Parenteel van Cornelis Pieters ZUIJTWIJK


 
I.1    Cornelis Pieters ZUIJTWIJK, geboren 1630--1640, overleden op 30-06-1704 te Langeraar. Zeer waarschijnlijk gaat het hier om dezelfde persoon: Op 30-06-1704 kreeg Cnelis Piterse Draeij vulgo de laatste sacramenten toegediend. (Vulgo = bijgenaamd, gewoonlijk, in de volksmond, dus Draeij in de volksmond genoemd)(Extremam Unctionem = Laatste Oliesel) Verder geen nadere gegevens. (DTB Ter Aar, 3A, scan 132).
Gehuwd (1) op 20-04-1655 te Ter Aar. Dit huwelijk lijkt mij waarschijnlijk. Op 20-04-1655 trouwden in der Aer: Cornelis Pieters, jm van Woubrugge, bruidegom met Kniertgen Cornelis Jongeduijser, weduwe van Cornelis Mourisz van der Swaen van der Aer, desselfs bruijt. (Gerecht-tr, Ter Aar, inv.nr. 7, scan 33)(Cornelis Pieters Zuijtwijk had in 1692 bezittingen in Woubrugge.)
Op 08-02-1643 waren getrouwd in Ter Aer voor het gerecht: Cornelis Mourijnsz, jm, bruidegom met Cunera Cornelisdr, jonge dochter, desselfs bruijt, beiden van der Aer. (scan 3) met Cniertje (Kniertje) CORNELISDR. In 1674 en 1675 was Cornelis Pietersz. Suijtwijck schepen in Ter Aar. Hij tekende met Cornelis Pietersen. Dezelfde handtekening werd in deze periode (1673-1675) ook gezet door de schepen Cornelis Pietersz. Draij. Zeer waarschijnlijk dezelfde persoon.
Vóór zijn tweede huwelijk met Marritie Huijbers Hoogeboom had Cornelis Pietersz. Zuijtwijk al de volgende bezittingen, zo bleek uit een boedelscheidingsakte van 30-12-1692 opgemaakt voor schout Henderik van Blijdesteijn te Ter Aar.
Een huis met erf met zowel land als water daarachter aangelegen in de Heerewegh(polder) ten westen van de Langer Aerwegh; groot anderhalve morgen.
Nog een perceel water zowel als land, gelegen als boven ter grootte van anderhalf hond (belend o.a. Jonge Cornelis Cornelisz. Zuijtwijk).
Nog een perceel zowel land als water, gelegen onder Woubrugge, groot acht en een half hont. Nog een perceel aldaar van twee morgen. Nog een perceel aldaar van drie hont. Nog een perceel aldaar van vijf en een half hont.
Nog een perceel zowel water als land, gelegen naast het oude kerkhof van Esselijke Woude.
Voor de helft bezat Cornelis Pietersz. Zuijtwijk een huis met erf met het land daarachter en terzijde aangelegen in de Uijtentse Polder; groot twee morgen, twee hont en vijftig roede. De andere helft was van het weeskind van Marritie Huijbers Hoogeboom. Dit perceel lag aan de oostzijde van de Lange Aerwegh.
Op 30-12-1692 stond Cornelis Pietersz. Zuijtwijk borg voor zijn zoon Pieter Cornelisz. Zuijtwijk, die de andere helft van dit huis kocht in de Uijtentse Polder.

Intermezzo
Aan de Langeraarse kant van de Aar lagen 3 polders op een rij: de Noordeindse Polder van 1570, de Middelpolder van 1676 en de Zuideindse Polder van 1570. In 1825 werd de Noordeindse Polder verenigd met de Geerpolder. De overige twee polders werden in 1684 verenigd tot de Uiteindse- en Middelpolder. De "Z" (of de "S" van de Suijteijntsche Polder) was over een periode van tientallen jaren verdwenen. Vanaf het begin van de achttiende eeuw was de benaming "Uiteindse Polder" overheersend.
Bij verschillende percelen werd als belendend weergegeven: Duijsse. Het bleek, dat de Duijsse, Ouwe Duijsse of de Doijssen een watertje of vaart was, die op een kaart uit 1866 Krakeel togt heette. Deze lag aan de westzijde van de Heerenwegspolder en mondde uit in de Leijdsche Vaart.

1 morgen = 6 hond 1 hond = 100 roe. {Zij was eerder gehuwd op 08-02-1643 te Ter Aar met Cornelis Mourijnsz (van der SWAEN). Kinderen uit dit huwelijk niet via een doopboek te zoeken. (Pas vanaf 1668.).}
Gehuwd (2) op 24-01-1686 te Ter Aar, "Cornelis Pietersz Suijtwijk, laets wedunaer van Cniertie Cornelisdr., en Marritie Huijbertsdr. Hoogeboom, weduwe van Michiel Jacobsz. Goeknecht". Beiden komen "van der Aer". Hieruit valt af te leiden, dat Cornelis Pietersz. Suijdwijck vòòr Cniertje nog met een andere vrouw (vrouwen) getrouwd was geweest.
Marritie Huibers Hoogeboom was in 1674 getrouwd met Michiel Jacobsz. Goetknecht (ook Goetkneght). Roepnaam Giel, geboren 1645-1650 en overleden voor 1686. Zij hadden een zoon, Huijbert, die het weeskind van Goedknecht werd genoemd, geboren 1674-1675. Op 10-02-1700 trouwde in Ter Aar Huijbert Michilsz. Goedtknegh met Annetie Jans, jd, beiden "van der Aer". Gehuwd voor de kerk op 25-01-1686 te Langeraar (Ter Aar) (RK). Cornelis Piterse Drey of Draeij en Martjen Huijberts, beiden uit Langeraar. Echtgenote is Marritie Huijbers (Martjen) HOOGEBOOM, geboren 1650--1670, overleden in/vr 1692. Marritie Huibers Hoogeboom was weduwe van Giel Jacobsz. Goetknecht. Na haar overlijden bleef er één kind uit dit eerste huwelijk achter. Dit weeskind had twee bloedvoogden; Maerten Huibertsz. Hoogeboom, oom van moederszijde en Pieter Symontsz. van Zijl, oom van vaderszijde.
Op 04-02-1676 trouwde in Ter Aar Maerten Huijbertsz Hoogenboom met Cornelia Cornelisdr van der Swart. Beiden kwamen " van der Aer". Dochter van Huijbert (Huijbrecht) Crijnensz HOOGEBOOM en Annetgen Pieterse. In 1652 treedt Huijbert (Huijbrecht) Crijnensz. Hoogeboom op als schepen in Ter Aar. Vermoedelijk is hij de vader van Marritie Huijberts Hoogeboom.
In een akte van 30-12-1692 werden de volgende twee omen als bloetvoogden genoemd: Maerten Huijbertsz. Hoogeboom (van moeders zijde) en Pieter Symontsz. van Zijl (van vaders zijde).
Verder bleek uit deze boedelscheidingsakte: Voor de helft bezat Cornelis Pietersz. Zuijtwijk een huis met erf met het land daarachter en terzijde aangelegen in de Uijtentse Polder; groot twee morgen, twee hont en vijftig roede. De andere helft was van het weeskind van Marritie Huijbers Hoogeboom. Dit perceel lag aan de oostzijde van de Lange Aerwegh.
Verder bezat het weeskind nog: een perceel hooiland, waaronder enige veenakkers gelegen naast het vorige perceel in de Uijtentse Polder; groot twee morgen, drie hont.
Verder nog een perceel akkers of water gelegen in de Heereweghse Polder; groot een morgen, een hont en vijftig roe (belend ten zuiden: Jonge Cornelis Cornelisz. Zuijtwijk).
Tenslotte nog voor de helft (samen met Arijen Willemsz. Klok) een partij veenakkers of water gelegen onder Woubrugge.
Verder kreeg het weeskind nog een som van tweehonderd en achttien gulden, "sijnde sijn vaderlijk bewijs".
In 1691 en 1692 was Cornelis Pietersz. Zuijtwijk molenmeester in de Zuid- of Uijtendse Polder.
Op 24-05-1697 verkocht Cornelis Pieterz. Zuijdwijk 8 hond weiland in de Zuijdeijndse Polder aan zijn zoon Cornelis Cornelisz. Zuijdwijk de Oude. {Zij was eerder gehuwd op 30-01-1674 te Ter Aar. Michiel Jacobsz Goetknecht, jm, met Marritjen Huijberts Hoogenboom, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 30-01-1674 te Langeraar (Ter Aar) (RK). Chiel Jacobse en Martjen Huijberts, beiden van Langeraar. Echtgenoot is Michiel Jacobs GOETKNECHT, overleden in/vr 1685, zoon van Jacob GOETKNECHT.}
Gehuwd (3) op 20-01-1693 te Ter Aar. Cornelis Pietersz. Zuijtwijk, weduwnaar van Marritie Huijberts Hoogeboom, met Ariaentie Leenderts. Beiden waren "van der Aer". Gehuwd voor de kerk op 20-01-1693 te Langeraar (Ter Aar) (RK). Er stond: Cornelis Piterse en Ariantje Leenders (van Langeraar). Echtgenote is Adriaantje LEENDERTSDR. Vermoedelijk was zij een dochter van Leendert Gerrits Draij. waardoor mogelijk verklaard kan worden, dat de kinderen van Cornelis Pietersz. Suijdwijck soms de toevoeging Draij krijgen. {Zij is later gehuwd op 24-01-1708 te Ter Aar (getuige(n): Geen). Cornelis Prs van Kints, jm met Ariaantie Leenders, weduwe van Corn. Prs. Zuijtwijk, beiden "van der Aar". Dezelfde dag trouwde Pieter Jacobsz Brandt, jm met Maria Prs van Kint(s), beiden "van der Aar". Gehuwd voor de kerk op 24-01-1708 te Langeraar (RK) (getuige(n): in facie ecclesie Maertie Dircx en Marij Frans). Getrouwd: Cnelis Piterse en Adriana Leeners. Echtgenoot is Cornelis Pieters van KINTS.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelis Corn. ZUIJDWIJCK de OUDE (zie II.1).
   2.  Cornelis Corn: ZUIJDWIJK de JONGE (zie II.3).
   3.  Pieter Cornelisz. Gedoopt 1670--1675, overleden op 01-02-1707 te Langeraar (Ter Aar). Op 31-01-1707 ontving Piter Draeij, vulgo (bijgenaamd), alias Piter Cornelisse, de laatste sacramenten. Hij stierf (obijt) op 01-02-1707 te Langeraar (DTB Ter Aar, 3A, scan 134). Het lijkt mij zeer waarschijnlijk, dat het om de juiste persoon gaat of toch niet? Kijkend naar het volgende: Op 11-06-1707 werd vermeld, dat Piter Cnelisse Draij uit Langeraar, zonder de laatste sacramenten, is overleden door verdrinking. Op 30-12-1692 kocht Pieter Cornelisz. Zuijtwijk van de voogden van het weeskind van Marritie Huijbers Hoogeboom de helft van een huis met erf met land daarachter en terzijde aangelegen. Het was gelegen aan de oostzijde van de Langer Aerwegh in de Zuijtentse Polder en had een grootte van twee morgen en "derd'half" hont. (De andere helft van dit huis met erf en land was in het bezit van zijn vader Cornelis Pietersz. Zuijtwijk.) Hierbij passeerde een kustingbrief van 700 carolus gulden. Hij betaalde 100 gulden; de resterende 600 gulden moest op de 6 achtereenaanvolgende St. Jacobsdagen in 1693 t/m 1698 betaald worden. Zijn vader Cornelis Pietersz. Zuijtwijk stond borg. Uit de kantlijn van de akte bleek, dat de kusting was voldaan en geroyeerd op 19-01-1708.
Pieter Cornelisz. Zuijdtwijck was van 1694 tot 1696 heemraad in Ter Aar.
Op 21-11-1696 kochten Pieter Cornelisz. Zuijtwijk en Henderik van Poole van Jan Pieters van Zijl een perceel veenland, gelegen in de Uijtentse Polder, groot twee morgen en drie hont. Het was gelegen aan de oostzijde van de Langer Aerwegh. Samen betaalden zij contant 687 gulden en 10 stuivers bij de overdracht. Verder betaalden zij met een kustingbrief van dezelfde waarde. Dit bedrag moest op de twee achtereenaanvolgende Alderheijlige dagen (in 1697 en 1698) worden betaald. Pieter Cornelisz. Zuijtwijk gaf aan, dat hij onmachtig was om zijn contante deel te betalen. Hij kreeg uitstel tot op Meijdagh eerstkomende in 1697. Als borg trad (zijn broer) Ouwe Cornelis Cornelisz. Zuijtwijk op.
Op 10-07-1699 kochten Pieter Cornelisz. Zuijtwijk en Henderik van Poole een perceel veenland en akkers met daarop staande een huis. Het was gelegen in de Heerewegse Polder ten westen van de Langer Aerwegh, groot tien hond. Op 17-05-1700 verkocht Pieter Cornelisz. Zuijtwijk zijn helft van hiervoor genoemd perceel aan Henderik van Poole.
Op 17-05-1703 kocht Pieter Cornelisz. Suijdwijk samen met Willem Jansz. van Grieken circa 2 morgen land in de Zuijdeijndse Polder. Hij betaalde 300 gulden, een gouden ducaton tot speldegelt voor de vrouw en vier zilveren ducatons voor elk kind van de verkoper één. Verder nog een schuldbrief van 1500 gulden. De koper hield de vrijheid om te mogen venen.
Op 14-11-1703 verkocht Pieter Cornelisz. Suijdwijk aan Hendrik van Poolen de helft in een perceel veenland in de Uijtenderpolder, groot 2 morgen en 3 hond. (De koper had reeds de wederhelft.)
In 1703 en 1704 was hij molenmeester in de Zuideindse Polder.
In dezelfde polder kocht hij op 03-06-1705 2 morgen veenland.
Uit het derde huwelijk:
   4.  Marie Cornelisse (Margje) ZUIJDWIJK (zie II.8).

II.1    Cornelis Corn. ZUIJDWIJCK de OUDE, geboren 1660-1670, overleden 1728--1735. Op 16-05-1735 werden de erfgenamen van Kornelis Zuijdwijk als belendend genoemd. Ook wel genoemd: Cees Ceese Draij (Th.v/dP). Zoon van Cornelis Pieters ZUIJTWIJK (zie I.1) en Cniertje (Kniertje) CORNELISDR.
Gehuwd op 21-08-1691 te Ter Aar. Cornelis Cornelisz. Suijtwijk, jm, en Theunesie Cornelis de Swart, jd, beiden "van der Aer". Gehuwd voor de kerk op 28-08-1691 te Langeraar (Ter Aar) (RK). Er stond: Cornelis Cornelisse en Tuenisje Cornelis. Het wettelijk huwelijk was niet te vinden bij het gerecht, terwijl die jaren wel aanwezig waren. Wel in de bijlagen van het gerecht gevonden. Echtgenote is Teunissie Cornelis de SWART, overleden in/na 1737, dochter van Cornelis Janse de SWART en Jannetje CORNELISDR. In het doopboek van Ter Aar ontbreekt de periode van 08-03-1699 tot 08-12-1700 (pastoor afwezig, misschien kinderen ergens anders gedoopt?).
Op grond van de doopgetuigen bij de kinderen van hun zoon Leendert Cornelisz. Zuidewijk had ik eerst vier kinderen gekoppeld: Pieter, Jans, Leendert en Teunisje. Teunissie, doopgetuige in 1746, kon niet bij dit gezin horen, omdat zij niet in de boedelscheidingsakte van 23-09-1737 werd genoemd. Vermoedelijk werd hier oma Teunissie Cornelis de Zwart bedoeld.
Op 21-11-1696 stond Cornelis Cornelisz. Suijdwijk de Oude borg voor zijn broer Pieter Cornelisz. Suijdwijk.
Op 24-05-1697 kocht Cornelis Cornelisz. Zuijdwijk de Oude weiland in de Zuijteijnse Polder, groot 8 hond, van zijn vader Cornelis Pietersz. Zuijdwijk.
Op 24-05-1697 had Cornelis Cornelisz. Zuijdwijk de Oude al land in de Zuijdeijnse Polder; hij werd toen als belendend persoon genoemd
Op 02-04-1698 kocht Cornelis Cornelisz. Zuitwijk de Oude weiland in de Heerewegh Polder, groot 1 hond en 50 roe.
Op 26-01-1699 verkocht Cornelis Cornelisz. Zuijtwijk d'Oude 1 morgen water als land in de Middel Polder.
Op 25-05-1711 kocht hij in de Zuijdeijnse Polder 2 morgen weiland.
Op 03-08-1722 lieten Cornelis en Teunissie hun testament voor notaris Johan Burghart te Langeraar opmaken. Zij woonden zelf ook in Langeraar. Handtekening in 1722: Corn: Corn: Suijtwijck de Oude.
Op 10-05-1723 kocht Kornelis Zuijdwijk d'Oude 1 morgen koeland in de Uijteijndse Polder in het 4e weer.
Ook kocht hij die dag nog 1 morgen veenland en water in de Uiteindse Polder in het 16e weer.
Verder kocht hij nog 1 morgen en 450 roe koeland in de Middel Polder in het 4e weer.
Op 18-03-1727 kocht Kornelis een huis met erf in de Uijteijndse Polder in het 20e weer, groot 1 hond.
Op 08-04-1727 kocht Kornelis een perceel land, groot 1 morgen, in de Uijteijndse Polder in het 2e weer.
Dezelfde dag verkocht Kornelis een huis met erf en water en akkers in de Heerewegse Polder in het 8e weer, groot 1 morgen.
Op 30-04-1727 kocht Kornelis een perceel land in de Uijtendse Polder in het 4e weer, groot 1 morgen en 150 roe. Verder kocht hij in dezelfde polder nog een perceel weijland in het 7e weer, groot 2 morgen en 3 hond.
Op 28-08-1727 kocht Kornelis een perceel land in de Uijtendse Polder in het 12e weer, groot 2 morgen. En hij kocht vervolgens nog een perceel land van 2 morgen in hetzelfde weer.
Op 08-05-1728 kocht Kornelis een perceel veenland en water in de Uijteijndse Polder in het 17e weer, groot 1 morgen en 250 roeden.
Pieter Kroon en Kornelis Zuijdwijk de Oude traden op dezelfde dag op als executeurs bij een verkoop.
Op 12-05-1729 kocht Kornelis Zuijdwijk de Oude uit Langeraar uit de boedel van zijn overleden zwager Kornelis Kornelisz. de Zwart een perceel weijland in de Uijtendse Polder in het 18e weer, groot 1 morgen, 3 hond en 50 roe.
Uit een verkoopakte van 03-02-1738 bleek, dat de kinderen van Cornelis Cornelisz. Suijdwijk d'Oude en Teunissie Cornelis de Swart hadden geërfd van de familie De Swart. Het ging over een perceel water en land in de Heerewegse Polder in het 26e weer, groot 1 morgen en 200 roeden. Het werd door de efgenamen Zuijdwijk en De Swart voor 93 gulden verkocht aan Dirk Spruijtenburg, koopman te Amsterdam. (Er stond nog een oud kapitaal op van 475 gulden.) De verkopers hadden nog twee jaar het recht om veen en slijk er uit te halen.
Op 01-05-1732 kocht Kornelis een perceel veenland in de Uijtendse Polder in het 18e weer, groot 575 roeden.
De meerderjarige - mitsgaders de voogden over de minderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen Kornelis Kornelisz. Zuijdwijk de Oude verkochten op 01-05-1736 het volgende:
Een perceel land in de Uijtendse Polder in het 4e weer, groot 1 morgen en 150 roe.
Een perceel weijland in dezelfde polder en weer, groot 1 morgen.
Veenland en water in dezelfde polder in het 16e weer, groot 1 morgen.
Een perceel veenland in de Middelpolder in het 14e weer, groot 575 roe.
Een perceel veenland en water met een huis erop in de Heerewegse Polder in het 29e weer, groot 1 morgen en 450 roe.
Een perceel veenland met water in de Middelpolder in het 2e weer, groot 1 morgen en 1 hond.
Een tweetal percelen land in de Uijteindse Polder in het 18e weer, groot respectievelijk 575 roe en 1 morgen en 350 roe.
Een perceel veenland in de Uijteindse Polder in het 24e weer, groot 1 morgen.
Een perceel veenland in de Heerewegse Polder in het 36e weer, groot 150 roe.
Een perceel land in de Middelpolder in het 4e weer, groot 1 morgen en 450 roe.
Een perceel land in de Uijteindse Polder in het 24e weer, groot 1 morgen.
Een perceel koeland in de Uijteindse Polder in het 12e weer, groot 4 morgen.
Een perceel land in de Uijteindse Polder in het 7e weer, groot 2 morgen en 3 hond.
Een tweetal percelen in de Uijteindse Polder, veenland en water met een huis en erf in het 6e weer, groot 2 morgen en een perceel van 250 roe in het 7e weer. De kopers waren Tomas en Pieter Kornelisse Zuijdwijk de Jonge.
Een perceel veenland en water in de Uijteindse Polder in het 17e weer, groot 1 morgen en 250 roe.
Op 22-08-1736 compareerden Leenderd Zuijdwijk de oude, wonende te Rijnsaterwoude, voor zichzelf en voor de andere meerderjarige erfgenamen en de voogden, Pieter Jacobsz. Wezelenburg en de voornoemde Leenderd Zuijdwijk de oude, van de minderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen Kornelis Kornelisz. Zuijdwijk de oude. Zij verkochten een perceel veenland in de Uijteijndtse Polder, 2e weer, groot 1 morgen. Hierbij werd Pieter Leenderts Zuijdwijk als belendende persoon genoemd.
Uit de boedelscheidingsakte van 23-09-1737 voor schout Jacob Beverlander in het Ambacht van Ter Aar bleek, wie de erfgenamen waren en dus ook de samenstelling van zijn gezin. Er stonden vermeld: Pieter, Jannetie en Leendert Cornelisse Zuijdwijk en Marijtie Gijsberts van Sijl, weduwe van Cornelis Zuijdwijk off Broer.
De eerste drie erfgenamen erfden ieder een som van 2750 gulden en kregen tezamen land en water in de Heerewegse Polder in het 2e weer, groot 375 roeden. De weduwe Marijtie Gijsberts van Sijl kreeg voor zichzelf het recht op 1200 gulden en voor haar twee kinderen 1550 gulden. (Dit bleef nog onder de eerste drie erfgenamen.)
Gezamenlijk hadden de vier erfgenamen nog geërfd land in de Heerewegse Polder in het 26e weer, groot 400 roeden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kniertje ZUIJDWIJCK, gedoopt (RK) op 09-06-1692 te Langeraar (Ter Aar) (getuige(n): afwezig). Kniertje, dochter van Cees Cees Draij!! en Tuennisje Cornelis (Langeraar). Vermoedelijk jong overleden.
   2.  Jannetje (Jans) ZUIDEWIJK, gedoopt (RK) op 26-10-1693 te Langeraar (Ter Aar) (getuige(n): geen). Jannitje, dochter van Cornelis Cornelisse en Tuenisje Cornelis (Langeraar). Er stonden geen doopgetuigen bij. Begraven op 20-01-1772 te Rijnsaterwoude op 78-jarige leeftijd. Voor Jannetje Zuijtwijk werd volgens het gaarder 6 gulden aan impost betaald. Als ongehuwde betaalde zij het dubbele. Het is wel vreemd, dat ene Jannetje Zuidewijk samen met Dirk van den Bosch getuigen zijn bij de doop van Alida op 19-10-1773 te Rijnsaterwoude, dochter van Cornelis van den Bosch en Willemijntje Lelieveld. Op 25-04-1733 kochten Pieter, Leenderd en Jannetje Kornelis Zuijdwijk, wonende te Langeraar, een perceel veenland in de Uijtendse Polder in het 19e weer, groot 1 morgen en 1 hond.
Jans en haar broer Pieter Zuidewijk waren vanaf 1736 t/m 1752 bij bijna alle kinderen van Leendert Cornelisz. Zuidewijk en Marijntje Sijmense van Zeijl doopgetuigen te Rijnsaterwoude.
In de boedelscheidingsakte van 1737 werd zij ook Jannetie Cornelisse Zuijdwijk genoemd. Zij erfde van haar vader 2750 gulden. Samen met haar broers Leendert en Pieter Cornelisse Zuijdwijk kregen zij gezamenlijk land en water in de Heerewegse Polder in het 2e weer, groot 375 roe. Met de kinderen van hun overleden broer Cornelis hadden zij nog gezamenlijk land in de Heerewegse polder in het 26e weer, groot 400 roeden.
Leendert, Pieter en Jannetie Zuijdwijk verkochten gezamenlijk op 03-02-1738 een perceel water en land in de Uijteijntse Polder in het 19e weer, groot 1 morgen en 100 roeden aan de Amsterdamse koopman Dirk Spruijtenburg. Ook verkochten zij nog aan hem een perceel land in de Heerewegse Polder in het 2e weer, groot 375 roeden. De verkopers hielden nog twee jaar het recht op het veen en het slijk in de voorzegde partijen.
   3.  Cornelis ZUIJDWIJK of BROER (zie III.3).
   4.  Apollonia ZUIJDWIJCK, gedoopt (RK) op 01-08-1697 te Langeraar (Ter Aar) (getuige(n): Piter Leenderse en Pietje). Apolonie, dochter van Cornelis Cornelisse en Tuenisje Cornelis. Vermoedelijk jong overleden.
   5.  Pieter ZUIDEWIJK, gedoopt (RK) op 21-01-1701 te Langeraar (Ter Aar) (getuige(n): Kneelis Kneelisse en Annigie Japikse). Piter, zoon van Kneelis Kneelisse en Teunisje Kneelisse. De doopgetuigen bij Piter komen overeen met de volgende doop op 27-07-1697: Cornelis, zoon van Cornelis Corn. en Annichje Jacobs (van Langeraar) met als doopgetuigen Piter Jacobse en Tuennisje Cornelis. Overleden op 25-09-1783 te Rijnsaterwoude op 82-jarige leeftijd. Het lijk van Pieter Zuijtwijk werd onder 't classis van 6 gulden aangegeven te Rijnsaterwoude. Zie PG 9025, Grietje Korn: Zwart.
Op 25-04-1733 kochten Pieter, Leenderd en Jannetje Kornelis Zuijdwijk, wonende te Langeraar, een perceel veenland in de Uijtendse Polder in het 19e weer, groot 1 morgen en 1 hond.
Pieter Zuidewijk en zijn zus Jannetje Zuidewijk waren vanaf 1736 t/m 1752 doopgetuigen bij bijna alle kinderen van Leendert Cornelisz. Zuidewijk en Martijntje Sijmense van Zeijl te Rijnsaterwoude. In de boedelscheidingsakte van 1737 werd hij ook Pieter Cornelisse Zuijdwijk genoemd. Hij erfde van zijn vader 2750 gulden. Samen met zijn broer Leendert en zijn zus Jannetie Cornelisse Zuijdwijk kregen zij gezamenlijk land en water in de Heerewegse Polder in het 2e weer, groot 375 roe. Met de kinderen van hun overleden broer Cornelis hadden zij nog gezamenlijk land in de Heerewegse polder in het 26e weer, groot 400 roeden.
Leendert, Pieter en Jannetie Zuijdwijk verkochten gezamenlijk op 03-02-1738 een perceel water en land in de Uijteijntse Polder in het 19e weer, groot 1 morgen en 100 roeden aan de Amsterdamse koopman Dirk Spruijtenburg. Ook verkochten zij nog aan hem een perceel land in de Heerewegse Polder in het 2e weer, groot 375 roeden. De verkopers hielden nog twee jaar het recht op het veen en het slijk in de voorzegde partijen.
Op 15-10-1740 lieten Pieter Suijdwijk en zijn zus Jannetje Zuijdwijk hun testament opmaken voor notaris Hendrik Isacq Kreet te Leiden. Zij zullen ongetrouwd zijn geweest. Er werden geen partners genoemd. Als eerste erfgenamen worden genoemd hun broeder Leendert Zuijdwijk en zijn huisvrouw Martijntje Sijmons van Zijl. Als de ouders zijn overleden, krijgen de kind(eren) van hun broer Cornelis Zuijdwijk een somme van 1000 gulden. Als voogden (zonodig) stelden zij aan hun neven Tomas Cornelisse Zuijdwijk en Pieter Cornelis Zuijdwijk (f 956, scan 870-872).
   6.  Leonardus (Leendert Cornelisz.) ZUIDEWIJK (zie III.7).
   7.  Johannes ZUIJDWIJCK, gedoopt (RK) op 01-11-1704 te Langeraar (getuige(n): Piter Cornelissen en Anna Hendrix). Joannis, zoon van Cornelis Cornelissen en Teunissie Cornelis. Vermoedelijk jong overleden.

III.3    Cornelis ZUIJDWIJK of BROER, gedoopt (RK) op 10-04-1695 te Langeraar (Ter Aar) (getuige(n): Jan Cornelissen en Martje Leenders). Cornelis, zoon van Cornelis Cornelisse en Tuenisje Cornelis (te Langeraar). Overleden 1731--1733, zoon van Cornelis Corn. ZUIJDWIJCK de OUDE (zie II.1) en Teunissie Cornelis de SWART.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23-01-1725 te Ter Aar. Cornelis Cornelisz. Zuijdwijk jr., jm, en Marritie Gijsbertsdr. van Zijl, jd, beiden van Langeraar. Gehuwd voor de kerk op 23-01-1725 te Langeraar (RK) (getuige(n): Gerrit Janse Lelievelt en Gerrit Knelis Snij (genoemd bij 3 huwelijken op dezelfde dag)). Krelis Krelisse Suidwijk en Marritje Gijsberts Bosman, beiden van Langeraar. Echtgenote is Marijtie Gijsberts van SIJL, 28 jaar oud, gedoopt (RK) op 03-09-1696 te Langeraar (getuige(n): Jacob Jacobse en Neeltje Jacobs). Er stond: Marie, dochter van Gijsbert Cornelisse en Merghje Jacobs, wonende te Langeraar. Begraven op 26-09-1754 te Ter Aar op 58-jarige leeftijd. Het lijk van Marijtje Gijsberts van Zijl werd volgens het gaarder te Ter Aar aangegeven door haar zoon Willem Roele van den Hoek. De betaalde impost op het begraven bedroeg 3 gulden. Marie, dochter van Gijsbert Cornelisse Grooten, alias Bosman, van Zijl (ook van Seil) en Marritine Jacobs (Margje) Weselenburg.
Op 22-12-1717 werd gedoopt te Langeraar: Jacob, zoon van Sijmen Gijsbertsz. van Zijl en Grietie Jans. Doopgetuigen waren: Cornelis Gijsbertsz. van Zijl en Martie Gijsbers van Zijl. Dochter van Gijsbert Cornelis van ZIJL en Maertie Jacobsdr. (Merghje, Margje) WESELENBURGH. Op 12-05-1725 kocht Kornelis kornelisz. Zuijdwijk, zoon van Korn. Zuijdwijk de Oude, in de Noordeijndse Polder in het 17e weer 4 hond veenland.
Op 06-07-1726 kocht Kornelis Kornelisz. Zuijdwijk (Broer), wonende te Langeraar, land in de Noordeindse Polder in het 9e weer, groot 1 morgen 200 roeden.
Op 19-08-1726 kocht Kornelis, wonende in Langeraar, in dezelfde polder in het 17e weer 5 hond en 50 roe land.
Op 12-05-1729 trad Kornelis Zuijdwijk broer als gemachtigde op van zijn nicht Jannetje Kornelis de Zwart.
Uit het rechterlijk archief van Nieuwveen bleek, dat op 01-04-1730 voor de schepenen van Ter Aar compareerden Cornelis Cornelisse Zuijdwijk (Broer) en Marijtje Gijsbertsdr. van Zijl, echtelieden te Langeraar. Zij stelden als voogd over kind of kinderen de langstlevende, (Cornelis lag ziek), en als medevoogd Pieter Jacobsz. Weselenburg.
Uit de Rinse Penningen bleek, dat op 01-02-1731 Cornelis Cornelis Zuidwijk alias Broer de voogdij kreeg over Maritje Gijsberts van Zijl en dat hij voogd is over het nagelaten kind van Cornelia Cornelisse de Swart (ThvdP). (Cornelia Cornelisse van der Swart trouwde op 04-02-1676 voor het Gerecht in Ter Aar met Maerten Huijbertsz. Hoogenboom.) (Opvallend is, dat tussen 1686 en 1691 vier kinderen uit Langeraar werden gedoopt, respectievelijk Huijbert, Cornelis, Altje en Cornelis met de ouders Merten Huijbertse en Cornelia Dreij of Cornelia Cees Draij. Vermoedelijk het voornoemde stel.)
Op 01-05-1731 kochten te Ter Aar Cornelis Suijdwijk samen met Willem van Bentem (van Langeraar) twee percelen weiland in de Schilkerpolder op de Hogeveen, groot 3 morgen en 300 roeden.
Uit het rechterlijk archief te Nieuwveen (1730-1742, invnr 12, blz 47v)
bleek het volgende op 09-03-1733:
Marijtje Gijsbertsdr van Sijl, weduwe van Cornelis Suijdwijk met als voogd Pieter Jacobse Weselenburg, mede genoemde Marijtje Gijsbertsdr en Pieter Jacobse als voogden over Antonie en Appolonia, minderjarige kinderen van Cornelis Suijdwijk, volgens akte d.d. 01-04-1730 te Ter Aar, Cornelis Suijdwijk voor een helft, mede Willem van Bentem te Langeraar voor de wederhelft, bij akte d.d. 01-05-1731, ontvangen in eigendom twee percelen weiland in de Schilkerpolder op Hogeveen, groot 3 morgen 300 roeden, verongeld voor 1 morgen 495 roeden, belend het ene perceel ten oosten de weduwe van Hendrik Bouman, ten zuiden de landscheiding van Ter Aar, ten westen Adriaan Berkel en Jacob Besuijen en ten noorden de Nieuwveense dijk en het tweede perceel belend ten oosten en zuiden genoemde Willem van Bentem, ten westen de weduwe van Hendrik Bouman en ten noorden de Nieuwveense dijk. De comparanten verkopen de ene helft aan Willem van Bentem. Koopsom 350 gulden. Plaatsnaam Nieuwveen.
Op 23-09-1737 verkocht de weduwe Marijtie Gijsbertse van Sijl, geassisteerd door haar gekozen voogd Pieter Jacobse Weselenburgh, land in de Noord Eijntse Polder in het 9e weer, groot 1 morgen en 200 roeden aan Cornelis Janse van Zijl. Hij betaalde 60 gulden. Als belend werd genoemd: de weduwe Gijsbert van Sijl (vermoedelijk haar moeder: Merghje Jacobs Weselenburgh).
In de boedelscheidingsakte van 23-09-1737 werd Marijtie Gijsberts van Sijl genoemd als weduwe van Cornelis Zuijdwijk off Broer. Als voogd over haar minderjarige twee kinderen werden genoemd: Pieter Jacobsz. Weselenburgh en Pieter Cornelisse Zuijdwijk. Zij hield uit de inboedel van haar schoonvader Cornelis Cornelisz. Zuijdwijk nog een vordering van 1200 gulden en haar twee kinderen een vordering van 1550 gulden op haar twee zwagers en schoonzus Zuijdwijk; tezamen 2750 gulden. Gezamenlijk hielden de vier erfgenamen: land in de Heerewegse Polder in het 26e weer, groot 400 roeden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Teunisje (Antonia, Antonie) ZUIDEWIJK (zie IV.2).
   2.  Appolonia (Pleuntie Cornelisse (Pleuntje)) ZUIJDWIJK, gedoopt (RK) op 03-08-1729 te Langeraar (getuige(n): Jacob Piterse Weselenburg en Trijntie Roelen van Tol). Aplonia, dochter van Cornelis Cornelis Suidwijk en Marritje Gijsberts van Sijl. Overleden in/na 1797. In 1797 was ene Pleuntje Zuidewijk doopgetuige, samen met Willem Bakker haar zwager bij een zoon van Symon Zuidewijk. Pleuntje PG 6203?
   3.  Cornelius SUIDWIJK, gedoopt (RK) op 29-09-1732 te Langeraar (getuige(n): Leendert en Jannigje Krelis Suidwijk). Ouders: Kornelis Kornelis Suidwijk (slr of sli) en Margje Gijsberts van Sijl, beiden van Langeraar. Overleden in/vr 1733. Jong overleden, niet meer genoemd op 09-03-1733.

IV.2    Teunisje (Antonia, Antonie) ZUIDEWIJK, gedoopt (RK) op 02-11-1725 te Langeraar (getuige(n): Pieter (g.d.) Kornelis Suidwijk en Jannigje g.d.). Anthonia, dochter van Krelis Krelisse Suidwijk en Marij Gijsberts Bosman, wonende te Langeraar. Overleden te Leimuiden op 74-jarige leeftijd, begraven op 23-02-1800 te Leimuiden. Op 23-02-1800 werd door Willem Bakker het lijk aangegeven van zijn vrouw K. Zuijdwijk. Hij betaalde te Leimuiden 6 gulden. (De voorletter K was niet verwacht.). In 1733 werd gesproken over de voogdij van de twee minderjarige kinderen: Antonie en Appolonia. Met Antonie werd Teunisje bedoeld.
In 1746 was ene Teunisje, samen met (haar broer?) Pieter, doopgetuige bij een kind van Leendert Cornelisz. Zuidewijk in Rijnsaterwoude. Vermoedelijk was dit oma Teunisje de Swart. Ook Teunisje Zuidwijk genoemd bij het overlijden van haar dochter Maria in 1833 te Alkemade. Dochter van Cornelis ZUIJDWIJK of BROER (zie III.3) en Marijtie Gijsberts van SIJL.
Ondertrouwd (1) op 30-04-1745 te Ter Aar. Volgens het gaardersregister betaalden beiden 3 gulden. Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 18-05-1745 te Ter Aar. Teunissie Cornelisse Suijdwijk, jd en Willem, jm woonden beiden in Ter Aar. Gehuwd voor de kerk op 18-05-1745 te Langeraar (RK) (getuige(n): Hendrik Jans van der Hoorn en Aart Wilms Groen in tWout). Getrouwd: Wilm Roele van den Hoek en Teunisja Kornelis Zuidwijk, beiden uit Langeraar. Echtgenoot is Willem Roele van der HOEK, 38 jaar oud, geboren te Langeraar, gedoopt (RK) op 16-08-1706 te Langeraar (getuige(n): Hendrik Janse en Pleunia Crijne). Wilhelmus, zoon van Roeland Cornelisse en Jannitie Cnelis, wonende te LA. Begraven op 23-05-1759 te Ter Aar op 52-jarige leeftijd. Teunissie Cornelisdr Zuijtwijk gaf op 20-05-1759 het lijk aan van haar echtgenoot Willem Roele van den Hoek voor 3 gulden.
Bij Hervormd begraven stond: Op 23-05-1759 Willem van den Hoek, wonende te Langeraar, voor 3 gulden. Ook van den Hoecke. Dezelfde persoon als de Wilhelmus, die op 16-08-1706 is gedoopt? Ik denk van wel. Zoon van Roel Cnelisse van den HOEK en Jannigje Kornelisse. In het doopboek te Ter Aar stonden de ouders vermeld als: Willem Roelen van den Hoek en Teuntje Knelisse Zuijdewijk. Op 12-06-1756 werd Martje van den Hoek begraven in Ter Aar, aangegeven door haar vader Willem Roele van den Hoek (3 gulden). Zij hadden 9 kinderen.
Ondertrouwd (2) op 25-09-1761 te Ter Aar. Volgens het gaardersregister te Ter Aar betaalde de weduwe Teunisje 3 gulden en Gerrit betaalde te Leimuiden ook 3 gulden (eerste klasse).
Uit de kwartierstaat van Cornelis Leonardus van der Meer bleek, dat een andere Gerrit Cornelisz. Gijlswijk op 27-09-1723 te Leimuiden was getrouwd met Martje Willemse Nedersticht (Le15, p109). Zij kregen 2 kinderen, Nicolaas, gedoopt op 27-08-1734 (R8p7) en Alida, gedoopt op 29-06-1736 (R8p24) te Rijnsaterwoude. Deze Gerrit Corn.z Geijlswijck trouwde op 01-05-1714 te Leimuiden met Eva Reijne Posthoorn. (Le15p75-76)
De drie geboden voor het tweede huwelijk waren op 27-09, 04- en 11-10-1761 in Ter Aar. Er stond: Hendrik Cornelis Gijlswijk, jm, geboren in Leimuiden en Teunisje Cornelis Zuydwijk, weduwe van Willem Roelen van den Hoek, beiden woonden in Langeraar.
Uit het tweede huwelijk met Teunisje Cornelisse Zuijdewijk waren 3 kinderen tussen 1762 en 1766 te Ter Aar gedoopt. Het vierde kind werd in 1767 te Rijnsaterwoude gedoopt. Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 14-10-1761 te Ter Aar. Gerrit, jm van Leimuiden en Teunisje uit Langeraar. Gehuwd voor de kerk op 13-10-1761 te Langeraar (RK) (getuige(n): Marijtje Groenevelt en Marijtje van der Poel (bij meerdere huwelijken)). Getrouwd: Gerrit Kornelisse Gijlswijk (ex Leijmuijden) en Teunissie Kornelis Zuijdewijk. Echtgenoot is Gerardus (Gerrit Cornelisse) GIJLSWIJK, 20 jaar oud, gedoopt (RK) op 12-06-1741 te Rijnsaterwoude (getuige(n): Gerrit en Antje Gerr. Gijlswijk). Ouders: Cornelis Gerr. Gijlswijk en Marijtje Huijge Kraan, wonende in Vriezekoop. Zoon van Cornelis Gerritsz GEIJLSWIJK en Marijtje Huijgen KRAAN.
Ondertrouwd (3) op 10-10-1772 te Rijnsaterwoude. Volgens het gaardersregister betaalden beiden 3 gulden. Gehuwd op 46-jarige leeftijd op 26-10-1772 te Rijnsaterwoude. Willem Cornelisse Bakker, jm en Teunissie Cornelisse Zuytwijk, laatst weduwe van Gerrit Gijlswijk, woonden beiden te Rijnsaterwoude. Echtgenoot is Willem Cornelisse BAKKER, geboren te Quakel onder den Uijthoorn, overleden jan.--1805 te Leimuiden, begraven op 29-01-1805 te Leimuiden. Op 29-01-1805 werd door P. Heins te Leimuiden het lijk aangegeven van Willem Bakker. Er werd 6 gulden betaald. Willem bakker en Antonia Zuijdewijk waren op 08-06-1792 te Rijnsaterwoude getuigen bij de doop van Antonia, dochter van Petrus Heins en Maria Gijlswijk.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Rudolfus (Roelof), gedoopt (RK) op 13-11-1755 te Ter Aar (getuige(n): Maria N(K?)uwenhuijsen, Gerrit Roele en Pleuntje Roele). Er stond: Rodulphus, zoon van Willem Roele van den Hoek en Teunissie Korn. Zuijdewijk (Langeraar). Op 12-08-1794 is oma Antonia Zuijdewijk getuige bij de doop van Antonia, dochter van Roelof van den Hoek en Ingetie Zwaaneveld in Rijnsaterwoude.
   2.  Cornelis, gedoopt (RK) op 23-12-1756 te Ter Aar (getuige(n): Knelis van den Hoek en Antje Gijsberse van Zijl). Er stond: Cornelius, zoon van Willem van den Hoek en Teunissie Knelis Zuijdewijk (Langeraar).
   3.  Theodorus, gedoopt (RK) op 03-03-1758 te Ter Aar (getuige(n): Gijsbert van Zijl en Antje van Zijl). Zij woonden in Langeraar.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Maria, gedoopt (RK) op 08-08-1762 te Langeraar (getuige(n): Gijsbert Dirks van Zijl en Antje van Zijl). Ouders: Gerrit Kornelisse Gijlswijk en Teunisie Kornelisse Zuijdewijk, wonende te Langeraar.
   5.  Maria Gerritse GEIJLSWIJK, gedoopt (RK) op 12-01-1764 te Langeraar (getuige(n): Gijsbert Dirkze van Zijl en Antje Dirksen van Zijl), overleden op 18-07-1833 te Alkemade op 69-jarige leeftijd. Het overlijden van Maria werd aangegeven door haar zoon Henricus Jacobus Heins. Zij was 68 jaar en weduwe van Pieter Heins en was geboren te Langeraar. Haar ouders: Gerrit Geijlsweik en Teunisje Zuidwijk.
   6.  Apollonia, gedoopt (Rk) op 18-10-1766 te Langeraar (getuige(n): Leendert Zuijdewijk en Martijntje Sijmense van Zijl). Ouders: Gerrit Gijlswijk en Teunissie Zuijdewijk, wonende te Langeraar.
   7.  Cornelius, gedoopt (RK) op 14-11-1767 te Rijnsaterwoude (getuige(n): Wijnand van Graats en Aaltje Gerr. Gijlswijk). Gerrit Gijlswijk en Teunissje Corn. Zuidewijk, wonende te Rijnsaterwoude.

III.7    Leonardus (Leendert Cornelisz.) ZUIDEWIJK, gedoopt (RK) op 24-03-1702 te Langeraar (Ter Aar) (getuige(n): Piter Leenertse en Ariaentie Leenerts). Leonardus, zoon van Cornelis Kneelisse en Teunissie Kneelis (LA). Overleden op 10-09-1783 te Rijnsaterwoude op 81-jarige leeftijd. Het lijk van Leendert Zuijtwijk werd onder 't classis van 6 gulden aangegeven te Rijnsaterwoude. Begraven op 08-09-1783 te Rijnsaterwoude, zoon van Cornelis Corn. ZUIJDWIJCK de OUDE (zie II.1) en Teunissie Cornelis de SWART.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 26-01-1734 te Ter Aar. Leendert Cornelisz. Suijtwijk, jm en Martijntie Sijmens van Sijl, jd woonden beiden bij het huwelijk in Ter Aar. Gehuwd voor de kerk op 26-01-1734 te Langeraar (RK) (getuige(n): Piter Kornelis Suidwijk en Piter Aries Kroon). Er stond: Leendert Kornelis Suidwijk en Martijntie Sijmens van Zijl, beiden van Langeraar. De getuigen werden in die tijd bij meerdere huwelijken genoemd. Echtgenote is Martijntje Sijme(n)se van ZIJL, 24 jaar oud, gedoopt (RK) op 16-11-1709 te Ter Aar (getuige(n): Huijbert Gijsberse en Aeltie Sijmens). Ouders van Martijntie: Sijmen Gijsbertse en Grietje Jans, wonende te Langeraar. Begraven op 05-04-1774 te Rijnsaterwoude op 64-jarige leeftijd. Ook: van Zeijl. Dochter van Sijmon Gijsbertse van ZIJL en Grietje JANS. Misschien woonde dit gezin in Ter Aar, maar ging het in Rijnsaterwoude naar de kerk. Vele kinderen waren vroeg gestorven. Omdat er bij 7 kinderen geen naam bij de begraafdatum werd vermeld wordt het moeilijk om precies aan te geven, wie bij welke datum hoort.
Begraven op 02-11-1741: Cornelius (gedoopt 1738) of Cunera (gedoopt 1740).
Begraven op 29-01-1744: Cornelis, Cunera of Johannes* (gedoopt 1742).
Begraven op 26-06-1747: Genoemd drietal of Joannes (gedoopt 1744).
Begraven op 26-03-1748: Genoemd viertal of Antonia (gedoopt 1745).
Begraven op 29-09-1748: Genoemd vijftal of Joannes (gedoopt 1748).
Begraven op 27-03-1754: Genoemd zestal of Joannes (gedoopt 1752).
Begraven op 15-08-1754: Eén van bovengenoemd zevental of?
Het kan ook nog zijn, dat er (vooral tegen het einde van de vruchtbare periode) ook nog doodgeboren kinderen waren, die niet in de kerk werden gedoopt.
Hierbij werd wel steeds een impost van 3 gulden betaald te Rijnsaterwoude voor het begraven.
Op 25-04-1733 kochten Pieter, Leenderd en Jannetje Kornelis Zuijdwijk, wonende te Langeraar, een perceel veenland in de Uijtendse Polder in het 19e weer, groot 1 morgen en 1 hond.
Op 14-05-1735 kocht Leenderd Kornelisz. Zuijdwijk uit Langeraar "al het veen off slijk" in een veenakker in de Uijteindse Polder in het 3e weer, groot 1 morgen en 3 hond.
In de boedelscheidingsakte van 23-09-1737 werd hij ook Leendert Cornelisse Zuijdwijk genoemd. Hij erfde van zijn vader 2750 gulden. Samen met zijn broer Pieter en zijn zus Jannetie Cornelisse Zuijdwijk kregen zij gezamenlijk land en water in de Heerewegse Polder in het 2e weer, groot 375 roe. Met de kinderen van hun overleden broer Cornelis hadden zij nog gezamenlijk land in de Heerewegse polder in het 26e weer, groot 400 roeden.
Leendert, Pieter en Jannetie Zuijdwijk verkochten gezamenlijk op 03-02-1738 een perceel water en land in de Uijteijntse Polder in het 19e weer, groot 1 morgen en 100 roeden aan de Amsterdamse koopman Dirk Spruijtenburg. Ook verkochten zij nog aan hem een perceel land in de Heerewegse Polder in het 2e weer, groot 375 roeden. De verkopers hielden nog twee jaar het recht op het veen en het slijk in de voorzegde partijen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelius ZUIDWIJK, gedoopt (RK) op 04-06-1735 te Langeraar (getuige(n): Piter Kornelis Suidwijk en Jannigje Kornelis Suidwijk). Ouders: Leendert Cornelisse Zuidwijk en Martijntie Sijmens van Zijl (LA).
   2.  Cornelius ZUIJDEWIJK, gedoopt (RK) op 20-06-1736 te Rijnsaterwoude (getuige(n): Pieter en Jannetje Cornelisse van Zuidewijk), begraven op 27-06-1736 te Rijnsaterwoude, 7 dagen oud. Er werd een impost van 3 gulden betaald.
   3.  Antonia (Teunisje Leend.), gedoopt (RK) op 06-09-1737 te Rijnsaterwoude (getuige(n): Pieter en Jannetje Kornelisse Zuidewijk), begraven op 02-07-1742 te Ter Aar op 4-jarige leeftijd. Het lijk van het dochtertje Teunisje Leendertse Suijdwijk was volgens het gaarder (impost begraven) op deze datum aangegeven door haar vader Leendert Corn. Suijdwijk onder de classis van 3 gulden.
   4.  Cornelius, gedoopt (RK) op 08-09-1738 te Rijnsaterwoude (getuige(n): Pieter en Jans Zuidewijk), overleden in/vr 1746 te Rijnsaterwoude. Ik denk, dat deze Cornelius ook op jonge leeftijd was overleden, want in 1746 was weer een Cornelius geboren.
   5.  Apollonia (Pleuntje Leendertsdr.) ZUIDWIJK, gedoopt (RK) op 03-08-1739 te Rijnsaterwoude (getuige(n): Pieter en Jannetje Zuidewijk), overleden op 09-01-1805 te Ter Aar op 65-jarige leeftijd. Het lijk van Pleuntje Leendertsdr. Zuijdwijk, laatst weduwe van Pieter Corsz. Crofft, werd op 12-01-1805 aangegeven door Jan Janmaat onder de classis van 3 gulden. Begraven op 15-01-1805 te Korteraar. Pleuntje Leendertsdr Zuidwijk werd in de kerk in een kerkgraf Hervormd begraven voor 3 gulden en 12 .. Zij was laatst weduwe van Pieter Kroft en woonde te Korteraar. In 1797 was Pleuntje Zuidewijk met Willem Bakker doopgetuige.
Ondertrouwd (1) op 08-05-1772 te Rijnsaterwoude. Volgens het gaardersregister te Rijnsaterwoude betaalde Apolonia 3 gulden. Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 25-05-1772 te Rijnsaterwoude. Jurrien was weduwnaar van Lijsbet Cornelisse Neuteboom en woonde in Oudshoorn; Apolonia Leenderts Zuijtwijk, jd, woonde in Rijnsaterwoude.
Dalmans:10-02 en 11-02-1754 ARAp148 met Jurrien Janse DALMANS, geboren te Frekenhorst in Munsterlandt. Jurjen is afgeleid van George. {Hij was eerder gehuwd op 10-02-1754 te Outshoorn en Gnephoek (Alphen aan den Rijn). Jurjen Jansen Dalmans, jm, geboren te Frekenhorst in Munster en wonende hier (Oudshoorn) en elders en Lijsbet Cornelisse Neuteboom, weduwe van Jan Willemse de Wit, geboren van Aarlanderveen en wonende te Oudshoorn. Echtgenote is Lijsbeth Cornelisse NEUTEBOOM, geboren te Aarlanderveen.}
Ondertrouwd (2) op 30-06-1797 te Alphen a/d Rijn. Volgens het gaardersregister te Alphen betaalde Pleuntje 15 gulden en Pieter betaalde in Ter Aar 30 gulden. Gehuwd op 57-jarige leeftijd op 16-07-1797 te Ter Aar. Pieter, weduwnaar van Rijmpje (of Raampje) van Z(e)ijl woonde te Korteraar en Pleuntje Zuijdwijk, weduwe van Jurrien Dalmans, geboren te Rijnsaterwoude, wonende te Oudshoorn onder Alphen a/d Rijn. Zowel afkondigingen te Oudshoorn als in Ter Aar.
Bij het Hervormd begraven in Ter Aar was op 15-02-1796 aangegeven voor 30 gulden: Raampje Pietersdr van Zijl, echtgenote van Pieter Kroft, wonende te Korteraar, eigen graf in de kerk. Echtgenoot is Pieter Korse KROFT, geboren te Corter-Aar, overleden op 26-09-1802 te Ter Aar, begraven op 27-09-1802 te Ter Aar. Op deze datum gaf Cors Krofft (zoon uit het derde huwelijk) het lijk van zijn vader, Pieter Korsz Kroft, aan bij het gaarder impost op begraven en betaalde 30 gulden. Het Hervormd begraven vond plaats op 30-09-1802 voor 30 gulden voor een graf in de kerk te Ter Aar. Pieter Korsse Kroft, wonende te Korteraar. {Hij was eerder ondertrouwd op 23-04-1750 te Ter Aar. Crijnti betaalde 3 gulden en Pieter betaalde te Vriesekoop 3 gulden. Gehuwd op 12-05-1750 te Ter Aar. Pieter Corse Croft, jm, geboren te Corteraar, doch wonende onder Vriesecoop, met Crijntie Ariesen Visser, jd, geboren en wonende in Corteraar (Ter Aar). Echtgenote is Krijntje Ariesdr VISSER. Hij was eerder ondertrouwd op 02-04-1774 te Langeraar. Pieter Corsz Krofft, weduwnaar van Krijntje Ariesdr Visser, geboren en wonende te Corter Aar en Raampje Pietersdr van Zijl, jd, geboren van Wilnis en wonende te Corter Aar. Zij gingen onder de tweede classis in ondertrouw en betaalden beiden 30 gulden. Gehuwd op 18-04-1774 te Langeraar (Ter Aar). Pieter Corsz Krofft, weduwnaar van Krijntje Visser, geboren en wonende te Corter Aar en Raampje Pietersdr van Zijl, jd, geboren te Wilnis, wonende te Corter Aar. Echtgenote is Raampje Pietersdr van ZEIJL, geboren te Wilnis.}
   6.  Cunera (Kniertje?), gedoopt (RK) op 26-12-1740 te Rijnsaterwoude (getuige(n): Pieter en Jannetje Zuidewijk), overleden in/vr 1754 te Rijnsaterwoude.
   7.  Joannes, gedoopt (RK) op 26-01-1742 te Rijnsaterwoude (getuige(n): Pieter en Jannetje Zuidewijk), overleden in/vr 1744 te Rijnsaterwoude. Vermoedelijk was deze Johannes op 29-01-1744 overleden, want het volgende kind, dat op 19-04-1744 werd gedoopt, werd ook weer Joannes genoemd.
   8.  Sijmon (Simon, Zijme(n)) (zie IV.16).
   9.  Joannes, gedoopt (RK) op 19-04-1744 te Rijnsaterwoude (getuige(n): Pieter en Jannetje Zuidewijk). Er stond: Joes met een streepje boven de letter e; d.w.z. dat Joannes de doopnaam is. Ouders:Leenderd Zuidewijk en Martijntje van Zijl. Overleden vr 03-1748 te Rijnsaterwoude. Omdat op 12-03-1748 weer een kind werd gedoopt met de naam Joannes, verwacht ik, dat deze Joannes vòòr deze doopdatum was overleden.
   10.  Antonia, gedoopt (RK) op 11-05-1745 te Rijnsaterwoude (getuige(n): Pieter en Jannetje Zuidewijk), overleden vr 05-1749 te Rijnsaterwoude. Omdat op 26-05-1749 weer een Antonia werd gedoopt, verwacht ik, dat deze Antonia vòòr die doopdatum was overleden.
   11.  Cornelius (Cornelis) (zie IV.20).
   12.  Joannes, gedoopt (RK) op 12-03-1748 te Rijnsaterwoude (getuige(n): Pieter en Jans Zuidewijk), overleden vr 10-1752 te Rijnsaterwoude.
   13.  Antonia (Teunisje Leenders) (zie IV.24).
   14.  Cornelia, gedoopt (RK) op 21-10-1750 te Langeraar (getuige(n): Piter Corn. Zuidwijk en Jannigie Corn. Zuidwijk). Ouders van Cornelia: Leendert Cornelisse Zuidwijk en Martijntie Sijmens van Zijl. Zij woonden in Rijnsaterwoude. Er stond bij: wegens absentie van de pastoor is Cornelia in Langeraar gedoopt.
   15.  Joannes (Jan), gedoopt (RK) op 17-10-1752 te Rijnsaterwoude (getuige(n): Pieter en Jans Zuidewijk), begraven op 05-10-1756 te Rijnsaterwoude op 3-jarige leeftijd. Op deze datum werd het lijk van het kind van Leendert Zuijtwijk, genaamd Jan aangegeven onder de classis van 3 gulden.

IV.16    Sijmon (Simon, Zijme(n)) ZUIDEWIJK, daggelder (1811), gedoopt (RK) op 21-02-1743 te Rijnsaterwoude (getuige(n): Jan Zijmenze van Zijl en Grietje Jans), overleden op 22-02-1827 te Langeraar (Ter Aar) op 84-jarige leeftijd. Ook Zuijtwijk, Zuijdewijk en Suijderwijk. Zoon van Leonardus (Leendert Cornelisz.) ZUIDEWIJK (zie III.7) en Martijntje Sijme(n)se van ZIJL.
Ondertrouwd op 23-04-1779 te Rijnsaterwoude. Volgens het gaardersregister betaalden beiden 6 gulden. Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 11-05-1779 te Rijnsaterwoude. Simon Zuijdtwijk, jm en Antje van der Zwaan, jd waren beiden geboren te Rijnsaterwoude en woonden aldaar. Echtgenote is Antje van der ZWAAN, geboren 1760, overleden op 24-05-1826 te Langer-Aar. Ook Antje (en Anna) van der Swaan. Dochter van Jan van der ZWAAN en Cornelia NEDERSTIGT. Vermoedelijk ontbreken er nog kinderen. Zoek nog eens naar dopen in Alphen a/d Rijn/Aarlanderveen en Rijnsaterwoude tussen 1780 en 1782. Ik verwacht nog een Cornelia.
Op 19-03-1783 zijn Zijme Zuidewijk en Antje van der Zwaan getuigen bij de doop van Cornelia en op 02-07-1783 (Vreemd, zo dicht achter elkaar, maar het staat er echt zo!) bij Joannes, beiden kinderen van Jan van der Zwaan en Marijtje van Sisselik (Sesselijk) te Rijnsaterwoude. Ook bij de doop van Matheus op 14-09-1783 te Woubrugge, zn van Gerrit van der Swaan en Grietie Wenkendune.
Zij waren ook doopgetuigen op 17-08-1788 te Rijnsaterwoude bij Cornelia, dochter van Gerrit van der Zwaan en Margarita Wenkendonk. Idem bij Cornelia dd 15-11-1789.
En op 27-06-1789 te Rijnsaterwoude bij de doop van Cornelia, dochter van Joannes van Leeuwen en Maria (Klaase) van Drecht.
Bij een doopakte uit 1788 stond Langeraar vermeld. Ook bij de latere dopen stond Langeraar. Uit de aangifte van hun overleden kinderen bleek dat zij in 1798-1799 in Langeraar woonden. In 1811 ook Langeraar. Hun kinderen werden toen Ned. Herv. begraven.
Beiden waren op 11-09-1796 getuigen bij de doop van Cornelia, dochter van Joannes van der Zwaan en Anna Verniel te Rijnsaterwoude.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leonardus (Leendert) ZUIJDWIJK (zie V.8).
   2.  Johannes (Jantje), gedoopt (RK) op 20-09-1784 te Alphen a/d Rijn (getuige(n): Jan van der Swaan en IJda van Sesselen), overleden te Aarlanderveen op 1-jarige leeftijd, begraven op 10-01-1786 te Aarlanderveen. Volgens het gaarder (impost op begraven) van Aarlanderveen werd Jan Zuijdwijk begraven op 10-01-1786, aangegeven door zijn vader Sijmen Zuijdwijk voor 3 gulden.
Op 10-01-1786 werd Jan Zuijdwijk Hervormd begraven te Aarlanderveen. Het lijk werd door zijn vader Simon Zuijdwijk aangegeven voor 3 gulden.
   3.  Martina (Martijntje) ZUI(J)DWIJK (zie V.12).
   4.  Jo(h)annes (Jan), gedoopt (RK) op 19-09-1788 te Ter Aar (getuige(n): Jan van der Zwaan en IJda van Sesselen), overleden op 11-05-1793 te Ter Aar op 4-jarige leeftijd. Aangegeven op 13-05-1793. Begraven op 14-05-1793 te Ter Aar. Jan verongelukte op een leeftijd van vier en een half jaar. Het lijk werd pro deo aangegeven door de vader Simon Zuijdwijk. Hervormd begraven.
   5.  Cornelia, gedoopt (RK) op 03-11-1789 te Ter Aar (getuige(n): Gerrit van der Zwaan en Grietie Williendonk), overleden op 18-03-1790 te Ter Aar, 135 dagen oud, begraven op 20-03-1790 te Ter Aar. Het lijk is pro deo door de vader Sijmon Zuijdwijk aangegeven.
   6.  Cornelia ZUIJDWIJK, geboren te Langer-Aar, gedoopt (RK) op 02-01-1791 te Ter Aar (getuige(n): Gerrit van der Swaan en Grietie Winkeldonk), overleden op 16-12-1852 te Langer-Aar op 61-jarige leeftijd. Ook Zuidwijk.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-11-1812 te Ter Aar. Cornelis was weduwnaar van Grietje Sanders, die op 11-02-1807 te Langer-Aar was overleden.
Cornelis en Cornelia woonden bij hun huwelijk te Langeraar. Echtgenoot is Cornelis KLUNTER, looijersknecht (1815), arbeider (1835), geboren 1777 te Langer-Aar, overleden op 01-03-1835 te Ter Aar, zoon van Jan KLUNTER en Pieternella GOEDHART. Dit gezin woonde te Langeraar, (Ter Aar, wijk A nr. 15).
   7.  Jo(h)anna, gedoopt (RK) op 28-03-1793 te Ter Aar (getuige(n): Willem Bakker en Pleuntje Zuijdewijk), overleden op 04-03-1798 te Ter Aar op 4-jarige leeftijd, begraven op 06-03-1798 te Ter Aar. Johanna werd door haar vader Simon Zuijdwijk pro deo aangegeven.
   8.  Martina (Maartje), gedoopt (RK) op 13-08-1794 te Ter Aar (getuige(n): Jan van Leeuwen en Antje van Leeuwen), overleden op 17-10-1798 te Ter Aar op 4-jarige leeftijd. Martje werd, gehoorende onder de classis der onvermogende, dus pro deo aangegeven op 18-10-1798. Begraven op 20-10-1798 te Ter Aar. Op 20-10-1798 werd een kind van Simon Zuijdwijk, wonende te Langeraar, pro deo Hervormd begraven.
   9.  Petrus (Pieter), bouwmansknecht, boereknecht (1827), gedoopt (RK) op 03-06-1797 te Langeraar (getuige(n): Willem Bakker en Pleuntje Zuidewijk). De doopgetuigen waren: Willem Bakker, getrouwd met Teunisje Zuidewijk en haar zus Pleuntje Zuidewijk. Twee dochters van Cornelis Zuijdwijk of Broer.
Of was Pleuntje de zus van Symon Zuidewijk? Overleden op 13-04-1827 te Ouder Amstel op 29-jarige leeftijd. Pieter, geboren in Langeraar, woonde ook in Langeraar. Hij was een zoon van Simon Zuijdwijk en Antje van der Swaan. Aangegeven door zijn broer Leendert Zuijdwijk, 45 jaar. In 1827 wonende te Langeraar.
   10.  Johanna (Jannetje) ZUIJDWIJK, gedoopt (RK) 1795--1798 te Ter Aar, overleden op 22-09-1798 te Ter Aar, begraven op 27-09-1798 te Ter Aar. Jannetje (Johanna) was pro deo aangegeven op 24-09-1798 door Jan van Zijl. Zij was een dochter van Simon Zuijdwijk.
Op 27-09-1798 werd een kind van Simon Zuijdwijk, wonende te Langeraar, Hervormd begraven (pro deo).
   11.  Een kind van ZUIJDWIJK, geboren 1780--1798, overleden te Ter Aar, begraven op 08-03-1798 te Langeraar. Op 08-03-1798 werd een kind van Simon Zuijdwijk, wonende te Langeraar, Hervormd begraven (Ter Aar).
   12.  Johannes (Jantje) ZUIJDWIJK, gedoopt 1795--1799, overleden op 27-10-1799 te Ter Aar. Het kind Jantje werd pro deo aangegeven door de vader Simon Zuijdwijk. Begraven op 31-10-1799 te Ter Aar. Begraven het kind Jantje.
Op 31-10-1799 werd een kind van Simon Zuijdwijk, wonende te Langeraar, Hervormd begraven (pro deo).
   13.  Joanna (Anna) ZUIJDEWIJK, dienstbaar (1826), geboren te Langeraar, gedoopt (RK) op 11-02-1803 te Ter Aar (getuige(n): Johannes van der Swaan en Joanna Verniel), overleden op 13-12-1868 te Rijnsaterwoude op 65-jarige leeftijd. Ook Zuijdwijk en Zuide(r)wijk.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-05-1826 te Rijnsaterwoude. Pieter Kroon (25 jaar) trouwde op 21-05-1820 te Rijnsaterwoude met Joanna (Jannetje) Leli(j)veld, 26 jaar, geboren in Ter Aar.
Pieter Kroon, 31 jaar, was weduwnaar van Joanna Leliveld. (Zij was op 02-05-1825 overleden te Rijnsaterwoude.) Joanna Zuijdwijk was volgens de trouwakte 33 jaar!! en geboren in Ter Aar en wonende te Rijnsaterwoude. Deze leeftijd of het geboortejaar klopt niet. Echtgenoot is Pieter KROON, arbeider (1868)(1876), geboren 1795--1796 te Rijnsaterwoude. Geen RK doop gevonden te Rijnsaterwoude tussen 1793-1798. Wel gevonden: Op 05-10-1798 is gedoopt Jacobus, zoon van Theodorus Kroon en Maria Pieterse Kors en wonende te Rijnsaterwoude; getuigen; Pieter Pieterse en Apolonia Kroon. Overleden op 24-09-1876 te Rijnsaterwoude. In de overlijdensakte stond: Pieter Kroon, geboren en wonende te Rijnsaterwoude, weduwnaar van Joanna Leliveld en laatst van Joanna Zuijdewijk, beiden overleden. Zoon van Theodorus (Dirk) KROON, arbeider (1820), en Immetje Pieterse KORS. Uit het eerste huwelijk van Pieter Kroon: Immetje geboren in 1821, Maarten geboren in 1822 en overleden in 1824 te Rijnsaterwoude.
Dit gezin woonde te Rijnsaterwoude. In 1827 een doodgeboren mannelijk kind, in 1828 Simon, in 1831 Dirk (overleden in 1834), in 1835 Dirk, in 1837 Jan, in 1840 Leendert, in 1842 een doodgeboren mannelijk kind en in 1844 Antje Kroon. De moeder werd Anna Zuid(e)wijk genoemd. {Hij was eerder gehuwd op 21-05-1820 te Rijnsaterwoude met Joanna LELIVELD, geboren 1794 te Ter Aar, overleden op 02-05-1825 te Rijnsaterwoude. Ouders werden in de overlijdensakte niet vermeld. Dochter van Maarten LELIVELD en Engeltje MOL.}

V.8    Leonardus (Leendert) ZUIJDWIJK, karnmelksboer (1815), veehouder (1817, 1831, 1836), geboren te Langeraar, gedoopt (RK) op 28-09-1782 te Rijnsaterwoude (getuige(n): Cornelis en Pleuntje Zuidewijk). Vermoedelijk is Leonardus Zuidewijk op 28-11- of 28-12-1782 gedoopt. In het doopboek volgt dat uit de volgorde van de dopelingen. Overleden op 07-12-1836 te Ouder Amstel op 54-jarige leeftijd. Er stond: 53 jaar. Zijn vrouw Cornelia de Gooijer was 53 jaar. Aangegeven door Jan de Heus, behuwd zoon, 28 jr, veehouder, wonende te Ouder Amstel, zoon van Sijmon (Simon, Zijme(n)) ZUIDEWIJK (zie IV.16) en Antje van der ZWAAN.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 20-05-1810 te Nieuwer Amstel (RK De Nes) (getuige(n): in facie ecclesiae) met Cornelia de GOOIJER, veehouderse (1836), veehoudster (1840), geboren 1777--1780. In 1843 71 jaar, dus geboren in 1772. Overleden in/na 1843. In 1838 en 1843 wonende te Ouder Amstel. Ook Cornelia de Gooyer/Gojer en Cornelia de Hooijer. Bij het trouwen van Symen werd verklaard dat de juiste naam van de moeder Cornelia de Gooijer is.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna (Antje), geboren te Nieuwer-Amstel, gedoopt (RK De Nes) op 12-10-1811 te Nieuwer Amstel (getuige(n): Pieter Zuijdwijk en Martijntje Zuijdwijk). Zij woonden: Amstelveen. Ouders: Leenderd Zuijdwijk en Cornelia de Gojer. Overleden op 23-05-1843 te Nieuwer Amstel op 31-jarige leeftijd. Antje Zuidwijk, 32 jaar, geboren te Nieuwer Amstel. Haar moeder Cornelia de Gooijer, 71 jaar, leedt nog.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 23-04-1831 te Nieuwer-Amstel met Joannes BROERS, boerenknecht (1831), geboren 1805 te Amsterdam. In de trouwakte stond: De familienaam van de vader en bruidegom werd ook als Broere geschreven. Zoon van Jacob BROERS en Neeltje van BEEK. Hun dochter Cornelia, geboren te Nieuwer-Amstel in 1834, trouwde in 1860 te Nieuwer-Amstel. In 1869 trouwde zij voor de tweede maal, nu te Amsterdam. Hun zoon Jacob, geboren in 1832 te Nieuwer-Amstel, trouwde in 1868 te Ouder-Amstel. Hun zoon Jacobus, geboren in 1832 te Nieuwer-Amstel, trouwde in 1878 (weer) te Ouder-Amstel.
Gehuwd (2) met Gerrit KLIJN, veehouder (1843), geboren 1814. Hij woonde aan de Amsteldijk te Nieuwer Amstel.
   2.  Sijmen ZUIDWIJK (zie VI.4).
   3.  Adrianus, geboren op 03-12-1815 te Nieuwer Amstel, overleden op 29-12-1815 te Nieuwer Amstel, 26 dagen oud. Overleden aan stuijpen.
   4.  Silvester, geboren op 08-02-1817 te Ouder Amstel, overleden op 23-02-1817 te Ouder Amstel, 15 dagen oud. Het lijk van Sylvester werd aangegeven door Leendert Zuijdwijk, huisman.

VI.4    Sijmen ZUIDWIJK, veehouder (1838, 1840, 1847), geboren op 09-08-1814 te Nieuwer-Amstel. Zoon van Leendert Zuidwijk en Cornelia de Hooger. In de akte van de Nationale Militie stond: geboren op 09-08-1814 (dus fout), boer (Huw. Bijlage scan 1493). Hij woonde in Ouder Amstel (1838). Overleden op 24-01-1871 te Ouder Amstel op 56-jarige leeftijd. Er stond: Sijmen Zuijdwijk. Ook Sijme(n) Zuijdwijk. Zoon van Leonardus (Leendert) ZUIJDWIJK (zie V.8) en Cornelia de GOOIJER, veehouderse (1836), veehoudster (1840).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 28-04-1838 te Ouder Amstel (getuige(n): Gerrit Kleijn, 23 jr, veehouder, behuwd broeder van de bruidegom en Jan Sluijter, 23 jr, neef van de bruid,). Sijmen, jm en Marrijtje, jd. Moeder ondertekent met: C. de Gooijer. Vele bijlagen bij dit huwelijk (scan 1489 e.v.). Echtgenote is Matje (Marrijtje) SLUIJTER, 23 jaar oud, geboren op 16-01-1815 te Ouder Amstel, overleden op 09-07-1840 te Ouder Amstel op 25-jarige leeftijd. Ook: Marretje. Dochter van Barend SLUIJTER en Lobbetje van der MEIJ.
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 31-10-1840 te Ouder-Amstel (getuige(n): Gerrit Kleijn, veehouder, 26 j, behuwd broeder van de bruidegom, wonende te Ouder Amstel, Jan de Heus, 32 jr, veehouder, behuwd broeder van de bruidegom). In de huwelijkakte stond: weduwnaar van Matje Sluyter. De bruid gaf aan niet te kunnen schrijven. De bruid Willemijntje Smorenburg woonde in huis bij Johannes (Hannes) Smit, veehouder, als dienstmaagd, onder Ouder Amstel (huw. bijlage scan 1845). Echtgenote is Willemijntje SMORENBURG, 26 jaar oud, dienstbaar (1840), veehoudster (1873, 1881), geboren te Nieuwer-Amstel, gedoopt (RK) op 10-12-1813 te Ouder Amstel. Een akte waarin wordt aangegeven, dat de geboorte niet is ingeschreven (huw.bijl-scan 1849--1851). Men nam bij haar huwelijk in 1840 genoegen met een doopbewijs, nadat meerdere personen een verklaring hadden afgelegd. Overleden op 07-06-1888 te Ouder-Amstel op 74-jarige leeftijd. Ook Smo(o)renberg. Dochter van Willem SMORENBURG en Cornelia van 't KLOOSTER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelia, geboren op 07-03-1839 te Ouder Amstel. Moeder: Marretje Sluijter, 24 jaar. Overleden op 16-03-1880 te Ouder-Amstel op 41-jarige leeftijd. Johannes Zuijdwijk gaf zijn ongehuwde zuster Cornelia aan.
   2.  Maria ZUIJDWIJK, geboren op 03-07-1840 te Ouder-Amstel.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 19-04-1880 te Ouder-Amstel (getuige(n): goede bekenden). De bruidegom verklaarde niet te kunnen schrijven of zijnen naam te zetten. Echtgenoot is Petrus van der WAL, 31 jaar oud, boerenknecht (1880), geboren op 19-08-1848 te Nieuwer-Amstel, zoon van Nicolaas van der WAL, werkman (1880), en Pietje GROENEVELD.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Cornelia ZUIJDWIJK, geboren op 24-09-1841 te Ouder-Amstel. Moeder: Willemijntje Smorenburg, 28 jaar. Overleden op 21-12-1913 te Vinkeveen en Waverveen op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 08-06-1873 te Ouder-Amstel (getuige(n): goede bekenden). Johannes is van de dienst vrijgesteld uit hoofde van te zijn eenige wettige zoon. Echtgenoot is Johannes van BREEMEN, 30 jaar oud, koopman (1873), geboren op 14-03-1843 te Ouder-Amstel, overleden op 10-12-1922 te Vinkeveen en Waverveen op 79-jarige leeftijd, zoon van Pieter van BREEMEN en Johanna (Jansje) de LANGE. Een zoon overleed in 1932 op 58-jarige leeftijd te Vinkeveen en Waverveen.
   4.  Leendert ZUIJDWIJK (zie VII.6).
   5.  Joannes ZUIJDWIJK, geboren op 27-03-1845 te Ouder Amstel, overleden op 18-04-1847 te Ouder Amstel op 2-jarige leeftijd. Aktedatum en ouders controleren van Johannes Zuidwijk.
   6.  Anna, geboren op 07-08-1846 te Ouder Amstel, overleden op 30-10-1846 te Ouder Amstel, 84 dagen oud. Aktedatum en ouders controleren van het overlijden van Antje Zuidwijk.
   7.  Willem (zie VII.11).
   8.  Johannes ZUIJDWIJK (zie VII.13).
   9.  Petrus Adrianus, geboren op 27-08-1850 te Ouder Amstel, overleden op 14-03-1851 te Ouder Amstel, 199 dagen oud.
   10.  Anna Hendrika ZUIJDWIJK, geboren op 24-01-1852 te Ouder-Amstel, overleden op 26-01-1936 te Abcoude-Proostdij op 84-jarige leeftijd.
In zowel Ouder-Amstel als Abcoude-Proostdij werden de huwelijks-afkondigingen gedaan. Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-04-1877 te Ouder-Amstel (getuige(n): goede bekenden) met Gerardus van DIEST, 27 jaar oud, melkslijter, veehouder (1877, 1914, 1920), geboren op 05-08-1849 te Abcoude-Proostdij, overleden op 14-05-1921 te Abcoude-Proostdij op 71-jarige leeftijd, zoon van Johannes (Jan) van DIEST en Anna VERSTEEG, veehoudster (1877). Zij woonden in A'dam volgens PK A'dam vanaf april 1880 (melkslijter). Op 28-10-1890 vertrokken zij naar Abcoude Proostdij. (11 kinderen geboren te A'dam tussen 1878-1890)(waarvan 4 kinderen jong gestorven)
In 1892 en 1894 werden twee kinderen geboren te Abcoude-Proostdij. In 1878 werd een zoon te Amsterdam geboren. Hij trouwde in 1918 te Abcoude-Proostdij. In 1879 was een zoon te Amsterdam geboren. Hij trouwde in 1914 te Nieuwer-Amstel. Hun zoon Johannes Simon, geboren in 1884 te Amsterdam, trouwde in 1920 te Nederhorst de Berg. Een dochter was in 1878 geboren te Amsterdam.
Hun dochter Johanna Wilhelmina van Diest trouwde in 1918 op 40 jarige leeftijd te Abcoude-Proostdij. Zij woonde te Amsterdam.
   11.  Een levenloos mannelijk kind van ZUIJDWIJK, geboren op 10-06-1853 te Ouder Amstel. Kind van Symen Zuijdwijk. Overleden op 10-06-1853 te Ouder Amstel, 0 dagen oud.
   12.  Aaltje ZUIJDWIJK, geboren op 11-08-1854 te Ouder Amstel. Aktedatum en ouders controleren. Overleden op 20-12-1857 te Ouder Amstel op 3-jarige leeftijd.

VII.6    Leendert ZUIJDWIJK, melkslijter (1868, 1869), veehouder (1887, 1899, 1902), geboren op 19-11-1842 te Ouder-Amstel, overleden op 11-01-1927 te A'dam? op 84-jarige leeftijd, zoon van Sijmen ZUIDWIJK (zie VI.4) en Willemijntje SMORENBURG, dienstbaar (1840), veehoudster (1873, 1881).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 19-01-1867 te Vinkeveen en Waverveen. Leendert woonde in Ouderamstel en Cornelia in Nieuweramstel (1867). Echtgenote is Cornelia KOOIJMAN, geboren 1843 te Nieuwer-Amstel, overleden op 17-10-1883 te Muiden. Ook Kooyman. Dochter van Petrus KOOYMAN en Maria Geertruida SNEL. Zij woonden te Sloten (N.H.)(1902).
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 23-04-1884 te Muiden. Leendert Zuijdwijk was weduwnaar van Cornelia Kooijman. Echtgenote is Christina SLOOT, geboren 1854 te Weststellingwerf, overleden in/vr 1927, dochter van Johannes Theunis SLOOT en Maria Lieuwis HAARSMA. Een persoon, L. Zuijdwijk, geboren op 19-11-1842, werd vermeld op een gezinskaart in Amsterdam.
Is deze Leendert Zuijdwijk tweemaal getrouwd?
Vermoedelijk behoren tot het gezin van Leendert Zuijdwijk:
D.C. ; geb. 16-09-1870; E.H. ; geb. 09-04-1892 ; G. ; geb. 01-01-1870 ; J.S. ; geb. 30-11-1888 ; W.J. ; geb. 27-08-1895.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Wilhelmina, geboren op 26-01-1868 te Amsterdam, overleden op 27-09-1964 te Amsterdam op 96-jarige leeftijd. Ook Zuydwyk. Zij vertrekt 01-01-1921 vanuit Sloten naar Amsterdam. Op de PK te A'dam stonden 4 kinderen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-10-1889 te Sloten (getuige(n): Willem Stut, 52 jr, veehouder in Sloten, neef van de bruidegom, Theodorus Ruijgrok, 45 jr, veehouder te Sloten, neef van de bruidegom en twee veldwachters) met Johannes de WAAL, 46 jaar oud, veehouder (1889), winkelier, melkslijter, geboren op 13-07-1843 te Sloten, overleden op 12-11-1913 te Sloten (NH) op 70-jarige leeftijd, zoon van Bart de WAAL en Maria SCHOUTEN. Op 01-05-1896 verhuisden zij van Nieuwer Amstel naar Amsterdam en op 30-09-1896 naar Sloten.
Hun zoon Leonardus Bartholomeus de Waal, geboren in 1893 te Sloten (N.H.) trouwde in 1920 te Vrijenban (Delft). Een andere zoon was in 1895 geboren in Nieuwer Amstel en trouwde in 1925 te Amsterdam-Sloterdijk. Hun zoon Johanes Cornelis, geboren in 1900 te Sloten, overleed in 1903 te Haarlemmermeer (akte-nr. 41).
   2.  Wilhelmus, geboren op 21-01-1869 te Amsterdam, overleden op 24-02-1869 te Amsterdam, 34 dagen oud.
   3.  Petrus, geboren op 21-01-1869 te Amsterdam, overleden op 23-02-1869 te Amsterdam, 33 dagen oud.
   4.  Geertruida, geboren op 01-01-1870 te Vinkeveen en Waverveen. Deze Geertruda Zuijdwijk werd vermeld op een gezinskaart in Amsterdam. Overleden op 15-03-1929 te A'dam? op 59-jarige leeftijd.
   5.  Simon, geboren op 14-05-1871 te Vinkeveen en Waverveen, overleden op 01-06-1877 te Muiden op 6-jarige leeftijd.
   6.  Agnes, dienstbode (PK A'dam), geboren op 04-05-1872 te Vinkeveen en Waverveen, overleden op 14-11-1942 te Amsterdam op 70-jarige leeftijd. Op 20-01-1898 vertrok zij vanuit Sloten naar A'dam. Op 02-08-1899 vertrok zij naar Nieuwer Amstel. Op 01-01-1921 vertrok zij naar Amsterdam. Ook als Agnes Zuydwijk op een PK te A'dam.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13-09-1899 te Nieuwer-Amstel. Beiden woonden te Nieuwer Amstel, maar de bruid laatst te Amsterdam, waar ook het huwelijk werd afgekondigd. Echtgenoot is Cornelis KONST, 23 jaar oud, kastelein (1896), koopman (1899), geboren op 27-06-1876 te Nieuwer-Amstel, zoon van Johannes Hendricus KONST en Grietje BANEN, tapster (1899). Een zoon was geboren in 1900 te Nieuwer-Amstel en trouwde in 1929 te Amsterdam. Daarna nog 3 dochters, geboren te Nieuwer Amstel, volgens de PK van Agnes.
   7.  Helena, geboren op 05-08-1873 te Muiden. Datum teruggerekend van dag van overlijden. Overleden op 23-08-1873 te Muiden, 18 dagen oud. Zij was 18 dagen oud.
   8.  Petronella Helena, geboren op 13-07-1874 te Muiden. Teruggerekend vanaf de overlijdensdatum. Overleden op 28-07-1874 te Muiden, 15 dagen oud. Zij was bij overlijden 15 dagen.
   9.  Een levenloos mannelijk kind van, geboren op 04-08-1875 te Muiden, overleden op 04-08-1875 te Muiden, 0 dagen oud.
   10.  Een levenloos vrouwelijk kind van, geboren op 27-08-1876 te Muiden, overleden op 27-08-1876 te Muiden, 0 dagen oud.
   11.  Petronella, geboren op 13-10-1877 te Muiden (NH).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-04-1902 te Nieuwer-Amstel (getuige(n): Jan Samuël Schröder, 42 jaar,broodbakker, Cornelis Konst, 25 jaar, handelaar, Franciscus Poll, 30 jaar, veehouder, Cornelis Tesselaar, 28 jaar, koopman, allen wonende te Nieuwer Amstel). De bruidegom woonde te Amsterdam, de bruid te Nieuwer Amstel. Echtgenoot is Johannes Petrus van SCHAIJK, 32 jaar oud, werkman (1902), geboren op 18-10-1869 te Ouder-Amstel, overleden op 13-01-1926 te Amsterdam op 56-jarige leeftijd, zoon van Petrus van SCHAIJK, melkslijter (1899, 1902), en Elizabeth SMIT. Hun dochter was in 1903 te Amsterdam geboren en trouwde aldaar in 1925. Op 21-12-1937 verhuisde zij naar Nieuwer Amstel en op 27-07-1945 naar Amsterdam.
   12.  Helena Sicilia, geboren op 22-11-1878 te Muiden. Geboortedatum teruggerekend vanaf de overlijdensdatum. Overleden op 09-12-1878 te Muiden, 17 dagen oud. Zij was 17 dagen oud.
   13.  Een levenloos vrouwelijk kind van, geboren op 27-01-1880 te Muiden, overleden op 27-01-1880 te Muiden, 0 dagen oud.
   14.  Helena Cormelia, geboren jan--1881 te Muiden. Teruggerekend van overlijdensdatum. Overleden op 26-12-1881 te Muiden. Zij was elf maanden bij overlijden.
Uit het tweede huwelijk:
   15.  Cornelia Maria Helena, geboren op 10-07-1887 te Sloten. Het kind werd door de vader Leendert Zuijdwijk aangegeven in tegenwoordigheid van Lieuwe Johannes Sloot, arbeider, 44 jaar, wonende te Sloten en Jan johannes Sloot, koopman, 33 jaar, wonende in Weststellingwerf.
   16.  Johannes Simon (zie VIII.19).
   17.  Maria Wilhelmina Clara, geboren op 14-03-1891 te Sloten.
   18.  Een levenloos mannelijk kind van, geboren op 01-08-1895 te Sloten, overleden op 01-08-1895 te Sloten, 0 dagen oud.

VIII.19    Johannes Simon ZUIJDWIJK, melkslijter, melkrijder, chauffeur (1927), geboren op 30-11-1888 te Sloten (NH). Deze persoon, J.S. Zuijdwijk, geboren op 30-11-1888, werd vermeld op een gezinskaart in Amsterdam. Dezelfde woont er in 1927 nog. Uitgebreid verwerkt. (gezindte: RK), zoon van Leendert ZUIJDWIJK (zie VII.6) en Christina SLOOT.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 20-08-1919 te Nieuwer-Amstel met Adriana Elisabeth Margreta van der KROON, 26 jaar oud, geboren op 30-11-1892 te Mijdrecht, overleden op 27-10-1925 te Amsterdam op 32-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Petrus van der KROON en Anthonia de BREE. Zij woonden van 20-08-1919 tot 03-01-1921 te Amsterdam, waar Johannes Simon melkrijder was.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 13-10-1927 te Nieuwkoop en Noorden. De bruidegom, weduwnaar van Adriana Elisabeth Margreta van der Kroon, woonde te Amsterdam en de bruid woonde te Nieuwkoop. Dit huwelijk werd ook te Amsterdam afgekondigd. Echtgenote is Johanna de LEEUW, 32 jaar oud, geboren op 08-10-1895 te Nieuwkoop, dochter van Gerardus de LEEUW, vervener (1927), en Gijsje BALVERT.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Christina Anthonia Maria, geboren op 10-06-1920 te Nieuwer Amstel.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-04-1948 met F.G. van der KROON.
   2.  Anthonia Christina Maria, geboren op 18-11-1921 te Amsterdam.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 11-10-1950 met W.P. GOES.
   3.  Leonardus Cornelis Jozef, geboren op 09-03-1923 te Amsterdam. L.C.J. Zuydwijk werd genoemd bij de tewerkgestelden 1940-1945 in Duitsland. (Informatie nog niet openbaar.).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-12-1950 met H.T. SPOELDER.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Cornelia Anna Maria, geboren op 10-10-1924 te Amsterdam. Zij vertrok op 15-09-1942 Amsterdam. Vermoedelijkk was zij nog een dochter uit het eerste huwelijk.
   5.  Gijsberta Johanna Maria, geboren op 26-07-1928 te Amsterdam.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-12-1952 met A.P. BOUWMAN.
   6.  Gerardus Leonardus Johannes, geboren op 06-02-1930 te Amsterdam.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-12-1955 met C.C. OUWERKERK.

VII.11    Willem ZUIDWIJK, melkslijter (1873, 1884, 1906), geboren op 23-12-1847 te Ouder-Amstel. Willem Zuidwijk. (gezindte: RK), overleden op 06-06-1914 te Amsterdam op 66-jarige leeftijd, zoon van Sijmen ZUIDWIJK (zie VI.4) en Willemijntje SMORENBURG, dienstbaar (1840), veehoudster (1873, 1881).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-10-1872 te Abcoude-Proostdij. In 1872 woonde Willem in Ouder-Amstel en Anna in Abcoude-Proostdij. Echtgenote is Anna de WIT, 24 jaar oud, melkslijtster (1915), geboren op 16-04-1848 te Abcoude-Proostdij, overleden op 11-02-1917 te A'dam op 68-jarige leeftijd, dochter van Gerrit de WIT en Johanna van DIEST. Op 15-11-1872 vertrokken zij vanuit Ouder-Amstel naar A'dam en vertrokken vermoedelijk weer in feb. 1885 naar een ander huis.
Het gezin woonde: Maarten Janszoon Kosterstraat nr. 5 (1875 en 1877)(en in 1887 en 1890 op nr. 15) te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Simon, geboren op 19-10-1873 te Amsterdam, overleden op 04-10-1884 te Amsterdam op 10-jarige leeftijd.
   2.  Anna Maria, geboren op 15-05-1875 te Amsterdam.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 20-06-1906 te Amsterdam (getuige(n): Peter van der Wal, tuinier, 57 jaar, wonende te Ouder-Amstel, Johannes de Jong, veehouder, 55 jaar, wonende te Abcoude-Proostdij, Gerardus Hermanus Zuidwijk, broeder, slachter, 25 jaar en Johannes Molenaar, broeder, voerman, 38 jaar, beiden wonende te Amsterdam) met Gerardus MOLENAAR, 32 jaar oud, vrachtrijder (1906), geboren op 22-01-1874 te Amsterdam, zoon van Gerrit MOLENAAR en Johanna WILLIAMS. PK A'dam.
   3.  Wilhelmina, geboren op 09-12-1876 te Amsterdam, overleden op 09-01-1877 te Amsterdam, 31 dagen oud.
   4.  Wilhelmina, geboren op 10-02-1878 te Amsterdam.
Gehuwd op 46-jarige leeftijd op 16-07-1924 te Amsterdam met Johannes Cornelis van SCHAICK, metaaldraaier (1924), geboren 1882 te Abcoude-Baambrugge, zoon van Gerrit Hermanus van SCHAICK en Theodora Jacoba WOUTERS.
   5.  Gerardus Hermanus (zie VIII.30).
   6.  Hendrika, verstelnaaister (ongehuwd), geboren op 29-09-1882 te Amsterdam, overleden op 11-12-1942 te Amsterdam op 60-jarige leeftijd.
   7.  Alida Cornelia, geboren op 21-05-1884 te Amsterdam.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 25-07-1918 te Amsterdam (getuige(n): Jacques Marie Langlois van den Bergh, zb, 53 jaar, wonende te 's-Gravenhage en Gerard Johan Weijland, bankbediende, 30 jaar, wonende te Amsterdam) met Augustinus JONGMAN, 27 jaar oud, fotograaf (1918), geboren op 29-09-1890 te Amsterdam, zoon van Geert JONGMAN en Hendrika BREET, pensionhoudster (1918).
   8.  Simonia Anna, afdelings chef mode magazijn, geboren op 04-12-1885 te Amsterdam, overleden op 22-12-1962 te Culemburg op 77-jarige leeftijd. Pk A'dam: achter haar naam stond: 24-02-1917, Pieter Alexander Bosman. Pieter was getrouwd met haar zus Simonia Anna.
   9.  Maria Agatha, geboren op 13-06-1887 te Amsterdam, overleden in/na 1966. Op 04-10-1966 werd vermeld: Herenweg 69 Vinkenveen CA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-02-1915 te Amsterdam met Pieter Alexander BOSMAN, 28 jaar oud, loodgieter (1915), geboren op 25-12-1886 te Amsterdam, overleden op 09-07-1964 te Amsterdam op 77-jarige leeftijd, zoon van Johannes BOSMAN en Johanna Catharina ARTLER.
   10.  Simon Jacobus (zie VIII.38).
   11.  Gerarda Christina, contr-conf-fabr, costuumnaaister, strijkster, geboren op 24-06-1891 te Amsterdam, overleden op 07-04-1972 te Amsterdam op 80-jarige leeftijd. Geen partner vermeld. Op 28-07-1929 kwam zij naar Amsterdam. Zij kwam van Wilhelmina Zuidwijk, 1878, stond er op de PK. (Haar zus, die getrouwd was met J.C. van Schaick.).
   12.  Een levenloze zoon van, geboren op 24-06-1891 te Amsterdam, overleden op 24-06-1891 te Amsterdam, 0 dagen oud.

VIII.30    Gerardus Hermanus ZUIDWIJK, slager (1906), ondernemer, bedrijfsleider (1928), geboren op 26-12-1880 te Amsterdam (gezindte: RK), overleden op 30-01-1965 te Amsterdam op 84-jarige leeftijd. Hij vertrekt op 08-10-1898 vanuit A'dam naar Haarlem. Zoon van Willem ZUIDWIJK (zie VII.11) en Anna de WIT, melkslijtster (1915).
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 09-05-1928 te Amsterdam met Maria van der ELST, 36 jaar oud, geboren op 09-01-1892 te Amsterdam, overleden op 27-07-1981 te Heerhugowaard op 89-jarige leeftijd, dochter van Barend Lubertus van der ELST en Johanna Maria Sophia HUIJSER. Op 30-01-1980 verhuisde Maria naar Heerhugowaard.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Anna Elisabeth, geboren op 28-11-1934 te Amsterdam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-11-1957 met J.H.A. MARTELHOFF.

VIII.38    Simon Jacobus ZUIDWIJK, suiker(be)werker, geboren op 06-01-1890 te Amsterdam. De persoon S.J. Zuidwijk werd met geboortedatum vermeld op een gezinskaart in Amsterdam. Dit moet wel deze Simon Jacobus zijn. Ja. Zoon van Willem ZUIDWIJK (zie VII.11) en Anna de WIT, melkslijtster (1915).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 05-01-1922 te Schoten. In de trouwakte stond, dat de 31-jarige Simon Jacobus was geboren in Amsterdam. Echtgenote is Johanna Christina KAASENBROOD, verpleegster, geboren 1907 te Velsen. Volgens PK A'dam: geboren op 05-12-1896 te Velsen. Dochter van Pancras Johannes KAASENBROOD, los arbeider, en Tjitske Jelles BOTTEMA. Op 29-12-1922 vanuit Haarlem naar Amsterdam vertrokken. Op 22-01-1931 vertrokken naar Zaandam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Gerardus Aloysius, geboren op 20-06-1922 te Haarlem, overleden op 09-09-2007 te Petten op 85-jarige leeftijd, begraven op 13-09-2007 te Wormerveer.
Gehuwd met Geertruida Elisabeth ABELEN, overleden in/na 2007.

VII.13    Johannes ZUIJDWIJK, veehouder (1881, 1882, 1891), melkslijter te Amsterdam (1908), geboren op 20-06-1849 te Ouder-Amstel, overleden op 19-07-1909 te Amsterdam op 60-jarige leeftijd. De overledene werd aangegeven door de aansprekers Hendrikus en Nicolaas van der Moolen. Zoon van Sijmen ZUIDWIJK (zie VI.4) en Willemijntje SMORENBURG, dienstbaar (1840), veehoudster (1873, 1881).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 23-04-1881 te Ouder-Amstel (getuige(n): geen bekenden). Uit hoofde van broederdienst bij vervanging is Johannes van de dienst vrijgesteld. Echtgenote is Johanna KLIJN, 30 jaar oud, geboren op 06-10-1850 te Nieuwer-Amstel, overleden op 25-04-1900 te Amsterdam op 49-jarige leeftijd, dochter van Gerrit KLIJN en Kaatje KANDELAAR, veehoudster (1881).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willemijntje, melkslijtster (1910), geboren op 01-05-1882 te Ouderamstel, overleden op 13-04-1910 te Amsterdam op 27-jarige leeftijd.
   2.  Catharina, geboren op 20-03-1883 te Ouder Amstel, overleden op 10-04-1909 te Amsterdam op 26-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 20-12-1904. Op grond van de aantekeningen op de PK A'dam maak ik deze koppeling. Echtgenoot is Antonius Hendricus JANMAAT.
Gehuwd (2) op 25-jarige leeftijd op 23-04-1908 te Amsterdam (getuige(n): Johannes Fredericus Mulder, broeder, kleermaker, 24 jaar, Jacobus Johannes Leonardus Hoven, zwager van de echtgenoot, kleermaker,34 jaar, Hendrikus Brokke, winkelier, 32 jaar en Wilhelmus Antonius Vonk, musicus, 26 jaar, allen wonende te Amsterddam). De bruidegom was weduwnaar van Maria Geertruida Zunter. Echtgenoot is Theodorus Bernardus MULDER, 32 jaar oud, kantoorbediende (1899, 1912), magazijnbediende (1908), geboren op 23-02-1876 te Amsterdam, overleden op 02-03-1960 te 's-Hertogenbosch op 84-jarige leeftijd, zoon van Willem Hendrik MULDER en Carolina Maria BRUGGEN. {Hij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-11-1899 te Amsterdam met Maria Geertruida ZUNTER, geboren 1874 te Amsterdam, overleden op 15-05-1905 te Amsterdam, dochter van Luite ZUNTER en Petronella FRANSEN. Bij het overlijden Maria Geertruida Zunter waren er vermoedelijk twee minderjarige kinderen. Hij is later gehuwd op 36-jarige leeftijd op 28-08-1912 te Amsterdam (getuige(n): o.a. Bernardus Antonius Theodorus Mulder, broeder, handelsreiziger, 24 jaar en Jacobus Johannes Leonardus Hoven, zwager van de echtgenoot, kleermaker, 38 jaar, beiden wonende te Amsterdam). Weduwnaar van Catharina Zuijdwijk. Echtgenote is Bernardina Hendrica Maria ter HORST, geboren 1888 te Rijsenburg, dochter van Gradus Johannes ter HORST, timmerman (1912), en Francisca Petronella ZEGERS. Gegevens van bidprentje van Theodorus Bernardus Mulder, via Weerderheem Valkenswaard.}
   3.  Simon, slager (1908), geboren op 12-03-1884 te Ouder-Amstel, overleden op 24-07-1908 te Amsterdam op 24-jarige leeftijd.
   4.  Gerardus, geboren op 27-02-1885 te Ouder-Amstel, overleden op 08-03-1885 te Ouder-Amstel, 9 dagen oud.
   5.  Alida, geboren op 15-02-1886 te Ouder-Amstel, overleden op 29-11-1913 te Amsterdam op 27-jarige leeftijd. PK A'dam: Alida komt 09-05-1912 naar Amsterdam of gaat juist weg. Vervolgens staat er: Kooijman Cornelis 53. Vervolgens overleden op 27-11-1913.
   6.  Gerardus, melkslijter (1910), geboren op 29-05-1888 te Ouder-Amstel, overleden op 02-07-1910 te Amsterdam op 22-jarige leeftijd.
   7.  Johannes, geboren op 24-08-1890 te Nieuwer-Amstel, overleden op 24-10-1908 te Amsterdam op 18-jarige leeftijd.
   8.  Elisabeth Catharina, geboren op 28-09-1891 te Nieuwer Amstel, overleden op 01-10-1891 te Nieuwer Amstel, 3 dagen oud.

V.12    Martina (Martijntje) ZUI(J)DWIJK, geboren te Aarlanderveen? Gedoopt (RK) op 25-10-1785 te Alphen a/d Rijn (getuige(n): Cornelis Suiderwijk en Matje van Dregt), overleden op 20-11-1864 te Leimuiden op 79-jarige leeftijd, dochter van Sijmon (Simon, Zijme(n)) ZUIDEWIJK (zie IV.16) en Antje van der ZWAAN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-11-1811 te Ter Aar. Bij het huwelijk woonde Jan te Leimuiden en Martina te Langer-Aar. Uit het huwelijksregister te Ter Aar bleek de datum 03-11-1811 voor Jan Kijzer en Martijntje Zuijdewijk. Echtgenoot is Jan KEIJZER, 32 jaar oud, schoenmaker (1811), gedoopt (RK) op 20-07-1779 te Langer-Aar, overleden op 12-01-1859 te Leimuiden op 79-jarige leeftijd, zoon van Benjamin KEIJZER en Antje Dirksdr. van ZIJL. In 1815 werd een levenloos kind aangegeven te Leimuiden, vader Jan Keiser en moeder Martijntje Zuiderwijk. In genlias (Zuid-Holland) was alleen dochter Anne te vinden.
Uit dit huwelijk:
   1.  NN KEIJSER, geboren op 08-02-1815 te Leimuiden, overleden op 08-02-1815 te Leimuiden, 0 dagen oud. Een doodgeboren kind.
   2.  Simon KEIJSER, geboren op 15-03-1816 te Leimuiden, overleden op 16-08-1902 te Leimuiden op 86-jarige leeftijd. Simon was echtgenoot van Johanna Vendrik.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 03-05-1852 te Leimuiden met Johanna VENDERIK, geboren 1821 te Alphen (ZH), dochter van Joris VENDERIK en Marijtje GROENENDIJK.
   3.  Anna (Antje) KEIZER, geboren op 21-11-1818 te Leimuiden, overleden op 21-10-1864 te Leimuiden op 45-jarige leeftijd. Partner: Cornelis Bergman.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 04-05-1853 te Leimuiden met Cornelis BERGMAN, geboren 1820 te Aalsmeer, zoon van Hendrik BERGMAN en Trijntje VINK.
   4.  Arie, geboren op 10-06-1821 te Leimuiden, overleden op 13-10-1890 te Leimuiden op 69-jarige leeftijd. Echtgenoot van Agatha van der Wiel.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 25-04-1849 te Leimuiden met Elizabeth KRAAN, geboren 1821 te Alphen (ZH), dochter van NN en Marijtje KRAAN.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 16-02-1860 te Leimuiden. Bruidegom: weduwnaar van Elizabeth Kraan. Echtgenote is Agatha van der WIEL, geboren 1833 te Aalsmeer, dochter van Cornelis van der WIEL en Geertruij ZETHOF.
   5.  Jan KEIJSER, geboren op 15-04-1824 te Leimuiden, overleden op 05-12-1886 te Leimuiden op 62-jarige leeftijd. Jan Keijzer, echtgenoot van Anna van Veen.
Gehuwd met Anna van VEEN, geboren 1824.
   6.  Cornelia KEIJSER, geboren op 08-05-1828 te Leimuiden, overleden op 05-10-1897 te Leimuiden op 69-jarige leeftijd. Echtgenote van Anthonius van der Plas.
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 03-08-1875 te Leimuiden. Anthonius was weduwnaar van Maria van Gijlswijk. Echtgenoot is Anthonius van der PLAS, geboren 1835 te Lisse, zoon van Leendert van der PLAS en Theodora Maria JANSEN.

IV.20    Cornelius (Cornelis) ZUIDEWIJK, gedoopt (RK) op 30-12-1746 te Rijnsaterwoude (getuige(n): Pieter en Teunissje Zuidewijk), overleden op 24-08-1787 te Rijnsaterwoude op 40-jarige leeftijd. Er stond: Het lijk van Cornelis Leendertsz. Zuijdwijk, aangegeven in de derde classe (6 gulden). Er is nog geen sluitend bewijs, dat de koppeling met dit gezin en met de derde Cornelis hieruit, juist is. Ik heb aangenomen, dat de tweede Cornelis jong is gestorven.
Op 10-05-1785 zijn Cornelis Zuidewijk en Marijtje van Dregt getuigen bij de doop (RK) van Nicolaus, zoon van Pieter van Zeil en Aefje Huiberse Sneij. (Het blijkt wel Pieter Janse van Zeil te zijn.) In 1788 is Maartje Klaase van Dregt doopgetuige bij de doop van Nicolaus, kind van dezelfde ouders. Zoon van Leonardus (Leendert Cornelisz.) ZUIDEWIJK (zie III.7) en Martijntje Sijme(n)se van ZIJL.
Ondertrouwd op 30-05-1783 te Rijnsaterwoude. Cornelis Leenderse Zuijdwijk, jm wonende te Rijnsaterwoude en Martie Klaase, jd, wonende te Rijnsaterwoude. Het huwelijk was ook aangegeven te Warmond. Uit het gaardersregister te Rijnsaterwoude bleek, dat zij beiden 6 gulden betaalden. Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 17-06-1783 te Rijnsaterwoude met Martie Claase van DREGT, 29 jaar oud, geboren te Vrouwe Ven te Rijnsburg, gedoopt (RK) op 28-12-1753 te Rijpwetering. Ook Marijtje Claasse. Dochter van Claas Cornelisz. van DREGT en Ariaantje Abramse van der KRUK. Cornelis Zuidewijk en Marijtje van Dregt waren op 10-05-1785 getuigen bij de RK-doop van Nicolaus van Zeil, zoon van Pieter van Zeil en Aefje Huiberse Sneij. De dopeling woonde in Warmond, maar werd in Sassenheim gedoopt.
Misschien is Martijntje Zuiderwijk (PG6237), getrouwd met Reinier Woerden, een dochter van dit stel. Vanwege o.a. het feit, dat zij één van hun eerste kinderen Matje noemden. Dit was de naam van oma van vaderszijde.
Na het overlijden van Cornelis Leenderse Zuijdwijk trouwde Marijtje Claasse van Dregt voor de tweede maal. Op 05-09-1788 trouwde zij te Rijnsaterwoude met Jan Sijmonsz. van Leeuwen, geboren te Kalslagen. Hun zoon Klaas van Leeuwen overleed in 1812 te Alkemade, geboren in 1793. Jan van Leeuwen was in 1794 getuige bij de doop van Martina, dochter van Simon Zuijderwijk, in Ter Aar.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martijntje (Marijtje) ZUIJDERWIJK (zie V.26).

V.26    Martijntje (Marijtje) ZUIJDERWIJK, geboren 1787 te Rijnsaterwoude. De doop van Martijntje is niet te vinden in het doopboek van Rijnsaterwoude. Het doopboek bevat een hiaat tussen 1784 en 1788. Het kan zijn , dat de kinderen in deze periode in een omligggende gemeente zijn gedoopt. Overleden op 12-08-1847 te Nieuwkoop. Bij de aangifte van het overlijden waren de namen van de ouders onbekend. Ook Zuijdwijk. Dochter van Cornelius (Cornelis) ZUIDEWIJK (zie IV.20) en Martie Claase van DREGT.
Ondertrouwd op 10-11-1810 te Rijnsaterwoude. In Alphen a/d Rijn gingen zij op 09-11-1810 in ondertrouw. Reijnier, jm woonde te Aarlanderveen en Marteijntje Zuijdewijk, jd had onlangs nog in Rijnsaterwoude gewoond en woonde nu ook te Aarlanderveen. (Aarlanderveen viel onder Alphen.), gehuwd op 25-11-1810 te Alphen a/d Rijn met Reijnier WOERDEN, landbouwer (1813), arbeider (1821, 1824), geboren 1781--1782 te Woerden, overleden in/vr 1850. Ook Rijnier Woerde en Reinier Woerden. Moeder werd Mart(i)ena, Marijtje, Martijnje Zui(j)dwijk, Zuiderwijk genoemd. Hun vaders achternaam werd ook Woerde genoemd.
Wie is deze Martijntje Zuidwijk?
Martintje is een dochter van Sijmon (PG6201) of van zijn broer Cornelius Zuid(er)wijk (PG6186)?
Sijmon heeft een dochter Martijntje, geboren in 1785 te R, met als doopgetuigen: Cornelis Suiderwijk en Matje van Dregt.
Corneli(u)s Zuiderwijk is getrouwd met Matje van Dregt. Dit zijn haar ouders. Marijtje en Reinier noemden hun dochter Matje, naar haar oma, Matje van Dregt.
Uit dit huwelijk:
   1.  Matje, geboren op 08-05-1813 te Aarlanderveen, overleden op 27-07-1813 te Aarlanderveen, 80 dagen oud.
   2.  Annigje, geboren op 08-05-1813 te Aarlanderveen. Tweeling met Matje. Overleden op 03-07-1813 te Aarlanderveen, 56 dagen oud. In de akte stond: Johanna Woerden.
   3.  Annigje, geboren op 04-10-1815 te Aarlanderveen. Rijnier Woerden en Martijntje Zuidwijk. Overleden op 25-03-1816 te Aarlanderveen, 173 dagen oud.
   4.  Maria, geboren op 02-12-1821 te Aarlanderveen, overleden op 29-04-1860 te Mijdrecht op 38-jarige leeftijd. Huisvrouw van Dirk van Ewijk.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 29-10-1850 te Nieuwkoop en Noorden met Dirk van EWIJK, geboren 1819 te Nieuwkoop, zoon van Cornelis van EWIJK en Antje de GOEDE.
   5.  Cornelis, geboren op 22-09-1824 te Aarlanderveen, overleden op 27-12-1824 te Aarlanderveen, 96 dagen oud.

IV.24    Antonia (Teunisje Leenders) ZUIDEWIJK, geboren te Rijnsaterwoude, gedoopt (RK) op 26-05-1749 te Rijnsaterwoude (getuige(n): Pieter en Jans Zuidewijk), overleden op 23-05-1789 te Nieuwer Amstel op 39-jarige leeftijd, begraven op 26-05-1789 te Amstelveen. Ik neem aan, dat de eerste Antonia uit dit gezin was gestorven. En dat deze Antonia bij dit huwelijk hoort. Ook Teunisje Leendertsdr. en Teuntje van Zuijdwijk en Teunisje Zuidwijk. Dochter van Leonardus (Leendert Cornelisz.) ZUIDEWIJK (zie III.7) en Martijntje Sijme(n)se van ZIJL.
Ondertrouwd op 01-05-1778 te Rijnsaterwoude. Willem en Teunissie (Leenders) Zuijtwijk woonden beiden te Rijnsaterwoude. Volgens het gaardersregister betaalden beiden 3 gulden. Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-05-1778 te Rijnsaterwoude met Wilhelmus (Willem Danielsz.) (van) POELI(J)K, 25 jaar oud, geboren te Rijnsaterwoude, gedoopt (RK) op 27-10-1752 te Alkemade (getuige(n): Pieter van den Bosch en Maartje van den Bosch), zoon van Daniel Claasz. (van) POELIK en Aaltje Pieters AKERBOOM. Uit dit huwelijk 5 kinderen: op 14-05-1779 werd Alida gedoopt te Rijnsaterwoude, als dochter van Willem van Poelik en Teuniszje Leend. Zuidewijk met als doopgetuigen Klaas van Poelik en Criszje van der Zwaan; op 29-08-1780 werd Martina gedoopt en op 25-12-1781 werd Martina gedoopt, beiden te Rijnsaterwoude met als doopgetuigen: Cornelis Zuidewijk en Pleuntje Zuidewijk. In 1783 en 1787 gedoopt te Woubrugge met als doopgetuigen: Cornelis Suid(e)wijk en Mattie van Wegt. Hun dochter Aaltje van Poelijk overleed te Alkemade in 1834; haar moeder werd toen Teunisje Zuidwijk genoemd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martina POELIK, gedoopt (RK) op 25-12-1781 te Rijnsaterwoude (getuige(n): Cornelis Zuiderwijk en Pleuntje Zuiderwijk).
   2.  Helena van POELI(J)K, gedoopt (RK) op 23-09-1783 te Woubrugge (getuige(n): Cornelis Suijdwijk en Mattie van Dregt). Wonende te Woubrugge.
   3.  Helena van POELIK, gedoopt (RK) op 22-02-1787 te Woubrugge (getuige(n): Cornelis Suijdewijk en Matje van Dregt). Wonende te Woubrugge. Moeder: Teunisie Suydewijk.

II.3    Cornelis Corn: ZUIJDWIJK de JONGE, geboren 1665--1670, overleden 1727--1728, zoon van Cornelis Pieters ZUIJTWIJK (zie I.1) en Cniertje (Kniertje) CORNELISDR.
Gehuwd (1) op 29-01-1686 te Ter Aar. Er stond: Cornelis Cornelisz. Suijtwijk, jm, en Aeltie Gerrits, jd, beiden "van der Aer". (TvdP: Aeltje Gerritsd. Peereboom en Cornelis Cornelisz. Suydwijk de Jonge, j.m., (Draij). Gehuwd voor de kerk op 29-01-1686 te Langeraar (Ter Aar) (RK). Er stond: Cornelis Cornelisse Draeij (Langeraar) en Aeltje Gerrits (Mijdrech). Echtgenote is Aeltie Gerrits PEREBOOM, overleden 1686--1688.
Gehuwd (2) op 23-05-1688 te Ter Aar. Cornelis Corn. Zuijtwijk, weduwnaar van Altie Gerritsdr. Peereboom en Anna Henderikx, j.d., beiden "van der Aer". Gehuwd voor de kerk op 24-05-1688 te Langeraar (RK). Er stond: Cornelis Cornelisse en Annen Hendrix (Langeraar). Echtgenote is Anna HENDRIKS(E), geboren circa 1672, overleden in/vr 1727. In het doopboek van Ter Aar ontbreekt de periode van 08-03-1699 tot 08-12-1700 (pastoor afwezig, misschien kinderen ergens anders gedoopt?).
Op 15-05-1692 kocht Jonge Cornelis Cornelisz. Zuijtwijk, wonende in Ter Aar, 1½ morgen weiland in de Middel Polder. Zijn vader Cornelis Pietersz. en zijn broer Pieter Cornelisz. Zuijtwijk stonden borg. Hierbij passeerde een schuldbrief van 460 gulden ten behoeve van Jan Gerritsz. van Kints.
Op 30-12-1692 had Jonge Cornelis Cornelisz. Zuijtwijk land in de Heereweghse Polder.
Op 15-03-1694 kocht Cornelis Cornelisz. Zuijtwijk de Jonge 1 morgen hooiland in de Middel polder. Hij had al land in deze polder want hij werd als belendend persoon genoemd.
Op 05-06-1717 kocht Cornelis Suijdwijk de Jonge, weesmeester, in de Wassenaarse Polder een huis met erf.
Cornelis kocht op 09-05-1718 veenland in de Middelpolder in het 26e weer 1 morgen, 1 hond en 50 roe groot.
In 1717 t/m 1719 ondertekende hij als schepen in Ter Aar met Kornelis Zuijdwijck de Jonge. Van 1732-1733 was Cornelis (*jaren fout of een andere Kornelis) gezworene te Ter Aar.
Op 10-05-1723 kocht Kornelis Zuijdwijk de Jonge een drietal percelen in de Heerewegse Polder; in het 6e weer 150 roe water en akker; in het 9e weer 2 morgen water en akker en in het 10e weer 1 morgen en 100 roe water en akker. (Door de erfgenamen werden deze 3 percelen op 12-05-1728 verkocht; toen waren het 3 percelen water. Blijkbaar waren zij verveend in de tussenliggende jaren.)
Op 17-03-1727 verscheen Cornelis Corn: Zuijdwijk de Jonge, wonende te Langeraar, voor notaris Johan Burghart. Hij was "siekelijk van lighaam, gaande en staande sijn verstand ende memorie wel hebbende en gebruijkende soo als ons uijterlijk bleek".
Hierbij vermaakte hij zijn bezittingen bij zijn overlijden aan zijn 5 kinderen uit zijn tweede huwelijk en aan zijn voordochter uit het eerste huwelijk. Zijn tweede vrouw was toen al overleden. Zijn 5 kinderen werden in de volgende volgorde genoemd: Kniertie, Thomas, Lijsbet, Pleuntie en Pieter Cornelis Zuijdwijk. Vanwege zijn borgstelling, moest uit de erfenis als eerste de schuld van 800 gulden worden betaald, die zijn voordochter Neeltie Cornelis Zuijdwijk met haar man Jacob Cornelisz. van Kints hadden bij Leendert van Heijningen.
Op 08-04-1727 werd Kornelis c.s. nog als belendende genoemd in de Heerewegse Polder in het 8e weer. Op 08-05-1728 werd gesproken over de erfgenamen van Kornelis.
Op 12-05-1728 verkocht Pieter Jacobsz. Wezelenburg, als executeur van Kornelis Kornelisz. Zuijdwijk de Jonge, vele percelen.
Het hierboven genoemde drietal percelen water in de Heerewegse Polder.
In de Uijteindse Polder 2 morgen en 3 hond veenland en water.
In dezelfde polder 2 morgen veenland en water in het 18e weer.
In dezelfde polder 2 morgen veenland en water in het 24e weer.
In de Middelpolder 3 hond veenland en water in het 5e weer.
In dezelfde polder 2 morgen en 3 hond boomgaard, land en water in het 13e weer.
In dezelfde polder 1 morgen en 150 roe veenland en water in het 26e weer.
In de bedijkte Wassenaarse Polder een huis met erf, 1 hond groot, met een erfpacht van een schuur, toebehorende aan Pieter Kornelisz. Zuijdwijk de Jonge met overpad.
Uit de akte van "Schiftinge Scheijdinge en deijlinge" van de nagelaten boedel van Kornelis Kornelisz. Zuijdwijk de Jonge bleek welke kinderen nog leefden op 29-01-1729. Zij werden genoemd in de volgorde: Kuniertje, Elisabet, Apolonia, Tomas, Pieter en Neeltje. Ieder kind erfde voor een zesde deel. Verder stond er, dat de executeur Pieter Jacobsz. Wezelenburg de boedel voor totaal 7100 gulden te gelde had gemaakt.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Kornelia (Neeltje Cornelis) ZUIJDWIJK, gedoopt (RK) op 10-11-1686 te Langeraar (Ter Aar) (getuige(n): Niet genoemd.). Cornelia, dochter van Cornelis Cornelisse en Aeltje Gerrits (LA). Overleden in/na 1729.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 04-10-1707 te Langeraar (RK) (getuige(n): Sijtie Aries en Lijsje Kornelis). Getrouwd: Jacob Knelisse van Kints en Neeltie Krelis, beiden uit Langeraar. Echtgenoot is Jacob Cornelis van KINTS, overleden in/na 1729, zoon van Cornelis Cornelisz. van KINTS. In zijn testament, dat op 17-03-1727 was opgemaakt voor notaris Johan Burghart te Ter Aar, liet Cornelis Cornelisz. Zuijdwijk de Jonge het volgende vastleggen. Zijn voordochter Neeltie Cornelis Zuijdwijk, die was getrouwd met Jacob Cornelisz. van Kints, had een schuld van 800 gulden aan Leendert van Heijningen, bij leven schout van Calslagen. Vanwege zijn borgstelling moest deze schuld uit zijn erfenis worden betaald.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Pieter, gedoopt (RK) op 27-04-1689 te Langeraar (Ter Aar). Piter, zoon van Cornelis Cornelisse en Annen Hendrix (Langeraar). Er stonden geen doopgetuigen bij. Dezelfde persoon?: Op 11-06-1707 werd vermeld, dat Piter Cnelisse Draij uit Langeraar, zonder de laatste sacramenten, is overleden door verdrinking.
   3.  Kniertie (Kuniertje) ZUIJDWIJK, gedoopt (RK) op 13-01-1691 te Langeraar (Ter Aar). Kniertje, dochter van Cornelis Cornelisse en Anne Hendrix (Langeraar). Er stonden geen doopgetuigen bij. Overleden in 1730. Kniertje Cornelisse Zuijdwijk was vòòr 19-01-1731 overleden. In 1730 woonde de weduwe Kniertje Corn. Zuijdwijk te Langeraar.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 03-05-1717 te Ter Aar. Jan Crijne van Kints, jm, en Kniertie Cornelis Suijdwijk, beiden van Langeraar trouwen in aanwezigheid van Kornelis Weselenburg(h) en Kornelis Zuijdwijck de Jonge, schepenen (met handtekening) van het ambacht "van der Aer". Gehuwd voor de kerk op 27-04-1717 te Langeraar (Ter Aar) (RK) (getuige(n): Anna Jacobs en Maertie Cobis). Er stond: Jan Krijne van Kins en Kniertie Cornelis Suijdtwijk en de getuigen kwamen uit Langeraar. De trouwdatum was .te gesima septima aprilis 1717 (Ter Aar, boek 3A, scan 128)(27e = vigesima septima). In het RK-trouwboek 1701-1755, scan 127: Jan Krijnen van Kints en Kniertie Cornelis Suidwijk, beiden van Langeraar, trouwden op 27-04-1717 met Anna Jacobs en Marritje Cobus als getuigen. Echtgenoot is Jan Crijne van KINTS, geboren 1690--1700, overleden in/vr 1729 te Langeraar? Geen kinderen (1717-1729) in boek 12 gevonden.
Jan Krijnen van Kin(t)s was heemraad in Ter Aar van 1718-1720; hij was molenmeester in de Middelpolder van 1721-1722 en 1728-1729; hij was gezworene in Ter Aar van 1728-1729 en R.K. armmeester van 1729-1730.
Uit de nalatenschap van zijn schoonvader Kornelis Kornelisz. Zuijdwijk de Jonge kocht op 12-05-1728 Jan Krijnen van Kints, wonende te Langeraar, een perceel veenland en water in de Middelpolder in het 26e weer, groot 1 morgen en 150 roe.
Op 19-05-1729 brachten Pieter Krijne van Kints en Jan de Roos, die was getrouwd met Gebbetje van Kints, goederen aan om in Ter Aar te verkopen. Zij waren de erfgenamen van Jan Krijne van Kints, die alhier zonder nakomelingen was overleden. (Op 06-09-1720 waren Jan Janse de Roos en Gebbetje Crijnen van Kints, beiden van Langeraar, RK getrouwd (sc128).
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 23-01-1730 te Ter Aar. Gerrit, jm van Corter-Aar en Kniertje Cornelis, weduwe van Langeraar. Gehuwd voor de kerk op 23-01-1730 te Langeraar (RK) (getuige(n): Piter Crelis Suidwijk en Anthem Gerrits Schepens). Getrouwd: Gerrit Kornelis Snij (van Corteraar) en Kniertie Kornelis Suidwijk (van LA). Echtgenoot is Gerrit Cornelisz. SNIJ, begraven op 03-02-1749 te Ter Aar. Het lijk van Gerrit Snij werd door Tomas Cornelis Suijdwijk aangegeven. Er werd voor het begraven 15 gulden betaald. Gerrit Kornelisz. Snij (Sneij) was van 1732-1733, 1739-1740 en 1743-1744 molenmeester in de Middelpolder. Hij was gezworene te Ter Aar van 1733-1734, 1736-1737, 1740-1741 en 1742-1743. Hij was heemraad te Ter Aar van 1735-1737. Hij was R.K. kerkmeester van 1735-1737 en 1738-1739.
Op 19-01-1731 had Gerrit Kornelis Snij, weduwnaar van Kniertje Corn. Zuijdwijk, alhier overleden, zonder nakomelingen, goederen aangebracht voor de verkoop, die na de dood van Kniertje waren ontruimd en nagelaten. Deze goederen brachten 1575 gulden op.
Op 06-03-1749 werden de goederen, die waren nagelaten door Gerrit Cornelisz. Snij verkocht.
   4.  Elisabeth (Lijsbet) ZUIJDWIJK (zie III.17).
   5.  Thomas ZUIJDWIJK (zie III.18).
   6.  Apolonia Kornelisdr. (Pleuntie) ZUIJDWIJK, geboren 1699--1700. In het doopboek gekeken tussen 07-1697 en 03-1699 (scan 50 t/m 56): geen resultaat. Er ontbreken de dopen van maart 1699 tot december 1700. Vermoedelijk is Pleuntje in deze periode gedoopt. Overleden op 15-04-1756 te Ter Aar. Willem Roele gaf het lijk aan van de ongehuwde dochter Pleuntje Zuijtwijk onder de classis van 12 gulden.
In september 1756 werd hervormd begraven te Ter Aar Aplonia Zuijdwijk, ongehuwd, wonende te Langeraar, overleden tussen 01-09-1756 en 01-10-1756. Er werd 12 gulden betaald.
Op 01-01-1756 werd in het gaarder in Ter Aar aangegeven: Pleuntje Zuijdwijk, ongehuwd; er werd 12 gulden betaald. Gaat het hier steeds over dezelfde persoon? Zowel Cornelis Corn. de Oude (gedoopt: 01-08-1697) als Cornelis Corn. de Jonge (gedoopt: 1699-1700) heeft een ongehuwde dochter, die Pleuntje heet. Op 29-01-1729 passeerde de akte van boedelscheiding van haar vader. Apolonia werd hierbij geassisteerd door haar oom Kornelis Kornelisz. Zuijdwijk de Oude als haar gekozen voogd. Blijkbaar was Apolonia jong en/of niet getrouwd.
   7.  Pieter Cornelis ZUIJDWIJK (zie III.21).

III.17    Elisabeth (Lijsbet) ZUIJDWIJK, gedoopt (RK) op 13-05-1694 te Langeraar (Ter Aar) (getuige(n): Arien Hendrixe en Apolonie Hendrixe). Leijsbet, dochter van Cornelis Cornelisse en Aeltjen Hendrix. Haar moeders naam wijkt wel af! Overleden in/vr 1735. Ook wel: Elisabeth Cornelisse Zuijdwijk. Dochter van Cornelis Corn: ZUIJDWIJK de JONGE (zie II.3) en Anna HENDRIKS(E).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-01-1720 te Ter Aar. Willem, jm, en Lijsbet Corn. (Krijenes?) Zuijdwijk, jd, beiden van Langeraar. Gehuwd voor de kerk op 21-01-1720 te Langeraar (RK) (getuige(n): Cornelis Ariesse en Cornelis Willemse etc (namens de kerk denk ik)). Getrouwd: Willem Hendriks van der Hoorn en Lijsbeth Cornelis Suidwijk, beiden uit Langeraar. (Er staat echt 21-01-1720.) met Willem Hendrikse van der HOORN, 24 jaar oud, geboren te Ter Aar, gedoopt (RK) op 05-12-1695 te Langeraar (getuige(n): Bouwen van Arlenderv(een) en Apolonie Hendrix). Ouders: Hendrick Janse en Aeltje Jacobs, van Langeraar. Overleden 1729--1735, zoon van Hendrik Jansen van der HOORN en Aleijda Jacobs BREDA. Uit de nalatenschap van zijn schoonvader Kornelis Kornelisz. Zuijdwijk de Jonge kocht op 12-05-1728 Willem Hendriksz. van der Hoorn, wonende te Langeraar, een perceel boomgaard, land en water in de Middelpolder in het 13e weer, groot 2 morgen en 3 hond.
Op 29-01-1729 werden Willem Hendriksz. van der Hoorn en zijn vrouw Elizabet Kornelisdr. Zuijdwijk genoemd in de boedelscheidingsakte van hun (schoon)vader.
Hun zoon Hendrik werd circa 1725 geboren en was in 1815 te Ter Aar overleden. Zijn moeder werd toen Elisabeth Zuijderwijk genoemd.
Jan hendriksz. van der Hoorn en Tomas Kornelisse Zuijdwijk zijn voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Willem Hendrikse van der Hoorn. Vermoedelijk waren de beide ouders overleden. Zij verkopen op 16-05-1735 een perceel water en land in de Middelpolder in het 13e weer, groot 2 morgen en 3 hond.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik, gedoopt (RK) op 22-10-1720 te Langeraar (getuige(n): Jan Hendrikse en Aaltie Jacobs Breda). Ouders: Willem Hendrikse van der Hoorn en Lijsje Krelis Suidwijk. Woonplaats niet aangegeven. Overleden op 04-02-1815 te Langeraar op 94-jarige leeftijd.
   2.  Aleijdis, gedoopt (RK) op 24-11-1721 te Langeraar (getuige(n): Knelis Knelis Suidwijk en Neeltie Knelis Suidwijk). Ouders: Willem Hendriks van der Hoorn en Lijsje Knelis Suidwijk. Zij woonden te Langeraar.
   3.  Theodorus, gedoopt (RK) op 06-11-1723 te Langeraar (getuige(n): Jacob Hendrix van der Hoorn en Anne Jaape). Ouders: Willem Hendrikse van der Hoorn en Lijsbeth Knelis Suidwijk (LA).
   4.  Henricus, gedoopt (RK) op 26-09-1725 te Langeraar (getuige(n): Jan Hendrikse van der Hoorn en Aaltie Jacobs Breda). Ouders: Willem Hendrikse van der Hoorn en Lijsje Krelis Suidwijk (LA).
   5.  Wilhelmus, gedoopt (RK) op 10-09-1727 te Langeraar (getuige(n): Krelis ?? en Aagje Willems). Ouders: Hendrik Willems van der Hoorn en Lijtie Krelis Suidwijk (LA).
   6.  Cornelius, gedoopt (RK) op 31-08-1729 te Langeraar (getuige(n): Tomis Krelis Suidwijk en Kniertie Krelis). Ouders: Willem Jacobse van der Hoorn en Lijsbeth Cornelis Suidwijk (LA). Het patroniem van Willem was hier onjuist.
   7.  Anna, gedoopt (RK) op 12-11-1731 te Langeraar (getuige(n): Piter Cornelis Suidwijk en Pleuntie Cornelis Suidwijk). Ouders: Willem Hendriks van der Hoorn en Lijsje Kornelis Suidwijk (LA).
   8.  Anna, gedoopt (RK) op 12-09-1734 te Langeraar (getuige(n): Piter Cornelis Suidwijk en Neeltie Krelis Suidwijk). Ouders: Willem Hendriks van der Hoorn en Lijsbeth Kornelis Suidwijk (LA).

III.18    Thomas ZUIJDWIJK, gedoopt (RK) op 21-12-1696 te Langeraar (Ter Aar) (getuige(n): Cornelis Cornelisse en Cornelia Cornelis). Thomas, zoon van Cornelis Cornelisse Draij en Anna Hendrickx. Begraven op 04-12-1773 te Ter Aar op 76-jarige leeftijd. Cornelis van der Hoorn gaf het lijk aan van Toomas Zuijdwijk onder de classis van 15 gulden. Ook Tomas Suijdwijk (Ter Aar, 1739). Zoon van Cornelis Corn: ZUIJDWIJK de JONGE (zie II.3) en Anna HENDRIKS(E).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-01-1723 te Ter Aar. Thomas P.rs Zuijdwijk, jm en Antie P.rs Kroon, jd. Gehuwd voor de kerk op 26-01-1723 te Langeraar (RK) (getuige(n): Gerrit Mauritse van der Swaan en Piter Jacobs Weselenburg (bij 4 huwelijken die dag)). Getrouwd: Tomis Krelisse Suidwijk en Antie Pieters Kroon, beiden uit Langeraar. Echtgenote is Antje Pieters KROON, 24 jaar oud, gedoopt (RK) op 19-11-1698 te Langeraar (getuige(n): Piter Claessen en Antje Hendrix). Doopnaam Anne, dochter van Piter Kroonen en Ermpje Piters, geboren te Corteraar. Begraven op 07-05-1763 te Ter Aar op 64-jarige leeftijd. Tomas Zuijdwijk gaf het lijk aan van zijn huisvrouw onder de klasse van 15 gulden. Antje Pieters was zeker geen dochter van Pieter Pieterse Kroon, die op 25-01-1718 te Langeraar RK was getrouwd met Martie Jacobs van der Hoorn (Langeraar nr 6 scan 2). Als getuigen traden op: Dirk Pieterse van Kins en Cornelis van Leeuwen. (Op scan 95 van Langeraar nr 3A stond afwijkend: Martie Iacobs en als getuige: Dirk Pieter van Kints. De rest was hetzelfde.) Antje zou dan bij haar huwelijk in 1723 5 jaar zijn geweest. Dochter van Pieter Ariens CROON en Ermpje Pieters STOUTHANDEL. Op 12-05-1728 verkochten de executeurs van het testament van Kornelis Kornelisz. Zuijdwijk de Jonge aan Tomas Kornelisz. Zuijdwijk de Jonge, wonende te Langeraar, ten eerste een perceel veenland en water in de Uijtendse Polder in het 18e weer, groot 2 morgen; ten tweede veenland en water in dezelfde polder in het 24e weer, groot 2 morgen; ten derde veenland en water in de Middelpolder in het 5e weer, groot 3 hond.
Op 29-01-1729 kocht Tomas Kornelisz. Zuijdwijk uit de boedel van zijn vader een huis en erve in de Heerewegse Polder (zonder verdere gegevens).
Op 12-05-1729 verkochten de erfgenamen van Kornelis Kornelisz. de Zwart aan Tomas Kornelisz. Zuijdwijk, wonende te Langeraar, veenland en water in de Uijtendse Polder in het 22e weer, groot 2 morgen.
Op 01-05-1731 kochten Tomas en Pieter Kornelisz. Zuijdwijk de Jonge, wonende te Langeraar, een perceel veenland in de Uijtendse Polder in het 26e weer, groot 1 morgen, voor 3310 gulden. In 1730 was toestemming gegeven om tenminste 12 jaar lang het perceel nat te vervenen. Een bijbehorende schuldbrief van 2648 gulden werd al op 20-02-1736 geroyeerd. In dezelfde polder in hetzelfde weer werd door hen nog 1 morgen veenland gekocht. ook hier hadden zij toestemming tot vervening. Zij betaalden 530 gulden en er was een bijbehorende custingbrief van 2120 gulden. (Ook deze brief werd op 20-02-1736 geroyeerd.)
Tomas en Pieter Kornelisse Zuijdwijk de Jonge kochten op 01-05-1736 van de erfgenamen van Kornelis Kornelisz. Zuijdwijk de Oude een tweetal percelen in de Uijteindse Polder, veenland en water met een huis en erf in het 6e weer, groot 2 morgen en een perceel van 250 roe in het 7e weer.
Op 09-06-1736 verkochten Tomas en Pieter Zuijdwijk de Jonge een huis met toebehoren in de Uijtendse Polder in het 6e weer. De koper moest het huis verplaatsen naar een perceeltje land in de Noordeijndse Polder in het 15e weer.
Op 13-06-1736 kochten Tomas en Pieter Zuijdwijk de Jonge een perceel land en water in de Uijtentse Polder in het 2e weer, groot 1 morgen.
Op 11-12-1739 werd Tomas Suijdwijk als armmeester genoemd.
Op 21-05-1742 kochten Tomas en Pieter Suijdwijk, wonende in Ter Aar, van De Armmeesters van de Roomsche Gemeente van Ter Aar een huis en erf in de Uijteijndse Polder in het 9e weer.
Op 05-04-1745 kochten Tomas en Pieter Suijdwijk een perceel land in de Uijteijndse Polder in het 5e weer, groot 100 roeden.
Op 21-04-1746 kochten Tomas en Pieter Suijtwijk land binnen de bedijking en droogmakerij van de Vierambachts Polder in de Uijteijndse Polder in het 14e weer, groot 80 roeden. In het 15e weer kochten zij ook 80 roeden land.
In 1751 behoorde Thomas Zuidwijk met 657 roede tot de grote verveners in Langeraar. In 1753 werd hij weer als zodanig genoemd.
Na het overlijden van Antje Pietersdr. Croon in 1763 werd op 01-08-1763 in Langeraar een zogenaamde Staat van de Goederen door haar nagelaten opgemaakt ten behoeve van haar nagelaten man Thomas Zuijtwijk. Totaal was het 1270 gulden, waarop de XVe penning op het Collateraal subject van toepassing was. Tomas betaalde dus ruim 84 gulden en ruim 8 gulden (10 procent) taxatiekosten. Hij ondertekende met Tomas Zuijdwijk. Uit het feit, dat er sprake was van collaterale erfgenamen, kun je concluderen, dat er geen kinderen en kleinkinderen meer leefden.
De volgende zeven goederen werden genoemd:
Een 4e deel in een perceel veenland in de Corteraarse Polder in het 11e weer, groot 1 morgen en 117 roeden. Tomas was zelf de gebruiker.
Een 4e deel in een perceel veenland en water gelegen in de Bloklandse Polder in het 14e weer, groot 1 morgen en 100 roe; Tomas als gebruiker.
Een zesde deel in een perceel veenland in dezelfde polder in het 38e weer, groot 1 morgen en 250 roeden.
Een zesde deel in een perceel veenland in dezelfde polder en weer, groot 2 morgen en 150 roeden.
Een helft in een huis en erf in de Wassenaarse polder, buitendijks, groot 95 roeden; Tomas was de gebruiker.
Een vierde deel in een perceel water in de Bloklandse Polder in het 4e weer, oostendijks, groot 1 morgen en 150 roeden; Tomas als gebruiker.
De helft in een schuldbrief van 700 gulden.


Turfwinning

Veen heeft zich na de laatste IJstijd ontwikkeld. Toen de temperatuur op aarde steeg en het ijs smolt, ontstonden grote moerasgebieden. In deze moerassen gingen water- en oeverplanten groeien. De afgestorven delen van de planten verteerden niet volledig in het zure en zuurstofarme water. Zo ontstond een dikke laag veen, die steeds verder aangroeide.
Reeds in de Middeleeuwen ontdekte men dat het uitgebaggerde en gedroogde veen als brandstof gebruikt kon worden : turf.
Rond 1500 werd er in Ter Aar en wijde omgeving veel turf gestoken. De eerste halve meter veen werd vrij gemakkelijk gewonnen, omdat deze zich boven het grondwaterpeil bevond. Daarna bleef er nat land of zelfs water over, waarin een veenlaag van circa 3 meter zat.
Rond 1530 begon men met het uitbaggeren van dit natte veen. Hierbij maakte de turfgraver gebruik van een baggerbeugel. De turfbagger werd in een turfschuit of praam gegooid en vervoerd naar een zogenaamde legakker. Daar werd de bagger overgebracht op een reep land (minimaal 3 meter breed), dat was omgeven door een dijkje van 30 cm hoog. Door te zorgen voor een goede afwatering werd het veen steeds droger. Vervolgens ging de turfsteker er met plankjes onder zijn klompen op lopen. Door dit zogenaamde treden kreeg de turf een zekere vastheid en het drogen ging verder.
Korte tijd later werd de turf op een speciale manier gestoken en verder gedroogd. Daarna werd deze zogenaamde zwarte turf per schuit (turfeiker) naar de grote stad (Haarlem, Amsterdam) gebracht om te worden gebruikt als brandstof in de huizen. Turfeikers waren kleine vrachtscheepjes met een laadvermogen van 400 tot 600 ton (mud).
De turf, die werd gewonnen uit de eerste halve meter veen, was van een betere kwaliteit. Deze zogenaamde bruine of lange turf had een hogere verbrandingswaarde en werd daarom in dakpannenfabrieken en kalkbranderijen gebruikt.
Om de legakkertjes ontstonden zo kleine plassen, die wel 30 meter breed konden zijn. Deze noemde men petgaten.
Een perceel veengrond had een hoge waarde. Vanaf 1680-1700 moest men toestemming hebben van het Hoogheemraadschap van Rijnland om te mogen vervenen. Meestal kreeg men voor een bepaald perceel een vergunning om 30 jaar te mogen baggeren. Na het uitbaggeren bleef er een waterpartij over, die weinig waarde meer had.
Het werk van de turfstekers in dit gebied was lichamelijk erg zwaar, vooral het baggeren. Zij werden hiervoor goed betaald. Vóór 1790 en ná 1810 verdienden zij ongeveer één gulden per dag. Vier maanden in het jaar (maart t/m juni) werd er gebaggerd. In de daarop volgende maanden werd het veen verwerkt tot turf.
Rond 1800 begon men met het droogmalen van de eerste meren. Hierdoor ontstonden polders, die 3 á 4 meter diep waren t.o.v. de omringende dijken.
Bovenstaand stukje over de turfwinning is gemaakt met behulp van informatie uit de lezing, die dr. A. van 't Riet in september 2005 heeft gegeven voor het Historisch Genootschap te Koudekerk.
Tomas Cornelisz Suijtwijk koopt uit de boedel van Cornelis Mous een perceel land gelegen in de Uijteijndze Polder, groot 1 morgen en 200 roeden voor 400 gulden. Genoemd in 1753 bij de 40ste penning en tiende verhoging. (scan 5, blad 4).
Uit dit huwelijk:
   1.  Henricus SUIDWIJK, gedoopt (RK) op 15-06-1724 te Langeraar (getuige(n): Pieter Knelisse Suidwijk en Kniertje Knelis Suidwijk).
   2.  Cornelia (Cornelia Thomassse) SUIDWIJK, gedoopt (RK) op 10-12-1725 te Langeraar (getuige(n): Pieter Krelis Suidwijk en Kniertie Krelis Suidwijk). Ouders: Tomis Krelisse Suidwijk en Antie Pietes Kroon (LA). Overleden op 27-02-1761 te Ter Aar op 35-jarige leeftijd. Haar lijk van Cornelia Zuijtwijk werd op 02-03-1761 aangegeven door haar man Hendrik van der Dussen onder de classis van 3 gulden (gaarder, impost). Het lijkt erop, dat Cornelia bij de geboorte van haar eerste kind was overleden. (Geen Hervormde of Katholieke doop gevonden.), begraven op 05-03-1761 te Ter Aar. Hervormd begraven, 3 gulden. Ook Cornelia Zuijtwijk. Gezien haar tweede naam, heb ik Cornelia als dochter gekoppeld aan Tomas Zuijdwijk. Dit werd door het dopen bevestigd.
Ondertrouwd op 29-05-1760 te Ter Aar. Uit het gaardersregister te Ter Aar bleek dat beiden 15 gulden betaalden. Uit de bijlagen bij het trouwen bleek, dat Hendrik was geboren en wonende in Corter Aar en dat Kornelia Suijdwijk was geboren en wonende in Langer Aar. Het eerste gebod op 01-06-1760, vervolgens de zondagen 08- en 15-06-1760. Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 15-06-1760 te Ter Aar. Hendrik, jm wonende te Corteraar en Cornelia, jd wonende te Langeraar. Gehuwd voor de kerk op 16-06-1760 te Ter Aar (RK) met Henricus (Hendrik Jansen) van der DUSSEN, 53 jaar oud, gedoopt (RK) op 06-04-1707 te Langeraar (getuige(n): Knelis Hendrikse en Lijsje Harmense). De ouders woonden te Corteraar. Begraven op 24-09-1763 te Ter Aar op 56-jarige leeftijd. Hendrik van der Dussen werd door zijn broer Gijsbert van der Dussen aangegeven. Zij betaalden 6 gulden voor de impost op begraven. Hij werd Hervormd begraven (boek 2A), voor 6 gulden. Zoon van Jan Harmense van der DUSSEN en Jannetje Knelisse SNIJ. Op 28-04-1761 werd de Staat van Goederen, nagelaten door de overleden Cornelia Thomasse Zuijdwijk opgemaakt. De XVe penning op het Collateraal Subject was van toepassing. Hieruit volgt, dat het huwelijk kinderloos is gebleven. Als goed werd genoemd:
Een vierde deel in een huis en erf, zijnde een scheepmakerij, staande en gelegen in de Bloklandse Polder b'oostendijks in het 46e weer in Corteraar, groot 225 roeden.
   3.  Cornelis SUIDWIJK, gedoopt (RK) op 07-10-1727 te Langeraar (getuige(n): Pieter Knelis Suidwijk em Pleuntje Cornelis Suidwijk).
   4.  Anna SUIDWIJK, gedoopt (RK) op 18-01-1730 te Langeraar (getuige(n): Piter Cornelis Suidwijk en Pleuntje Cornelis Suidwijk), overleden in/vr 1740.
   5.  Anna SUIJDWIJK, gedoopt (RK) op 07-05-1740 te Langeraar (getuige(n): Piter (Korn?) Zuidwijk en Pleuntie Kornelis den Hertog). Ook kan 04-05 juist zijn als doopdatum. Ouders: Tomis Kornelis Zuidwijk en Anna Piters Kroone (LA). Overleden op 14-11-1741 te Ter Aar op 1-jarige leeftijd. Tomas Korn. Suijdwijk bracht het lijk van Antje Tomas Suijdwijk aan onder de classis van 6 gulden. Haar moedersnaam stond er niet bij. Als annotatie stond er: datum moet waarschijnlijk 14-12-1741 zijn.

III.21    Pieter Cornelis ZUIJDWIJK, gedoopt (RK) op 21-01-1703 te Langeraar (Ter Aar) (getuige(n): Pieter Knelisse en Teunisje Knelis). Petrus, zoon van Kornelis Kornelisse en Anna Hendrix (LA). Overleden op 27-04-1746 te Ter Aar op 43-jarige leeftijd. Jan Kroone gaf het lijk aan van Pieter Suijtwijk onder de classis van 6 gulden. Volgens het digitale archief van het Groenehart gaf Pieter Kroone het aan. Zoon van Cornelis Corn: ZUIJDWIJK de JONGE (zie II.3) en Anna HENDRIKS(E).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-01-1731 te Ter Aar. Pieter, jm en Geertruij, jd. Gehuwd voor de kerk op 23-01-1731 te Langeraar (RK) (getuige(n): Piter Kornelis Suidwijk en Piter Jacobs van der Hoorn (namens de kerk voor 4 echtparen)). Getrouwd: Piter Kornelis Suidwijk en Geertie Piters Kroon, beiden van Langeraar. Echtgenote is Gertrudis (Geertruij Pieters (Geertje)) KROON, 23 jaar oud, gedoopt (RK) op 24-07-1707 te Langeraar (getuige(n): Jan Piterse en Jannigje Dirks). Ouders: Piter Kroone en Ermpje Piters uit Langeraar. Begraven op 27-04-1740 te Ter Aar op 32-jarige leeftijd. Volgens het gaarder betaalde Pieter Suijdwijk 3 gulden voor het begraven van Geertje Pieters Croon. Geertruij Pieters was zeker geen dochter van Pieter Pieterse Kroon, die op 25-01-1718 te Langeraar RK was getrouwd met Martie Jacobs van der Hoorn (Langeraar nr 6 scan 2). Als getuigen traden op: Dirk Pieterse van Kins en Cornelis van Leeuwen. (Op scan 95 van Langeraar nr 3A stond afwijkend: Martie Iacobs en als getuige: Dirk Pieter van Kints. De rest was hetzelfde.) Geertuij zou dan bij haar huwelijk in 1731 13 jaar of jonger zijn geweest. Dochter van Pieter Ariens CROON en Ermpje Pieters STOUTHANDEL. Op 08-05-1728 kocht (ene) Pieter Kornelisz. Zuijdwijk de Jonge, wonende te Langeraar, veenland en water in de Uijtendse Polder in het 17e weer, groot 1 morgen.
Op 12-05-1728 kocht Pieter Kornelisz. Zuijdwijk de Jonge, wonende te Langeraar, van de executeurs van het testament van Kornelis Kornelisz. Zuijdwijk de Jonge veenland en water in de Uijteindse Polder, in een onbekend weer, groot 2 morgen en 3 hond.
Op 01-05-1731 kochten Tomas en Pieter Kornelisz. Zuijdwijk de Jonge, wonende te Langeraar, een perceel veenland in de Uijtendse Polder in het 26e weer, groot 1 morgen, voor 3310 gulden. In 1730 was toestemming gegeven om tenminste 12 jaar lang het perceel nat te vervenen. Een bijbehorende schuldbrief van 2648 gulden werd al op 20-02-1736 geroyeerd. In dezelfde polder in hetzelfde weer werd door hen nog 1 morgen veenland gekocht. ook hier hadden zij toestemming tot vervening. Zij betaalden 530 gulden en er was een bijbehorende custingbrief van 2120 gulden. (Ook deze brief werd op 20-02-1736 geroyeerd.)
Op 14-05-1735 kocht Pieter Kornelisz. Zuijdwijk de Jonge een huis met erf in de Uijteindse Polder.
Tomas en Pieter Kornelisse Zuijdwijk de Jonge kochten op 01-05-1736 van de erfgenamen van Kornelis Kornelisz. Zuijdwijk de Oude een tweetal percelen in de Uijteindse Polder, veenland en water met een huis en erf in het 6e weer, groot 2 morgen en een perceel van 250 roe in het 7e weer.
Op 09-06-1736 verkochten Tomas en Pieter Zuijdwijk de Jonge een huis met toebehoren in de Uijtendse Polder in het 6e weer. De koper moest het huis verplaatsen naar een perceeltje land in de Noordeijndse Polder in het 15e weer.
Op 13-06-1736 kochten Tomas en Pieter Zuijdwijk de Jonge een perceel land en water in de Uijtentse Poler in het 2e weer, groot 1 morgen.
Volgens het gaarder in Ter Aar werd het lijk van Pieter Croone (6 gulden) aangegeven door zijn (schoon)zoon Pieter Cornelis Suijdwijk.
In 1751 behoorden de broers Thomas en Pieter Zuijdwijk met gezamenlijk 623 roede tot de grote verveners in Langeraar. (Daarnaast had Thomas nog zijn eigen veenland.).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna (Antje) SUIDWIJK (zie IV.42).
   2.  Ermelindis SUIJDWIJK, gedoopt (RK) op 12-04-1733 te Langeraar (getuige(n): Piter Piters Kroon en Antje Piters Kroon). Ouders: Pieter Kornelis Suidwijk en Geertie Piters Kroon (LA). Overleden in/vr 1740.
   3.  Kornelius (Cornelis) SUIDWIJK, gedoopt (RK) op 03-12-1737 te Langeraar (getuige(n): Tomis Krelis Suidwijk en Neeltie Krelis Suidwijk). Ouders: Piter Krelisse Suidwijk en Geertie Piters Kroon (LA). Begraven op 21-12-1737 te Ter Aar, 18 dagen oud. Pieter Zuijdwijk gaf het lijk van zijn kind aan onder de classis van 3 gulden.
   4.  Ermpje (Ermpje Pieters) SUIDWIJK, gedoopt (RK) op 09-04-1740 te Langeraar (getuige(n): Piter Piters Kroon en Antie Piters Kroon). Ouders: Piter(s) Korn. Suidwijk en Geertje Piters Kroon (LA). Overleden op 20-04-1740 te Ter Aar, 11 dagen oud. Pieter Cornelisse Suijdwijk geeft zijn kind aan onder de classis van 3 gulden.

IV.42    Anna (Antje) SUIDWIJK, gedoopt (RK) op 18-11-1731 te Langeraar (getuige(n): Tomis Krelis Suidwijk en Lijsbeth Krelis Suidwijk). Ouders: Piter Cornelis Suidwijk en Geertie Piters Kroon (LA). Overleden op 30-05-1778 te Ter Aar op 46-jarige leeftijd, begraven op 02-06-1778 te Ter Aar. Antje Pieters Zuijdwijk, echtgenote van Gijsbert van der Dussen is aangegeven door haar man. Hij betaalde 15 gulden. Ook Aaltje Pieters Zuidewijk. Dochter van Pieter Cornelis ZUIJDWIJK (zie III.21) en Gertrudis (Geertruij Pieters (Geertje)) KROON.
Ondertrouwd (1) op 07-01-1752 te Ter Aar. Pieter, jm, geboortig van Corteraar en Antje Pieters, jd, geboortig van Langeraar. Beiden betaalden (onder de tweede classis) 15 gulden. (Deze 30 gulden werd bevestigd door TA boek 10, blz 22, scan 24)(Pieter Huijberts Stouthandel en Antie Zuijtwijk, beiden wonende te TA.), gehuwd op 20-jarige leeftijd op 25-01-1752 te Ter Aar (getuige(n): Niet genoemd). Pieter, jm van Corteraar en Antje Pieters Suijdwijk, jd van Langeraar. Gehuwd voor de kerk op 25-01-1752 te Langeraar (RK) (getuige(n): Hendrik Jans van der Hoorn, Roel Korn. van den Hoek en Jan Hendrix van der Hoorn (bij 3 getrouwde stellen op die dag, in facie ecclesiae)). Getrouwd: Piter Huibers Stouthandel uit Corteraar en Antie Piters Zuidwijk uit Langeraar. Echtgenoot is Pieter Huijbertsz STOUTHANDEL, 22 jaar oud, gedoopt (RK) op 11-03-1729 te Langeraar (getuige(n): Symen Willems van der Hoorn en Aaltie Piters Stouthandel). Ouders van Petrus: Huibert Pieters Stouthandel en Neeltie Kornelis van Sijl. Zij woonden te Corteraar. Begraven op 07-08-1762 te Ter Aar op 33-jarige leeftijd. Het lijk werd aangegeven door Huijbert Stouthandel, vader en zij betaalden 15 gulden impost. Zoon van Huijbert Pieters STOUTHANDEL en Cornelia Corn. (Neeltje) van SIJL.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 20-02-1764 te Ter Aar (getuige(n): Niet genoemd.). Gijsbert, jm en Antje Pietersdr Zuijdwijk, weduwe van Pieter Huijbertsz Stouthandel, beiden wonende te Corter-Aar. Gehuwd voor de kerk op 21-02-1764 te Langeraar (RK) (getuige(n): in facie ecclesiae). Gijsbert van der Dussen en Antje Pieters Zuijdewijk uit Corteraar. Echtgenoot is Gijsbert van der DUSSEN, 46 jaar oud, gedoopt (RK) op 03-01-1718 te Langeraar (getuige(n): Gerrit Cornelis Snij en Aafje Knelis). Gijsbertus, zoon van Jan Hermense en Jannitje Knelis. Zij woonden te Corteraar. Overleden op 30-09-1782 te Ter Aar op 64-jarige leeftijd, begraven op 01-10-1782 te Ter Aar. Aangegeven door Cornelis van der Hoorn en er werd 15 gulden impost betaald. In 1768 werd Gijsbert van der Dussen als Rooms armmeester genoemd.
Na het overlijden van Anna Suidwijk hertrouwde Gijsbert op 15-01-1781 te Ter Aar met Cornelia Jansdr (Keetje) Nieuwenhuijzen, zoon van Jan Harmense van der DUSSEN en Jannetje Knelisse SNIJ. Op 31-03-1775 waren Gijsbert van der Dussen en Antje Zuijdwijk getuigen bij de RK-doop van Anna Maria in de kerk "'t Boompje" te Amsterdam, dochter van Jan Rutgerus en Maria Kroon.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gertrudis, gedoopt (RK) op 23-02-1755 te Langeraar (getuige(n): Tomas Korn Zuidwijk en Antje Pieters Kroon), overleden op 13-03-1755 te Ter Aar, 18 dagen oud. Pieter Stouthandel geeft het lijk aan van zijn dochter Geertuij, 15 gulden.
   2.  Petrus, gedoopt (RK) op 17-06-1756 te Langeraar (getuige(n): Thomas Zuijdewijk en Antje Pieters Kroon). Ouders wonende te Corteraar: Pieter Huijbers Stouthandel en Antje Pieters Zuijdewijk.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Petrus (Pieter), gedoopt circa 1764, begraven op 22-07-1764 te Ter Aar.
   4.  Johannes, gedoopt (RK) op 04-07-1768 (getuige(n): Pieter van der Dussen en Neeltje van der Dussen), begraven op 18-08-1768 te Ter Aar, 45 dagen oud.
   5.  Johanna, gedoopt op 03-02-1772 (getuige(n): Pieter van der Dussen en Neeltje van der Dussen).
   6.  Johannes, begraven op 06-02-1782 te Ter Aar.

II.8    Marie Cornelisse (Margje) ZUIJDWIJK, gedoopt (RK) op 07-05-1693 te Langeraar (getuige(n): Huijbert Chielen en Marie Jans). Doopnaam Marie, dochter van Cornelis Draij en Ariaentje Leenders. Doopgetuige Huijbert Chielen kan de zoon uit het eerste huwelijk van Marritie Huijberts Hoogeboom met Chiel Goetknecht zijn. Overleden op 16-03-1779 te Ter Aar op 85-jarige leeftijd, begraven op 18-03-1779 te Ter Aar. Het lijk van Margje Zuijdwijk is pro deo aangegeven door Pieter Bommenaar, haar zoon uit haar eerste huwelijk. Zij was weduwe van Jan Simonsz Houweling. Zowel de datum van overlijden als van aangeven/begraven werd vermeld. Ook Martie en Marritie Cornelis Suijtwijk. Dochter van Cornelis Pieters ZUIJTWIJK (zie I.1) en Adriaantje LEENDERTSDR.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 24-01-1713 te Ter Aar. Gerrit, jm van Uijthoorn en Marritie, jd van Langeraar. Gehuwd voor de kerk op 24-01-1713 te Langeraar (RK) (getuige(n): Apolonia Jasse en Adriana Piters (Eccl)). Er trouwden: Gerrit Leendertse en Margie Knelis (zonder plaatsaanduidingen). Dezelfde dag trouwden: Gerrit Chielen (LA) en Geertie Knelis (CA). Echtgenoot is Gerrit Leenderts BOMMENAAR, geboren 1680--1690, overleden in/vr 1719. Ook Bommenaer.
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 14-09-1719 te Ter Aar. Jan Sijmonsz Houweling, jm van Ter Aar en Martie Corn. Zuijdwijk, weduwe van wijlen Gerrit Leenderts Bommenaar, ook van Ter Aar. (De datum in de akte is een 14 die 13 overlapt.), gehuwd voor de kerk op 13-09-1719 te Langeraar (RK) (getuige(n): Huijbert Gijsen en Maarte Huijbertsz). Jan Sijmense Houweling en Maartie Cornelis Suijdwijk, beiden uit Langeraar. Echtgenoot is Jan Simonsz. HOUWELING, geboren voor 1685, begraven op 20-01-1738 te Ter Aar. Jan Sijmen Houweling, aangegeven door Cornelis Gerrits Bommenaar, pro deo. Zoon van Sijmen HOUWELING. Zij hadden minstens 7 kinderen.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelius Gerrit Leenerse, gedoopt (RK) op 21-08-1713 te Langeraar (getuige(n): Cnelis Knelisse en Lijsbet Knelis (P3614?)). Cornelius, zn van Gerrit Leenerse en Merghie Knelis, van LA. Op 08-04-1743 geeft Cornelis Gerrits Bommenaar het lijk aan van Gerrit Cornelis Bommenaar, pro deo. Vermoedelijk zijn zoon.
   2.  Petrus Gerrits Leenerse (Pieter) BOMMENAER, gedoopt (RK) op 03-09-1715 te Langeraar (getuige(n): Cornelis Cornelisse en Neeltie Cornelis). Petrus, zn van Gerrit Leenen en Marritje Kese. Overleden op 03-01-1795 te Ter Aar op 79-jarige leeftijd, begraven op 07-01-1795 te Ter Aar. Krijn Houweling (halfbroer) geeft het lijk aan van Pieter Bommenaar, pro deo.
   3.  Elburgie Gerrit Leenderse BOMMENAER, gedoopt (RK) op 10-11-1716 te Langeraar (getuige(n): Leendert Theunisse en Mareij Lindert). Elburgie, dr van Gerit Leenderse en Mergie Knelis, van LA.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Sijmon, gedoopt (RK) op 10-10-1720 te Langeraar (getuige(n): Jacob Sijmense en Lijsie Gijsen). Ouders: Jan Sijmense en Maritje Knelis; wonende te Langeraar.
   5.  Gerardus, gedoopt (RK) op 29-03-1722 te Langeraar (getuige(n): Teunis Leenderts en Trijntie Leendes).
   6.  Gerardus Jansz (Gerrit), gedoopt (RK) op 18-04-1723 te Langeraar (getuige(n): Teu(n)is Leendertse en Trijntie Leenders).
   7.  Leonardus Jansz, gedoopt (RK) op 21-09-1725 te Langeraar (getuige(n): Maarten Leenderts Veneka en Neeltie Knelis van der Tang). Ouders: Jan Sijmense Houweling en Marritje Krelis, uit Langeraar.
   8.  Maria, gedoopt (RK) op 06-05-1728 te Langeraar (getuige(n): Simon Sijmens Houweling en Adriaantje Jans). Wonende te Langeraar.
   9.  Quirinus Jansz (Krijn), geboren op 15-09-1731 te Langeraar, gedoopt (RK) op 15-09-1731 te Langeraar (getuige(n): Maarte Krijne Allarm en Ariaantie Jans). Ouders: Jan Sijmens Houweling en Margje Krelis Suidwijk, van Langeraar. Overleden op 24-10-1812 te Corter Aar (Ter Aar) op 81-jarige leeftijd. Krijn Houweling, ruim 82 jaar,veenman, wonende Corter Aar, weduwnaar van Aaltje Stouthandel.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 04-02-1760 te Ter Aar met Aleidis Huijberts (Aaltje) STOUTHANDEL, 23 jaar oud, geboren te Corter Aar, gedoopt (RK) op 22-12-1736 te Langeraar (getuige(n): Kornelis Piters van Rijn en Beertie Piters Stouthandel). Ouders: Huijbert Piters Stouthandel en Neeltie Kornelis van Zijl, wonende te Corteraar. Overleden op 07-04-1811 te Corter Aar op 74-jarige leeftijd. Gehuwd geweest met Krijn Houweling, veenman. Circa 80 jaar. Dochter van Huibert Stouthandel en Neeltje van Zijl. Geboren te Corter Aar. Dochter van Huijbert Pieters STOUTHANDEL en Cornelia Corn. (Neeltje) van SIJL.
   10.  Jacobus, gedoopt (RK) op 13-11-1734 te Langeraar (getuige(n): Sijmom Sijmens Houweling en Margje Jacobs). Ouders: Jan Sijmens Houweling en Marritje Kornelis Suidwijk. Wonende te Langeraar.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software