Parenteel van Florys (van MONTFOORT)


 
I.1    Florys (van MONTFOORT).
Kind:
   1.  Jacob Florisz van MONTFOORT (zie II.1).

II.1    Jacob Florisz van MONTFOORT, steenbakker, overleden in/vr 1554. Legataris: St. Catharinagasthuis ; bijzonderheid: Gift ; genoemd: Jkv. Dirckgen van Lindtburch ; relatie: weduwe van Jacob Flotysz van Montfoort ; bron: Legaten gasthuizen register d.d. 23-02-1565.

Op 12-09-1567 compareerden voor notaris Storm te Leiden (folio 140v, scan 127-129) Gerrijt Cornelisz, buurman in de ambachte van Leiderdorp, wonende naast de hofstede van der Mije, 63 jaar, Cornelis Brunen, 54 jaar wonende in de parochie? van Leiderdorp en Joost van Sonnevelt, brouwer te Leiden, 42 jaar. Zij verklaarden als deposanten op verzoek van Mr. Gerrijt Hoochstraten, wonende te Leiden. Zij kennen de hofstede al 16 jaren met 12 morgen land voor en achter de hofstede gelegen met de boomgaard. Joost herinnerde zich, dat hij 17 of 18jaar terug hem geneert heeft met steenplaetsen en steen te doen bakken en nog dagelijk hem daar mee geneert en dat hem duidelijk is, dat de landen, die uitgegraven en weer toegemaakt werden, wel de helft achter zijn, dan die tevoren waren. Bij hem zijn 2 morgen uitgesteenplaatst en weer toegemaakt, die nu voor 1 morgen tellen. voorts verklaarde hij dat voor de datum van de koop van de hofstede en landen, waarbij Willem van Bosschuijsen Coenenz als verkoper en Dirck Jacobsz van Montfoirt als koper zekere schepen aarde uit de landen van de hofstede heeft gehaald. Deze aarde was zeer goed om te bakken en de stenen werden rood. Hij kon van de gekochte aarde (van van Bosschuijsen gekocht) 3 ovens steen bakken. Dirck Jacopsz had er een oven en een steenplaats. Gerrijt Cornelisz voorzegd, was jaren ambachtsbewaarder van Leiderdorp geweest. Hij wist ook, dat een perceel land gelegen in de voorzegde ambacht omtrent de steenplaatse, eertijds gekomen van Jacob Florisz, voornoemde Dirck Jacobszs vader, werd nu uitgegraven door Cornelis van der Laen, deszelfs Dircx zwager. Deze aarde was minder geschikt voor rode stenen. Verder nog een heel verhaal over de boomgaard enz. Zoon van Florys (van MONTFOORT) (zie I.1).
Gehuwd met Dirckgen van LINDTBURCH. De meesters van Sint Katherijnengasthuis te Leyden en van het gasthuis genaamd Lopsen, buiten Leyden, erkennen van joncfrouwe Dirck van Lindenborch, weduwe van Jacop van Mondtfoort Floriszoon, 200 Karolusgulden ontvangen te hebben en beloven hiervoor jaarlijks op 17 mei uitdeling van spijs en wijn aan de armen in het gasthuis, die hiervoor zullen bidden voor de zielen van Dirck, haar man en haar kinderen. 1554 september 7. Inv.nr. 450.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirck Jacopsz van MONTFORT (zie III.1).
   2.  Floris Jacobsz (zie III.5).
   3.  Beatris Jacobsdr van MONTFORDT.
Gehuwd met Cornelis van der LAEN, steenbakker (1566). Bij notaris Storm werd dit echtpaar genoemd in een akte d.d. 29-07-1566, scan 114, folio 96vso. Broeder Thomas Harmantsz, pater, Rectoor van het Sint Marien Poel convent gelegen buiten Leiden. Zuster Grietge Jansdr van het convent verklaarde, dat zij ruim 7 gulden had ontvangen van Cornelis van der Laen, i.v.m. een boomgaard in de Waert in het ambacht van Leiderdorp. Erfpacht. Zie ook onder Jacob Florisz van Montfoort een akte over de Hofstede te Leiderdorp. (notaris Storm, folio 140, scan 127-129)
Op 30-11-1588 werd Cornelis van der Laen genoemd bij notaris Jan van Hout, folio 42, scan 58: Cornelis van der Laan, namens zijn kinderen; aanwezig in een vergadering te Lisse van landeigenaren om te spreken over het graven van een vaart, die de Lage Venen zou ontlasten; werd onwel en ging weg. Verder werd nog genoemd: Henric van der Laen, voor zichzelf en als oom en voogd van de kinderen van zaliger Mr. Niclaes van der Laen, in zijn leven Raedt ordinarys in de voorzegde provincialen Hove.

III.1    Dirck Jacopsz van MONTFORT, steenbakker, geboren circa 1508, overleden circa 1605. In 1545 werd in het lijfrentergister te Leiden genoemd: vader: Dirck Jacopsz van Montfoort, wonende te Leiden; begunstigde: Beatrys Dircksdr van Montfoort, 5 jaar oud, wonende te Leiden. Heffer zijn: Adriaen Aertsz van Leeuwen, wonende te Leiden, (1584); 1605: diens erfgenamen, (1571 en 1587) en haar vader Dirck Jacopsz van Montfoort.
Nogmaals in het lijfrenteregister te Leiden in 1545: als begunstigde Dirckgen Dirckss van Montfoort, 7 jaar, wonende te Leiden. Als vader en ontvanger (heffer) Dirck Jacopsz van Montfoort, wonende te Leiden.
Nogmaals in het lijfrenteregister te Leiden in 1545: als begunstigde Maritgen Dircksdr van Montfoort, 9 jaar, wonende te Leiden. Als heffers: Pieter Jansz de Buen, wonende te Leiden en Dirck Jacopsz van Montfoort,
wonende te Leiden, (1579) vader; (1571); 1605: diens erfgenamen.
In 1545 vader Dirck Jacopsz van Montfoort als vader en heffer (ontvanger) en de 11 jarige Claes Dircksz van Montfoort als begunstigde. Allen wonen te Leiden.
Als begeleidende tekst bij onderstaande akte in openarchieven stond: Dirk Jacobsz van Montfoort, wonende te Leiden, steenbakker van beroep, zoon van Jacob Floris steenbakker; betrekkelijk land te Leiderdorp hehoorend tot de Hofstede ter Hije van Willem Coenensz Boschhuizen. (De tekst bevatte niet: zoon van Jacob Florisz.)
Op 08-09-1567 compareerden voor notaris Storm te Leiden (folio 135vso, 136, scan 123-124) Luyt Roelofsz, 82 jaar, Cornelis Garbrantsz, 56 jaar, Jaspar Gerrijtsz, 38 jaar, allen buerluijden in de ambachte van Leiderdorp. Zij deposeerden en getuigden op verzoek van Mr. Gerrijt Hoochstraten, wonende te Leiden. In de afgelopen 16 jaar hebben zij wel gerekend Willem van Bosschuijsen Coenen zoon, wonende te Leiden, vader van de huisvrouw van voornoemde Gerrijt Hoochstraten en zijn hofstede genaamd ter Mije met 12 morgen land enz. Verder getuigden zij dat op het tarv campgen aan de Lagen Rijndijck een steenhoven heeft gestaan. Daar liep een karrepad met aan weerszijden petten of laagten. Zo verklaarden zij verder, dat Dirck Jacobsz van Montfoirt uit de laan een Rippe heeft doen graven. Ook nog op een ander stuk land is door hem gegraven. Ook verklaarde Cornelis Garbrantsz, dat hij in de voorzegde jaare 1561 onbegrepen alle landen bij de hofstede, behalve de boomgaard, in huur heeft gehad van de voormelde Dirck Jacobsz van Montfoirt voor 22 ponden (groot Vlaams) per jaar. In het jaar daarvoor huurde hij van de voorzegde van Bosschuijsen voor 16 ponden per jaar. In 1562 huurde hij weer van Dirck Jacobsz, maar nu voor 200 carolus guldens per jaar. Dirck Jacobsz heeft de grachten rondom de hofstede doen dijpen en wijd en heeft de aarde gebruikt om de petten of laagten in het voorland te vullen of naar elders te vervoeren. Verder heeft hij nog meer land afgegraven en wel zodanig, dat bij noordoosten wind het land onder water liep. Terwijl dat voorheen niet zo was.
Op 20-10-1567 gaf Dirck van Montfoirt Jacobsz, residerende te Leiden, procuratie enz. (folio D204vso, scan 159), notaris Storm.
Op 18-01-1568, notaris Storm te Leiden. Op verzoek van Dirck Jacobsz van Montfoirt getuigden Lenaert Mathijsz, 50 jr, Willem Jansz, 45 jr, Cornelis Adriaensz, 42 jr, Louris Cornelisz, 39 jr, Cornelis Cornelisz, 39 jr, Matheus Ghijsbrechtsz, 38 jr en Pieter Cornelisz, 34 jr, allen steenplaetsers. De rootsteen, die Jacob Jacobsz placht te bakken van de aarde, die uit het land van de hofstede van der Mije gehaald werd, nergens zo rood was als nu op de plaatse van Cornelis van den Laen. Dat de coleure was en verwe hadden bijna als IJsselsteen. Over het land van de hofstede liep een kwade streecke, waardoor de aarde zeer quaet was om mee te werken. De aarde was zandachtig en de stien zo broos en de breukel was. enz. (scan 188)(folio E13)
Vervolg E14, scan 188: Op 19-01-1568 voor dezelfde notaris compareerde Dirck Jacobsz van Montfoirt, wonende te Leiden, procurattie hebbende van Sebastiaen van Utrecht, koopman tot Antwerpen van Jacob Pietersz, verwer tot Leiden van zijn schulden en rente. over 555 gulden. Verder een custingbrief, die hij sprekende heeft op Dirck Cornelisz Gardeijn en Jan Jansz van Bancken, zijn borgen d.d. 30-09-1566 enz.
Op 29-03-1568 compareerden voor notaris Storm te Leiden (scan 196-197) Jacob Adriaensz, steenplaatser, 52 jaar en Griete Hugendochter, zijn huisvrouw, 52 jaar. Zij deposeerden en getuigden op verzoek van Dirck van Monfoirt Jacobsz, wonende te Leiden. Zij hebben onthouden dat ongeveer 16 jaar geleden Huijch Willemsz Brouwer z.g., hun luider Meester, in die tijd gekocht heeft gehad van Cornelis Willem Ottenz tot Leiden, een hoeveelheid aarde voor 20 ponden. Deze aarde werd gegraven uit het land gelegen aan de oostzijde naast aan de voorzegde Huijch Willemszs plaatse, waar zij deposanten in die tijd op woonden en nog op wonen, liggende over de Rijn, naast de Waddinge. Verder verklaarden zij, dat de steen, die van die aarde werd gebakken werd, zeer goed was en dat er in de omgeving van Leiden geen betere greijn van aerde is. Dirck van Montfoirt Jacobsz wilde van deze verklaring een acte. De acte werd opgemaakt op de voornoemde steenplaats.
Op 05-04-1568 compareerden voor notaris Storm, (folio E27vso, scan 201) op verzoek van Dirck van Montfoirt Jacobsz, Aelbert Dircxz, 67 jr en Jan Willemsz, 66 jr, beiden wonende te Leiderdorp. Zij verklaarden dat in de gheere van de hofstede van de Meije, gelegen in de ambacht van Leiderdorp de aarde gegraven was anderhalve rippe lopende bij de boomgaard voor Dirck van Montfoirt, die de voorsegde hofstede van Willem van Bosschuijsen had gekocht. Zij deden vletten de uitgegraven aarde en in petten gedaan. Deze waren niet toegedekt. Op bevel van Dirck van Montfoirt hebben zij de petten toegedekt.
Op 09-04-1568 compareerden voor notaris Storm te Leiden, folio 29vso, scan 203, op verzoek van Dirck Jacobsz van Montfoirt, Jan Willemsz, 66 jr, en Cornelis Jansz, 25 of 26 jr, beiden wonende te Leiderdorp. Ongeveer 4 jaar geleden hebben zij vanuit het land van de Hofstede van der Mije strekkende van de boomgaard naar de weg tot de dwarssloot toe tezamen gevlet alle aarde, die eerst door Cornelis Jansz Maes en na zijn overlijden het laatste jaar door zijn zoon Cornelis Cornelisz werd verwrocht en afgebakken.
Dirck Jacobsz van Montfoirt wilde deze verklaring in een acte laten vastleggen.
Lijfrenteregister 1569: vader Dirck Jacopsz van Montfoort, wonende te Leiden ; begunstigde: Jan Dircksz van Montfoort, 6 jaar wonende te Leiden ; heffer: zijn vader; 1605: diens erfgenamen.
In kohieren gedwongen leningen 1576: Durk Jacopsz. van Montfoort, wonende te Leiden, "die van de magistraet'' Lening: fl. 75,-
Op 06-05-1575 compareerde voor notaris Wuert te Leiden (folio 300, scan 216) de Heeren Jacop van Duivenvoorde, Ridder, Heere van Warmont met een verzoek aan Dirck Jacobsz van Montfoort, Burgermeester der stad Leiden. Dirck moest wegvoeren alle steen, die hij op zijn steenplaats, gelegen tussen het nieuwe bolwerck aan de Zijlbrugge en de Zijlepoorte staan heeft. Ook de oven van dien, moet hij doen demolieren en afbreken. (Geen vader genoemd!)
Nogmaals op 06-05-1575, folio 301, dezelfde Ridder, die hetzelfde verzoek deed aan Claes Dirckz van Montfoort, over zijn steenplaats met dezelfde ligging. (scan 217)
In openarchieven stond bij deze akte: Jacob van Duivenvoorde geeft een gerechtelijke aanzegging, deze wordt door de notaris voorgelezen. Verder Dirk Jacobsz van Montfoort, wonende te Leiden, steenbakker, zoon van Jacob Florisz van Montfoort, steenbakker; geïnsinueerde. Dit laatste, zoon van, kon ik niet in deze twee aktes terugvinden.
Op 23-07-1575 compareerde voor dezelfde notaris (scan 312) op verzoek van de burgemeesteren van de stad Leiden Claes Dircksz van Montfoort.
Op 06-05-1577 compareerden voor notaris Salomon van der Wuert te Leiden o.a. Dirck Jacopsz van Montfoort, burgermr. van de stad Leiden.
In 1582 werd in het lijfrenteregister te Leiden genoemd als vader: Dirck Jacopsz van Montfort, wonende te Leiden, begunstigde: Jan Dircksz van Montfort, 13 jaar, wonende te Leiden; als heffer de vader; 1601: diens erfgenamen. (akte 5748)
Op 22-02-1578 bij notaris Wuert te Leiden, folio 64, scan 53, compareerde Dirck? Jacopsz van Montfoort, oud omtrent 70 jaar. Verder geen bijzonders.
In 1581 te Leiden: Grafboek Pieterskerk, folio 58v; Dierck Jacobszn van Montfoort ; Ligging graf: streek 5 ; Grafnummer 3.
Lijfrenteregister 1587 te Leiden┬▒
Vader: Dirck Jacopsz van Montfoort, wonende te Leiden, moeder: Baerte Dircksdr, wonende te Leiden. Begunstigde: Jan Dircksz van Montfoort, 23 jaar, wonende te Leiden. Heffer : zijn vader. Zoon van Jacob Florisz van MONTFOORT (zie II.1) en Dirckgen van LINDTBURCH.
Gehuwd (1) met NN. Omdat er sprake van is, dat Jan Dircksz een halfbroer is van de andere vier kinderen in dit gezin, heb ik drie huwelijken ingevoerd. Of deze vier kinderen horen bij het huwelijk met Maria Fransdr weet ik (nog) niet.
Gehuwd (2) met Baerte Dircksdr, begraven op 30-06-1597 te Leiden. NH Kerkvoogdij te Leiden: genoemd Baerte Dircx, overluiden. Gehuwd met Dirck Jacobsz van Montfoort. Legataris: Pieterskerk.
Dit klopt goed met de opmerking van haar zoon Jan Dircksz van Montfoort, die op 04-07-1597 voor de notaris zei, dat zijn moeder onlangs was overleden. Ook: Baertgen Dircxdr.
Gehuwd (3) met Marie Fransdr, dochter van Frans Jansz.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Claes Dircksz (zie IV.1).
   2.  Maria Dircxsdr (Maritgen) van MONTFOORT, geboren 1536 te Leiden.
Ondertrouwd op 18-06-1575 te Leiden (NH) (getuige(n): Namens de bruidegom: Vrerick Vrericksz en de bruid had consent van haar vader). Er stond bij: Huw. voorwaarden 3-7-1575. Echtgenoot is Pieter Jansz de BEEN/BIJEN, overleden in/vr 1598. Op 28-08-1598 compareerde voor notaris Oudevliet te Leiden, (folio 184, scan 202), Marijtgen Dircxdr van Montfoort, weduwe van Pieter Jansz de Bijen, residerende te Leiden. Zij heeft machtig gemaakt Adriaen Aertsz van Leeuwen, haar zwager, en Henric Dircxz van Zanten, haar neef, oudburgermeester van Delft. Het gaat om de desolate boedel van Pieter Harmansz van Mecheren tot Delft en met Pieter Sebastiaens Keffing, als curator van deze boedel. Met de curator kijken zij naar de crediteuren van de boedel van burgermeester Moerkercken zaliger.
Op 12-03-1612 compareerde voor notaris Wuert te Leiden, (folio 36, scan 85-87) Marijtgen Dircxdr van Montfoort, weduwe van wijlen Pieter Jansz de Been, geboren poorterse van Leiden, om haar testament op te laten stellen. Zij nomineert Beatris Dircxdr van Montfoort, huisvrouw van Adriaen Aertsz van Leuwen, haar enige zuster, of haar kinderen. Verder krijgen de twee kinderen van zaliger Beatris Claesdr van Montfoort, die dochter was van zaliger, Claes Dircxz van Montfoort, haar broeder, elk 500 gulden. Verder werden de twee zusters Marijtgen en Beatris Dircxdr van Montfoort genoemd i.v.m. het scheiden van de boedel van hun vaders erfenis. Verder legateert zij aan Jan Dircxz van Montfoort, haar halve broeder, 1000 gulden. Akte opgemaakt ten huize van Adriaen Aertsz van Leuwen, staande bij de Hogelantsche kerk.
   3.  Dirckgen Dirckss, geboren 1538 te Leiden. Jong gestorven, omdat zij later niet meer als zus werd vermeld.
   4.  Beatrix Dircksdr van MONTFOORT (zie IV.6).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Jan Dircksz, geboren 1563--1569 te Leiden. In het grafboek van de Pieterskerk te Leiden: ligging graf: streek 5 en nummer graf: 3 (1581, folio 58v) Jan Dirckszn van Montfoort.
In het lijfrenteregister te Leiden: De akte is van 1545, zoals bij de andere 4 kinderen van Dirck Jacopsz van Montfoort, wonende te Leiden, tevens ontvanger. Begunstigde: Jan Dircksz van Montfoort, 1 1/2 jaar oud, wonende te Leiden, overleden op 09-01-1586 ; diversen: 1570: de oude (Vermoedelijk is dit in 1570 vastgelegd.) Heffer: Dirck Jacopsz van Montfoort, wonende te Leiden, vader; (1571)
Op 30-06-1597 compareerde voor notaris Oudevliet te Leiden (folio 102, scan 109-110) Mr. Gerrit Hoochstraten. Het gaat nog steeds over de brieven van de hofstede en de leenlanden van der Mije. Hij reageert tegen Dirck Jacobsz van Montfoort, wonende te Leiden. Ook zijn zoon Jan Dircksz van Montfoort werd genoemd. Jan insimuleert de comparant van enige malversatie. Ook werd er over een deurwaarder gesproken.
Op scan 114 op 04-07-1597 compareert Jan Dircksz van Montfoort en geeft zijn commentaar op het voorgaande. Jan is gecommitteerd en heeft procuratie van zijn vader Dirck van Montfoort. In folio 106 werden zijn ouders genoemd: Dirck en Baertgen Dircxdr. Verder geeft Jan aan, dat zijn ouders dodelijk ziek zijn geweest en dat zijn moeder Baertgen Dircxdr onlangs is overleden en dat zijn vader nog ziek is.
Op scan 115 geeft Gerrit Hoochstraten antwoord. (07-07-1597).
Ondertrouwd op 22-07-1594 te Leiden (getuige(n): Niet genoemd.). Jan van Montfoort Dircxz, JM en Adriana Adriaensdr, JDr uit den Hage. Echtgenote is Adriana Adriaensdr.

IV.1    Claes Dircksz van MONTFORT, geboren 1534--1535, overleden in/vr 1599. In 1545 vader Dirck Jacopsz van Montfoort als vader en heffer (ontvanger) en de 11 jarige Claes Dircksz van Montfoort als begunstigde. Allen wonen te Leiden.
Op 17-10-1567 was Claes Dircxz van Montfoort betrokken bij een transport van een boot te Leiden. (Notaris Pieter Storm, akte 202, scan 156)
Lijfrenteregister 1582 te Leiden: vader Claes Dircksz van Montfort, tevens heffer (ontvanger) Begunstigde: Beatrys Claesdr van Montfort, 18 jaar, allen wonende te Leiden.
In 1576 Claes Dircksz van Montfoort, wonende te Leiden, een lening van 40 gulden. Kohieren gedwongen leningen 1576.
Op 23-06-1575 compareerden voor notaris van der Wuert op verzoek van Claes Dircxz van Montfoort, rentmeester van de kloosters en vrouwenconventen binnen Leiden, mitsgaders Barnaditen, elfduizend maagden, Marienpoel en Regulieren tot Leiderdorp, ook Andries Schodt, rentmr. (scan 283)
Op 21-02-1577 bij notaris Wuert te Leiden een lening van 400 gulden met een jaarlijkse losrente van 25 gulden per jaar, spreken op Adriaen Arentsz van Leuwen als principaal en Claes Dircxz van Montfoort als borg.
Claes Dircxz van Montfoort, rentmeester van beroep, rentmeester van de geannoteerde goederen in het kwartier van Leiden en Rijnland; borg; in 1577 ca. 42 jaar.
Op 10-07-1577 compareerden voor notaris Salomon van der Wuert te Leiden (akte 217, scan 292) Andries Schodt, 46 jaar en Claes Dircxsz van Montfoort, omtrent 42 jaar, rentmeesters in het quartier van Leiden en Rijnland. Zij treden op verzoek van Joffrouw Hester van Rollandt, weduwe van wijlen Willem van Sonnevelt, wonende te Alkmaar.
Op 17-06-1582 compareerden voor notaris Willem van Oudevliet te Leiden (scan 231-232 vervolgen; zie PG 1862.)
Op 02-09-1582 Claes als rentmeester. Dezelfde notaris.
Op 20-04-1594 een NH-ondertrouw van ene Claes van Montfoort Dircxz, weduwnaar, van Leiden, vergezeld van Jan Kerstantsz, zijn bekende met Catryna van Dorp Jansdr van Delft, die als dienaer des Godlicken woorts, gesonden heeft seeckere attestatie bij heur zelffs onderteyckent, daer bij versocht heeft om haere geboden te mogen hebben in der kercke mit de voorsegde van Montfoort. Op 10-05-1594 trouwden zij (Trijntgen (Catharina) Jansdr van Dorp) te Delft.
Op 18-03-1600 compareerde voor notaris Tethrode te Leiden Maritgen Dircxdr van Groenewegen, 27 jaar, op verzoek vaan Catryna van Dorp Jansdr, weduwe van wijlen Claes van Montfoort Dircxz, in zijn leven rentmeester van de quenten goederen, mitsgaders van de universiteit in de stad Leiden. (folio 23, scan 26-27)
Op scan 33-34 een vergelijkbare tekst. (folio 28, 18-03-1600)
Op 27-08-1599 compareerde voor notaris Tethrode te Leiden (folio 205, scan 252-254) Catrijna van Dorp Jansdr, weduwe van wijlen Claes van Montfoort Dircxz om haar testament op te maken. Zij was gezond. Als erfgenamen haar zussen Beatris en Geertgen van Dorp Jansdr`n en broers met partner enz. (alleen van Dorp) Opgemaakt in het huis van wijlen Claes van Montfoort aan de Nieuwe Rijn bij de Caernemelcxbrugge.
Claes Dircsz. van Montfoort, wonende te Leiden, op 28 jan.1601 heeft de voogd over de erfgenamen van Claes Dircks.van Montfoort, IJsbrant Pieters de Bije verklaard dat, na de aanslag van 1599 (560 gld.) Claes overleden was, de boedel gescheiden en zijn weduwe vertrokken was naar Delft. De kinderen hebben de verdubbeling betaald, hoewel hun aandeel te hoog gesteld was. Lening: fl. 1.120,- . Kohier gedwongen leningen 1600.
Op 23-07-1599 werd Claes Dircksz van Montfoort genoemd i.v.m. een gift. (Register van ontvangsten en uitgaven.), zoon van Dirck Jacopsz van MONTFORT (zie III.1) en NN.
Kind:
   1.  Beatrys Claesdr, geboren 1564 te Leiden.

IV.6    Beatrix Dircksdr van MONTFOORT, geboren 1540. Ook vermeld als: Beatrix van Montfo(o)rt Dircksdr. Op 18-06-1575 het NH ondertrouw te Leiden: Pieter Jansz de Been, van Rotterdam, vergezelschapt met Vrerik Vrericxsz met Maria Dircxsdr van Montfoort, met consent van haar vader. Op de website met de stamboom van de familie van Montfoort stond als vader: Dirck Jacobsz van Montfoort, overleden 1620. Drie kinderen: Claes, Maria en Jan Dircxz van Montfoort. Dochter van Dirck Jacopsz van MONTFORT (zie III.1) en NN.
Gehuwd in/vr 1550 met Adriaen Aerntsz van LEEUWEN, geboren 1520--1530, overleden in/vr 1613. In de kohieren gedwongen leningen stond vermeld: Adriaen Adriaensz van Leeuwen, 12 gulden, wonende `t Wanthuizen. (folio 27vso, scan 32) Verder geen gegevens.
Volgens stambomen Staathof en Verdegaal ook nog de kinderen: Claes, geb. circa 1560, Frans (ca. 1570-vr 1633), Pieter (ca. 1575), Beatrys (1575), Beatrix (1577). Misschien is de eerste Beatrys zeer jong gestorven.
Stedelijke lijfrente verzekerd en verzegeld voor het Gemene Land m.b.t. de Capitale Lening van 1599 en 1600. De ouders woonden beiden in Leiden. Hun dochter Beatrix Adriaensdr van Leeuwen, 22 jaar, wonende te Leiden werd als begunstigde genoemd in 1599. De heffer was bovengenoemde vader.
Op 12-04-1609 compareerden voor notaris Jacob van Tethrode te Leiden, folio 45, scan 52 en53, Adriaen (Adriaensz doorgestreept) Aerntszoon van Leeuwen en Beatris van Montfoort Dircxdochter, echtelieden wonende te Leiden. Beiden gezond en lieten hun testament vastleggen. Verder geen namen van voogden e.d.
Op 20-07-1613 voor dezelfde notaris compareerden Beatris van Montfoort Dircxdr, weduwe van za. Adriaen Adriaensz van Leeuwen, geholpen door Jan van Leeuwen, haar zoon, als haar gekozen voogd. Zij maakt de procureur Pieter Pelt machtig enz. (akte 74, scan 94).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirck Adriaensz (zie V.2).
   2.  Beatrix Adriaens, geboren 1575--1577 te Leiden. Adriaen Aerntsz van Leeuwen en Beatrys Dircksdr van Montfort, ouders wonende te Leiden, in 1587 als begunstigde Beatrys Adriaensdr van Leeuwen, 12 jaar, wonende te Leiden; heffer: Dirck Jacopsz van Montfort, wonende te Leiden, 1605: diens erfgenamen. (Lijfrenteregisters, akte 1014)
Beatrys Adriaensdr van Leeuwen, 22 jaar, wonende te Leiden als begunstigde genoemd door haar ouders in 1599. Als heffer: Adriaen Aerntsz van Leeuwen, de vader.
Ondertrouwd op 30-08-1606 te Leiden (getuige(n): Adriaen Adriaensz van Leeuwen, toekomstig schoonvader van de bruidegom en Beatris Dircxdr, moeder van de bruid). JM van Utrecht en JDr. Echtgenoot is Evert Jansz van BUTENDYCK, geboren te Utrecht.
   3.  Adriaen Adriaensz, Veertigraad (zie Relatie 610), geboren 1578-1579 te Leiden. Hij werd in 1587 door zijn ouders als begunstigde, 9 jaar, genoemd. Als heffer: Dirck Jacopsz van Montfort, wonende te Leiden; in 1605 zijn erfgenamen. (Lijfrente register 1587, aktenr. 1013.
Hij werd in 1599 door zijn ouders als begunstigde, 20 jaar, genoemd. Heffer: zijn vader.
Ondertrouwd op 23-05-1607 te Leiden (getuige(n): Adriaen van Leeuwen, vader van de bruidegom en Marytgen Cornelis, huisvrouw van de stadschirurgijn Mr. Cornelis der Vougen, bekende van de bruid). JM en JDr. Echtgenote is Marytgen Dirck HEERMANS, geboren te Leiden. Op 10-04-1627 trouwen te Leiden: Mr. Jan Cornelis Vougen, JM, chirurgijn, wonende Haerlemstraet met Gryetgen Pietersdr, JDr, wonende Steenschuyr. Als getuigen: Adriaen van Leeuwen, veertigraad, neef van de bruidegom en Goutgen Pietersdr, zuster van de bruid, wonende Steenschuyr. (ondertrouw: 23-03-1627).
   4.  Franchyne Adriaensdr, geboren 1583 te Leiden. In 1587 werd Franchina ook als begunstige genoemd door haar ouders, 4 jaar. Heffer: Dirck Jacopsz van Montfort, wonende te Leiden, in 1605 zijn erfgenamen. (Lijfrenteregisters akte 1016)
Zij werd in 1599 als begunstigde genoemd door haar ouders, 16 jaar, wonende te Leiden; heffer: haar vader.
Ondertrouwd op 18-10-1613 te Leiden (getuige(n): Adriaen van Leeuwen,toekomstig schoonbroeder van de bruidegom en Beatris van Montfoort, moei van de bruid). JM en Franchyna van Leeuwen, geboren te Leiden, JDr. Echtgenoot is Ghysbrecht van ARCKEL, secretaris te Woerden (1613).
   5.  Jan Adriaensz, geboren 1586 te Leiden. In 1599 werd zij als begunstigde door haar ouders genoemd, 13 jaar, wonende te Leiden. Heffer: haar vader.

V.2    Dirck Adriaensz van LEEUWEN, geboren 1570 te Leiden. In 1587 als begunstigde van zijn ouders, 17 jaar, wonende te Leiden. Heffer: Dirck Jacobsz van Montfort, wonende te Leiden, in 1605 zijn erfgenamen. Zoon van Adriaen Aerntsz van LEEUWEN en Beatrix Dircksdr van MONTFOORT (zie IV.6).
Gehuwd op 03-07-1594 te Rotterdam met Katrijn Melisdr (Tryntgen Nelisdr), geboren 1570--1575 te Rotterdam. Dit gezin woonde in 1605 te Rotterdam.
In 1605 te Leiden: Vader en moeder, beiden wonende te Rotterdam. Als begunstigde: Willem Dz van Leeuwen, 6 jaar, Dirckgen Ddr, 8 jaar, Claes Dircksz en Elizabeth Dircksdr van Leeuwen, allen wonende te Rotterdam. Heffer: Adriaen Adriaensz van Leeuwen, grootvader, wonende te Rotterdam.
Op 22-04-1633 was Dirck Adriaensz van Leeuwen te Leiden betrokken bij een buurtquestie over een secreet. Adres: Gerecht ; oude adres: Gravensteen, plein voor het - ,(hoek gevangenhuisgracht).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirckgen Dircksdr, geboren 1597.
   2.  Willem Dircksz, geboren 1599.
   3.  Claes Dircksz.
   4.  Elizabeth Dircksdr.

III.5    Floris Jacobsz van MONTFOORT, geboren in/vr 1531, overleden 1556--1568. In het poorterboek C, folio 169v stond op 10-02-1531: Poorter Florys Jacopsz van Montfoort, natuurlijke zoon van Jacop Florysz van Montfoort ; zijn borg : Willem Jacopsz in de Keyser.
Lijfrenteregister 1531 te Leiden: vader Jacop Florisz van Montfoort ; begunstigde, Floris van Montfoort, beiden wonende te Leiden.
Op 10-05-1566 compareerden voor notaris Storm te Leiden (folio 65v, scan 83) Dirck van Montfort Jacobsz, residerende binnen Leiden als voogd van de nagelaten weeskinderen van wijlen Floris van Montfordt, zijn broeder. Hij heeft geconstitueerd Claes Jacobsz, wonende in kruijslant onder Steenbergen en ene Hans van Lille,vorsker of bode van het dorp Halteren onder Bergen geleden en ande(r)s desnoods zijnde voor de vier...
Of is Floris Jacopsz een broer van Dirck Jacobsz? Ja, blijkt uit bovenstaande folio 65v, d.d. 10-05-1566 bij notaris Storm te Leiden. Zoon van Jacob Florisz van MONTFOORT (zie II.1) en Dirckgen van LINDTBURCH.
Gehuwd met IJde Dircxdr, dochter van Dirck Jan Reijersz Jonge- (van HEEMSKERK) en Beatrix Gerrijtsdr STEENENVELT. Poorterboek te Leiden, 30-12-1556: Poorter: Florys Jacopsz van Montfoert, herkomst? Borg: Dirck Jan Reyersz, zijn schoonvader.

Op 02-04-1568 compareerde voor notaris Storm te Leiden (folio 25vso, scan 199) de heer Mr. Willem Radbodj?, priester en pater van het Sint Michiels convent te Leiden, oud 71 jaar. Hij deposeerde en getuigde i.p.v. een eed, ten verzoeke van IJde Dircxdr, weduwe van wijlen Floris Jacobsz van Montfoort, dat op 09-11-1547 in het convent was gecomen Beatrix Gerrijtsdr Steenevelt, in die tijd huisvrouw van de Jonge Dirck Jan Reijerszoon vader van de voormelde requirante. De deposant, pater, verklaarde, dat dezelfde Beatrix 540 gulden had toegeteld aan het convent en dat er een jaarlijkse losrente was van 30 gulden, die Sijmon Jan Reijersz, brouwer, als principael en de voormelde Jonge Dirck Jansz, zijn broeder, als borg het voormelde convent geconstitueerd en gepasseerd hebben. Ter losse een penning 18 breeder blijkende bij de brieven van constitutie, d.d. 03-11-1547. IJde Dircxdr verzocht hiervan een acte te hebben.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Florisz, overleden in/na 1581. In 1581 had ene Jan Floryszn van Montfoort volgens het Grafboek Pieterskerk, folio 30v:
Ligging graf: streek 12 en grafnummer: 1.
Nogmaals ene Jan Floryszn van Montfoort in 1581 in het Grafboek Pieterskerk, streek 20, grafnummer 3, folio 36v. Nogmaals in 1581, streek 5, grafnummer 3, folio 58v.


Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software