwaar de huwelijksafkondigingen ook plaatsvonden. Hij tekende met: J. Zuijderwijk. Echtgenote is Apolonia Maria AMMERLAAN, 32 jaar oud, dienstbode (1890), geboren op 17‑08‑1857 te Wateringen, overleden op 21‑07‑1933 te Delft op 75-jarige leeftijd, dochter van Hendrik AMMERLAAN, arbeider (1890), en Maria JUTTE(N).
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Wilhelmina ZUIDERWIJK, geboren op 01‑05‑1890 te Delft, overleden op 15‑06‑1897 te Delft op 7-jarige leeftijd.
2.
Hendricus Johannes ZUIDERWIJK, geboren op 05‑05‑1891 te Delft, overleden op 05‑05‑1891 te Delft, 0 dagen oud. Hendricus heeft 16 uur geleefd.
3.
Catharina Petronella ZUIDERWIJK, geboren op 26‑05‑1892 te Delft.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05‑01‑1916 te Delft met Simon Petrus Martinus van der KRUK, 27 jaar oud, geboren op 04‑09‑1888 te Delft, zoon van Petrus Bernardus van der KRUK en Maria Christina van den ENDE.
4.
Hendrica Maria, geboren op 01‑12‑1893 te Delft, overleden op 26‑06‑1894 te Delft, 207 dagen oud.
5.
Johannes Maria, geboren op 14‑05‑1895 te Delft, overleden op 07‑09‑1895 te Delft, 116 dagen oud.
6.
Johannes Hendricus (zie VI.30).
7.
Wilhelmus Johannes (zie VI.33).
8.
Hendricus, geboren op 21‑10‑1899 te Delft, overleden op 25‑05‑1900 te Delft, 216 dagen oud.

VI.30
Johannes Hendricus ZUIJDERWIJK, geboren op 19‑06‑1896 te Delft, overleden in/na 1927. Als zijn tweede vrouw klopt, is hij overleden in/na 1951. Op grond van zijn naam heb ik aangenomen, dat hij voor de tweede maal was getrouwd. Zoon van Johannes ZUIJDERWIJK (zie V.52) en Apolonia Maria AMMERLAAN, dienstbode (1890).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 04‑02‑1920 te Delft met Josephina Gabriella Christina BOUWER, 25 jaar oud, geboren op 24‑12‑1894 te Delft, overleden op 15‑12‑1927 te Delft op 32-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Adrianus BOUWER en Hendrica Catharina SPAPE.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 04‑05‑1932 te Delft met Johanna Anthonia SCHONEVELD, geboren 1901‑‑1902 te Zaandam, overleden op 29‑01‑1951 te Delft. Bij haar overlijden woonde zij te Wassenaar. Dochter van Hendrik SCHONEVELD en Maria Philia EDELHAUSEN.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Johannes, geboren 1921 te Delft, overleden op 28‑04‑1930 te Delft. Moeder werd Bouwer genoemd.

VI.33
Wilhelmus Johannes ZUIJDERWIJK, geboren op 21‑09‑1897 te Delft, overleden in/na 1951. Huwelijksacte gespeld als Zuiderwijk. Zoon van Johannes ZUIJDERWIJK (zie V.52) en Apolonia Maria AMMERLAAN, dienstbode (1890).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21‑06‑1922 te Delft met Hendrika Cornelia Maria van der DRIFT, 25 jaar oud, geboren op 15‑03‑1897 te Vrijenban, overleden op 25‑01‑1951 te Delft op 53-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Cornelis van der DRIFT en Maria Cornelia KOK.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Apolonia ZUIDERWIJK, geboren 1933 te Delft, overleden op 16‑03‑1939 te Delft.

V.62
Petrus (Pieter) ZUIJDERWIJK, schipper, geboren op 30‑05‑1868 om 12.00 uur te Wateringen. In de geboorte-akte stond: Pieter Zuijderwijk. Overleden op 16‑04‑1931 om 15.00 uur te Delft op 62-jarige leeftijd. Wonende te Wateringen. Zoon van Willem ZUIJDERWIJK (zie IV.35) en Maria BAKKER.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08‑05‑1897 te Naaldwijk. In de huwelijksakte stond: Zuiderwijk. Echtgenote is Elisabeth van der MEER, 23 jaar oud, geboren op 13‑11‑1873 te Naaldwijk, overleden op 03‑04‑1948 te Wateringen op 74-jarige leeftijd, dochter van Arie van der MEER en Hendrika van VELZEN. Zij hadden 12 kinderen.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Apolonia Hendrica, geboren op 02‑03‑1898 te Wateringen.
2.
Hendrica Cornelia Maria ZUIDERWIJK, geboren op 08‑05‑1899 te Wateringen, overleden op 12‑11‑1899 te Wateringen, 188 dagen oud.
3.
Johanna Hendrica, geboren op 14‑07‑1900 te Wateringen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28‑08‑1923 te Wateringen met Albertus Blasius Cornelis SPRINKHUYZEN, geboren 1898 te Wateringen, zoon van Arie Albertus SPRINKHUYZEN en Cornelia DOBBE.
4.
Hendrica Cornelia ZUIDERWIJK, dienstbode te Rijswijk (1922), geboren op 14‑10‑1901 te Wateringen (gezindte: RK), overleden op 02‑04‑1960 te Wateringen op 58-jarige leeftijd. In de overlijdensakte stond: Zuijderwijk. Hendrica kwam in 1922 vanuit Wateringen naar Rijswijk. In 1924 vertrok zij weer naar Wateringen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18‑11‑1927 te Wateringen. In de trouwakte stond Hendrica Cornelia Zuijderwijk. Echtgenoot is Cornelis Petrus JUTTE, 30 jaar oud, geboren op 14‑06‑1897 te Wateringen, overleden in/na 1960, zoon van Petrus Hendrikus JUTTE en Barbara van den ENDEN.
5.
Wilhelmus Theodorus Adrianus, geboren op 20‑12‑1902 te Wateringen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27‑11‑1930 te Monster met Jacoba Adriana Wilhelmina (Coba) NEDERPELT, 21 jaar oud, geboren op 31‑03‑1909 te Monster, overleden april 1997, dochter van Jacobus Adrianus NEDERPELT en Hendrika Cornelia RAASSENS.
6.
Adrianus Johannes Cornelis, geboren op 09‑03‑1904 te Waterinegn, overleden op 23‑08‑1904 om 3.00 uur te Wateringen, 167 dagen oud. Woonde bij overlijden te Wateringen op A-144.
7.
NN, geboren op 25‑05‑1905 te Wateringen, overleden op 25‑05‑1905 te Wateringen, 0 dagen oud. Een doodgeboren kind.
8.
Adrianus Johannes Antonius, geboren op 27‑01‑1907 te Wateringen.
9.
Johannes Appolinaris (zie VI.47).
10.
NN, geboren op 17‑02‑1911 te Wateringen, overleden op 17‑02‑1911 te Wateringen, 0 dagen oud. Een doodgeboren kind.
11.
Johannes Petrus (zie VI.50).
12.
Petrus Wilhelmus Cornelis, geboren 1921 te Wateringen, overleden op 04‑06‑1924 om 6.00 uur te Wateringen.

VI.47
Johannes Appolinaris ZUIJDERWIJK, tuinder (1939), tuinarbeider (1948), geboren op 07‑02‑1909 te Wateringen, overleden op 10‑02‑2001 te Naaldwijk op 92-jarige leeftijd, begraven op 14‑02‑2001 te Algemene Begraafplaats, Naaldwijk, zoon van Petrus (Pieter) ZUIJDERWIJK (zie V.62) en Elisabeth van der MEER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12‑04‑1934 te Naaldwijk met Maria Wilhelmina DEKKER, geboren 1915 te Naaldwijk, overleden op 20‑10‑1992, dochter van Johannes Petrus DEKKER en Anthonia Jacoba STEENTJES. Dit gezin woonde in 1948 te Monster. Dit gezin woonde te Wateringen.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendricus Jacobus, geboren op 07‑07‑1939 te Wateringen, overleden op 13‑07‑1939 te Den Haag, 6 dagen oud.
2.
Henk, geboren 1935‑1945.
Gehuwd met Joke.
3.
Een levenloos kind van, geboren op 25‑09‑1948 te 's-Gravenhage, overleden op 25‑09‑1948 te 's-Gravenhage, 0 dagen oud.
4.
Piet. Al overleden als zijn vader is overleden.
Gehuwd met Cor.
5.
Toos.
Gehuwd met Nic.
6.
Jan.
Gehuwd met Nettie.
7.
Wim.
Gehuwd met Stefany.

VI.50
Johannes Petrus ZUIJDERWIJK, geboren op 24‑10‑1912, overleden op 20‑08‑1981 op 68-jarige leeftijd, zoon van Petrus (Pieter) ZUIJDERWIJK (zie V.62) en Elisabeth van der MEER.
Gehuwd met Catharina Elisabeth Maria van de LOOS, geboren op 23‑05‑1918, overleden op 14‑12‑1998 op 80-jarige leeftijd. Ook: van der Loos.
Uit dit huwelijk:
1.
NN, geboren op 03‑01‑1950 te Delft, overleden op 03‑01‑1950 te Delft, 0 dagen oud. Een doodgeboren kind. De moeder werd Van der Loos genoemd.


Homepage | E-mail